روش‌شناسی مطالعات فیلوژنی صوتی و مولکولی در پرندگان آوازه‌خوان مطالعه موردی: خانواده مگس‌گیرها Muscicapidae

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه محیط‌ زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، صندوق پستی: 356-46414

2 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، صندوق پستی: 1111-91775

چکیده

پرندگان ازجمله مهره‌دارانی می‌باشند که از اصوات متنوع برخوردارند و این ویژگی به خاطر وجود اندام تخصصی تولید صدا یا همان جعبه صوت (syrinx)می‌باشد. خانواده مگس‌گیرها (Muscicapidea) گروهی از پرندگان آوازخوان و خانواده‌ای از راسته گنجشک‌سانان می‌باشند که در زیستگاه‌های متنوعی دیده می‌شوند و قادر به یادگیری و تقلید صدا هستند. هم­ چنین این خانواده در رده‌ بندی در سطح جنس و گونه براساس مطالعات مولکولی از ابهامات بسیاری برخوردار می­ باشد که انجام مطالعات اصوات این گروه و ترسیم فیلوژنی صوتی و مقایسه آن با فیلوژنی مولکولی احتمالاً می‌تواند به بعضی از این مسائل پاسخ دهد. در این راستا  آوازهای مربوط به تعدادی از گونه‌های جنس‌های مختلف این خانواده مورد تجزیه و تحلیل توسط نرم­ افزار 1.5  Pro version  Raven قرارگرفت و هفت ویژگی آوایی کد گذاری گردید و در نهایت فیلوژنی صوتی با دو الگوریتم نزدیک‌ترین همسایه (NJ) و روش جفت گروه بدون وزن با میانگین حسابی(UPGMA)  توسط نرم‌ افزارهای3.60 Phylip  و 4.0  PAUP ترسیم شد. نتایج حاکی از عدم انطباق نسبی بین درخت حاصل از فیلوژنی صوتی با آخرین فیلوژنی پذیرفته شده مولکولی این خانواده بود.موارد عدم انطباق می‌تواند به ­میزان یادگیری و تقلید صدا در این خانواده مربوط باشد. درمجموع درخت فیلوژنی ترسیم شده به­ روش NJ با62 درصد انطباق در مقابل درخت فیلوژنی به­ روشUPGMA  با 45 درصدانطباق با درخت مولکولی،از ارزش تاکسونومیکی بالاتری در فیلوژنی صوتی برخوردارمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methodology for Comparison of vocal and molecular phylogeny in songbirds Case study: family Muscicapidea

نویسندگان [English]

  • Zohreh Nasiri 1
  • Seyed Mahmoud Ghasempouri 1
  • Mansour Aliabadian 2
1 Department of Environmental Science, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modarres University, Noor, PO Box: 356-46414
2 Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, POBox: 1111-91775
چکیده [English]

Birds as a vertebrate which showed a high variety of sounds have a specialized organ sound production, the syrinx. Muscicapidea as one group of Songbirds of Passeriformes are seen in the diverse habitats which have a high ability not only in learning but also in imitating sounds. Surely acoustic studies beside the molecular studies would be useful for clarifying the phylogenetic relationship among the members of this problematic family. In this study, we analyzed the Song of 40 species of this family using Raven Pro version 1.5 software. For this dataset seven vocal characters were defined and finally the NJ and UPGMA were constructed using the Phylip 3.60 and PAUP 4.0 software respectively. The results almost demonstrated total incongruence between vocal and molecular phylogeny. In general, we find 62 and 45 percent congruence between constructed tree of NJ and UPGMA and accepted molecular phylogeny respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vocals
  • Muscicapidae
  • Vocal phylogeny
  • Molecular phylogeny