ارتباط ترکیبات شیمیایی بافت عضله با مراحل رسیدگی جنسی گناد در ماهی زبرا دانیو (1822 ,Danio rerio Hamilton) تغذیه شده با پربیوتیک اینولین

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 محتمع آموزش عالی سراوان

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، ایران

3 گروه شیلات، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت پربیوتیک اینولین بر رسیدگی جنسی در ماهیان، تحقیق حاضر به بررسی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮکیبات ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ (چربی، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، رطوبت و خاکستر) ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ در مراحل مختلف رسیدگی جنسی در جنس ماده ماهی زبرا دانیو (Danio rerio) پرداخته است. به این منظور لاروهای ماهی زبرا دانیو با جیره­ های غذایی حاوی دوزهای 0 (گروه شاهد)، 1 گرم ، 2 گرم و 3 گرم اینولین در هر کیلوگرم جیره غذایی تغذیه شدند و دو مرحله نمونه ­برداری (45 روز و 90 روز پس از شروع تغذیه فعال) صورت گرفت و در هر مرحله  ﺗﺮکیبات ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ (ﻟﯿﭙﯿﺪ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، رطوبت و خاکستر) ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ (ﺑﺮاﺳﺎس درﺻﺪ وزن ﺧﺸﮏ) اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪ. در مرحله اول نمونه ­برداری، مقادیر چربی و پروتئین عضله به­ طور معنی ­داری بالاتر از مرحله دوم نمونه ­برداری بود (0/05>P). با توجه به این­ که در مرحله­ دوم نمونه­ برداری، ماهیان در مرحله رسیدگی جنسی کامل قرار داشتند، مقدار چربی موجود در عضله کاهش یافت (0/05>P). مقادیر رطوبت و خاکستر به ­طور معنی ­داری در مرحله دوم نمونه ­برداری بالاتر از مرحله اول به­ دست آمد (0/05<P). در مجموع نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مراحل مختلف زندگی ماهی زبرا دانیو بر محتوای ترکیبات شیمیایی عضله تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of changing of chemical muscle content during maturation in Zebrafish (Danio rerio Hamilton, 1822) fed with prebiotic inulin

نویسندگان [English]

 • Mahdiye Fadaei Rayaeni 1
 • Ehsan Ahmadifar 2
 • Tayebeh Enayat Gholampour 3
1 Saravan Higher Education Complex
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Iran
3 Department of Fisheries, Payame Noor University, PO Box 3697-19395, Tehran, Iran
چکیده [English]

According to the importance of prebiotic inulin on sexual maturation in fish, this study changing the chemical composition (fat, protein, moisture and ash) in various stages of maturation muscle tissue in the zebra fish. Therefore, zebrafish larvae were fed with experimental diets containing (0, 1, 2 and 3 gr/kg diet) of inulin and two-stage sampling (45 days and 90 days after the active feeding) took place at every stage in the chemical composition (lipid, protein, moisture and ash) muscle tissue (based on the percentage dry weight) in fish muscle were measured. In the first sampling stage, fat and muscle protein was significantly higher than the second sampling stage (P<0.05). Given that the second stage fish were full sexual maturity, the amount of fat in muscle decreased (P<0.05). Moisture and ash levels were significantly (P<0.05) higher in the second stage sampling than the first stage.  Overall, our results showed that different stage of living affected on muscle chemical composition muscle in Zebrafish.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chemical composition
 • Maturation
 • Inuline Prebiotic
 • Danio rerio
 1. اکرمی، ر.؛ ﺣﺎﺟﯽ­ﻣﺮادﻟو، ع. و ﻣﺘﯿﻦ­فر، ع.، 1387. اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮﺑﯿوتیک اﯾﻨﻮﻟﯿﻦ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ شاخصﻫﺎی رﺷﺪ، ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪگی و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺪن ﻓﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن  Huso husoجوان پرورشی. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. دوره 15، شمار 5، صفحات 19 تا 32.
 2. ﭘﺎﭘﻬﻦ، ف. و روﻧﻖ، م.، 1381. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻋﻀﻼت ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﻣﺠﻠﻪ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان. دوره 8، شماره 5، صفحات 75 تا 82.
 3. جافر نوده، ع.، 1395. بررسی خواص سینرژیستی برخی اسیدهای آلی با پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobacillus casei) در پرورش بچه­ماهیان قزل­آلای رنگین­کمان (Oncorhynchus mykiss). رساله دکتری تخصی شیلات، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه. 137 صفحه.
 4. خسروی، م.، 1390. بررسی تاثیر سطوح مختلف اینولین بر عملکرد رشد و کارایی تغذیه در بچه ماهیان کلمه (Rutilus rutilus). کارشناسی ارشد. تکثیر و پرورش آبزیان. دانشگاه ازاد واحد علوم تحقیقات. 57 صفحه.
 5. رﺿﻮی­ﺷﯿرازی، ح.، 1380. ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻓﺮآوردهﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ. ﻋﻠﻢ ﻓﺮآوری (2). اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮ. 292 صفحه.
 6. رهنما، ب.؛ اکرمی، ر. و چیت­ساز، ح.، 1392. تاثیر پربیوتیک اینولین بر عملکرد رشد، بازماندگی، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻻﺷﻪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس در ﻣﺎﻫﯽ قرمز (Carassius auratus gibelio). ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ علوم و تکثیر آبزی پروری. دوره 1، شماره 2، صفحات 55 تا 70.
 7. زکی­پور رحیم­آبادی، ا.؛ ارشدی، ع.؛ زارع، پ. و حیدری، م.ر. 1388. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪای ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ عضله ماهی خواجو (Schizothorax zarudnyi) و اﻧﺠﻚ (Schizocypris altidorsalis) در ﻓﺼﻮل و ﺟﻨﺲﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در استان سیستان و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن. ﻣﺠﻠﻪ  ﺷﻴﻼت. دوره 3، شماره 3، صفحات 24 تا 36.
 8. ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎری اداره ﮐﻞ ﺷﯿﻼت اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران. 1390. 54 صفحه.
 9. ﻋﺒﺪﻟﻲ، ا .، 1378. ﻣﺎﻫﻴﺎن آب­های داﺧﻠﻲ اﻳﺮان. ﺗﻬﺮان، ﻣﻮزه ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺣﻴﺎت وحش ایران. 160 صفحه.
 10. میرا، م.، 1390. بررسی تاثیر سطوح مختلف اینولین بر عملکرد رشد و کارایی تغذیه در بچه­ماهیان سفید (Rutilus frissi kutumn). کارشناسی ارشد. تکثیر و پرورش آبزیان. دانشگاه ازاد واحد قائمشهر. 79 صفحه.
 11. یگانه، س.؛ ﺷﻌﺒﺎﻧﭙﻮر، ب.؛ ﺣﺴﯿﻨﯽ، ه.؛ ایمانپور، م.ر.؛ شعبانی، ع. و عباسی، م.، 1391. ارزیابی تغییرات فصلی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﻓﯿﻠﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﭙﻮر ﭘﺮورﺷﯽ (Cyprinus carpio)، ﻣﺠﻠﻪ زﯾﺴﺖ شناسی ایران، دوره 2، صفحات 268 تا 294.
  1. Akrami R.; Rahnama, B.; Chitsaz, H. and Razeghi Mansour., 2015. Effects of dietary inulin on growth performance, survival, body composition, stress resistance and some hematological parameters of Gibel carp juveniles (Carassius auratus gibelio(. Iranian Journal of Fisheries Sciences. Vol. 14, No. 4, pp: 1072- 1082.
  2. Akrami, R.; Hajimoradloo, A.; Matinfar, A. and Abedian Kinari, A., 2009. Effect of Dietary Prebiotic Inulin on Growth Performance, Intestinal Microflora, Body Composition and Hematological Parameters of Juvenile Beluga, Huso huso (Linnaeus, 1758). Journal of the World Aquaculture Society. Vol. 40, No. 6, pp: 771-779.
  3. Akrami, R.; Razeghi Mansour, M.; Chitsaz, H. and Ziaee, R., 2012. Effect of dietary manna oligosaccharide on growth performance, survival rate, body composition and some hematological parameters of carp juvenile (Cyprinus carpio). Journal of Aquaculture Feed Science and Nutrition. Vol. 49, No. 30, pp: 54-60.
  4. Alasalvar, C.; Taylor, K.D.A.; Zubcov, E.; Shahidi, F. and Alexis, M., 2002. Differentiation of cultured and wild sea bass (Dicentrarchus labrax): total lipid content, fatty acid and trace mineral composition. Food Chemistry. Vol. 79,
   pp: 145-150.
  5. Ali, M.; Ighbal, F.; Salam, A.; Iram, S. and Athar, M., 2005. Comparative study of body composition of different fish species from brackish water pond. International Journal of Environment Science and Technology. Vol. 2, No. 3,
   pp: 229-232.
  6. AOAC (Association of Official Analytical Chemists). 1999. Official Methods of Analysis. Association of Official Analytical Chemists Inc., Arlington, Virginia, USA.
  7. Arts, M.T.; Ackman, R.G. and Holub, B.J., 2001. Essential fatty acids”in aquatic ecosystems: a crucial link between diet and human health and evolution. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science. Vol. 58, pp: 122-137.
  8. Arukwa, A. and Goksory, A., 2003. Egg shell and egg yolk proteins in fish, hepatic proteins for the next generation: Oogenetic, population and evolutionary, implications of endocrine disruption, Comparative Journal of Hepatology. Vol. 2, pp: 1-46.
  9. Echina, L. and Granado, L., 2001. Seasonal Variation in the physiological status and energy content of somatic and reproductive tissues of chub, Marine Biology., Vol. 120,
   No. 6, pp: 503-511.
  10. Genc, MA.; Aktas, M.; Genc, E. and Yilmaz, E., 2007a. Effects of dietary mannan oligosaccharide on growth, body composition and hepatopancreas histology of Penaeus semisulcatus (de Haan 1844). Journal of Aquatic Nutrient. Vol. 13, No. 7, pp: 156-161.
  11. Genc, M.A.; Yilmaz, E.; Genc, E. and Aktas, M., 2007b. Effects of dietary mannan oligosaccharides (MOS) on growth, body composition, and intestine and liver histology of the hybrid Tilapia (Oreochromis niloticus×O. aureus). Israel Journal of Aquaculture. Vol. 59, No. 8, pp: 10-16.
  12. Guler, G.O.; Kiztanir, B.; Aktumsek, A.; Citil, O.B. and Ozparlak, H., 2008. Determination of the seasonal changeson total fatty acid compositionand w3/w6 ratios of carp (Cyprinus carpio L.) muscle lipids in Beysehir Lake. Food Chemistry. Vol. 108, No. 9, pp: 689-694.
  13. Hill, A.J.; Teraoka, H.; Heideman, W. and Peterson,
   R.E.,
   2005. Zebrafish as a Model Vertebrate for Investigating Chemical Toxicity. Toxicological Sciences. Vol. 86, No. 1, pp: 6-19.
  14. Kazemi, R. and Bahmani, M., 1997. Different methods for gonad study in Acipenser. Departmant of physiology and Biochemi. Sturgeon Fish International Research Press. 22 p.
  15. Komova, N.I., 2001. Dynamics of the biochemical composition of tissue in Abramis brama (cyprinidae)at Ggonad Maturation. Journal of Ichthyology. Vol. 41, No. 4.  pp: 334-342.
  16. Ehrabi, Z.; Firouzbakhsh, F. and Jafarpour, A., 2012. Effects of dietary supplementation of synbiotic on growth performance, serum biochemical parameters and carcass composition in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. Vol. 96, No. 3, pp: 474-481.
  17. Mira, S.M.; Akrami, R. and Hedayatifard, M., 2011. Effect of different level of dietary prebiotics inulin on the growth performance, survival and body composition of juvenile Kutum (Rutilus frisii kutum). Journal of Marine Biology. Vol. 9, No. 3, pp: 53-60.
  18. Özyurt, G.; Duysak, Ö.; Akamca, E. and Tureli, C., 2006. Seasonal changes of fatty acids of cuttlefish Sepia officinalis L. (Mollusca: Cephalopoda) in the north eastern Mediterranean sea. Food Chemistry. Vol. 95, No. 6,
   pp: 382-385.
  19. Periago, M.J.; Ayala, MD.; López-Albors, O.; Abdel, I.; Martínez, C.; Garcia-Alcázar, A.; Ros, G. and Gil,
   F., 2005.
   Muscle cellularity and flesh quality of wild and farmed sea bass, Dicentrarchus labrax L. Aquaculture.
   Vol. 249, No. 9, pp: 175-188.
  20. Quigley, I.K. and Parich, D.M., 2002. Pigment pattern formation in Zebrafish: A model for developmental genetics and the evolution of form. The Journal of Micros Research and Technology. Vol. 58, No.5, pp: 442-455.
  21. Rehbein, H. and Oehlenschlager, J., 2009. Fishery products quality, safety and authenticity. John Wiley and Sons Publishing. pp: 4-10.
  22. Ringo, E.; Bendiksen, H.R.; Gausen, S.J.; Sundsfjord, A. and Olsen, R.E., 1998. The effect of dietary fatty acids on lactic acid bacteria associated with the epithelial mucosa and from faecalia of Arctic charr, Salvelinus alpines L. Journal of Applied Microbiology. Vol. 85, No. 8, pp: 855- 864.   
  23. Roberfroid, M.B.; Van Loo, J.A. and Gibson, E.R., 1998. The bifidogenic nature of chicory inulin and its hydrolysis products. Journal of Nutrition. Vol. 28, No. 6, pp: 11-22.
  24. Saddhe, A.A.; Banerjee, G.; Jamdadeh, R.A. and Thete, K.D., 2013. Zebrafish the reliable vertebrate model organism. DCSI. Vol. 91, No. 6, pp: 172-182.
  25. Sorvachev, K.F., 1957. Changes in proteins of blood serum of carp during wintering, Biokhimia. Vol. 22, No. 2,
   pp: 872-877.
  26. Spence R.; Gerlach G.; Lawrence, C. and Smith, C., 2008. The behavior and ecology of the zebrafish, Danio rerio. Biological Reviews. Vol. 83, No. 1, pp: 13-34.
  27. Tzikas, Z.; Amvrosiadis, I.; Soultos, N. and Georgakis, Sp., 2007. Seasonal variation in chemical composition of Mediterranean horse mackerel (Trachurus mediterraneus) muscle from North Aegean Sea (Greece). Food Control.
   Vol. 18, No. 5, pp: 251-257. 
  28. Yilmaz, E.; Genc, M.A. and Genc, E., 2007. Effects of dietary mannan oligosaccharides on growth, body composition, and intestine and liver histology of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Israeli Journal of Aquaculture. Vol. 59, No.1, pp: 182-188.
  29. Zaboukas, N.; Miliou, H.; Megalofonou, P. and Moraitou Apostolopoulou, M., 2006. Biochemical composition of the Atlantic bonito Sarda sarda from the Aegean Sea (eastern Mediterranean Sea) in different stages of sexual maturity. Journal of Fish Biology. Vol. 69, No. 4, pp:
   347-362.