برآورد تمایل به پرداخت مردم هرمزگان برای حمایت از گونه به شدت در خطر انقراض خرس سیاه بلوچی (Ursus thibetanus gedrosianus, Blanford,1877)

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان، ایران

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف برآورد تمایل به پرداخت مردم استان هرمزگان برای حمایت از گونه به شدت در خطر انقراض خرس سیاه بلوچی (Ursus thibetanus gedrosianus) به ­منظور تعیین ارزش حمایتی این گونه منحصربه ­فرد به ­عنوان نماد طبیعت استان هرمزگان انجام شده است. در راستای انجام این تحقیق، تعداد 600 نفر از خانوارهای شهرستان بندرعباس به روش نمونه­ گیری تصادفی ساده انتخاب و چهره به چهره مصاحبه شدند. ابزار گردآوری داده ­ها، پرسش ­نامه ­ای محقق ساخته شامل: مشخصات جمعیت ­شناسی و سوالات ارزیابی تمایل به پرداخت افراد برای حمایت از گونه به شدت در خطر انقراض خرس سیاه بلوچی بود. پس از جمع ­آوری داده­ ها، نتایج با استفاده از الگوی کیفی لوجیت و بهره­ گیری از روش حداکثر راست­ نمایی، با کاربرد نرم ­افزارهای SPSS نسخه 21 و اقتصاد سنجی Eviews نسخه 8، تجزیه و تحلیل شدند. یافته ­های پژوهش نشان داد که 65/8 درصد از افراد مورد مطالعه، تمایل به پرداخت مبلغی برای حمایت از گونه به شدت در خطر انقراض خرس سیاه بلوچی دارند. نتایج این تحقیق نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت ماهانه و سالانه هر خانوار هرمزگانی برای حمایت از گونه به شدت در خطر انقراض خرس سیاه بلوچی، به ­ترتیب معادل با 53645/96 و 643751/54 ریال است. براساس نتایج این پژوهش و مدل رگرسیونی لوجیت برآورد شده، متغیرهای تحصیلات، درآمد، اشتغال، عضویت در سازمان­ های مردم نهاد زیست محیطی، شناخت گونه و میزان پیشنهاد از عوامل مثبت تأثیرگذار بر میزان تمایل به پرداخت مردم هرمزگان برای حمایت از گونه به شدت در خطر انقراض خرس سیاه بلوچی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating willingness to pay of Hormozgan people’s towards protection of the Baluchistan Bear (Ursus thibetanus gedrosianus, Blanford, 1877) as critically endangered species

نویسندگان [English]

 • Omid Tabiee
 • Roghayeh Javadi
Department of Environment, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Arsanjan Branch, Islamic Azad University of Arsanjan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this survey was to determine of the willingness to pay (WTP) of Hormozgan people’s for the conservation of Baluchistan Bear (Ursus thibetanus gedrosianus, Blanford, 1877), as critically endangered species and symbol of nature and environment in Hormozgan province. In this study, 600 people from Bandar Abbas county were chosen via the simple random sampling and interviews face to face. A questionnaire comprising items about the people’s demographics as well as their willingness to pay for protection of Baluchistan Bear as critically endangered species. Eventually, analysis of gathering data was carried out with applying a Logit model under maximum likelihood procedure by using SPSS (version 21) and Eviews (8) Software. Result showed that, 65.8 percent of the Hormozgan peoples had positive willingness to pay for protection of Baluchistan Bear as critically endangered species. The average payment of WTP for the monthly and annual protection value of Baluchistan Bear was estimated 53645.96 RLs (1.76 $) and 643751.54 RLs (21.1 $) respectively. In addition, the result showed that the literacy level, income, job, membership in environmental organization, species recognize and bid have positive effects on willingness to pay for Baluchistan Bear as critically endangered species protection.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Contingent value
 • Protection value
 • Critically Endangered species
 • Baluchistan Bear
 • Hormozgan province
 1. حسن ­زاده، ر.، 1390. روش ­های تحقیق در علوم رفتاری (راهنمای علمی تحقیق). انتشارات ساوالان. چاپ سیزدهم. 317 صفحه.
 2. ضیایی، ه.، 1388. راهنمای صحرایی پستانداران ایران. انتشارات کانون آشنایی با حیات ­وحش. چاپ سوم. 423 صفحه.
 3. مرکز آمار ایران. 1395. آمار جمعیت کشور. رویت شده در خرداد 95.
  1. Bateman, I.J.; Langford, I.H.; Turner, R.K.; Willis, K.G. and Garrod, G.D., 1995. Elicitation and truncation effects in Contingent Valuation Studies. Ecological Economics.
   Vol. 12, No. 2, pp: 161-179.
  2. Bishop, R.; Thomas. C.; Heberlein, A. and Mary,
   J.K.,  1983.
   Contingent Valuation of Environmental Assets: Comparison with a simulated Market. Natural Resources Journal. Vol. 23, No. 3, pp: 619-633.
  3. Bremner, A. and Park, K., 2007. Public attitudes to the management of invasive non-native species in Scotland. Biological conservation. Vol. 139, pp: 306-314.
  4. Brouwer, R.; Beukering, P.V. and Sultanian, E., 2008. The impact of the bird flu on public willingness to pay for the protection of migratory birds. Ecological Economics. Vol. 64, pp: 575-585.
  5. Brown, T.L. and Decker, D.J., 2005. Introduction to special issue on global community based wildlife management issues. Human Dimensions of Wildlife. Vol. 10, 81 p.
  6. Cameron, T.A. and Quiggin, J., 1994. Estimation Using Contingent Valuation Data from a Dichotomous Choice with Follow-Up Questionnaire. Journal of Environmental Economics and Management. Vol. 27, pp: 218-234.
  7. Caro, T.; Engilis, A.; Fitzherbert, Jr.E. and Gardner,
   T., 2004.
   Preliminary assessment of flagship species concept at a small scale. Animal Conservation. Vol. 7, pp: 63-70.
  8. Chauhan, A. and Pirta, R.S., 2010. Public Opinion Regarding Human-Monkey Conflict in Shimla, Himachal Pradesh. Journal Human Ecology. Vol. 30, No. 2,
   pp: 105-109.
  9. Clark, T.W. and Wallace, R.L., 2002. Understanding the human factor in endangered species recovery: an introduction to human social process. Endanger Species Update. Vol. 19, No. 4, pp: 87-94.
  10. Ebua, V.B.; Agwafo, T.E. and Fonkwo, S.N., 2011. Attitudes and perceptions as threats to wildlife conservation in the Bakossi area, South West Cameroon. International Journal of Biodiversity and Conservation. Vol. 3, No. 12,
   pp: 631-636.
  11. Fulton, D.C.; Manfredo, M.J. and Lipscomb, J., 1996. Wildlife value orientations: A conceptual and measurement approach. Human Dimensions of Wildlife. Vol. 1, pp: 24-47.
  12. Giraud, K.; Turkin, B.; Loomis, J. and Cooper, J., 2002. Economic benefits of the protection program for the Steller sea lion. Marine Policy. Vol. 26, pp: 451- 458.
  13. Ghadirian, T.; Sedaghati Khayat, A.; Taebi Otaghvar, Y.; Ghoddousi, A.; Pishvaei, H.; Riazifar, H.; Goudarzi, F. and Ghasemi, M., 2014. Strategic conservation planning for Asiatic black bear in Iran based on IUCN guidelines. International Bear News. Vol. 23, No. 1, pp: 8-11.
  14. Han, S.Y. and Lee, C.K., 2008. Estimating the value of preserving the Manchurian black bear using the contingent valuation method. Scandinavian Journal of Forest Research. Vol. 23, No. 5, pp: 458-465.
  15. Hanemann, W.M., 1984. Welfare evaluation in contingent evaluation experiments with discrete responses. American Journal of Agricultural Economics. Vol. 66, pp: 332-341.
  16. Hanemann, W.M., 1994. Valuing the Environment through Contingent Valuation. Journal of Economic Perspectives, American Economic Association. Vol. 8, No. 4, pp: 19-43.
  17. Heywood, V.H., 1995. Global biodiversity assessment. Cambridge: Cambridge University Press.
  18. Hynes, S. and Hanley, N., 2009. The ‘‘Crex crex’’ lament: estimating landowners’ willingness to pay for corncrake conservation on Irish farmland.Biological Conservation. Vol. 142, pp: 180-188.
  19. Israel, D. and Levinson, A., 2004. Willingness to pay for environmental quality: Testable Empirical Implication of the growth and Environmental Literature. Contributions to Economic Analysis and Policy. Vol. 3, pp: 1-29.
  20. Jin, J.; Wang, Z. and Liu, X., 2008. Valuing black-faced spoonbill conservation in Macao: a policy and contingent valuation study.Ecological Economics. Vol. 68, pp: 328-335.
  21. Kaczensky, P.; Blazic, M. and Gossowm, H., 2002. Public attitudes towards brown bears (Ursus arctos) in Slovenia. Biological Conservation. Vol. 118, pp: 661-674.
  22. Katrina, B., 2000. People, parks, forests or fields: A realistic view of tropical forest conservation. Published by Elsevier Science Ltd Available online 24 July 2000.
  23. Kellert, S.R., 1985. Social and perceptual factors in endangered species management. Journal Wildlife Management. Vol. 49, pp:528-236.
  24. Kideghesho, J.R.; Røskaft, E. and Kaltenborn,
   B.P.,  2007
   . Factors influencing conservation attitudes of local people in Western Serengeti, Tanzania. Biodiversity and Conservation. Vol. 16, pp: 2213-2230.
  25. Kotchen, M.J. And Reiling, S.D., 2000. Environmental attitudes, motivations, and contingent valuation of nonuse values: a case study involving endangered species.Ecological Economics. Vol. 32, pp: 93-107.
  26. Lee, C., 1997. Valution of nature-based tourism resources using dichotomous choice contingent valuation method. Tourism Management. Vol. 18, No. 8, pp: 587-591.
  27. Li, L.; Wang, J.; Shi, J.; Wang, Y.; Liu, W. and Xu,
   X., 2010.
   Factors influencing local people’s attitudes towards wild boar in Taohongling National Nature Reserve of Jiangxi Province, China. ProcediaEnvironmental Sciences. Vol. 2, pp: 1846-1856.
  28. Loomis, J. and Larson, D.M., 1994. Total economic values of increasing Gray whale population: results from a contingent valuation survey of visitors and household. Marine Resource Economic. Vol. 9, pp: 275-286.
  29. Loomis, J. and White, D., 1998. Economic benefits of rare and endangered species: summary and meta-analysis. Ecological Economic. Vol. 18, pp: 197-206.
  30. Loomis, J. and Ekstrand, E., 1998.Alternative approaches for incorporating respondent uncertainty when estimating willingness to pay: the case of the Mexican spotted owl. Ecological Economics. Vol. 27, pp: 29-41.
  31. Maddal, G.S., 1991. Introduction to Econometrics, 2nd Edition. New York: Macmillan.
  32. Mitchell, R.C. And Carson, R.T., 1989. Using survey to value public goods. The contingent valuation method. Washington. Resources for the Future. 484 p.
  33. Mmassy, E.C. and Roskaft, E., 2014. Factors affecting local ecological knowledge and perceived threat to the kori bustard (Ardeotis kori struthiunculus) in the Serengeti ecosystem. International Journal ofBiodiversity and Conservation.
   Vol. 6, No. 6, pp: 459-467.
  34. Morzillo, A.T.; Mertig, A.G.; Hollister, J.W.; Garner, N. and Liu, J., 2010. Socioeconomic factors affecting local support for black bear recovery strategies. Environmental Management. Vol. 45, pp:1299-1311.
  35. Naughton-Treves, L. and Treves, A., 2005. Socio ecological factors shaping local support for wildlife: Crop raiding by elephants and other wildlife in Africa. In People and wildlife: Conflict or co-existence? Ed. R. Woodroffe, S. Thirgood, and A. Rabinowitz. pp: 252-277. New York: Cambridge University Press.
  36. Ranjita, B. and Clem, T., 2004. The net benefit of saving the Asian elephant: a policy and contingent valuation study. Ecological Economics. Vol. 48, pp: 93-107.
  37. Ranjita, B. and Clem, T., 2005. Effects of change in abundance of elephants on willingness to pay for their conservation. Journal of Environmental Management.
   Vol. 76, pp: 47-59.
  38. Sawchuk, J.H.; Beaudreau, A.H.; Tonnes, D. and Fluharty, D., 2015. Using Stakeholder engagement to inform endangered species management and improve conservation. Marine Policy. Vol. 54, pp: 89-107.
  39. Sitati, N.W.; Walpole, M.J.; Smith, R.J. and Leader Williams, N., 2003. Predicting spatial aspects of human elephant conflict. Journal of Applied Ecology. Vol. 40,
   pp: 667-677.
  40. Sijtsma, M.T.J.; Vaske, J.J. and Jacobs, M.H., 2012. Acceptability of lethal control of wildlife that damage agriculture in the Netherlands. Society and Natural Resources. Vol. 25, No. 12, pp: 1308-1323.
  41. Stankey, G.G. and Shindler, B., 2006. Formation of social acceptability judgments and their implications for management of rare and little-known species. Conservation Biology. Vol. 20, pp: 28-37.
  42. Tsi, E.A.; Ajaga, N.; Wiegleb, G. And Muhlenberg,
   M., 2008.
   The willingness to pay (WTP) for the conservation of wild animals: Case of the Derby Eland (Taurotragus derbianus gigas) and the African wild dog (Lycaon pictus) in North Cameroon. African Journal of Environmental Science and Technology. Vol. 2, No. 3, pp: 051-058.
  43. Vaske, J.; Jacobs, M. And Sijtsma, M., 2011. Wildlife value orientations and demographics in The Netherlands. European Journal of Wildlife Research. Vol. 57, No. 6,
   pp: 1179-1187.
  44. Vincenot, C.E.; Collazo, A.M.; Wallmo, K. and Koyma, L., 2015. Public awareness and perceptual factors in the conservation of elusive species: The case of the endangered Ryukyu flying fox. Global ecology and Conservation. Vol. 3, pp: 526-540.
  45. Walpole, M.J. and Leader-Williams, N., 2002. Tourism and flagship species in conservation. Biodiversity and Conservation. Vol. 11, pp: 543-547.
  46. Wambuguh, O., 2008. Human-urban wildlife interface: Interactions around Tilden Regional Park, SanFrancisco bay area, California. Hum Dim Wildlife. Vol. 13, pp: 71-72.
  47. Whitehead, J.C., 1993. Total economic values for coastal and marine wildlife: specification, validity and valuation issues. Marine Resource Economic. Vol. 8, pp: 119-132.
  48. Wilson, C. and Tisdell, C., 2007.How knowledge affects payment to conserve an endangered bird. Contemp Econ Policy. Vol. 25, pp: 226-237.
  49. Zander, K.K.; Anisworth, G.B.; Meyerhoff, J. and Garnett, S.T., 2014. Threatened bird valuation in Australia. Plos one. Vol. 9, No. 6, pp: 1-9.