بررسی صفات مورفولوژیک، مورفومتریک و دوشکلی جنسی قورباغه جنگلی (Anura: Ranidae) Rana pseudodalmatina در استان گلستان

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان

چکیده

راسته بی ­دمان (Anura) در جهان شامل 6200 گونه و 49 خانواده است. خانواده Ranidae در ایران شامل 2 جنس و 3 گونه بوده که یکی از گونه ­ها، قورباغه جنگلی Eiselt and Schmidtler, 1971  Rana pseudodalmatina بومی شمال ایران می­ باشد. در پژوهش حاضر،70 نمونه (51 نر، 19 ماده) از استان گلستان به ­منظور بررسی صفات مورفولوژیک، مورفومتریک و تشخیص تفاوت­ بین نر و ماده این گونه از موزه جانورشناسی دانشگاه گلستان مورد بررسی قرار گرفت. 25 صفت مورفومتریک به ­وسیله­ کولیس دیجیتال (دقت 0/01 میلی­ متر) اندازه ­گیری شد. نمونه­ های نر براساس وجود جسم پینه ­ای (در نمونه­ های مشکوک و نابالغ تشریح و بررسی غدد تناسلی) از نمونه­ های ماده تشخیص داده شدند. این گونه دارای نقاط یا لکه­ های پشتی نامشخص، فاقد نوار روشن مهره ­ای، دارای لکه گیجگاهی در طرفین سر، انگشتان اندام ­های عقبی دارای پرده شناکم، اندام ­های عقبی لاغرو کشیده است. نسبت جنس نربه ماده تقریباً3به1 می ­باشد،نسبت اندازه بدن به طول سر 3/13-3/12(میانگین0/007±3/125)، نسبت عرض پلک ­ها به فاصله بین پلک­ ها 1/11-1/06 (میانگین0/87±1/085)، نسبت اندازه چشم به پرده صماخ 1/65-1/48  (میانگین0/120± 1/565)، نسبت اندازه ران به ساق 0/87-0/85 (میانگین0/014±0/86) ونسبت اندازه اولین انگشت به برآمدگی داخلی کف پا 2/39-2/16 (میانگین0/162 ±2/27) به ­دست آمد. بزرگ ­ترین نمونه مطالعه شده (69/42 میلی­ متر) از اندازه­ های قبلی 52 تا 58 (نمونه تیپ 57/6) بزرگ ­تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphological and morphometric study of Iranian Wood Frog (Rana pseudodalmatina) in Golestan Province (Anura: Ranidae)

نویسندگان [English]

  • Sara Aminifar
  • Haji Gholi Kami
  • Najmeh Okhli Okhli
Department of Biology, Faculty of Sciences, Golestan University, Gorgan
چکیده [English]

Order Anura are about 6200 species and consists of 49 families. Family Ranidae includes two genera and three species in Iran. Hircanian Wood Frog or Iranian wood frog, Rana pseudodalmatina Eiselt&Schmidtler, 1971 is endemic to Iran. Totally 70 specimens (51 males, 19 females) of Rana pseudodalmatina were studied from Zoological Museum of Golestan University (ZMGU) to determine the Morphologic and morphometric characters. 25 morphometric characters of fixed specimens were measured by a digital caliper (accuracy 0.01 mm). Males have callosity on the first finger. This species has an unclear dorsal points or stains, with no clear tape nuts, temporal spots on the sides of the head, hind limbs with a little swimming membrane, lean and stretched hind limbs. Sex ratio of males to females was 3 to 1. L/L.c: 3.12-3.13 (mean 3.125±0.007), Lt.p/Sp.p: 1.06-1.11 (mean 1.085±0.87), L.o/L.tym: 1.48-1.65 (mean 1.565±0.120), F/T: 0.85-0.87 (mean 0.86±0.014), D.p/C.int: 2.16-2.39 (mean 2.27±0.162).The longest specimens studied (69.42 mm) from the previous sizes 52 to 58 (57.60 type specimens) is a record.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphological
  • Morphometric
  • Iranian wood frog
  • Rana pseudodalmatina
  • Golestan province