تشخیص افتراقی سه گونه از بارناکل‌های مناطق بین کشندی جزیره خارگ (خلیج فارس) با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق پستی:181-19735

چکیده

 هدف از مطالعه حاضر، تشخیص افتراقی بارناکل‌های مناطق بین کشندی جزیره خارگ توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره بود. نمونه‌برداری بارناکل ­ها در فصول زمستان 1394 و بهار 1395 (هر فصل یک ­بار) و از پنج ایستگاه در مناطق بین کشندی جزیره خارگ و عمق کم ­تر از یک متر انجام شد. نمونه‌ها بلافاصله فریز شده و به آزمایشگاه منتقل شدند. پس از مطالعه مورفومتریک، نمونه ­ها توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه سه گونه شناسایی شد که بیش ­ترین حضور این گونه‌ها در نواحی بالادست مناطق بین کشندی بود. این گونه­ ها متعلق به فوق‌راسته Thoracica، راسته Sessilia و زیرراسته Balanomorpha و خانواده­ های Balanidae، Tetraclitidae و Chthamalidae می­باشند. پوسته گونه Amphibalanus amphitrite دارای 6 صفحه آهکی مجزا و سطح خارجی صفحات تقریباً صاف بود. پوسته گونه Chthamalus barnesi دارای 6 صفحه آهکی بود که خطوط رشد به ­خوبی در آن­ ها مشخص است. پوسته گونه Tetraclita rufotincta دارای 4 صفحه آهکی است که شیار بین آن­ ها واضح نبوده و تزئینات شعاعی از محیط به مرکز در پوسته به­ خوبی مشاهده شده و خطوط رشد در صفحات قابل مشاهده است. بنابراین، بررسی بارناکل­ ها توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره روش مناسبی برای شناسایی دقیق‌تر آن­ ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Differential identification of three barnacles in the intertidal zone of Kharg island (Persian Gulf) by the scanning electron microscope

نویسندگان [English]

 • Farid Farmahini Farahani 1
 • Maryam Eidi 1
 • Arya Ashja Ardalan 2
1 Department of Biology, Faculty of Biological science, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University of Varamin, Iran
2 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, PO Box: 181-19735
چکیده [English]

Aim of the present study was to identify the barnacles from the inter-tidal areas of Kharg Island by scanning electron microscope (SEM). Sampling was done from five stations in inter-tidal areas of Kharg Island in winter 2015 and spring 2016 (once in each season). The samples were freeze and transferred to laboratory. After morphometric study, the samples were prepared for study by SEM. Three species were identified in this research and their most existence were in high and mid areas of inter-tidal zone. All founded species belonged to superorder Thoracica, order Sessilia, suborder Balanomorpha and families of Tetraclitidae, Balanidae and Chthamalidae. The shell of Amphibalanus amphitrite has six calcareous separate plates with smooth outer surface. The shell of Chthamalus barnesi has six calcareous plates and growth lines were observed. The shell of Tetraclita rufotincta has four calcareous plates without any obvious suture and also radial decorations and growth lines were observed. Evaluation of barnacles by Scanning Electron Microscope could be an appropriate method for more exact identification of barnacles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Barnacle
 • Inter-tidal area
 • Kharg Island
 • Persian Gulf
 • Scanning Electron Microscope
 1. ابراهیمی ­نیارکی، ف.؛ عیدی، م. و اشجع ­اردلان ا.، 1394. شناسایی بارناکل­ های ناحیه بین جزر و مدی در جزیره‌ هرمز، خلیج فارس. دانش زیستی ایران. جلد 10، شماره 3، صفحات 19 تا 26.
 2. سرفراز، ع. و تیموری، م.، 1388. خلیج فارس براساس مطالعات باستان شناسی. باغ نظر. سال 6، شماره 11، صفحات 29 تا 52.
 3. سواری، ر.؛ شهدادی، ع. و کامرانی، ا.، 1391. مطالعه برخی ویژگی­ های تولیدمثلی و جمعیتی کشتی­ چسب (Barnacles) گونه Amphibalanus amphirite در ناحیه بین جزر و مدی سواحل خلیج فارس، بندرعباس. فصلنامه بوم شناسی آبزیان. سال 1، شماره 27، صفحات 42 تا 44.
 4. شهدادی، ع.، 1385. تاکسونومی و جغرافیای زیستی کشتی­ چسب ­ها (Crustacea: Cirripedia) بین ناحیه جزر و مدی خلیج فارس و خلیج عمان. پایان­ نامه کارشناسی ­ارشد، علوم جانوری- بیوسیستماتیک جانوری، دانشگاه تهران.
  1. Anderson, D.T., 1994. Barnacles: Structure, function, development and evolution. Chapman & Hall, London. 357 p.
  2. Blackmore, G., 1998. Temporal and spatial biomonitoring of heavy metals in Hong Kong coastal waters using Tetraclita squamosal. Environ. Pollut. Vol. 106, pp: 273-283.
  3. Chan, B.B.K.; Prabowe, R.E. and Lee, K.s., 2009. Crustacean fauna of Taiwan: barnacles, Vol l-Cirripedia: Thoracica excluding the Pyrgomatidae and Acatinae. Taiwan: National Taiwan Ocean University Press. 298 p.
  4. Chan, B.B.K., 2003. Studies on Tetraclita squamosal and Tetraclita japonica (Cirripedia: Thoracica): Larval morphology and development. Journal of Crustacean Biology. Vol. 23, pp: 522-547.
  5. Jones, D.A., 1986. A field guide to the sea shore of Kuwait and the Arabian Gulf. University of Kuwait. 192 p.
  6. Klepal, W. and Barnes, H., 1975. A histological and scanning electron microscope study of the formation of the wall plates in Chthamalus depressus. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. Vol. 20, pp: 183-189.
  7. Klepal, W. and Barnes, H., 1975. The Structure of the wall plate in Chthamalus depressus. North-Holland Publishing Company. Vol. 20, pp: 265-285.
  8. Marechal, J.P. and Hellio, C., 2011. Antifouling activity against barnacle cypris larvae: do target species matter (Amphibalanus amphitrite versus Semibalanus balanoides)? Int Biodeterior Biodegrad. Vol. 65, pp: 92-101.
  9. Matsuno, A. and Hirota, S., 1989. Ultrastructural investigations on the muscular systems in the barnacle, Tetraclita squamosal japonica. Tissue and Cell. Vol. 21,
   pp: 863-874.
  10. Nasrolahi, A.; Farahani, F. and Saifabadi, S., 2012. Effect of salinity on larval development and survival of the Caspian Sea barnacle, Balanus improvises Darwin (1854). Journal of Biological Science. Vol. 6, pp. 1103-1107.
  11. Nasrolahi, A., 2007. Stress ecology: interactive effect of temperature and salinity on early life stages of barnacle, Amphibalanusimprovisus (Doctoral dissertation, Universitätzu Kiel).
  12. Nilsson-Cantell, C.A., 1938. Cirripedes from the Indian Ocean in the collections of the Indian Museum, Calcutta. Memoirs of the Indian Museum. Vol. 13, pp: 1-81.
  13. Pilsbry, H.A., 1916. The sessile barnacles (Cirripedia) contained in the collection of the U.S. National Museum; including a monograph of the American species. Bulltin of United State National Museum. Vol. 93, pp: 1-366.
  14. Pitombo, F.B., 2004. Phylogenetic analysis of the Balanidae (Cirripedia, Balanomorpha). Zoologica Scripta. Vol. 33,
   pp: 261-276.
  15. Rainbow, P.S., 2007. Trace metal bioaccumulation: Models, metabolic availability and toxicity. Environment International. Vol. 33, pp: 576-582.
  16. Ross, P.M.; Burrows, M.T.; Hawkins, S.J.; Southward, A.J. and Ryan, K.P., 2003. A key for the identification of the nauplii of common barnacle of the British Isles, with emphasis on Chthamalus. Journal of Crustacean Biology. Vol. 23, pp: 328-340.
  17. Shahdadi, A. and Sari, A., 2011. Chthamalid barnacles (Cirripedia: Thoracica) of the Persian Gulf and Gulf of Oman, Iran. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom. Vol. 91, pp: 745-753.
  18. Shahdadi, A.; Chan, B.K.K. and Sari, A., 2011 Tetraclita ehsani sp. (Cirripedia, Tetraclitidae), a common intertidal barnacle from the Gulf of Oman, Iran. Zookeys. Vol. 136,
   pp: 1-12.
  19. Shahdadi, A.; Sari, A. and Naderloo, R., 2014. A checklist of the barnacles (Crustacea: Cirripedia: Thoracica) of the Persian Gulf and Gulf of Oman with nine new records. Journal of Zootaxa. Vol. 3784, pp: 201-223.
  20. Stubbings, H.G., 1961. Some Cirripedia from the Persian Gulf. Annals and Magazine of Natural History, Series 13.
   Vol. 4, pp: 171-176.
  21. Tahir, M.M.; Khurshid, M.; Khan, M.Z.; Abbasi, M.K. and Kazmi, M.H., 2011. Lignite-derived humic acid effect on growth of wheat plants in different soils. Pedosphere.
   Vol. 21, pp: 124-131.
  22. Utinomi, H., 1969. Cirripedia of the Iranian Gulf. Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening. Vol. 132, pp: 79-94.