اثر نسبت‌های روی و مس در جیره بر عملکرد بلدرچین تحت تنش گرمایی

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

چکیده

این آزمایش جهت بررسی اثر نسبت‌های مختلف مس و روی در جیره بر عملکرد بلدرچین تحت تنش گرمایی انجام گرفت. بدین منظور تعداد 144 قطعه جوجه 10 روزه از نژاد ژاپنی به­ مدت 47 روز پرورش داده شدند. این آزمایش به­ صورت طرح کاملاً تصادفی و شامل 6 تیمار و 4 تکرار که هر کدام 6 جوجه را شامل می‌شد.تیمارهای این تحقیق شامل گروه‌های شاهد نرمال وتحت تنش (مس1/5 به 88روی)، مس کم ­تر از شاهد (0/75 و 88)، مس بیش ­تر از شاهد (3 و 88)، روی کم ­تر از شاهد (1/5 و 44)، روی بیش ­تر از شاهد (1/5 و 176) بودند. نتایج نشان داده که گروه‌های شاهد تحت تنش و روی کم­ تر از شاهد دارای بیش ­ترین افزایش وزن نسبت به گروه شاهد نرمال بوده است و البته از میان این دو گروه، شاهد تحت تنش دارای اثر بهتر یا همان افزایش وزن بالاتر بوده است (0/01>p). کم­ ترین مصرف خوراک مربوط به گروه مس بیش ­تر از شاهد نسبت به گروه شاهد نرمال بوده است (0/05>p). بهترین راندمان مصرف خوراک مربوط به گروه مس بیش ­تر از شاهد نسبت به گروه شاهد نرمال می‌باشد (0/01>p). از میان صفات بازده لاشه تنها صفت قلب دارای اختلاف معنی ­دار (0/05>p) بوده است وگروه روی بیش ­تر از شاهد دارای کم ­ترین وزن قلب نسبت به گروه شاهد نرمال می ­باشد. در کل نتیجه می ­توان نتیجه گرفت که گروه مس بیش ­تر از شاهد دارای اثرات بهتر بوده و به ­عنوان بهترین تیمار شناخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness ratios of zinc and copper in the diet on the performance of quail under heat stress

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Madani
  • Kazem Karimi
  • Seyed Naser Mousavi
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Varamin Unit - Pishva, Islamic Azad University of Varamin, Iran
چکیده [English]

The experiment to investigate the effect of different ratios of copper and zinc in the diet on the performance of quails was conducted under heat stress. A total of 144 chicks of 10 days from the Japanese race were reared for 47 days. The experiment in a completely randomized design with 6 treatments and 4 replications of 6 broilers each category. . Treatments, normal control groups under stress (Cu 1.5 to 88), copper lower than control (0.75 and 88), more copper than controls (3 and 88), on less than controls (1.5 and 44) on more than controls (1.5, 176), respectively. The results show that the control group and the less stress from witnessing the highest weight gain than the control group was normal and of course, between these two groups, control stress better effects as weight gain was higher (p<0.01). The intake of more copper than the control group compared to the control group was normal (p<0.05). The feed efficiency of the Group of copper is higher than the normal control group compared to controls (p<0.01). Among the traits of carcass traits only have significant heart (p<0.05) were higher than the control group than the control group with the lowest weight of the heart is normal. In conclusion, we have better effects than the control group, and as Copper was the best treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heat stress
  • zinc
  • copper
  • Quail