شناسایی و بررسی پراکنش اسفنج های جزیره لارک واقع در خلیج فارس

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسنده

گروه شیلات, دانشکده علوم و فنون دریایی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

اسفنج ­ها جانورانی چندسلولی و متعلق به شاخه پوریفرا هستند و یکی از مهم­ ترین اجتماعات جانوران کفزی در خلیج ­فارس محسوب می­ شوند. این تحقیق در جزیره لارک در طی دو فصل زمستان1389 و تابستان1390 انجام گردید. در مجموع 6 ایستگاه برای نمونه­ برداری انتخاب شد. در هر ایستگاه سه بار نمونه­ برداری به ­طور تصادفی ­صورت پذیرفت. نمونه­ برداری با استفاده از کوادرات در مساحت 1×1 متر مربع انجام گرفت. پس از نمونه ­برداری و هضم مواد آلی در نمونه ­ها، اسپیکول­ ها جهت شناسایی اسفنج ­ها مورد بررسی قرار گرفتند و در مجموع 4 گونه شناسایی شدند. گونه ­های شناسایی شده در این مطالعه متعلق به رده بررسی پراکنش اسفنج­ ها نیز با استفاده از روش ترانسکت­ ها در اعماق 0، 5، 10، 15 و 20 متری دریا صورت گرفت. اسفنج ­های شناسایی شده متعلق به رده Demospongiae و راسته­ های Haplosclerida، Agelasida، Dictyoceratida و خانواده­ های Irciniidae، Niphatidae، AgelasidaeوChalinidae بودند.  گونه ­های شناسایی شده شامل Haliclona caeralea  ، Agelas dilatata، Niphates furcate و Ircinia sp. بودند. که فراوان­ ترین آن­ ها گونه Agelas dilatataتعیین گردید. تغییرات فصلی در فراوانی تمام گونه­ های یاد شده موثر بود به ­طوری­ که بیش ­ترین فراوانی در فصل تابستان مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


 1. بلوچ، م ،.1382. جانورشناسی 1. انتشارات دانشگاه پیام نور تهران .202 صفحه.
 2. درخشش، ن.؛ سواری، ا.؛ دوست شناس، ب.؛ دهقان مدیسه ،س. و دورقی، ع. م ،.1392. بررسی میزان توده زنده تولید در اسفنج های دریایی از خانواده Haliclonidae در مناطق احداث سازه های مصنوعی واقع در شمال غربی خلیج فارس. اقیانوس شناسی. سال 8، شماره 14، صفحات 77 تا 84.
 3. روشن، ا.؛نبوی،س.م.ب.؛سالاری علی آبادی،م.ع.؛سواری،ا.وذوالقرنین،ح.، 1396.معرفی گونه Chondrilla sp PG A  2015از آب های ساحلی بوشهر اولی جنوبی با استفاده از ساختار مورفولوژی و روش ژنتیکی. محیط زیست جانوری. دوره 9، شماره 1، صفحات 179 تا 188.
 4. سلامات، ن. و درخشش، ن ،.1392. مطالعه هیستولوژیک دو گونه اسفنج دارای اسپیکول و فاقد اسپیکول در رده Demospongiae. نشریه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان. سال 1، شماره 2، صفحات 56 تا 73.
 5. مقصودلو، ع.و.؛ شکری، م.ر. و ممتازی، ف ،.1393. تاکسونومی و جغرافیای زیستی اسفنج های زیرکشندی خلیج فارس (کیش ،لارک، نایبند) تخمینی از تنوع گونه های آلفا و بتا. اقیانوس شناسی. سال 11، شماره 19، صفحات 79 تا 89.
 6. کاظم پور، ش.؛ اشجع اردلان، ا. و عیدی، م ،.1396. شناسایی اسفنج های ناحیه بین جزر و مدی جزیره هرمز واقع در خلیج فارس. محیط زیست جانوری. دوره 9، شماره 1، صفحات 189 تا 194.
 7. مرامی زنوز، ش.؛ اشجع اردلان، ا. و عیدی، م.،1396. تشخیص افتراقی پنج گونه از اسفنج های مناطق بین کشندی جزیره هرمز، خلیج فارس بر اساس بررسی ساختار اسپیکول با استفاده از میکروسکپ الکترونب نگاره. زیست شناسی دریا. جلد 9، شماره 3، صفحات 69 تا 78.
 8. Alessi, S.A.; Hunt, H.D. and ower, A.S.B., 1996.Hydrographic data from the U.S.Naval.ocean graphi office:Persian Gulf.
 9. Barnes, R.D., 1987. Invertebrate Zoology, 5th edition. Saunders College Publishing, USA. 743 p. 
 10. Campbell, A. and Dawes, J., 2005. Encylopedia of underwater Life, first edition. Oxford University Press,London. PP: 20-21.
 11. Derek, P.; Tittensor, Camilo, M.; Walter, J.; Heike, K.L.; Daniel, R.; Edward, V.B. and Boris, W., 2010. Global patterns and predictors of marine biodiversity across taxa. Nature. Vol. 3, PP: 34-76.
 12. Erpenbeck, D. and Worheide, G., 2007. On the molecular phylogeny of sponges (Porifera). Zootaxa. Vol. 1668, PP:107-126.
 13. Hooper, J.N.A., 2000. Guide to Sponge Collection and Identification, Queensland Meuseum. PP: 1-138.
 14. Khoshkhoo, Z.; Nazemi, M.; Motalebi, A.; Mahdabi, M.; Ardalan, A.A. and Matin, R.H., 2012. First record of Siliceous and Calcareous sponge from Larak Island, Persian Gulf- Iran. Middle-East Journal of Scientific Research. Vol. 11, pp: 887-893.
 15. Kinne, O., 1970. Temperature: invertebrate. Marine Ecology. Vol. 1, PP: 407- 514.
 16. Nazemi, M.; Rezvani Gilkolai, F.; Lakzaei, F.; Pishvarzad,F. and Ahmadzadeh, O., 2015. First record on the distribution and abundance of three sponge species from Hormoz Island, Persian Gulf-Iran. Biological Forum-An International Journal. Vol. 7, No. 2, pp: 72-78.
 17. Reitner, J. and Mehl, D., 1996. Monophyly of the Porifera. Verhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg. Vol. 36. PP: 5-32.
 18. Reiswig, H.M. and Mackie, G.O., 1983. Studies on hexactinellid sponges. The taxonomic status of Hexactinellida within the Porifera. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Vol. 301, PP: 419-428.
 19. Sadeghi, P.; Savari, A.; Yavari, V. and Devin, M.L., 2008. First record of sponge distribution in the Persian Gulf (Hengam Island, Iran). Pakistanis Journal of Biological Science. Vol. 11, pp: 2521-2524. 
 20. Soest, V. and Beglinger, E.J., 2008. Tetractinellida and Merida sponges of the Sultanta of Oman. Journal of Zoology. Vol. 82, pp: 749-779.