بررسی تاثیرات ناشی از اسانس گیاه مورد (Myrtus Communis L) بر عملکرد رشد، پارامترهای خون شناسی و بیوشیمیایی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، ایران

چکیده

 در این تحقیق اثرات اسانس گیاه مورد (Myrtus Communis L.) بر عملکرد رشد و ایمنی بچه­ ماهی قزل­ آلای رنگین­ کمان مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل اسانس گیاه مورد است که پس از حل کردن در روغن گیاهی با غلظت 1درصد به پلت­ های غذایی هر کدام در سه سطح 300، 500 و 700 میلی­ گرم در کیلوگرم اضافه شد و هم­ چنین در تیمار شاهد نیز ماهیان با جیره فاقد اسانس تغذیه شدند. دوره آزمایش 60 روزه و پارامترهای رشد ماهیان شامل شاخص وزن به­ دست آمده، ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و شاخص وضعیت در روزهای (ابتدای دوره، وسط دوره، پایان دوره) اندازه­ گیری شد. در انتهای دوره آزمایش نیز خونگیری از ساقه دمی انجام شد و پارامترهای خون شناسی شامل: شمارش کلی گلبول­ های قرمز، سفید، هموگلوبین، هماتوکریت، حجم متوسط گلبولی، غلظت هموگلوبین گلبولی، میانگین هموگلوبین سلول، مقدار پروتئین کل، آلبومین، گلوبولین، گلوکز، کلسترول، تری ­گلیسیرید سنجش شدند. نتایج این بررسی نشان داد که اسانس گیاه مورد مورد آزمایش در سه سطح اثر معنی­ داری بر پارامترهای رشد بچه­ ماهی قزل­ آلای رنگین­ کمان نداشت (0/05<p)، اما نتایج پارامترهای خونی بین تیمارهای آزمایشی نشان می­ دهد که اختلاف معنی­ داری بین تمامی پارامترهای مورد بررسی به­ استثنای میزان هموگلوبین خون، غلظت هموگلوبین گلبولی (MCHC) و میزان هموگلوبین گلبولی (MCH) مشاهده شد (0/05>p). به­ طورکلی می­ توان نتیجه گرفت که اسانس گیاه مورد قادر به بهبود عملکرد ایمنی ماهی قزل­ آلا در شرایط استخر پرورش ماهی می­ باشد و در سطح 300 میلی­ گرم در کیلوگرم بهترین نتیجه گرفته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of plant essential oils (Myrtus Communis L.) on growth performance, hematology and biochemical parameters of rainbow trout (Onchorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Rakhshan
  • Mojdeh Chelemal
Department of Fisheries, Ahvaz Branch, Islamic Azad University of Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The effects of plant essential oils (Myrtus Communis L.) on growth performance and safety of rainbow trout were studied. 60-day trial period and growth parameters obtained fish contained mass index specific growth rate, FCR and a status indicator in days (beginning, middle period, end of period) was measured. Blood tests at the end of the caudal vein was cut, and hematology parameters including total count globulin red, white, hemoglobin, hematocrit, mean corpuscular volume (MCV), cell hemoglobin concentration (MCHC), the cell hemoglobin (MCH) , total protein, albumin, globulin, glucose, cholesterol, Triglyceride measured. The results showed that plant essential oils in three significant effects on growth parameters were rainbow trout. But the results show significant differences between treatments hematological parameters among all parameters with the exception of blood hemoglobin, cell hemoglobin concentration (MCHC) and cell hemoglobin (MCH) was observed. In general it can be concluded that plant essential oils to improve the safety performance salmon in the fish farming ponds and the best result was 3 kg.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rainbow trout
  • Essential oils
  • Plant (Myrtus Communis L.)
  • Immune
  • hematological parameters