بررسی چند‌شکلی آللی ژن‌های PIT1 و STAT5B و ارتباط آن‌ها با صفات رشد و لاشه در مرغ بومی مازندران

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد، صندوق پستی: 64955

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، صندوق پستی: 91775

3 دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739

4 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، صندوق پستی: 85799

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه چندشکلی ژن‌های PIT1 و STAT5B و ارتباط آن‌ها با صفات رشد و لاشه در مرغ بومی مازندران انجام شد. برای این منظور، تعداد 200 قطعه جوجه خروس تعیین جنسیت شده از مرغ‌های بومی مازندران در شرایط یکسان پرورش داده شده و همگی در سن 12 هفتگی کشتار شدند. صفات مورد بررسی قبل و بعد از کشتار شامل وزن زنده در 4، 8 و 12 هفتگی، وزن لاشه، قلب، کبد، سنگدان، طحال، چربی حفره شکمی، pH گوشت، ظرفیت نگه‌داری آب گوشت و چربی داخل عضله‌ای اندازه‌گیری و ثبت شدند. قبل از کشتار از تمامی پرندگان نمونه خون تهیه و استخراج DNA از نمونه‌ها با استفاده از کیت شرکت سیناژن صورت گرفت. سپس جایگاه‌های مورد نظر هریک از ژن‌ها با استفاده از آغازگرهای اختصاصی آن‌ها تکثیر و تعیین ژنوتیپ توسط روش PCR-RFLP با آنزیم‌های اختصاصی آن‌ها انجام گرفت. فراوانی هریک از آلل‌های (+) و (-) در جایگاه ژنی PIT1 به‌ترتیب برابر با 0/715 و 0/285 و در جایگاه ژنی STAT5B به‌ترتیب برابر با 0/355 و 0/645 تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده‌های فنوتیپی و ژنوتیپی با استفاده از نرم‌افزار آماری 9.12SAS نشان داد که ارتباط معنی‌داری بین ژنوتیپ‌های ژن PIT1 با صفات وزن زنده در 12 هفتگی، وزن لاشه و وزن کبد و ژنوتیپ‌های ژن STAT5B با صفات وزن زنده در 8 هفتگی و چربی حفره شکمی وجود دارد (0/05>p). بر‌اساس نتایج حاصل از این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که ژن‌های PIT1 و STAT5B می‌توانند در جایگاه مورد نظر به‌عنوان کاندید برای صفات رشد و لاشه در برنامه‌های اصلاح نژادی مرغ بومی مازندران مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها