بررسی میزان موفقیت جوجه آوری گنجشک معمولی (Passer domesticus) در منطقه کیان آباد اهواز

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

گنجشک معمولیPasser domesticus, Pallas 1811 درایران دارای پراکنش وسیعی است و و در استان‌های جنوبی کشور ارزش غذایی دارد. به­ همین دلیل میزان موفقیت جوجه­ آوری آن از اسفند ماه 1394 تا اردیبهشت 1395 در فضاهای سبز منطقه کیان ­آباد اهواز با مشاهده مستقیم بررسی شد. فضاهای سبز منطقه کیان آباد دارای پوشش درختی کنارzizphus spinachristi، اکالیپتوس  Eucalyptus camaldulensis، برهان  Albizia lebbeckو کنوکارپوس .Cenocarpus spاست. بر روی درختان منطقه در مجموع 125 آشیانه شمارش شد که 50 آشیانه بر روی درختان اکالیپتوس، 40 آشیانه برروی درختان برهان و 35 آشیانه نیز برروی درختان کنار ساخته شده بودند. شروع آشیانه ­سازی 18 اسفند، اوج تاریخ تخم­ گذاری 25 تا 28 اسفند، اوج تاریخ تفریخ تخم‌ها 15 فروردین تا 25 فروردین و آخرین تاریخ پرواز جوجه‌ها 22 اردیبهشت ماه اتفاق افتاد. مشخصات 125 آشیانه و ابعاد 500 تخم درداخل آشیانه‌ها، اندازه­ گیری شد. میانگین تخم‌ها در هر آشیانه 4 عدد، میانگین قطر بزرگ تخم‌ها 0/12±2/20 سانتی ­متر، میانگین قطرکوچک تخم‌ها 0/12±1/61 سانتی ­متر، میانگین حجم تخم‌ها 0/45±2/86 سانتی مترمکعب، میانگین وزن تخم‌ها 0/34±2/30 گرم، میانگین دوران تفریخ 0/91± 14/19 روز، میانگین وزن آشیانه 10/4±145/46 گرم، میانگین طول آشیانه 5/94±19/23 سانتی متر، میانگین عرض آشیانه 2/25±12/53 سانتی متر، میانگین قطردهانه آشیانه‌ها 2/25±8/76 سانتی ­متر و میانگین ارتفاع آشیانه‌ها از زمین 1/2± 4/68 متر، تعیین شدند. میزان موفقیت جوجه ­آوری در منطقه کیان ­آباد 54 درصد و تلفات 46 درصد تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Breeding Success of House Sparrow Passer domesticus at Kian Abad in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Behrouz Behrouzi-Rad
  • Simin Jamee
Environmental Department, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

     The House sparrow (Passer domesticus, Pallas 1811) is a widely distributed bird species found throughout the Iran. In the southern provinces of the country has nutritional value. That's why the success rate of breeding of the species was studied by direct observation from March to May 2016 in Kian Abad in Ahvaz in green spaces. Green spaces of Kian Abad covered by zizphus spinachrist, Eucalyptus camaldulensis, Albizia lebbeck and Cenocarpus sp. A total of 125 nests were counted on the trees which 50 nest on Eucalyptus camaldulensis, 40 nests on Albizia lebbeck and 35 nests on by zizphus spinachrist trees. Start Nest making: 18 March, the peak laying period 25 to 28 March, 15 to 25 April peak hatching time and the chicks fledged on 22 May after 54 days. View 125 nests and 500 eggs into nests dimensions were measured. Average clutch size per nest 4, the average large diameter of the eggs 2.20±0.12 cm, the average small diameter of eggs 1.61 ±0.12 cm, The average size of the eggs 2.86 ± 0.45 cubic meters, the average weight of the eggs 2.30 ± 0.34 gr, mean hatching period 14.19 ± 0.91 days, the average nest weight 145.46 ± 10.4grams, the average length of nests 19.23± 5.94 cm, width average of nest 12.53±2.25 cm, the average entrance of nests 8.76±2.25 cm and the average height of the nests from the ground 4.68 ± 1.2 m, were determined. Breeding success rate were 54 percent and mortality was 46 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • House Sparrow
  • Chick Survival
  • Kian Abad
  • Ahvaz