تاثیر سطوح مختلف کنگرفرنگی و ویتامین E بر سیستم ایمنی هومورال در جنس نر و ماده بلدرچین ژاپنی

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739

چکیده

این آزمایش جهت مطالعه سطوح مختلف پودر کنگر فرنگی بر عملکرد سیستم ایمنی هومورال بلدرچین ژاپنی انجام شد. تعداد 240 قطعه بلدرچین یک روزه به­ طور تصادفی به 4 تیمار با 4 تکرار و هر تکرار شامل 15 قطعه در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 2×4 شامل چهار تیمار تغذیه ­ای و دو جنس اجرا شد. تیمارهای تغذیه ­ای شامل گروه شاهد و افزودن دو سطح پودر کنگر فرنگی (1/5 و 3 درصد) و ویتامین E   ( سیصد میلی­ گرم در کیلوگرم) به جیره پایه بودند. به ­منظور ارزیابی تیتر آنتی ­بادی علیه گلبول قرمز گوسفندی (SRBC)، در روزهای 35 و 42 دوره پرورش خونگیری انجام شد. در پایان دوره آزمایش از هر واحد آزمایشی جهت مطالعه گلبول­ های سفید و نیز وزن اندام­های لنفاوی، 4 قطعه بلدرچین (2 نر و 2 ماده) انتخاب و کشتار شدند. نتایج نشان داد که مکمل نمودن جیره پایه با 3 درصد پودر کنگرفرنگی منجر به افزایش معنی­ دار مقادیر آنتی ­بادی ­های IgT و IgM در پاسخ ثانویه (42 روزگی) سیستم ایمنی به SRBC شد (0/05>p). در تیمار 3 درصد پودر کنگرفرنگی تعداد کل گلبول­ های سفید بیش ­تر بود (0/05>p). جنس تاثیری بر مقادیر تیتر آنتی­ بادی علیه گلبول قرمز گوسفندی و نیز تعداد کل گلبول­ های سفید نداشت. درصد گلبول­ های هتروفیل و لمفوسیت و نیز نسبت هتروفیل به لمفوسیت تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی و جنس قرار نداشتند. وزن نسبی کبد در جنس ماده افزایش معنی­ داری را نشان داد(0/05>p). نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن 3 درصد پودر کنگر فرنگی می ­تواند در تقویت سیستم ایمنی هومورال در بلدرچین ژاپنی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels Artichoke and vitamin E on humoral immunity in Japanese quail

نویسندگان [English]

 • Morteza Alemi
 • Firoz Samadi
 • Behrouz Dastar
 • Saeed Hasani
Department of Animal Science, Faculty of Animal Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, POBox: 15739
چکیده [English]

This experiment was conducted to the study of artichoke (Cynara scolymus L.)powder and vitamin E on the performance of the humeral immune system of Japanese quail. A total of 240 one-d-old Japanese quail chicks were randomly allotted to 4 dietary treatments with 4 replicates of 15 chicks in each, using completely randomized design in a factorial arrangement (4×2) with 4 dietary treatments and 2 genders. Dietary treatments included addition of 2 levels of artichoke powder (1.5 and 3%) along with 300 mg/kg vitamin E to basal diet. In order to evaluation of antibody titer against sheep red blood cells (SRBC), blood samples were taken at 35 and 42 days of experiment. In addition, at the end of experimental period, 4 quails (2 males and 2 females) from each replicate were chose and killed for white blood cells (WBC) and lymphoid organs weight evaluation. Results showed that supplementing basal diet with 3% artichoke powder significantly increased the amounts of IgT and IgM antibodies at the second response (42 days) of immune system against SRBC (P<0.05). In addition, total number of white blood cells was influenced by experimental treatments (P<0.05), it was greater for 3 percent artichoke powder treatment. Liver relative weight was greater for females (P<0.05). According to the results of this study, it seems that addition of 3% artichoke powder can improve humeral immune system at Japanese quail.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Artichoke
 • Humoral immune
 • Japanese quail
 • Lymphoid organs
 1. آزادگان، ع.؛ امیری، م.؛ صمدی، ف. و هاشمی، ر.، 1391. بررسی سطوح مختلف گیاه چویر(Ferulago angulata) بر نرخ هتروفیل به لنفوسیت و میانگین تعداد گلبول ­های سفید خون در بلدرچین ژاپنی. پنجمین کنگره علوم دامی ایران.دانشگاه صنعتی اصفهان. صفحات 69 تا 71.
 2. تاج­ الدینی، م.؛ صمدی، ف.؛ حسنی، س.؛ هاشمی، ر. و قاسم نژاد، ع.، 1390. تأثیر سطوح مختلف کنگر فرنگی و ویتامین E بر سیستم ایمنی جوجه­ های گوشتی. پایان‌نامه کارشناسی ­ارشد. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 3. صنوبرکلاتی، ح.؛ شمس ­شرق، م.؛ دستار، ب. و زره­ داران، س.، 1389. تأثیر سطوح و منابع مختلف سلنیوم و ویتامین E بر عملکرد، پاسخ ایمنی همورال و کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی. پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 4. عفتی، م.؛ صمدی، ف.؛ دستار، ب.؛ هاشمی، ر. و آهنی­ آذری، م.،1390. تاثیر پودرکنگر‌‌ ‌فرنگی برسیستم ایمنی جوجه­ های گوشتی در شرایط تنش گرمایی. پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 5. نوبخت، ع. و شهریار، ح.، 1389. اثرات مخلوط گیاهان دارویی پنیرک،خارشترونعناع برعملکرد،کیفیت لاشه و متابولیت­ های خون در جوجه­ های گوشتی. فصل نامه­ تخصصی علوم دامی. شماره 3، صفحات 51 تا 63.
 6. هاشمی­ عطار، م.؛ آرشامی، ج.؛ اسماعیل ­زاده، ح. و مجیدزاده هروی، ر.، 1389. تاثیر سطوح مختلف سیر بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال در جوجه­ های گوشتی. نشریه پژوهش ­های علوم دامی ایران. شماره 2، صفحات 43 تا 51.
 7. Abdo, M.A.; Radwan, N.L. and Selim, N.A., 2007. The effect of artichoke leaves meal on the utilization of dietary energy for broiler chickens. International Journal of Poultry Science. Vol. 12, pp: 973-982.
 8.   Adzet, T. and Puigmacia, M., 1985. High-performance liquid chromatography of caffeoylquinic acid derivatives of Cynara scolymus L. leaves. Journal of Chromatography. Vol. 348, pp: 447-452.
 9.   Akbari, M.R.; Kermanshahi, H.; Nassiri Moghadam, H.; Heravi Moussavi, A.R. and Tavakkoll Afshari, J., 2008. Effect of wheat-soybean meal basal diet supplementation with vitamin A, vitamin E and zinc on blood cells, organ weights and humoral immune response in broiler chickens. J of Animal and Veterinary Advances. Vol. 7, pp: 291-298.
 10. Alim, A.; Goze, I.; Goze, H. and Tepe, B., 2009. In vitro antimicrobial and antiviral activities of the essential oil and various extracts of Salvia cedronella Boiss. Journal of Medicinal Plants Research. Vol. 3, pp: 413-419.
 11. Al-kassie, G.A.M., 2009. Influence of two plant extracts derived from thyme and cinnamon on broiler performance. Pakistan Veterinary Journal. Vol. 29, pp: 169-173.
 12. Banerjee, S., 2010. Carcass studies of Japanese quail (Coturnix Japonica) reared in hot and humid of Eastern India. World Applied Science Journal. Vol. 8, pp: 174-176.
 13. Biswas, A.; Mohan, J.; Sastry, K.V.H. and Tyagi, J.S., 2008. Effect of higher levels of dietary vitamin E on performance and immune response in growing Japanese quail. Journal of Applied Animal Research. pp: 7272-7278.
 14. Catoni, C.; Schaefer, M. and Peters, A., 2008. Fruit for health: the effect of flavonoids on humoral immune response and food selection in a frugivorous bird. Functional Ecology. Vol. 22, pp: 649-654.
 15. Chrousos, G.P., 2000. Stress, chronic inflammation and emotional and physical well-being. Journal of Allergy and Clinical Immunology. Vol. 106, pp: 275-291.
 16. Cosentino, S.; Tuberoso, C.I.G.; Pisano, B.; Satta, M.; Mascia, V.; Arzedi, E. and Palmas, F., 1999. In vitro antimicrobial activity and chemical composition of Sardinian Thymus essential oils. Letters in Applied Microbiology. Vol. 29, pp: 130-135.
 17. Cook, N.C. and Saman, S., 1996. Flavonoids chemistry, metabolism, cardio protective effects, dietary sources. Journal of Nutritional Biochemistry. Vol. 7, pp: 66-76.
 18. Dong, G.C.; Chuang, P.K.; Chang, K.C.; Jan, P.SH.; Hwang, P.; Wu, H.; Myunggi, Y.; Zhou, H.X. and Hueih, M.C., 2009. Blocking effect of an immune-suppressive agent, Cynarin, on CD28 of t-cell receptor. PharmaceuticalResearch. Vol. 26, pp: 375-381.
 19. Dong, X.F.; Gao, W.W.; Tong, J.M.; Jia, H.Q.; Sa, R.N. and Zhang, Q., 2007. Effect of polysavone (alfalfa extract) on abdominal fat deposition and immunity in broiler chickens. Poultry Science. Vol. 86, pp: 1955-1959.
 20. Elaroussi, M.A.; Fattah, M.A.; Meky, N.H.; Ezzat, I.E. and Wakwak, M.M., 2007. Effects of vitamin E, age and sex on performance of Japanese quail. 1.Haematological indices and liver function. British Poul Scien. Vol. 48, pp: 669-677.
 21. Fallah, R.; Kiani, A. and Azarfar, A., 2013. Effect of artichoke leaves meal and mentha extract (Mentha piperita) on immune cells and blood biochemical parameters of broilers. Global Veterinaria. Vol. 10, No. 1, pp: 99-102.
 22.  Guo, F.C.; Savelkoul, H.F.J.; Kwakkel, R.P.; Williams, B.A. and Verstegen, M.W.A., 2000. Immunoactive, medicinal properties of mushroom and herb polysaccharides and their potential use in chicken diets. Worlds Poultry Science Journal. Vol. 59, pp: 427-440.
 23. Haghighi, H.; Jianhua, G.; Carlton, L.; Hayes, A.; Sanei, B.; Parvizi, P.; Gisavi, H.; Chambers, R. and Sharif, S., 2005. Modulation of antibody-mediated immune response by probiotics in chickens. Clinical and Diagnostic Labratory Immunology. Vol. 12, pp: 1387-1392.
 24. Jimenez-Escrig, A.; Dragsted, L.O.; Daneshvar, B.; Pulido, R. and Saura-Calixto, F., 2003. In vitro antioxidant activities of edible artichoke (Cynara scolymus L.) and effect on biomarkers of antioxidants in rats. Journal of Agricultural Food Chemistry. Vol. 27, pp: 5540-5545.
 25. Jurani, M.; Lamasova, D.; Macajova, M.; Kostal, L.; Joubert, E. and Gerksak, M., 2008. Effect of rooibos tea (Aspalathus linearis) on Japanese quail growth, egg production and plasma metabolites. British Poultry Science. Vol. 49, pp: 55-64. 
 26. Khaligh, F.; Sadeghi, Gh.; Karimi, A. and Vaziry, A., 2011. Evaluation of different medicinal plants blends in diets for broiler chickens. Journal of Medicinal Plants Research. Vol. 5, pp: 1971-1977.
 27. Klasing, K.C., 1998. Nutritional modulation of resistance to infectious diseases. Poultry Science. Vol. 77, pp: 1119-1125.
 28. Kul, S.; Seker, I. and Yildirim, O., 2006. Effect of separate and mixed rearing according to sex on fattening performance and carcass characteristics in Japanese quails (Coturnix coturnix Japonica). Archive Tierzucht Dummerstorf. Vol. 49, pp: 607-614.
 29. Nelson, N.A.; Lakshmanan, N. and Lanont, S.J., 1995. Sheep red Blood cell and bracella abortus antibody respons in chickens selected for multitrait immunocomopetecne. Poultry Science. Vol. 74, pp: 1603-1609.
 30. Nijveldet, R.J.; Van Nood, E.; Van Hoorn, D.E.C.; Boelens, P.G.; Van Norren, K. and Van Leeuwen, P.A., 2001. Flavonoids: a review of probable mech-anisms of action and potential applications. American Journal of Clinical Nutrition. Vol. 74, pp: 418-425.
 31. Owen, B. and Mc Cracken, K.J., 2007. A comparison of the effects of different yeast products and antibiotic on broiler performance. British Poultry Science. Vol. 48, pp: 49-54.
 32. Rahimi, S.; Teymouri Zadeh, Z.; Karimi Torshizi, M.A.; Omidbaigi, R. and Rokni, H., 2011. Effect of the three herbal extracts on growth performance, immune system, blood factors and intestinal selected bacterial population in broiler chickens. Journal of Agricultural Science and Technology. Vol. 13, pp: 527-539.
 33.  SAS Institute. 2003. SAS User’s Guide: Statistics. Version 9/1. SAS Institute Inc., Cary, NC.
 34. Shimizu, S.; Shiina,T.; Hosomichi, K.; Takahashi.; Koyama, S.T.; Onodera, T.; Kulski, J. and Inoko, H., 2004. MHC class IIB gene sequences and expression in quails (Coturnix japonica) selected for high and low antibody responses. Immunogenetics. Vol. 56, pp: 280-291.
 35. Stimpel, H.; Proksch, A.; Wagner, H. and Lohmann Matthes, M.L., 1984. Macrophage activation and induction of macrophage cytotoxicity by purified polysaccharide fractions from plant Echinacea purpurea. Infection and Immunity. Vol. 46, pp: 845-849.
 36. Stove, S.D.; Anguelov, G.; Ivanov, I. and Pavlov, D., 2000. Influence of ochratoxin A and an extract of artichoke on the vaccinal immunity and health in broiler chicks. Exprimental and Toxicologic Pathology. Vol. 52, pp: 43-55.
 37. Van der Zijpp, A.J. and Leenstra, F.R., 1980. Genetic Analysis of the humoral immune response of white leghorn chicks. Poultry Science. Vol. 59, pp: 1363-1369.
 38. Xianfeng, Z.; Hongxun, Z. and Raymond, L., 2004. Phenolic compounds from the leaf extract of artichoke and their antimicrobial activities. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 55 p.
 39.  Yang, L.; Hu, Y.; Xue, J.; Wang, F.; Wang, D.; Kong, X.; Li, P. and Xu, W., 2008. Compound Chinese herbal medicinal ingredients can enhance immune response and efficacy of RHD vaccine in rabbit. Vaccines.Vol. 26, pp: 4451-4455.