بررسی مقایسه ای،آنالیتیک و الکتروفورتیک الگوی پروتئین های سرم اسبچه خزر و اسب عرب ایرانی (Equus ferus caballus)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسنده

گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان، ایران

چکیده

اسبچه خزری واسب عرب ایرانی از هزاران سال پیش بومی ویک نژاد کاملاً ایرانی می ­باشند. پروتئین­ ها به­ عنوان آنزیم، هورمون، پادتن، عوامل انعقادی و... نقش دارند. این مطالعه در استان­ های گیلان، مازندران، گلستان و خوزستان بر سرم  86 اسب عرب ایرانی و 94 کاسپین پونی انجام شد. پروتئین تام سرم با دستگاه بیوشیمی آنالیزر الن (اپندرف) و به­روش بیوره و برای تفکیک و میزان اجزاء پروتئین­ های سرم با دستگاه الکتروفورز (سبیا مدل 20K) به ­روش ژل آگارز مورد سنجش قرارگرفت. در اسب عرب میانگین پروتئین تام 0/64±7/2، آلبومین0/56±2/9، α1 گلوبولین 0/09±0/2، α2 گلوبولین 0/28±1/2، β گلوبولین 0/18±0/1، 1γگلوبولین 0/85±0/7، 2γ گلوبولین 0/4±1/2 و میانگین گلوبولین تام 0/55±4/2 گرم در دسی‌لیتر و نسبت آلبومین به گلوبولین 0/18±0/7 در برابر کاسپین پونی میانگین پروتئین تام 0/8±7/34، آلبومین 0/03±3/68، α1 گلوبولین 0/004±0/19، α2 گلوبولین 0/01±0/78، 1 βگلوبولین 0/02±0/71، 2β گلوبولین 0/01±0/46، γ گلوبولین 0/02±1/54، گلوبولین تام 0/05±3/65 و نسبت آلبومین به گلوبولین 0/01± 1/01 به ­دست آمد. یافته­ های این پژوهش نشان داد که بتا یک و بتا دو گلوبولین در میان دو بخش آلبومین و گاما گلوبولین می­­ باشند.

کلیدواژه‌ها


 1. بهاری ،ع.ا. و چاله­ چاله،ع.،1380.تعیین دامنه مرجع پروتئین تام سرم و فراکسیون­ های آن در اسب­ های کرد به ­روش الکترفورز استات سلولز. دامپزشکی دانشگاه تهران. دوره 56، شماره3، صفحات 75 تا 79.
 2. رشیدی­ نیا، م.،1374.تعیین میزان پارامترهای طبیعی بیوشیمیایی سرم خون اسب­ های عرب ایرانی و ترکمن. پایان ­نامه دکتری تخصصی از دانشگده دامپزشکی دانشگاه تهران.
  1. Ball, C., 1994. Horse and Pony Breeds. Apple Press.
   London. 79 p.     
  2. Barta, O., 1993. Veterinary Clinical Immunology Laboratory. Bar-Lab. Inc. Vol: 2, pp: 1-12.
  3. Bierer, B.W., 1969. Electrophoretic analysis of blood serum and plasma proteins of normal horses. Amirecan Journal of Veterinary Research. Vol. 30, pp: 2237-2240.
  4. Coffman, J.R., 1969. Clinical application of serum protein electrophoresis in the horse. In proceedings 14th Ann Meeting American Assocaition Equine practitioners. Philadelphia. pp: 265-279.
  5. Colahan, P.T.; Mayhew, I.G.; Merritt, A.M. and Moore, J.N., 1999. Equine Medicine and Surgery.Vol. 1,2,5th ed. Mosby. United States of America. pp: 88-717.
  6. Coles, E.H., 1986. Veterinary clinical Pathology. 4th Ed. W. B. Saunders Co. Philadelphia. pp: 267-278.
  7. Dhanotiya, R.S., 1999. Textbook of Veterinary Biochemistry. Jaypee. Newdelhi. pp: 35-141.
  8. Duncan, R.J., 1994. Veterinary Laboratory Medicine Clinical Pathology. 3rd ed. Iowa State Veterinary Press.
   pp: 112-238.
  9. Eades, S.C. and Bounous, D.I., 1997. Laboratory Profiles of Equine Diseases Mosby. St. Louis. pp: 6-217.
  10. Feldman, B.F.; Zinkl, J.G. and Jain, N.C., 2000. Schalm's Verterinary Hematology. 5th ed. Lippincott Williams and Wilkins. pHiladelphia. pp: 2-1270.
  11. Hulley, S.B.; Cook, W.S.; Wilson, M.Z.; Nichaman, F.T. and Hatch, F.T., 1971. Quantitation of serum lipoproteins by electrophoresis on agarose gel: standardization in lipoprotein concentration units (mg/100 ml) by comparison with analytical ultracentrifugation J. of Lipid Research. Vol. 12, pp: 420-433.
  12. Irfan, M., 1967. Electrophoretic pattern of serum proteins in normal animals. Research in Veterinary Science. Vol. 8,
   pp: 137-142.
  13. Kaneko, J.J.,1989. Serum proteins and dysproteinemias. In kaneko, J.J. Clinical Biochemistry of Domestic Animals. 4 th ed. Academic Press. pp: 97-118.
  14. Kirk, G.R.; Hutcheson, D.R. and Neats, S., 1975. Electrophoretic pattern of serum protein in clinically normal horses and ponies with laminitis. Veterinary Medical Small Animal Clinics. Vol. 70, pp: 337-339.
  15. Kristensen, F. and Firth, E.C., 1997. Analysis of serum proteins and cerebrospinal fluid in clinically normal horses using agarose electrophoresis. American Journal of Vaterinary Research. Vol. 38, pp: 1089-1092.
  16. Loving, N.S. and Johnston, A.M., 1995. Veterinary Manual for the Performance Horse. Blackwell Science. United Kingdom. pp: 185-201.
  17. Mattheeuws, D.R.G.; Kaneko, J.J.; Loy, RG.; Cornelius, C.E. and Wheat, J.D., 1966. Compartmentalization and turnover of I-labeld albumin and gamma globulin in horse American J. Veterinany Research. Vol. 27, pp: 699-705.
  18. McGavin, M.D.; Carlton, W.W. and Zachary, J.F., 2002. Thomson's Special Veterinary Pathology. 3rd ed. Mosby. St. Louis. pp: 64-369.
  19. Meyer, D.J. and Harvey, J.W., 1998. Meyer & Harvey Veterinary Laboratory Medicine Interpretation & Diagnosis. pp: 151-330.
  20. Osbaldiston, G.W., 1972. Serum protein fractions in domestic animals. British Veterinary Journal. pp: 386-393.
  21.  Pesce, A.J. and Kaplan, L.A., 1987. Method in Clinical Chemistry. C.V. Mosby Company. St. Louis. pp: 727-1138.
  22. Pratt, P.W., 1996. Laboratory Procedures for Veterinary Technicians. 3rd ed. Mosby. St. Louis. pp: 110-112.
  23. Reed, S.M. and Bayly, W.M., 1998. Equine Internal Medicine.W.B. Saunders Company. Philadelphia. pp: 2-945.
  24. Riond, B.; WengerRiggenbach, B. and HofmannLehmann, R., 2009.Serum protein concentrations from clinically healthy horses determined by agarose gel electrophoresis. Vet Clin Pathol. Vol. 38, No. 1, pp: 73-79.
  25. Zamani, M. and Atyabi, N., 2011. Analysis of serum proteins electrophoresis in clinically healthy miniature Caspian horse. Comp Clin Pathol. Springer-Verlag London Limited.