خصوصیات مناطق آشیانه گذاری چکاوک کاکلی (Galerida cristata) در منطقه هرات، استان یزد

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی میبد، ایران

2 گروه محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

انتخاب زیستگاه لانه ­گذاری چکاوک کاکلی (Galerida cristata) در منطقه ای به وسعت 8000 هکتار از منطقه شکارممنوع قره تپه و پناهگاه حیات وحش بروئیه واقع در منطقه هرات، استان یزد در بهار 1393 مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای زیستگاهی مثل تعداد گونه­ های گیاهی، بافت خاک ، فاصله لانه­ ها  از نزدیک ­ترین منبع آب، مزرعه و جاده در نقاط حضور گونه اندازه ­گیری گردید و با نقاط عدم حضور (تصادفی) مقایسه گردید. نتایج نشان داد که متوسط تعداد گونه گیاهی قیچ، درمنه و  درصد خاک  با بافت نه چندان نرم در مناطق حضور به­ طور معنی ­داری بالاتر از مناطق شاهد بود (0/05>P). مهم ­ترین فاکتورهای تأثیرگذار در انتخاب نقاط لانه­ گذاری توسط این پرنده تعداد گونه­ های گیاهی قیچ و نوع بافت خاک می ­باشد. با توجه به آن­ که گونه بروی زمین آشیانه می ­سازد گونه­ های گیاهی قیچ و درمنه استتار لازم را برای لانه و جوجه­ ها فراهم می­ کنند هم­ چنین لانه را در برابر تابش خورشید یا طوفان ­های احتمالی در منطقه حمایت کنند. احداث لانه در منطقه ­ای با بافت نرم خاک باعث فروپاشی لانه می ­شود. لذا این پرنده به­ طور معنی ­داری مکان هایی را به ­عنوان محل لانه­ گذاری انتخاب می ­کند که بافت خاک سخت ­تری داشته  باشد (0/05>P). برخی از لانه ­ها در مزارع یونجه مشاهده شد. به ­نظر می­ رسد انتخاب این محل برای استتار بیش ­تر لانه بوده علاوه بر آن­ که حشرات داخل مزرعه منبع غذایی خوبی برای جوجه­ های این پرنده است.

کلیدواژه‌ها


 1. اداره حفاظت محیط زیست خاتم. 1390 . طرح جامع مطالعاتی پناهگاه حیات ­وحش بروئیه، انتشارات اداره حفاظت محیط زیست یزد، چاپ اول. 294 صفحه.
  1. Erdos, A., 2009. Nest-site selection and breeding ecology of Sky Larks Alaudaar vensisin Hungarian farmland. Bird Study. Vol. 56, pp: 259-263.
  2. Hartley, P., 1964. Notes on the breeding biology of the Crested Lark. British Birds. Vol. 12, pp:142-144.
  3. IUCN Red List of Threatened Species. 2014. Galerida cristat. Retrieved February 20, 2016, from
   http://www.Iucnredlist.org.
  4. Khaleghizadeh, A.; Tatafi, G.; Youzbashi, M. and Aghabeigi, F., 2005. Autumn Diet of the Crested Lark (Galerida  cristata) in Iran. Journal of Zoology in the Middle East.vol. 35, pp: 106-112. 
  5. Lusk, J.; Kimberly, L.; Suedkamp, Fred. and Samuel, D.F., 2003. Lark sparrow (Chondestes grammacus) nest site selection and success in a mixed-grass prairie. The auk. Vol. 120, No. 3, pp:120-129.
  6. Morgado, R.; Beja, P.; Reino, L.; Gordinho, L.; Delgado, A.; Borralho, R. and Moreira, F., 2010.Calandra Lark habitat selection: strong fragmentation effects in a grassland specialist, ActaOecologic. Vol. 36, pp: 63-73.
  7. Morales, B.; Guerrero, M.; Oñate, j. and Meléndez, L., 2012. Inter-specific association and habitat use in a farmland passerine assemblage, Ecological Research. Vol. 27, No .4, pp :691-700.
  8. Orbán, Z., 2004. Nest construction and roosting behaviour of a Crested Lark Galerida cristata population nesting on flat roofs in Hungary Ornis Hung. Vol. 14, pp: 1-13. 
  9. Shkedy, Y. and Safriel, N., 1991. Fat Reserves of an Opportunist and of a Specialist Species in the Negev Desert. The Auk. Vol. 108, No. 3, pp: 556-561.