بررسی تاثیرات ناشی از اسانس گیاه مورد (Myrtus Communis L) بر عملکرد رشد، پارامترهای خون شناسی و بیوشیمیایی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، ایران

چکیده

 در این تحقیق اثرات اسانس گیاه مورد (Myrtus Communis L.) بر عملکرد رشد و ایمنی بچه­ ماهی قزل­ آلای رنگین­ کمان مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل اسانس گیاه مورد است که پس از حل کردن در روغن گیاهی با غلظت 1درصد به پلت­ های غذایی هر کدام در سه سطح 300، 500 و 700 میلی­ گرم در کیلوگرم اضافه شد و هم­ چنین در تیمار شاهد نیز ماهیان با جیره فاقد اسانس تغذیه شدند. دوره آزمایش 60 روزه و پارامترهای رشد ماهیان شامل شاخص وزن به­ دست آمده، ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و شاخص وضعیت در روزهای (ابتدای دوره، وسط دوره، پایان دوره) اندازه­ گیری شد. در انتهای دوره آزمایش نیز خونگیری از ساقه دمی انجام شد و پارامترهای خون شناسی شامل: شمارش کلی گلبول­ های قرمز، سفید، هموگلوبین، هماتوکریت، حجم متوسط گلبولی، غلظت هموگلوبین گلبولی، میانگین هموگلوبین سلول، مقدار پروتئین کل، آلبومین، گلوبولین، گلوکز، کلسترول، تری ­گلیسیرید سنجش شدند. نتایج این بررسی نشان داد که اسانس گیاه مورد مورد آزمایش در سه سطح اثر معنی­ داری بر پارامترهای رشد بچه­ ماهی قزل­ آلای رنگین­ کمان نداشت (0/05<p)، اما نتایج پارامترهای خونی بین تیمارهای آزمایشی نشان می­ دهد که اختلاف معنی­ داری بین تمامی پارامترهای مورد بررسی به­ استثنای میزان هموگلوبین خون، غلظت هموگلوبین گلبولی (MCHC) و میزان هموگلوبین گلبولی (MCH) مشاهده شد (0/05>p). به­ طورکلی می­ توان نتیجه گرفت که اسانس گیاه مورد قادر به بهبود عملکرد ایمنی ماهی قزل­ آلا در شرایط استخر پرورش ماهی می­ باشد و در سطح 300 میلی­ گرم در کیلوگرم بهترین نتیجه گرفته شد.

کلیدواژه‌ها