بررسی اکولوژیک الگوی پراکنش Prorocentrum در لایه های سطحی خلیج فارس – استان بوشهر

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116-14155

2 پژوهشکده میگو کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، صندوق پستی: 1374

چکیده

طی گشت تحقیقاتی در آب ­های خلیج ­فارس در محدوده استان بوشهر در سال 1388، جنس Prorocentrum از نمونه­ های جمع ­آوری شده در گروه غالب بودند. نمونه ­برداری طی چهار فصل و از 15 ایستگاه و لایه سطحی (عمق 10 متر) انجام گرفت. در این مطالعه، به­ منظور بررسی اکولوژیک و الگوی پراکنش و تعیین ارتباط آن با شرایط هیدرولوژیک منطقه، با توجه به غیرنرمال بودن داده ­ها از آنالیز رگراسیون غیرپارامتریک Generalized Additive Models (GAM) استفاده شد. نتایج نشان داد که از میان فاکتورهای محیطی اندازه­ گیری شده: شوری، درجه حرارت، اکسیژن و موادمغذی (نیترات، سولفات و فسفات)، تنها شوری در آب­ های ساحلی با اختلاف معنی­ دار(0/05>p) عامل اصلی تاثیرگذار در حضور جنس مذکور بوده است. در مقایسه زمانی،Prorocentrum، در فصل گرم سال (28632/7±110808/7 تعداد در مترمکعب) و در مقایسه مکانی، در ایستگاه منطقه مطاف، (محدوده جنوب استان بوشهر و هم مرز دریایی با استان هرمزگان)، به تعداد (434635±368800) حداکثر تراکم را داشت. آنالیزANOVA اختلاف معنی ­داری را در تراکم بین ایستگاه­ ها نشان نداد (0/05<p).

کلیدواژه‌ها