اثرات غلظت های مختلف رقیق کننده منی عاری از ترکیبات حیوانی بر ویژگی های اسپرم بز در شرایط سرد

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

2 گروه علوم دامی ، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

 یک حجم منی به ­دست آمده از 4 راس بز نژاد مهابادی 3-4 ساله در فصل تولیدمثلی در 20 حجم رقیق­ کننده بر پایه بافر تریس حاوی مقادیر 0/5، 1، 1/5، 2 و 2/5 درصد لسیتن سویا به ­عنوان افزودنی با منشا غیرحیوانی و یک درصد زرده تخم ­مرغ به ­عنوان افزودنی با منشا حیوانی مخلوط شد و اثرات افزودنی­ ها بر جنبایی کل و پیش ­رونده، زنده ­مانی، یک ­پارچگی غشاء و میزان اسپرم ­های دارای مورفولوژی غیرطبیعی در 2، 6، 24 و 48 ساعت پس از نگه ­داری منی در دمای 4 درجه سانتی­ گراد بررسی شدند. نتایج نشان دادند که با افزایش زمان نگه ­داری میزان جنبایی کل و پیش ­رونده، یک ­پارچگی غشاء، زنده ­مانی و درصد اسپرم ­های با مورفولوژی طبیعی به ­طور معنی ­داری کاهش یافتند (0/05>P). در زمان ­های مورد ارزیابی هیچ تفاوت معنی ­داری در جنبایی کل و پیش ­رونده و یک ­پارچگی غشاء بین رقیق ­کننده­ های مختلف وجود نداشت (0/05<P). در 24 ساعت پس از نگه ­داری منی در شرایط سرد زنده ­مانی اسپرم در رقیق­ کننده  حاوی 1/5 درصد لسیتین بیش ­تر از رقیق ­کننده­ حاوی 0/5 درصد لسیتین بود.  در 6، 24 و 48 ساعت پس از نگه ­داری منی در شرایط سرد درصد اسپرم­ های با مورفولوژی غیرطبیعی در رقیق ­کننده حاوی 1/5 درصد لسیتین به ­طور معنی­ داری کم ­تر از سایر رقیق­ کننده ­های حاوی زرده و برخی از سطوح مختلف لسیتین بودند (0/05>P). با توجه به نتایج به ­دست آمده، رقیق ­کننده حاوی 1/5 درصد لسیتین سویا به ­عنوان رقیق­ کننده­ مناسب برای نگه ­داری اسپرم بز در شرایط سرد می ­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of various concentrations of animal derived ingredients-free extenders on sperm parameters of goat semen during liquid storage at 4°C

نویسندگان [English]

 • Karim Kazemi 1
 • Mahdi Zhandi 2
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Varamin Unit - Pishva, Islamic Azad University of Varamin, Iran
2 Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences and Engineering, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

One ml of semen obtained from 4 Mahabadi goats (3- to 4-year-old) during reproduction session was mixed with 20 ml of a tris buffer based extender contained 0.5, 1, 1.5, 2 and 2.5 % soy lecithin as a non animal-derived additive or 1 % egg yolk as an animal-derived additive and stored in 4°C. The total and progressive motility, viability, membrane integration, abnormal morphology of the sperm at 2, 6, 24 and 48 h after storage were assessed. Results showed that sperm motility and memberan integration decreased with increasing of storage time (P<0.05) and there were no different between different extender for these parameters (P>0.05). At 24 h after storage in 4°C sperm viability in the 1.5% soy lecithin-containing extender was higher than those exposed to the 0.5% soy lecithin-containing extender. At 6, 24 and 48 h after storage in 4°C the percent of sperms with abnormal morphology was lower in 1.5% soy lecithin-containing extender than other soy lecithin-contained extenders or egg yolk-contained extenders(P<0.05). Therefore, 1.5% soy lecithin-containing extender is a proper extender for storage goat semen at 4°C.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Soy lecithin
 • Extender
 • Goat sperm
 • Storage at cold condition
 1. فولادوند، ف.؛ کریمی، ک. و ژندی م.، 1393. مقایسه اثر سه رقیق ­کننده لسیتین، شیر و زرده تخم ­مرغ بر نگه ­داری منی قوچ نژاد زندی در شرایط سرد. فصلنامه محیط زیست جانوری. سال6، شماره 2، صفحات 83 تا 88.
  1. Agarwal, A.; Prabakaran, SA. and Said, TM., 2005. Prevention of oxidative stress injury to sperm. J androl.
   Vol. 26, pp: 654.
  2. Aires, V.A.; Hinsch, K.D.; Mueller-Schloesser, F.; Bogner, K.; Mueller-Schloesser, S. and Hinsch, E., 2003. In vitro and in vivo comparison of egg yolk-based and soybean lecithin-based extenders for cryopreservation of bovine semen. Theriogenology. Vol. 60, pp: 269-279.
  3. Aitken, R.J.; Harkiss, D. and Buckingham, D., 1993. Relationship betweeniron-catalysed lipid peroxidation potential and human spermfunction. Journal of Reproduction and Fertility. Vol. 98, pp: 257-265.
  4. Alaud, D.; Chaudhry, R.A. and Ahmad, K., 1981. Effect of different extenders on freezability of buffalo semen. J PakVet. Vol. 1, pp: 59-61.
  5. Amann, R.P. and Graham, J.K., 1993. Spermatozoa function in: MC Kinnor. A.O., J.L. Voss. Equine reproduction. Philadelpha: Lea and Febiger. pp: 715-745.
  6. Ball, B.A.; Medina, V.; Gravance, C.G. and Bumber, J., 2001. Effect of antioxidants on preservation of motility, viability and acrosomal integrity of equine spermatozoa during storage at degree 5 C. Theriogenology. Vol. 56, No. 4, pp:  577-589.
  7. Baumber, J.; Ball, B.A.; Gravance, C.G.; Medina, V. and Davies, M.C.G., 2000. The effect of reactive oxygen Species on equine sperm motility, viability, acrosomal integrity, mitochondrial membrane potential and membrane lipid peroxidation. Andrology. Vol. 21, No. 6, pp: 895-902.
  8. Bohlooli, S.; Cedden, F.; Pisjang, J.; Razzaghzadeh, S. and Bozoglu, S., 2012. The effect of different extenders on post thaw sperm viability, motility and membrane integrity in cryopreserved semen of zandi ram. J. Basic. Appl. Sci. Vol 2, pp: 1120-1123.
  9. Bousseau, S.; Brillard, J.; Marquant-Le Guienne, B.; Guerin, B.; Camus, A. and Lechat, M., 1998. Comparison of bacteriological qualities of various egg yolk sources and the in vitro and in vivo fertilizing potential of bovine semen frozen in egg yolk or lecithin based diluents. Theriogenology. Vol. 50, pp: 699-706.
  10. Bousseau, S. and Brillard, J., 1994. In vitro and in vivo results of fertility in cattle, following inseminations performed with semen diluted and frozen in a diluent free of animal origin products (Biociphos Plus).
  11. Fazeli, P.; Zamiri, M.J.; Farshad, A. and Khalili, B., 2010. Effects of vitamin C on testicular and seminal characteristics of Markhoz goats. Iranian Journal of Veterinary Research. Vol. 11, No. 3, Ser. No. 32, pp: 267-272.
  12. Forouzanfar, M.; Sharafi, M.; Hosseini, S.M.; Ostadhosseini, S.; Hajian, M. and Hosseini, L., 2010. In vitro comparison of egg yolk-based and soybean lecithin-based extenders for cryopreservation of ram semen. Theriogenology. Vol. 73, pp: 480-487.
  13. Fukui, Y.; Kohno, H.; Togari, T.; Hiwasa, M. and Okabe, K., 2008. Fertility after artificial insemination using a soybean-based semen extender (AndroMed) in sheep. Journal of Reproduction and Development. Vol. 73, pp: 480-487.
  14. Gil, J.; Januskauskas, A.; Haard, M.C.; Haard, M. and Johanisson, A. Soderquist, L., 2000. Functional Sperm Parameters and Fertility of Bull Semen Extended in Biociphos Plus® and Triladyl®. Reproduction in Domestic Animals. Vol. 35. pp: 69-77.
  15. Gil, J.; Rodriguez-Irazoqui, M.; Lundeheim, N.; Soderquist, L. and Rodriguez-Martinez, H., 2003. Fertility of ram semen frozen in Bioexcell and used for cervical artificial insemination. Theriogenology. Vol, 59,
   pp: 1157-1170.
  16. Graham, J. and Foote, R., 1987. Effect of several lipids, fatty acyl chain length, and degree of unsaturation on the motility of bull spermatozoa after cold shock and freezing. Cryobiology. Vol. 24, pp: 42-52.
  17. Hinsch, E.; Hinsch, K.D.; Boehm, J.; Schill, WB. and Mueller-Schloesser, F., 1997. Functional Parameters and Fertilization Success of Bovine Semen Cryopreserved in Egg Yolk Free and Egg Yolk Containing Extenders. Reproduction in Domestic Animals. Vol, 32, pp: 143-149.
  18. Kasimanickam, R.; kasimanickam, V.; Tibary, A. and Pelzer, K., 2011. Effect of semen extenders on sperm parameters of ram semen during liquid storage at ۴°C. Small Ruminant Research. Vol. 99, No. 2-3, pp: 208-213.
  19. Maia, M.S.; Bicudo, S.D.; Sicherle, C.C.; Rodello, L. and Gallego, I.C.S., 2010. Lipid peroxidation and generation of hydrogen peroxide in frozen-thawed ram semen cryopreserved in extenders with antioxidants. Anim Reprod Sci. Vol. 122, pp: 118-123.
  20. Maxwell, W.M.C. and Watson, P.F., 1996. Recent progress in the preservation of ram semen. Animal Reproduction Science. Vol.  42, No. 1-4, pp: 55-65.
  21. Moussa, M.; Martinet, V.; Trimeche, A.; Tainturier, D. and Anton, M., 2002. Low density lipoproteins extracted from hen egg yolk by an easy method: cryoprotective effect on frozen–thawed bull semen. Theriogenology. Vol. 57, pp: 1695-1706.
  22. Paulenz, H.; Soderquist, L.; Perez-Pe, R. and Berg,
   K.A., 2002.
   Effect of different extenders and storage temperatures on sperm viability of liquid ram semen. Theriogenology. Vol.  57, No. 2, pp: 823-836.
  23. Perez-Garnelo, S.; Oter, M.; Borque, C.; Talavera, C.; Delclaux, M. and Martinez-Nevado, E.,  2006. Post-thaw viability of European Bison (Bison Bonasus) semen frozen with extenders containing egg yolk or lipids of plant origin and examined with a heterologous in vitro fertilization assay. J Zoo and Wildlife Med. Vol, 37, pp: 116-125.
  24. Phillips, P.H., 1939. Preservation of bull semen. Journal of biological chemistry. Vol, 130, pp: 415.
  25. Sharafi, M.; Forouzanfar, M.; Hosseini, S.M.; Hajian, M.; Ostadhosseini, S. and Hosseini, L., 2009. In vitro comparison of soybean lecithin based-extender with commercially available extender for Ram semen cryopreservation. International J Fert Steril. Vol, 3,
   pp: 149-152.
  26. Watson, P., 1976. The protection of ram and bull spermatozoa by the low density lipoprotein fraction of egg yolk during storage at 5 C and deep-freezing. Journal of thermal biology. Vol. 1, pp: 137-141.