تاثیر سن اولین زایش بر صفات فاصله گوساله زایی و طول دوره خشکی گاوهای هلشتاین

نوع مقاله : سایر

نویسنده

گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر سن اولین زایش بر صفات فاصله گوساله ­زایی و طول دوره خشکی و برآورد مولفه ­های واریانس، ارزش ­های اصلاحی و روندهای ژنتیکی و فنوتیپی این صفات در کلاس ­های مختلف سن اولین زایش (23/4-20، 26-23/5 و 26≤ ماه) گاوهای هلشتاین استان اصفهان بود. در این تحقیق، از رکوردهای 62796 راس گاو متعلق به 72 گله که طی سال­ های 1373 تا 1394 زایش داشته ­اند، استفاده شد. آنالیز داده­ ها توسط رویه Mixed نرم ­افزار آماری 9.2 SAS و برآورد اجزای واریانس و ارزش ­های اصلاحی صفات با روش REML  نرم ­افزار DMU انجام شد. نتایج نشان داد که کم ­ترین میانگین حداقل مربعات صفات فاصله گوساله ­زایی و طول دوره خشکی به­ ترتیب مربوط به کلاس سنی اول و کلاس ­های سنی اول (23/4-20) و دوم (26-23/5) و بیش ­ترین آن در هر دو صفت مربوط به کلاس سنی سوم بود (0/01>P). هم­ چنین کم ­ترین میانگین ارزش اصلاحی فاصله گوساله ­زایی در کلاس سنی دوم و برای طول دوره خشکی در کلاس سنی اول محاسبه شد (0/01>P). در مورد روند ژنتیکی، کم ­ترین میزان در هر دو صفت مربوط به کلاس ­های اول و دوم سن اولین زایش و برای روند فنوتیپی نیز در طی سالیان اخیر سیر نزولی با کاهش سن اولین زایش مشاهده شد (0/01>P). بنابراین با توجه به این نتایج می ­توان کلاس­ های اول و دوم سن اولین زایش (< 26 ماه) را برای گاوهای هلشتاین استان اصفهان پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Age at First Calving on Calving Interval and Dry Period Length Traits of Holstein Cows

نویسنده [English]

 • Rabie Rahbar
Department of Agriculture, Payame Noor University, PO BOX 19395-3697 Tehran, Iran.
چکیده [English]

The objectives of present study were to study of the first calving age effect on calving interval and dry period length and the estimation of variance components, breeding values and genetic and phenotypic trends of these traits in different classes of first calving age (20-23.5, 23.5-26 and ≥26 month) of Holstein cows in Isfahan province. Calving records of 62796 cows calved in 72 herds during 1994 to 2015 were used for analyses. The analysis of data was performed in Mixed procedure of SAS9.2 software and estimation of variance components and breeding values of traits was done with REML method of DMU package. The results showed the lowest least squares mean of calving interval and dry period length were for the first age class and the first (20-23.4) and second (23.5-26) age classes, respectively, and the greatest least squares mean was for the third age class in both traits (P<0.01). The lowest breeding value mean of calving interval were calculated in the second age class and for dry period length in the first age class (P<0.01). For genetic trend, the lowest amount in both traits was observed for the first and second classes of first calving age. Also, decreasing trend with reduction in first calving age was observed for phenotypic trend in recent years (P<0.01). Therefore, according to these results, the first and second classes of first calving age (<26 month) could be suggested for Holstein dairy herds in Isfahan province.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Age at first calving
 • Calving interval
 • Dry period length
 • Variance components
 • Isfahan Province
 1. خلج ­زاده، س.، 1393. برآورد پارامترهای ژنتیکی سن اولین زایش و تاثیر آن بر صفات تولیدی گاو شیری هلشتاین. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 103، صفحات 15 تا 24.
 2. دلجوعیسی ­لو، ح.، و اسکندری­ نسب، م. پ.، 1390. برآورد پارامترها و روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدمثلی گاوهای هلشتاین کشت صنعت خرم دره زنجان. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 92، صفحات 52 تا 58.
 3. شهدادی، ع.؛ حسنی، س.؛ ساقی، د.ع.؛ آهنی­ آذری، م.؛ اقبال، ع. و رحیمی، ع.، 1393. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی دوره اول شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران. نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان. شماره 4، صفحات 109 تا 126.
 4. فرهنگ ­فر، ه. و نعیمی ­پوریونسی، ح.، 1386. برآورد پارامترهای فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولید و تولیدمثل در نژاد گاو هلشتاین ایران. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. شماره 1، صفحات 431 تا 441.
 5. نافذ، م.؛ زره ­داران، س.؛ حسنی، س. و سمیعی، ر.، 1391. ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی در گاوهای هلشتاین شمال کشور. نشریه پژوهش­ های علوم دامی ایران. شماره 4، صفحات 69 تا 77.
 6. نصرتی، م. و طهمورث ­پور، م.، 1390. ارزیابی ژنتیکی و برآورد روند صفات تولیدی و تولیدمثلی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی با استفاده از آنالیز چندمتغیره. نشریه پژوهش ­های علوم دامی ایران. شماره 3، صفحات 280 تا 286.
 7. نعیمی ­پوریونسی،ح.؛ طهمورث ­پور، م. و شریعتی، م.م.، 1394. اثر سن اولین زایش بر فاصله گوساله ­زایی و طول دوره خشکی گاوهای شیری در اقلیم نیمه خشک ایران. نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان. شماره 3، صفحات 163 تا 176.
  1. Aghajari, Z.; Ayatollahi Mehrgardi, A.; Tahmasbi, R. and Moghbeli, M., 2015. Genetic and phenotypic trends of productive and reproductive traits in Iranian Holstein dairy cattle of Isfahan Province. Iranian Journal of Applied Animal Science. Vol. 5, No. 4, pp: 819-825.
  2. Ben Gara, A.; Bouraoui, R.; Rekeik, B.; Hammami, H. and Rouissi, H., 2009. Optimal age at first calving for improved milk yield and length of productive life in Tunisian Holstein cows. American-Eurasian Journal of Agronomy. Vol. 2, No. 3, pp: 162-167.
  3. Buaban, S.; Duangjindam, M.; Suzuki, M.; Masuda, Y.; Sanpote, J. and Kuchida, K., 2015. Short communication: Genetic analysis for fertility traits of heifers and cows from smallholder dairy farms in a tropical environment. Journal of Dairy Science. Vol. 98, pp: 4990-4998.
  4. CastilloJuarez,H.; Oltenacu,P.O.;Blake,R.W.;Mcculloch, C.E. and Cienfuegos-Rivas, E.G., 2000. Effect of herd environment on the genetic and phenotypic relationships among milk yield, conception rate and somatic cell score in Holstein cattle. Journal of Dairy Science.
   Vol. 83, pp: 807-814.
  5. Cavani, L.; Garcia, D.A.; Carreño, L.O.D.; Ono, R.K.; Pires, M.P.; Farah, M.M.; Ventura, H.T.; Millen, D.D. and Fonseca, R., 2015. Estimates of genetic parameters for reproductive traits in Brahman cattle breed. Journal of Animal Science. Vol. 93, pp: 3287-3291.
  6. Cooke, J.; Cheng, Z.; Bourne, N. and Wathes, D., 2013. Association between growth rates, age at first calving and subsequent fertility, milk production and survival in Holstein Friesian heifers. Journal of Animal Science. Vol. 91,
   pp: 1-12.
  7. Faraji-Arough, H. and Rokouei, M., 2016. Bayesian inference of genetic parameters for reproductive traits in Sistani native cows using Gibbs sampling. Journal of Livestock Science and Technologies. Vol. 4, No. 2, pp: 39-49.
  8. Ghiasi, H.; Pakdel, A.; Nejati-Javaremi, A.; Mehrabani-Yeganeh, H.; Honarvar, M.; González-Recio, O.; Jesus-Carabaño, M. and Alenda, R., 2011. Genetic variance components for female fertility in Iranian Holstein cows. Livestock Science. Vol. 96, pp: 1-4.
  9. Ghiasi, H. and Honarvar, M., 2016. Genetic and phenotypic trends of fertility traits Iranian Holstein cows. Iranian Journal of Applied Animal Science. Vol. 6, No. 1, pp: 53-58.
  10. Hare, E.; Norman, H.D. and Wright, J.R., 2006. Trends in calving ages and calving intervals for dairy cattle breed in the United States. Journal of Dairy Science. Vol. 89, pp: 365-370.
  11. Heinrichs, A.J., 1993. Raising dairy replacement to meet the need of the 21st century. Journal of Dairy Science.
   Vol. 76, pp: 3179-3187.
  12. Henderson, C., 1988. Theoretical basis and computational methods for a number of different animal models. Journal of Dairy Science (Supplement 2). Vol. 71, pp: 1-16.
  13. Madsen, P. and Jensen, J., 2007. A user's guide to DMU. University of Aarhus, DJF, Research Centre Foulum, Denmark.
  14. Makgahlela, M.L.; Banga, C.B.; Norris, D.; Dzama, K. and Ngambi, J.W., 2008. Genetic Analysis of Age at First Calving and Calving Interval in South African Holstein Cattle Asian. Journal of Animal and Veterinary Advances. Vol. 3, pp: 197-205.
  15. Montaldo, H.H.; Casillo-Juarez, H.; Valencia-Posadas, M.; Cienfuegos-Rivas, E.G. and Ruiz-Lopez, F.J., 2010. Genetic and environmental parameters for milk production, udder health, and fertility traits in Mexican Holstein cows. Journal of Dairy Science. Vol. 93, pp: 2168-2175.
  16. Mourits, M.C.M.; Dijkhuizen, A.A.; Hurine, R.B.M. and Galligan, D.T., 1997. Technical and economic models to support heifer management decisions: basic concepts. Journal of Dairy Science. Vol. 80, pp: 1406-1415.
  17. Nilforooshan, M. and Edriss, M., 2004. Effect of age at first calving on some productive and longevity traits in Iranian Holsteins of the Isfahan Province. Journal of Dairy Science. Vol. 87, pp: 2130-2135.
  18. Pirlo, G., 1997. Rearing cost of replacement heifer and optimal age at first calving. (In Italian) Supplement of L’Informatore Agrario. Vol. 37, pp: 9-12.
  19. Pirlo, G.; Miglior, F. and Speroni, M., 2000. Effect of age at first calving on production traits and on difference between milk yield returns and rearing costs in Italian Holsteins. Journal of Dairy Science. Vol. 83, pp: 603-608.
  20. Plate-Church, A., 2002. Determining Optimal Age at First Calving. Communications Manager, Cooperative Resources International. National Animal Health Monitoring System.
  21. Ruiz-Sanchez, R.; Blake, R.W.; Castro-Gamez, H.M.A.; Sanchez, F.; Montaldo, H.H. and Castillo-Juarez,
   H., 2007.
   Changes in the association between milk yield and age at first calving in Holstein cows with herd environment level for milk yield. Journal of Dairy Science. Vol. 90, No. 4, pp: 4830-4834.
  22. Salazar Carranza, M.; Castillo Badill, G.; Murillo Herrera, J.; Hueckmann Voss, F. and Jose Romero Zuniga, J., 2014. Effect of age at first calving on first lactation milk yield in Holstein cows from Costa Rican specialized dairy herds. Open Journal of Veterinary Medicine. Vol. 4, pp: 197-203.
  23. Salem, M.; Esmail, H.; Sadek, R. and Nigm, A., 2006. Phenptyipic and genetic parameters of milk production and reproductive performance of Holestein cattle under the intensive production system in Egypt. Egyptian Journal of Animal Production. Vol. 43, pp: 1-10.
  24. Sahin, A.; Ulutaş, Z.; Yýlmaz Adkinson, A.W. and Adkinson, R., 2014. Genetic parameters of first lactation milk yield and fertility traits in Brown Swiss cattle. Annals of Animal Science. Vol. 14, pp: 545-557.
  25. SAS 9.2, SAS Institute Inc. 2008. SAS 9.2 Help and Documentation. Cary, NC: SAS.
  26. Suzuki, M., 2006. Heritability of herd life and relationship between herd life and milk production, type and fertility traits of Holstein cows in Japan. Nihon Chikusan Gakkaiho.
   Vol. 77, No. 1, pp: 9-15.