تأثیر پربیوتیک ایمونووال روی برخی فاکتورهای تولیدمثلی و رشد در ماهی مولی (Poecilia butleri)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 487-49175

چکیده

پربیوتیک ‏ها ترکیبات غیرقابل ‏هضمی هستند که از طریق تحریک رشد و فعالیت برخی باکتری‏ های موجود در روده اثرات سودمندی برای میزبان خواهند داشت، اما در زمینه‏ نقش پربیوتیک ‏ها در رابطه با فاکتورهای تولیدمثلی و رشد در ماهیان زینتی مطالعات اندکی انجام شده است. در این آزمایش از ماهیان مولی با سن 20 هفتگی استفاده شد.آزمایش در قالب 4 تیمار و 3 تکرار انجام شد. بدین منظور 4 جیره غذایی شامل تیمار 1 (شاهد)، 2، 3 و 4 که به ترتیب حاوی 0، 0/5، 1 و 1/5 درصد ایمونووال تهیه شد. ماهی ها به مدت 26 هفته، روزانه به ­میزان 5 درصد وزن بدن و در 3 نوبت غذادهی شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که طول و وزن نهایی مولدین در گروه ‏های مختلف اختلاف معنی ­داری با یکدیگر نداشتند (0/01<P). در تیمار شاهد میزان هم ­آوری نسبی، شاخص گنادوسوماتیک، طول و وزن لاروهای متولد شده به­ طور معنی­ داری کم­ تر از تیمارهای 3 و 4 بود (0/01>P). هم ­چنین پربیوتیک مذکور تأثیری روی نسبت­ های جنسی نداشت. در این آزمایش با توجه به مقادیر فاکتورهای رشد و تولیدمثلی، جیره 4 عملکرد بهتری را نسبت به سایر تیمارها از خود نشان داد. در مجموع استفاده از پربیوتیک مذکور در جیره غذایی ماهی مولی پیشنهاد می­ گردد.

کلیدواژه‌ها


حاجی­ بگلو،ع.ع.وسوداگر، م.، 1389. تأثیر پروبیوتیک پریمالاک و پربیوتیک ایمونووال بر رشد، میزان زنده­زایی و نسبت جنسی ماهیان دم­شمشیری (Xiphophorus helleri) و پلاتی (Xiphophorus maculatus). پایان­نامه کارشناسی­ارشد تکثیر و پرورش آبزیان. 78 صفحه.
محمدی ­آذرم، ح. وعابدیان ­کناری، ع.ا.، 1388. افزایش مقاومت ماهی زینتی تایگر بارب (Capoeta tetrazona) به استرس­های فیزیکو شیمیایی محیطی آب توسط مکمل پودر گاماروس. مجله پژوهش­های علوم دامی ایران، جلد 1، شماره 2. صفحات 77  تا صفحه 85.
Andrews., C., 2006. The ornamental fish trade and fish conservation. Journal of Fish Biology. Vol. 37, pp: 53-59.
AOAC.1990. Official Methods of Analysis of AOAC,
Vol. 1,15th edn. Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA, USA.
Chapman, F.A.; Fitz-coy, S.A.; Thunberg, E.M. and Adams, C.M., 2007. United States of America Trade in Ornamental Fish. Journal of the World Aquaculture Society. Vol. 28, No. 1, pp: 1-10.
Chong, A.S.C.; Ishak, S.D. and Osman, Z.R., 2004. Hashim. Effect of dietary protein level on the reproductive performance of female swordtails Xiphophorus helleri (Poeciliidae). Aquaculture. Vol. 234, pp: 381-392.
Dahlgren, B.T., 1980. The effects of three different dietary protein levels on the fecundity in the guppy, Poecilia reticulate (Peters). Journal of Fish Biology. Vol. 16,
pp: 83-97.
De Schrijver, R. and Ollevier, F., 2000. Protein digestion in juvenile turbot (Scophthalmus maximus) and effects of dietary administration of Vibrio proteolyticus. Aquaculture. Vol. 186, pp: 107-116.
Fooks, L.J.; Fuller, R. and Gibson, G.R., 1999. Prebioticts, Probiotics and human gut microbiology. International Dairy Journal. Vol. 9, pp: 53-61.
Ghosh, S.; Sinha, A. and Sahu, C., 2007. Effect of probiotic on reproductive performance in female livebearing ornamental fish. Aquaculture Research. Vol. 38, pp: 518-526.
Gibson, G.R. and Roberfroid, M.B., 1995. Dietary modulation of the human colonic microbiota: introducing the concept of prebiotics. Journal of Nutrition. Vol. 125,
pp: 1401-1412.
Irianto, A. and Austin, B., 2002. Use of probiotics to control furunculosis in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum). Journal of Fish Disease. Vol. 25, pp: 1-10.
Ling, S.; Hashim, R.; Kolkovski, S. and Shu-Chien,
A.C.,
2006. Effect of varying dietary lipid and protein levels on growth and reproductive performance of female swordtails Xiphophorus helleri (Poeciliidae). Aquaculture Research. Vol. 37, pp: 1267-1275.
Peng, L.; Delbert, M. and Gatlin, III., 2004. Dietary brewers yeast and the prebiotic Grobiotick TM AE influence growth performance, immune responses and resistance of hybrid striped bass (Morone chrysops×M. saxatilis) to Streptococcus iniae infection. Aquaculture. Vol. 231,
pp: 445-456.
Tavolga, W.N., 1949. Embryonic development of the platyfish (Platypoecilus), the swordtail (Xiphophorus helleri) and their hybrids. American museum of natural history.
Vol. 94, No. 4, pp: 227-229.