بررسی فونستیک سوسماران منطقه جنوب شرقی استان تهران

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 گروه زیست شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، ایران

چکیده

    هدف از این مطالعه بررسی فونستیک گونه ­های سوسماران منطقه جنوب­ شرقی استان تهران از طریق صفات مورفولوژیک می‌باشد. طی سال­ های 1390 تا 1391 از ایستگاه‌های مختلف با توجه به شرایط اکولوژیک متفاوت 35 نمونه جمع‌آوری و با  تزریق فرمالین 10 درصد به نقاط مختلف بدن فیکس شدند. 7 گونه متعلق به 5 جنس و 4 خانواده با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر سوسمارهای ایران  مورد شناسایی قرار گرفتند.
گونه ­های شناسایی شده عبارتند از:
 Trapelus agilis، Phrynocephalus maculatus از خانواده Agamidae،
 Cyrtopodion scabrum از خانواده Gekkonidae، 
Teratoscincus bedriagai از خانواده Sphaerodactylidae، 
Eremias andersoni، Eremias persica، Eremias velox از خانواده Lacertidae.

کلیدواژه‌ها