استخراج لیپوپروتئین با چگالی کم از زرده تخم مرغ و مقایسه آن با لستین سویا و رقیق کننده تجاری آندرومد در انجمادپذیری اسپرم گاو

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز

چکیده

در طی فرآیند انجماد ساختارهای بیوشیمیایی و آناتومیکی سلول اسپرم تحت تاثیر قرار می­گیرد. لذا استفاده از مواد محافظ شوک سرما در محیط انجماد، ضروری­ترین بخش درفرآیند انجماد اسپرم می ­باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر استفاده از سطوح مختلف لیپوپروتئین با چگالی کم (6، 8 و 10 درصد) و سطوح مختلف لستین سویا به ­عنوان ماده محافظ شوک سرما، در مقایسه با رقیق ­کننده تجاری آندرومد بر اسپرم­ های منجمد-یخ­گشایی شده گاو هلشتاین می­ باشد. در این تحقیق از 3 رأس گاو هلشتاین دو بار در هفته توسط واژن مصنوعی اسپرم­ گیری شد.جهت از بین بردن اثرات فردی دام ­ها، انزال­ ها به نسبت مساوی با هم مخلوط شدند. نمونه­ های رقیق ­شده منی بعد از سردسازی و پر شدن در پایوت­ ها، منجمد شده و در ازت مایع نگه ­داری شدند. نتایج بعد از یخ ­گشایی نشان داد که بین سطوح مختلف LDL و هم ­چنین سطوح مختلف لستین سویا اختلاف معنی ­داری از نظر پارامترهای ارزیابی شده ­وجود ندارد. استفاده از رقیق­ کننده آندرومد موجب بهبود معنی­ دار پارامترهای کنتیکی و جنبایی، زنده ­مانی و یکپارچگی غشای پلاسمایی اسپرم در سطوح مختلف LDL شد (0/05>P). جنبایی پیش ­رونده در سطوح 1، 1/5 و 2 درصد لستین به ­طور معنی ­داری پایی ن­تر از آندرومد بود. اختلاف معنی ­داری در زنده­ مانی و یکپارچگی غشای پلاسمایی سطوح مختلف لستین و رقیق­ کننده آندرومد مشاهده نشد. به ­طورکلی می ­توان رقیق ­کننده حاوی 3 درصد لستین سویا نتایج مشابهی با رقیق­ کننده تجاری آندرومد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of extracted low-density lipoproteins from egg yolk with lecithin, and commercially extender “Andromed” in bull's semen freezability

نویسندگان [English]

  • Iraj Ashrafi 1
  • Hossein Daghigh Kia 1
  • Gholamali Moghaddam 1
  • Adel Saberivand 2
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Tabriz University
2 Faculty of Veterinary Medicine, Tabriz University
چکیده [English]

Biochemical and anatomical structures of sperm cell are affected during the freezing process. Therefore, using of cryoprotectant in freezing extender is the most essential part of the sperm freezing process. The aim of this study was to evaluate the effect of different levels of low-density lipoprotein (6, 8 and 10 percent) and different levels of soy lecithin as cryoprotectant compared to the Andromed commercial extender on freezing-thawing of Holstein bull Sperm. In this study, semen was collected from three Holstein bull using artificial vagina twice a week.In order to eliminate the effects of individual animals, ejaculations were pooled in equal proportions. After cooling and filling of extended semen samples in straw, were frozen and stored in liquid nitrogen. Results showed that there are no significant differences among LDL and soybean lecithin levels as well in terms of evaluated parameters. Using of Andromed extender significantly improved kinetics, motility, viability and plasma membrane integrity parameters of sperm cells at different levels of LDL (P < 0.05). Progressive motility at the levels of 1, 1.5 and 2 percent of lecithin was significantly lower than Andromed. No significant difference was observed in the viability and plasma membrane integrity of sperms in the different levels of lecithin and Andromed extender. In general, the extender containing 3% soy lecithin had similar results with commercial extender of Andromed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sperm freezing
  • LDL
  • Soybean lectin
  • Andromed
  • Holstein bull