استفاده از آنزیم تریپسین در جیره غذایی فیل ماهی (Huso huso) و اثرات آن بر رشد، ترکیب بدن، برخی فاکتورهای بیوشمیایی خون و فعالیت تریپسین روده

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116-14155

3 گروه فرآوری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

4 گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

چکیده

مکمل­ های آنزیمی پروتئازی می­ توانند اثرات فاکتورهای ضد تغذیه ­ای را از بین برده و سبب بهبود رشد ماهیان شوند. هدف از این پژوهش، به­ کارگیری آنزیم ترپسین خوکی در جیره غذایی و بررسی اثرات آن بر فاکتورهای رشد، ترکیب بدن، برخی از پارامترهای بیوشیمیایی خون و فعالیت تریپسین روده فیل ماهی (Huso huso) بوده است. این آزمایش به ­صورت طرح کاملاً تصادفی در سه تیمار و سه تکرار انجام شد و آنزیم تریپسین  در 3 سطح صفر، 0/01 و  0/02 درصد به جیره غذایی اضافه شد. ماهیان به­ مدت 45 روز با جیره­­ های آزمایشی تغذیه شدند و فاکتورهای رشد شامل: درصد افزایش وزن (WGP)، نرخ رشد ویژه (SGR)، ضریب تبدیل غذایی (FCR)، شاخص وضعیت (CF)، کارایی پروتئین (PER) و شاخص کبدی (HSI) مورد بررسی قرار گرفت. از فاکتورهای بیوشیمیایی خون میزان گلوکز، BUN، پروتئین کل، آلبومین، گلوبولین و نسبت آلبومین به گلوبولین اندازه­­گیری و بررسی شد. تیمارهای مختلف در شاخص وضعیت تفاوت معنی ­داری با یکدیگر نداشتند (0/05<p). اما درصد افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و کارایی پروتئین در سطوح آنزیمی 0/01 و 0/02 درصد با گروه شاهد تفاوت معنی­ داری داشت (0/05>p). شاخص کبدی و فعالیت تریپسین روده در سطح 0/02 درصد با گروه شاهد دارای تفاوت معنی ­داری بودند (0/05>p). ترکیب بدن و فاکتورهای بیوشمیایی خون، در سطوح مختلف آنزیمی با گروه شاهد تفاوت معنی­­ داری نداشتند (0/05<p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Utilizing trypsin enzyme in the diet and their effects on growth, body composition, some blood biochemical factors and activity of intestinal trypsin of great sturgeon (Huso huso)

نویسندگان [English]

 • Ali Khosravanizadeh 1
 • Mohammad Sudagar 1
 • Hasan Salehi 2
 • Alireza Alishahi 3
 • Seyed Mehdi Jafari 4
1 Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, PO Box: 487-49175
2 Institute of Fisheries Research, Agricultural Research, Education and Promotion Organization, Tehran, PO Box: 6116-14155
3 Department of Aquaculture Processing, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, PO Box: 487-49175
4 Department of Materials Science and Design, Food Science and Technology Faculty, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, PO Box: 487-49175
چکیده [English]

Exogenous proteolytic enzyme supplementations can eliminate the effects of antinutritional factors and to improve fish growth performance. The purpose of this study was to investigate the utilizing porcine trypsin in the diet and its effects on growth factors, body composition, some blood biochemical parameters and activity of intestinal trypsin in great sturgeon (Huso huso). The experiment was conducted in completely randomized design with 3 treatments and 3 replications and trypsin at 3 levels of 0, 0.01% and 0.02% was added to the diet and given the experimental diets to fishes for 45 days and growth factors, Weight growth percent (WGP), specific growth rate (SGR), feed conversion ratio (FCR), Condition factor (CF), Protein efficiency ratio (PER), Hepato-somatic index were studied. Blood biochemical factors glucose, BUN, total protein, albumin, globulin and A: G ratio were measured and evaluated. Different treatments of (CF) were not significantly different from each other (P> 0.05), But (WGP), (SGR), (FCR) and (PER), the enzyme levels of 0.01% and 0.02 were significantly different from control group (P <0.05). HSI and activity of intestinal trypsin in enzyme levels of 0.02% was significantly different from control group (P <0.05). Body composition and blood biochemical parameters were not significantly different between enzyme levels (P> 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Trypsin
 • Great sturgeon (Huso huso)
 • Growth Factors
 • blood biochemical factors
 1. افشارمازندران، ن.، 1381. راهنمای عملی تغذیه و نهاده­ های غذایی و دارویی آبزیان در ایران. انتشارات نوربخش. 216 صفحه.
 2. حسینی­ فرد، س.م.؛ قبادی، ش.؛ خدابخش، ا. و رازق ی­منصور، م.، 1392. تأثیر جیره­ های حاوی سطوح مختلف آرد سویا همراه با مکمل آنزیمی آویزایم بر شاخص ­های هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل ­آلای ­رنگین­ کمان. مجله دامپزشکی ایران. دوره 9، شماره 3، صفحات 43 تا 54.
 3. سالک ­یوسفی، م.، 1379. تغذیه آبزیان پرورشی. انتشارات اصلانی. 318 صفحه.
 4. عادلیان م.؛ ایمان­پور، م.ز.؛ تقی ­زاده، و. و مازندرانی، م.، 1395. استفاده از مولتی آنزیم کمین در جیره غذایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) و اثرات آن بر شاخص ­های رشد و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی خون. محیط زیست جانوری. سال 8، شماره 1، صفحات 201 تا 206.
 5. قبادی، ش.؛ متین­فر، ع.؛ نظامی ش.ع. و سلطانی، م.، 1388. عملکرد مکمل آنزیمی آویزایم بر جایگزینی آرد ماهی با آرد سویا و تاثیر آن بر رشد و بازماندگی ماهی قزل­آلای ­رنگین­­ کمان (Oncorhynchus mykiss). مجله شیلات. سال 3، شماره 2، صفحات 11 تا 22.
 6. مرتضوی ­تبریزی، ج.؛ شیعه، ج.؛ نوتاش، ش.؛ میرزایی، ح. و وطن­خواه، ا.م.، 1390.تاثیر مقادیر مختلف مولتی آنزیم بر تغییرات آنزیم­ های کبدی و فاکتورهای عملکردی در ماهیان قزل ­آلای ­رنگین­ کمان (Oncorhynchus mykiss) پرواری. مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی. دوره 5، شماره 1، صفحات 1103 تا 1111.
 7. مرتضوی ­تبریزی، س.ج.؛ نجاتی، م.؛ نوتاش، ش. و میرزایی،ح.، 1390.بررسی تاثیر سطوح مختلف مولتی آنزیم بر عملکرد و میزان بقاپرواری (Oncorhynchus mykiss) ماهیان قزل ­­آلای­ رنگین­­ کمان.مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. دوره 5، شماره 1، صفحات 49 تا 55.
  1. AOAC (Association of Official Analytical Chemists), 2005. Official Methods of Analysis 16th edition. AOAC, Gaithersburg, Maryland. 532 P.
  2. Bradford, M.M., 1976. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein–dye binding. Anal. Biochem. Vol. 72,
   pp: 248-254.
  3. Carter, C.G.; Houlihan, D.F.; Buchanan, B. and Mitchell, A.I., 1994. Growth and feed utilization efficiencies of seawater Atlantic salmon Salmo salar L. fed a diet containing supplementary enzymes. Aquaculture research. Vol. 25,
   No. 1, pp: 37-46.
  4. Chen, J.M.; Ye, J.Y.; Xu, Y.X.; Shen, B.Q.; Guo, J.L.; Pan, Q. and Wang, Y.H., 2009. Effect of adding neutral protease to diets on growth performance, digestion, and body composition of fingerling black carp (Mylopharyngodon piceus). Acta Hydrobiologica Sinica. Vol. 33, No. 4,
   pp: 726-731.
  5. Dabrowska, H.; Grudniewski, H. and Dabrowski,
   K., 1979.
   Artificial diets for common carp: effect of the addition of enzyme extracts. The Progressive Fish-Culturist. Vol. 41, No. 4, pp: 196-200.
  6. Dabrowski, K. and Glogowski, J., 1977. A study of the application of proteolytic enzymes to fish food. Aquaculture. Vol. 12, pp: 349-360.
  7. Dalsgaard, J.; Verlhac, V.; Hjermitslev, N.; Ekmann, K.S.; Fischer, M.; Klausen, M. and Pedersen, P.B., 2012. Effects of exogenous enzymes on apparent nutrient digestibility in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed diets with high inclusion of plant-based protein. Animal feed science and technology. Vol. 171, pp: 181-91.
  8. Divakaran, S. and Velasco, M., 1999. Effect of proteolytic enzyme addition to a practical feed on growth of the Pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei (Boone). Aquaculture Research. Vol. 30, pp: 335-339.
  9. Erlanger, B.F.; Kokowski, N. and Cohen, W., 1961. The preparation and properties of two new chromogenic substrates of trypsin. Archive Biochemistry and Biophysics. Vol. 95, pp: 271-278.
  10. Farhangi, M. and Carter, C.G., 2007. Effect of enzyme supplementation to dehulled lupin‐based diets on growth, feed efficiency, nutrient digestibility and carcass composition of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum). Aquaculture Research. Vol. 38, pp: 1274-1282.
  11. Furne, M.; García-Gallego, M.; Hidalgo, M.C.; Morales, A.E.; Domezain, A.; Domezain,J. and Sanz, A., 2008. Effect of starvation and refeeding on digestive enzyme activities in sturgeon (Acipenser naccarii) and trout (Oncorhynchus mykiss). Comp. Biochem. Physiol. Vol. 149, pp: 420-425.
  12. Ghomi, M.R.; Shahriari, R.; Langroudi, H.F.; Nikoo, M. and von Elert, E., 2012. Effects of exogenous dietary enzyme on growth, body composition, and fatty acid profiles of cultured great sturgeon Huso huso fingerlings. Aquaculture International. Vol. 20, pp: 249-254.
  13. Kolkovski, S., Tandler, A. and Izquierdo, M., 1997. Effects of live food and dietary digestive enzymes on the efficiency of microdiets for seabass (Dicentrarchus labrax) larvae. Aquaculture. Vol. 148, pp: 313-322.
  14. Kumari, R.; Gupta, S.; Singh, A.R.; Ferosekhan, S.; Kothari, D.C.; Kumar, P.A. and Jadhao, S.B., 2013. Chitosan nanoencapsulated exogenous trypsin biomimics zymogen-Like enzyme in fish gastrointestinal tract. Plos One. Vol. 8, No. 9, pp: 1-12.
  15. Leng, X.; Liu, D.; Li, X. and Lu, Y., 2008. Effects of adding Protease AG on growth and digestive protease activities of common carp (Cyprinus carpio) fingerling. Chinese Journal of Animal Nutrition. Vol. 20, No. 3, pp: 1-7.
  16. Li, X.; Chai, X.; Liu, D.; Chowdhury, K. and Leng,
   X., 2015.
   Effects of temperature and feed processing on protease activity and dietary protease on growths of white shrimp, Litopenaeus vannamei, and tilapia, Oreochromis niloticus× O. aureus. Aquaculture Nutrition. Vol. 21, No. 4, pp: 1-10.
  17. Lin, S.; Mai, K. and Tan, B., 2007. Effects of exogenous enzyme supplementation in diets on growth and feed utilization in tilapia, Oreochromis niloticus x O. aureus. Aquaculture Research. Vol. 38, pp: 1645-1653.
  18. Ogunkoya, A.E.; Page, G.I.; Adewolu, M.A. and Bureau, D.P., 2006. Dietary incorporation of soybean meal and exogenous enzyme cocktail can affect physical characteristics of faecal material egested by rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture. Vol. 254 pp: 466-475.
  19. Patil, D. and Singh, H., 2013. Effect of papain supplemented diet on growth and survival of post-larvae of Macrobrachium rosenbergii. International Journal of Fisheries and Aquatic Studies. Vol. 1, No. 6, pp: 176-179.
  20. Ross, L.G. and Ross, B., 2008. Anaesthesia and Sedation of Aquatic Animals. 3rd ed. Oxford, Blackwell Science. 236 P.
  21. Shi, Z.; Li, X.Q.; Chowdhury, M.K.; Chen, J.N. and Leng, X.J., 2016. Effects of protease supplementation in low fish meal pelleted and extruded diets on growth, nutrient retention and digestibility of gibel carp, Carassius auratus gibelio. Aquaculture. Vol. 460, pp: 37-44.
  22. Singh, P.; Maqsood, S.; Samoon, M.H.; Phulia, V.; Danish, M. and Singh-Chalal, R., 2011. Exogenous supplementation of papain as growth promoter in diet of fingerlings of Cyprinus carpio. International Aquatic Research. Vol. 3, pp: 1-9.
  23. Song, H.L.; Tan, B.P.; Chi, S.Y.; Liu, Y.; Chowdhury, M. and Dong, X.H., 2016. The effects of a dietary protease‐complex on performance, digestive and immune enzyme activity, and disease resistance of Litopenaeus vannamei fed high plant protein diets. Aquaculture Research. Vol. 47,
   No. 5, pp: 1-11.
  24. Subasinghe, R.P., 2005. Epidemiological approach to aquatic animal health management: opportunities and challenges for developing countries to increase aquatic production through aquaculture. Preventive Veterinary Medicine. Vol. 67, pp: 117-124.
  25. Tacon, A.G.J., 1990. Standard methods for the nutrition and feeding of farmed fish and shrimp. Washington DC, Argent Laboratories press. 454 P.
  26. Vielma, J.; Makinen, T.; Ekholm, P. and Koskela,
   J., 2000.
   Influenceof dietary soy and phytase levels on performance and body composition of large rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) andalgal availability of phosphorus load. Aquaculture. Vol. 183, pp: 349-362.
  27. Zamini, A.A.; Kanani, H.G.; Esmaeili, A.A.; Ramezani, S. and Zoriezahra, S.J., 2014. Effects of two dietary exogenous multi-enzyme supplementation, Natuzyme® and beta-mannanase (Hemicell®), on growth and blood parameters of Caspian salmon (Salmo trutta caspius). Comparative Clinical Pathology. Vol. 23, pp: 187-192.