مقایسه فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات ژلاتین و ژلاتین ماهی تون زردباله (Thunnus albacares) و تعیین حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران، صندوق پستی: 775-14515

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی، تهران، ایران

چکیده

باتوجه به بیماری­ های حاضر وافزایشآنتی­ بیوتیک ­ها،به ­طورچشمگیریمقاومتپاتوژن­ هابهآنتی ­بیوتیک ­ها بالارفته است. نانوتکنولوژی یکی از روش­ های قابل استفاده می ­باشد. هدف از مطالعه حاضر فعالیتضدباکترینانوذره­ هایژلاتین و ژلاتیندرمقابلباکتری­ هایپاتوژنیهم­ چوناشرشیاکلی، استافیلوکوکوسآرئوس و سودوموناس آئروژینوزا و مقایسه آن­ ها با هم و هم ­چنین تعیین MIC (حداقلغلظتبازدارندگی) وMBC  (حداقل غلظتباکتری­کشی) می­باشد. ژلاتین و نانوژلاتین از ماهی تون زردباله  استخراج شدند و با روش­های دیسک دیفوژن، رقت­های متوالی (برای ژلاتین ) و توربیدیمتریک (نانوذرات ژلاتین) هم­چنین MIC وMBC آن تعیین گردید. مقایسه سنجش فعالیت ضدباکتری ژلاتین و نانو ژلاتین نشان دادند که نانو ژلاتین (بر علیه باکتری استافیلوکوکوسآرئوس و سودوموناس آئروژینوزا ) دارای فعالیت ضدباکتری بالاتری نسبت به ژلاتین (برعلیه باکتری سودوموناس آئروژینوزا) وPبرابر024/ 0می­باشد.نانوژلاتین دارایMIC  وMBC  پایین ­تری نسیت به ژلاتین بوده و P  برابر  با  0/024 می باشند. نانوذره­ هایژلاتین و ژلاتینمی ­تواننداثرضدمیکروبیخودرابه ­صورتخاصیت منحصربهفردنشاندهند.هم ­چنین نانوژلاتین خاصیت ضدباکتری بالاتری نسیت به ژلاتین دارد و این از خواص ویژه نانو ذرات می­ باشد. هم ­چنین با کوچک ­تر شدن اندازه ذرات نانوژلاتین خاصیت  ضدباکتری افزایش می­ یابد (0/05<P این واقعیت را تایید می­ کند) و این واقعیت برای نانو ذرات ژلاتین علاوه بر کاربرد احتمالی دارو به آن خاصیت ضدباکتری هم می افزاید.

کلیدواژه‌ها


 1. ایمانی، ص.؛ زاغری، ز.؛ رضائی، س . و زند، ع.، ۱۳۹۰ . بررسی اثر نانو ضدباکتریایی نانو ذرات  Cro4,  CoFe2روی باکتری استافیلوکوکوساورئوس. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی فسا. شیراز. 181 صفحه.
 2. سلامی، ف.؛ رستمی، خ. و اصفهانی، ز.، 1392.فعالیت ضدمیکروبی نانو ذره­ های کیتوزان و روش ­های تعیین حداقل غلظت بازدارندگی(MIC). فناوری نانو از تئوری تا کاربرد. تهران. 42 صفحه.
 3. سعادتمند، م.؛ یزدانشناس، م.؛ رضائی، ز. و یوسفی، ت.، 1390. خاصیت ضدمیکروبی نانو کامپوزیت کیتوزان TioR2R و به ­کارگیری آن روی گاز استریل بیمارستانی.انتشارات علوم آزمایشگاهی  تهران. 60 صفحه.
 4. Alizadeh, H.; Salouti, M. and Shapouri, R.,2013. Intramacrophage antimicrobial effect of silver nanoparticles agaist Brucella melitensis16M.Scientialranica Journal. Vol. 3, N. 20, pp: 1035-1038.
 5. Cho, M.; Gub, Y. and Kima, S., 2006. Extracting optimization and physical properties of yellowfin tuna (Thunnus albacares) skin gelatin compared to mammalian gelatins. Food Hydrocolloids. Vol. 4, No. 19, pp: 221-229.
 6. Darroudi, M.; Mansor, B.; Hakimi, M.; Zamiri, R.; Khorasani zak, A. and Zargar, M., 2013. Preparation, characterization, and antibacterial activity of silver nanoparticles in aqueous gelatin. International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials. Vol. 4, No. 1, pp: 403-409.
 7. Guillen, R.; Espinosa, B.; Meza, R.; Espinoza, N.; Sanchcz, L. and Chacaltana, J., 2010. Antin1icrobial Susceptibility of Brucella melitensis Isolates in Peru. Antimicrobim acienrs and ciemotiieaiy. Vol. 3, No. 12, pp: 1279-1281.
 8. Lifeng, Qi.; Zirong, Xu.; Xia, J.; Caihong, H. and Xiangfei, Z., 2004. Preparation and antibacterial activity of chitosan nanoparticles. Carbohydrate Research. Vol. 1, No. 339, pp: 2693-2700.
 9. Kim, S., 2006. Bioactive compound from marine process by product a review. Food Research International. Vol. 4, No. 39, pp: 383-393.
 10. Mei, N.; Xuguang, L.; Jinming, D.; Husheng, J.; Liqiao, W. and Bingshe X., 2009. Antibacterial activity of Chitosan coated Ag loaded nano SioR2R composites.Carbohydrate Polimers. Vol. 4, No. 78, pp: 54-59.
 11. Muhammad, A. and Hee, J., 2014. Antibacterial and Antiyeast Compounds from Marine-Derived Bacteria. Drug Journal. Vol. 5, No. 12, pp: 2913-2921. 
 12. Nester, E.; Anderson, D.; Robert, E.; Pearshall, N. and Nester, M.T., 2003. Microbiology. A human prospect. Vol. 3, No.14, pp: 518-521.
 13. Qi, L.; Xu, Z.; Jiang, X.; Hu, C. and Zou, X., 2004. Preparation and antibacterial activity of chitosan nanoparticles. Carbohydrate research. Vol. 1, No. 339, pp: 2693-2700.
 14. Raafat, D.; Bargen, V.; Hass, A. and Sahi, H., 2008, Insights into the mode of action of chitosan as an antibacterial compound. Applied Environment Microbiology. Vol. 12, No. 74, pp: 3764-3773.
 15. Salem, W.; Leitner, D.; Zingl, F.; Schratter, G.; Prassl, R.; Goessler, W.; Reidl, J. and Schild, S., 2015. Antibacterial activity of silver and zinc nanoprticles against Vibrio cholerae and enterotoxic Escherichia coli. International journal of medical microbiology. Vol. 1, No. 305, pp: 85-95.
 16. Vorgelegt, V., 2006. Gelatin nanoparticles as delivery system for nucleotide-based drugs. Hotverleg pub. USA. 963 p.