مطالعه تولیدمثل قورباغه جنگلی (Rana pseudodalmatina) در استان مازندران (شهرستان بهشهر)

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، کد پستی: 155

چکیده

تولیدمثل و ایجاد نسل­­های بعد در هر گونه ­ای یک ویژگی مهم به ­شمار می ­آید. مطالعات نشان داده، دوزیستان از جهات مختلفنقش به ­سزایی بر محیط پیرامون خود داشته و از اهمیت ویژه­ ای برخوردارند. از این ­رو تحقیق حاضر، بر روی تولیدمثل قورباغه جنگلی Rana pseudodalmatina از راسته دوزیستان بی­دم، خانواده رانیده و بومی ایران در سال­ های 94-1393صورت گرفته است. منطقه مورد مطالعه در جنوب شهر رستمکلا از توابع شهرستان بهشهر در استان مازندران قرار دارد. ابتدا مطالعات میدانی جهت بررسی تولیدمثل، فصل و محل تخم­ گذاری و دوره تولیدمثلی در این گونه صورت گرفت. سپس مطالعات آزمایشگاهی جهت بررسی مواردی شامل: وزن برای 13 توده­ی تخم، تعداد تخم برای 10 توده، درصد جنین­ ها و تخم ­های لقاح نیافته برای 9 توده، میانگین قطر 20 تخم با ژله و بدون ژله برای 5 توده، میانگین طول لاروها در زمان تفریخ برای 2 توده، مدت تبدیل لاروهای تفریخ یافته به بچه قورباغه برای 7 توده و فصل اتمام دگردیسی صورت گرفت. بررسی­ ها نشان داد، آمپلکسوس زیربغلی بوده و تخم­ گذاری از اواسط بهمن تا اوایل فروردین و اتمام دگردیسی از اواسط فروردین تا اوایل تیر ماه ادامه دارد. تعداد تخم­ های توده 1129-539 (میانگین 872/80)، وزن توده 401-103 (میانگین 198/92) گرم، درصد جنین­ های توده 92/56-19/59 (میانگین 64/4982)، درصد تخم ­های لقاح نیافته توده 80/41-7/44 (میانگین 34/4332)، قطر تخم با ژله 7/27-5/55 (میانگین 6/6420) میلی­متر، قطر تخم بدون ژله 2/23-1/71 (میانگین 1/9860) میلی­متر، طول لاروها در زمان تفریخ 10/50-9/91 (میانگین 10/2050) میلی­متراست و تبدیل لاروهای تفریخ یافته به بچه قورباغه 113-57 (میانگین 83/43) روز به طول­انجامید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Reproduction of Iranian wood frog (Rana pseudodalmatina) in Mazandaran Province (Behshahr County)

نویسندگان [English]

 • Nasim Sabbaghi rostami
 • Haji Gholi Kami
 • Najme Okhli
Department of Biology, Faculty of Science, Golestan University, Gorgan, Postal code: 155
چکیده [English]

Reproduction is an important feature in any of species. Amphibians have a significant role on the world and are of particular importance. Therefore, the present study is conducted on the reproduction of endemic Iranian wood frog Rana pseudodalmatina from family Ranidae in 2014-2015. The study area is in the south of Rostamkola, in Behshahr County, Mazandaran province. First, some studies were conducted on reproduction, season and location oviposition and reproductive period. Then laboratory studies were carried out to investigate cases including, weight for 13 clutches, the number of eggs for 10 clutches, the percent of embryos and unfertilized eggs for 9 clutches, the mean diameter of 20 eggs with jelly and without jelly for 5 clutches, the mean length of larvae for 2 clutches, duration of conversion of hatched larvae to froglet for 7 clutches, as well as the season of the metamorphosis completion. The results showed that amplexus is axillary, and laying eggs starts from early February to late March, and metamorphosis completion from early April to mid-June continues. The number of clutches eggs 539-1129 (mean 872.80), clutches weight 301-401 (mean 198.92) gr, the percent of clutches embryos 19.59-92.56 (64.4982 mean), the percent of clutches unfertilized eggs 7.44-80.41 (mean 34.4322), the diameter of the egg with jelly 5.55-7.27 (mean 6.6420) mm, the diameter of the egg without jelly 1.71-2.23 (mean 1.9860) mm, larvae’s length at hatching time 9.91-10.50 (mean 10.2050) mm, and conversion of the hatched larvae to froglet lasted 57-113 (mean 83.43) days.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iranian wood frog
 • Rana pseudodalmatina
 • Reproduction
 • Mazandaran Province
 1. باباکردی، ف.، 1385. بررسی تخم و لارو قورباغه جنگلی Rana macrocnemis pseudodalmatina تا مرحله دگردیسی در استان گلستان. پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید بهشتی. 200 صفحه.
 2. باباکردی، ف.؛ پاشایی ­راد، ش. و کمی، ح.، 1385. بررسی تخم و لارو قورباغه جنگلی (Rana macrocnemis pseudodalmatina) در استان گلستان. چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین ­المللی زیست شناسی ایران، دانشگاه تربیت مدرس. تهران. صفحات 249 تا 250.
 3. بلوچ، م. و کمی، ح.، 1385. دوزیستان ایران. انتشارات دانشگاه تهران. تهران. چاپ دوم. 177 صفحه.
 4. پسرکلو، ع.، 1388. مطالعۀ زیست­ شناسی تولیدمثل در قورباغۀ جنگلی (Rana macrocnemis pseudodalmatina)در استان گلستان (مینودشت). پایا­ن ­نامۀ کارشناسی ­ارشد. دانشگاه لرستان. دانشکده علوم. 126 صفحه.
 5. پسرکلو، ع.؛ قارزی، ا.؛ کمی، ح. و نجیب­ زاده، م.، 1391. مطالعه زیست­ شناسی تولیدمثل در قورباغه جنگلی (Rana macrocnemis pseudodalmatina)در استان گلستان (مینودشت). مجله زیست شناسی ایران. جلد 25، شماره 1، صفحات 55 تا 63..
 6. پسرکلو، ع.؛ قارزی، ا. و کمی، ح.، 1387. مطالعه و بررسی مراحل جنینی و دگردیسی در قورباغۀ جنگلی (Rana macrocnemis pseudodalmatina) در استان گلستان ( مینودشت). مجله دانشگاه اصفهان (علوم پایه). جلد 35، شماره 6، صفحات 209 تا 222.
 7. کمی، ح.، 1370. بیوسیستماتیک دوزیستان ترکمن صحرا و دشت گرگان و مروری بر دوزیستان ایران. پایان­ نامه کارشناسی ­ارشد، دانشکده علوم، دانشگاه تهران. 210 صفحه.
 8. مومنی، م. و زحمتکش، ی.، 1383. بررسی امکان تکثیر و پرورش گونه Rana ridibundaدر تالاب انزلی. اولین کنگره علوم دام و آبزیان کشور. دانشگاه تهران. صفحات 1075 تا 1078.
 9. میرزاجانی، ع.؛ کیابی، ب. و باقری، س.، 1385. بررسی رشد لارو قورباغه مردابی و برآورد جمعیت گونه Rana ridibundaدر تالاب انزلی. مجله زیست ­شناسی ایران. جلد 19، شماره 2، صفحات 191 تا 202.
  1. Andrew, R.; Blaustein, S.C.; Walls, B.A.; Bancroft, J.J.; Lawler, C.L.S.  and Stephanie, S.G., 2010. Direct and Indirect Effects of Climate Change on Amphibian Populations. Diversity. Vol. 2, No.2, pp: 281-313.
  2. Benitez-Mandujano, M.B. and Flores-Nava, A., 1997. Growth and metamorphosis of Rana catesbeiana (show) tadpoles fed live and supplementary feed, using tilapia, Oreochromis niloticus (L), as a biofertilizer. Aquatic research. Vol. 28, pp: 481-488.
  3. Chen, L.C., 1990. Aquaculture in Taiwan, Fishing news books publication. 237 p.
  4. Duellman, W.E. and Trueb, L., 1986. Biology of amphibians. New York. 670 p.
  5. Duellman, W.E., 2002. An overview of phylogeny, classification and reproductive modes, in: jamieson, B.J.M. Reproductive biology and phylogeny of Anura. Vol. 2, pp: 1-18.
  6. Flores-Nava, A. and Munoz, V., 1999. Growth, metamorphosis and feeding behavior of Rana catesbeiana show 1802 tadpoles at different rearing densities. Aquatic research. Vol. 30, pp: 1-7.
  7. Hayes, T.B., 1997. Hormonal mechanisms as potential constraints on evolution: Examples from the Anura. Amer. Zool. Vol. 37, pp: 482-490.
  8. Macleod, H., 2006. Amphibians in the great lakes region.
  9. Gilbert, S.F., 2000. Developmental biology. 6th edition. Sinauer 87.
  10. Rastegar-Pouyani, N.; Kami, H.G.; Rajabzadeh, M.; Shafiei, S. and Anderson, S.C., 2008. Annotated Checklist of Amphibians and Reptiles of Iran. (IJAB). Vol. 4, No. 1, pp: 7-30.
  11. Safaei-Mahroo, B.; Ghaffari, H.; Fahimi, H.; Broomand, S.; Yazdanian, M.; Najafi Majd, E.; Hosseinian Yousefkhani, S.S.; Rezazadeh, E.; Hosseinzadeh, M.S.; Nasrabadi, R.; Rajabizadeh, M.; Mashayekhi, M.; Motesharei, A. and Kazemi, S.M., 2015. The Herpetofaunaof Iran: Checklist of Taxonomy, Distribution and Conservation Status. (AHR). Vol. 6, No. 4, pp: 257-290.
  12. Google.Earth.com