بررسی اکولوژیک الگوی پراکنش Prorocentrum در لایه های سطحی خلیج فارس – استان بوشهر

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116-14155

2 پژوهشکده میگو کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، صندوق پستی: 1374

چکیده

طی گشت تحقیقاتی در آب ­های خلیج ­فارس در محدوده استان بوشهر در سال 1388، جنس Prorocentrum از نمونه­ های جمع ­آوری شده در گروه غالب بودند. نمونه ­برداری طی چهار فصل و از 15 ایستگاه و لایه سطحی (عمق 10 متر) انجام گرفت. در این مطالعه، به­ منظور بررسی اکولوژیک و الگوی پراکنش و تعیین ارتباط آن با شرایط هیدرولوژیک منطقه، با توجه به غیرنرمال بودن داده ­ها از آنالیز رگراسیون غیرپارامتریک Generalized Additive Models (GAM) استفاده شد. نتایج نشان داد که از میان فاکتورهای محیطی اندازه­ گیری شده: شوری، درجه حرارت، اکسیژن و موادمغذی (نیترات، سولفات و فسفات)، تنها شوری در آب­ های ساحلی با اختلاف معنی­ دار(0/05>p) عامل اصلی تاثیرگذار در حضور جنس مذکور بوده است. در مقایسه زمانی،Prorocentrum، در فصل گرم سال (28632/7±110808/7 تعداد در مترمکعب) و در مقایسه مکانی، در ایستگاه منطقه مطاف، (محدوده جنوب استان بوشهر و هم مرز دریایی با استان هرمزگان)، به تعداد (434635±368800) حداکثر تراکم را داشت. آنالیزANOVA اختلاف معنی ­داری را در تراکم بین ایستگاه­ ها نشان نداد (0/05<p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecological study of Prorocentrum distribution pattern in surface layers of the Bushehr province -Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Rabbaniha 1
  • Fatemeh Mohsenizadeh 2
  • Fereidoon Owfi 1
1 Institute of Fisheries Research, Agricultural Research, Education and Promotion Organization, Tehran, PO Box: 6116-14155
2 Research Institute of Shrimp Country, Institute of Fisheries Research, Agricultural Research, Education and Promotion Organization, Bushehr, POBox: 1374
چکیده [English]

During a research cruise in the waters of Bushehr province in 2008, Prorocentrum was sampled as dominant group which was collected from 15 selected stations in Bushehr waters of Persian Gulf. Samples were taken seasonally from surface layers (Prorocentrum changes with the hydrological factors on non- normal data. Among the hydrological factors measured (temperature, salinity, dissolved oxygen, silicate, phosphate and nitrate)  the results were shown salinity was affected on Prorocentrum in surface layers (p<0.05). High density of Prorocentrum genus was in warm season than cold period it was 110808.7±28632.7 individual /10m2 . In comparing of spatial distribution of Prorocentrum, This genus was more in southern part of area in border of Hormuzgan province than others (368800± 434635 individual /10m2 ). There were not significant differences between stations in the base of ANOVA analyses.