بررسی چند‌شکلی آللی ژن‌های PIT1 و STAT5B و ارتباط آن‌ها با صفات رشد و لاشه در مرغ بومی مازندران

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد، صندوق پستی: 64955

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، صندوق پستی: 91775

3 دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739

4 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، صندوق پستی: 85799

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه چندشکلی ژن‌های PIT1 و STAT5B و ارتباط آن‌ها با صفات رشد و لاشه در مرغ بومی مازندران انجام شد. برای این منظور، تعداد 200 قطعه جوجه خروس تعیین جنسیت شده از مرغ‌های بومی مازندران در شرایط یکسان پرورش داده شده و همگی در سن 12 هفتگی کشتار شدند. صفات مورد بررسی قبل و بعد از کشتار شامل وزن زنده در 4، 8 و 12 هفتگی، وزن لاشه، قلب، کبد، سنگدان، طحال، چربی حفره شکمی، pH گوشت، ظرفیت نگه‌داری آب گوشت و چربی داخل عضله‌ای اندازه‌گیری و ثبت شدند. قبل از کشتار از تمامی پرندگان نمونه خون تهیه و استخراج DNA از نمونه‌ها با استفاده از کیت شرکت سیناژن صورت گرفت. سپس جایگاه‌های مورد نظر هریک از ژن‌ها با استفاده از آغازگرهای اختصاصی آن‌ها تکثیر و تعیین ژنوتیپ توسط روش PCR-RFLP با آنزیم‌های اختصاصی آن‌ها انجام گرفت. فراوانی هریک از آلل‌های (+) و (-) در جایگاه ژنی PIT1 به‌ترتیب برابر با 0/715 و 0/285 و در جایگاه ژنی STAT5B به‌ترتیب برابر با 0/355 و 0/645 تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده‌های فنوتیپی و ژنوتیپی با استفاده از نرم‌افزار آماری 9.12SAS نشان داد که ارتباط معنی‌داری بین ژنوتیپ‌های ژن PIT1 با صفات وزن زنده در 12 هفتگی، وزن لاشه و وزن کبد و ژنوتیپ‌های ژن STAT5B با صفات وزن زنده در 8 هفتگی و چربی حفره شکمی وجود دارد (0/05>p). بر‌اساس نتایج حاصل از این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که ژن‌های PIT1 و STAT5B می‌توانند در جایگاه مورد نظر به‌عنوان کاندید برای صفات رشد و لاشه در برنامه‌های اصلاح نژادی مرغ بومی مازندران مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Allelic polymorphism of PIT1 and STAT5B genes and their association with growth and carcass traits in Mazandaran native fowl

نویسندگان [English]

  • Hossein Attarchi 1
  • Mojtaba Tahmoorespur 2
  • Mojtaba Ahani azari 3
  • Mohammad hadi Sekhavati 2
  • Mokhtar Mohajer 4
1 Department of Animal Sciences, International Campus, Ferdowsi University of Mashhad, PO Box: 64955
2 Department of Animal Science, Agriculture Faculty of Ferdowsi University of Mashhad. P.O.Box: 91775.
3 Faculty of Animal Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. P.O.Box: 15739.
4 Agricultural Research, Training and Promotion Center, Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, PO Box: 85799
چکیده [English]

This investigation was aimed to study polymorphism of PIT1 and STAT5B genes and their association with growth and carcass traits in Mazandaran native fowl. For this purpose, 200 sexed male chicks of Mazandaran native fowls reared in the same conditions and all were slaughtered at 12 weeks of age. Traits before and after slaughter including live weight at 4, 8 and 12 weeks of age, body weight, heart, liver, gizzard, spleen, abdominal fat, meat pH, water holding capacity of the meat and intramuscular fat were measured and recorded. Before the destruction of all birds, blood samples were collected and extraction of DNA from samples were performed by Cinnagen kit. Then, the desired locus of each gene was amplified using specific primers and genotyped using PCR-RFLP method by specific enzymes. The frequency of each allele (+) and (-) were determined 0.715 and 0.285 in PIT1 locus and 0.355 and 0.645 in STAT5B gene locus, respectively. Phenotypic and genotypic data analysis using SAS9.12 statistical software showed a significant association between PIT1 genotypes and live weights at 12 weeks of age, carcass weight and liver weight and also STAT5B genotypes with live weights at 8 weeks of age and abdominal fat (P <0.05). Therefore, it can be concluded that PIT1 and STAT5B genes can be used as candidate genes for growth and carcass traits in Mazandaran native fowls breeding programs. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • PIT1
  • STAT5B
  • Polymorphism
  • Economic traits
  • Native fowl