مطالعه اثر سیتوتوکسیک عصاره متانولی از تانتاکل های شقایق موکتی (Stichodactyla haddoni) از خلیج فارس بر روی رده سلول های سرطان کولون و مغز انسان در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسنده

گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

چکیده

شقایق موکتی  Stichodactylahaddoni یک جانور ثابت و ساکن اقیانوس است. زهر شقایق ­های دریایی می­ توانند دارای یک منبع قوی از ترکیبات فعال دارویی باشند. هدفازاینمطالعهبررسیاثرکشندگیسم خامجداشدهازشقایق دریایی S. haddoni  از خلیج فارس بررویمیزانمرگومیررده­ هایسلولی سرطانیمغز و کولونبااستفادهازنمکتترازولیومدرشرایطآزمایشگاهیبود .نمونه­ های شقایق دریایی از جزیره لارک خلیج فارس از جنوب ایران صید شدند. عصاره ­گیری متانولی از تانتاکل­ ها انجام شد. سلول­ های سرطانی با غلظت­ های مختلف زهر خام به ­دست آمده از 0/78-100 میکروگرم به ­صورت رقیق­ سازی در طی زمان 24 ساعت در معرض قرار گرفتند. نتایج آنالیز آماری نشان داد فعالیت ضد سرطانی عصاره رویرده ­های سلول­ های سرطانی  تقریباً در همه دوزها فعالیتی مشابه به­ همدیگر داشتند (0/001>P). زهر خام، مرگ و میر بیش­تری روی سلول­ های سرطانی مغز نسبت به سلول­ های کولون ایجاد کرد. نتیجه 50  IC غلظت ­های مختلف زهر خام بر روی رده ­های سلولی مغز و کولون  به­ ترتیب (6/58 ، 54/ 31 میکروگرم) به ­دست آمد. پس  زهرخامS.haddoniمی­ تواندبه ­عنوانیکعاملشیمیاییوجلوگیری کننده قویرشدبرایرده­ هایسلولیبه ­خصوص سرطان مغز مطرحباشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Avila, A.D.; Mateo de Acosta, C. and Lage, A., 1988. A new immunotoxin built by linking a hemolytic toxin to a monoclonal antibody specific for immature T lymphocytes. Int. J. Cancer. Vol. 42, PP: 568-571.
 2. Batista, U.; Macek, P. and Sedmak, B., 1990. The cytotoxic and cytolytic activity of Equinatoxin II from the sea anemone Actinia equina. Cell Biol Int Rep. Vol. 14, No. 11,
  pp:1013-1024.
 3. Cheung, R.C.F.; Ng, T.B. and Wong, J.H., 2015. Marine Peptides: Bioactivities and Applications. Mar. Drugs.
  Vol. 13, pp: 4006-4043.
 4. Cline, E.I.; Wiebe, L.I; Young, J.D. and Samuel, J., 1995.  Toxic effects of the novel protein UpI from the sea anemone Urticina piscivora. Pharmacol. Res. Vol. 32, No. 5,
  pp: 309-314.
 5. Fedorov, S.; Dyshlovoy. S.; Monastyrnaya, M.; Shubina, L.; Leychenko, E.; Kozlovskaya, E.; Jin, J.O.; Kwaj.; J.Y.; Bode, A.M.; Dong, Z. and Stonick, V., 2010. The anticancer effects of actinoporin RTX-A from the sea anemone Heteractis crispa (Radianthus macrodactylus). Toxicon. Vol. 55, No. 4, pp: 811-817.
 6. Jiang, X.; Chen, H.; Yang, W.; Liu, Y.; Liu, W.; Wei, J.; Tu, H.; Xie, X.; Wang, L. and Xu, A., 2003. Functional expression and characterization of an acidic actinoporin from sea anemone Sagartia rosea. Biochem. Biophys. Res. Commun. Vol. 312, pp: 562-570.
 7. Laemmli, U.K., 1970. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4. Nature.
  Vol. 227, pp: 680-685.
 8. Malve, H., 2016.  Exploring the ocean for new drug developments: Marine pharmacology. J Pharm Bioallied Sci. Vol. 8, No. 2, pp: 83-91.
 9. Mariottini, G.L. and Pane, L., 2014. Cytotoxic and Cytolytic Cnidarian Venoms. A Review on Health Implications and Possible Therapeutic Applications. Toxins. Vol. 6, pp: 108-151.
 10. Monroy-Estrada, H.; Chirino, Y.; Soria-Mercado, I.E. and Sánchez-Rodríguez, J., 2013. Toxins from the Caribbean sea anemone Bunodeopsis globulifera increase cisplatin-induced cytotoxicity of lung adenocarcinoma cells. Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases. Vol. 19, 12 p.
 11. Morabito, R.; Condello, S.; Currò, M.; Marino, A.; Ientile, R.  and La Spada, G., 2012. Oxidative stress induced by crude venom from the jellyfish Pelagia noctiluca in neuronal-like differentiated SH-SY5Y cells. Toxicol. In Vitro. Vol. 26, pp: 694-699.
 12. Mosmann, T., 1983.  Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: application to proliferation and cytotoxicity assays. J Immunol Methods. Vol. 65, No. 1- 2, pp: 55-63.
 13. Ramezanpour, M.; Burke da Silva, K. and Sanderson, B.J.S., 2012. Differential susceptibilities of human lung, breast and skin cancer cell lines to killing by five sea anemone venoms. The Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases. Vol. 18, No. 2, pp: 157-163.
 14. Smith, P.K., 1985. Measurment of protein using bicinchoninic acide. Anal. Biochem.Vol. 150, No. 1,
  pp: 76-85.
 15. Soletti, R.C.; de-Faria, G.P.; Vernal, J.; Terenzi, H.; Anderluh, G.; Borges, H.L.; Moura-Neto, V. and Gabilan, N.H., 2008. Potentiation of anticancer-drug cytotoxicity by sea anemone pore-forming proteins in human glioblastoma cells. Anticancer Drugs. Vol. 19, No. 5, pp :517-525.
 16. Veeruraj, A.; Arumugam, M.; Ajithkumar, T. and Balasubramanian, T., 2007. Isolation and Biological Properties of Neurotoxin from Sea Anemone (Stichodactyla mertensii, S. haddoni).   The Internet Journal of Toxicology. Vol. 5, No. 2, pp: 1-7.