مقایسه فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات ژلاتین و ژلاتین ماهی تون زردباله (Thunnus albacares) و تعیین حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران، صندوق پستی: 775-14515

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی، تهران، ایران

چکیده

باتوجه به بیماری­ های حاضر وافزایشآنتی­ بیوتیک ­ها،به ­طورچشمگیریمقاومتپاتوژن­ هابهآنتی ­بیوتیک ­ها بالارفته است. نانوتکنولوژی یکی از روش­ های قابل استفاده می ­باشد. هدف از مطالعه حاضر فعالیتضدباکترینانوذره­ هایژلاتین و ژلاتیندرمقابلباکتری­ هایپاتوژنیهم­ چوناشرشیاکلی، استافیلوکوکوسآرئوس و سودوموناس آئروژینوزا و مقایسه آن­ ها با هم و هم ­چنین تعیین MIC (حداقلغلظتبازدارندگی) وMBC  (حداقل غلظتباکتری­کشی) می­باشد. ژلاتین و نانوژلاتین از ماهی تون زردباله  استخراج شدند و با روش­های دیسک دیفوژن، رقت­های متوالی (برای ژلاتین ) و توربیدیمتریک (نانوذرات ژلاتین) هم­چنین MIC وMBC آن تعیین گردید. مقایسه سنجش فعالیت ضدباکتری ژلاتین و نانو ژلاتین نشان دادند که نانو ژلاتین (بر علیه باکتری استافیلوکوکوسآرئوس و سودوموناس آئروژینوزا ) دارای فعالیت ضدباکتری بالاتری نسبت به ژلاتین (برعلیه باکتری سودوموناس آئروژینوزا) وPبرابر024/ 0می­باشد.نانوژلاتین دارایMIC  وMBC  پایین ­تری نسیت به ژلاتین بوده و P  برابر  با  0/024 می باشند. نانوذره­ هایژلاتین و ژلاتینمی ­تواننداثرضدمیکروبیخودرابه ­صورتخاصیت منحصربهفردنشاندهند.هم ­چنین نانوژلاتین خاصیت ضدباکتری بالاتری نسیت به ژلاتین دارد و این از خواص ویژه نانو ذرات می­ باشد. هم ­چنین با کوچک ­تر شدن اندازه ذرات نانوژلاتین خاصیت  ضدباکتری افزایش می­ یابد (0/05<P این واقعیت را تایید می­ کند) و این واقعیت برای نانو ذرات ژلاتین علاوه بر کاربرد احتمالی دارو به آن خاصیت ضدباکتری هم می افزاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison antibacterial activity gelatin nanoparticles and gelatin yellowfin tuna (Thunnus albacares)and determination minimum inhibitory concentration(MIC) and minimum bactericidal concentration(MBC)

نویسندگان [English]

 • Homa Sadeghi 1
 • Shahla Jamili 2
 • Seyed Mahdi Rezayat 3
 • Hossain Attar 1
 • Farhad Keymaram 2
1 Department of Marine Biology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran, POBox: 775-14515
2 Institute of Fisheries Research, Agricultural Research and Training Organization, Tehran, POBox: 6116-14155
3 Islamic Azad University, Pharmaceutical Sciences Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

With the now diseases and increasing in the antibiotics has been greatly improved to deal with the increasing drug resistance of pathogens. Nanotechnology is a useful way. The aim of this article is to evaluate the gelatin antibacterial property and gelatin nanoparticles against pathogenic bacteria such as E. coli, S. aureus, and P. aueroginosa and were evaluated by calculation of minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC). Gelatin and gelatin nanoparticles were extracted from yellowfin tuna. For antibacterial assay gelatin was disc diffusion and serial dilution methods. For gelatin nanoparticles antibacterial assay was turbidimetric method. Then evaluated antibacterial characters and MIC MBC were determinated. (Comparison gelatin with gelatin nanoparticles antibacterial characters showed that gelatin nanoparticles had antibacterial characteristics against S. aureus, and P. aueroginosa and gelatin had property against P.aueroginosa. Gelatin nanoparticles had lower than MIC and MBC gelatin (P=0/0 24).Gelatin nanoparticles had better antibacterial property than gelatin. The smaller the Gelatin nanoparticles (GNP), the more antibacterial characters (P< 05/0). GNP could be used pharmaceuticals and have antibacterial properties.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gelatin nanoparticles
 • Minimum inhibitory concentration
 • Minimum bactericidal concentration
 1. ایمانی، ص.؛ زاغری، ز.؛ رضائی، س . و زند، ع.، ۱۳۹۰ . بررسی اثر نانو ضدباکتریایی نانو ذرات  Cro4,  CoFe2روی باکتری استافیلوکوکوساورئوس. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی فسا. شیراز. 181 صفحه.
 2. سلامی، ف.؛ رستمی، خ. و اصفهانی، ز.، 1392.فعالیت ضدمیکروبی نانو ذره­ های کیتوزان و روش ­های تعیین حداقل غلظت بازدارندگی(MIC). فناوری نانو از تئوری تا کاربرد. تهران. 42 صفحه.
 3. سعادتمند، م.؛ یزدانشناس، م.؛ رضائی، ز. و یوسفی، ت.، 1390. خاصیت ضدمیکروبی نانو کامپوزیت کیتوزان TioR2R و به ­کارگیری آن روی گاز استریل بیمارستانی.انتشارات علوم آزمایشگاهی  تهران. 60 صفحه.
 4. Alizadeh, H.; Salouti, M. and Shapouri, R.,2013. Intramacrophage antimicrobial effect of silver nanoparticles agaist Brucella melitensis16M.Scientialranica Journal. Vol. 3, N. 20, pp: 1035-1038.
 5. Cho, M.; Gub, Y. and Kima, S., 2006. Extracting optimization and physical properties of yellowfin tuna (Thunnus albacares) skin gelatin compared to mammalian gelatins. Food Hydrocolloids. Vol. 4, No. 19, pp: 221-229.
 6. Darroudi, M.; Mansor, B.; Hakimi, M.; Zamiri, R.; Khorasani zak, A. and Zargar, M., 2013. Preparation, characterization, and antibacterial activity of silver nanoparticles in aqueous gelatin. International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials. Vol. 4, No. 1, pp: 403-409.
 7. Guillen, R.; Espinosa, B.; Meza, R.; Espinoza, N.; Sanchcz, L. and Chacaltana, J., 2010. Antin1icrobial Susceptibility of Brucella melitensis Isolates in Peru. Antimicrobim acienrs and ciemotiieaiy. Vol. 3, No. 12, pp: 1279-1281.
 8. Lifeng, Qi.; Zirong, Xu.; Xia, J.; Caihong, H. and Xiangfei, Z., 2004. Preparation and antibacterial activity of chitosan nanoparticles. Carbohydrate Research. Vol. 1, No. 339, pp: 2693-2700.
 9. Kim, S., 2006. Bioactive compound from marine process by product a review. Food Research International. Vol. 4, No. 39, pp: 383-393.
 10. Mei, N.; Xuguang, L.; Jinming, D.; Husheng, J.; Liqiao, W. and Bingshe X., 2009. Antibacterial activity of Chitosan coated Ag loaded nano SioR2R composites.Carbohydrate Polimers. Vol. 4, No. 78, pp: 54-59.
 11. Muhammad, A. and Hee, J., 2014. Antibacterial and Antiyeast Compounds from Marine-Derived Bacteria. Drug Journal. Vol. 5, No. 12, pp: 2913-2921. 
 12. Nester, E.; Anderson, D.; Robert, E.; Pearshall, N. and Nester, M.T., 2003. Microbiology. A human prospect. Vol. 3, No.14, pp: 518-521.
 13. Qi, L.; Xu, Z.; Jiang, X.; Hu, C. and Zou, X., 2004. Preparation and antibacterial activity of chitosan nanoparticles. Carbohydrate research. Vol. 1, No. 339, pp: 2693-2700.
 14. Raafat, D.; Bargen, V.; Hass, A. and Sahi, H., 2008, Insights into the mode of action of chitosan as an antibacterial compound. Applied Environment Microbiology. Vol. 12, No. 74, pp: 3764-3773.
 15. Salem, W.; Leitner, D.; Zingl, F.; Schratter, G.; Prassl, R.; Goessler, W.; Reidl, J. and Schild, S., 2015. Antibacterial activity of silver and zinc nanoprticles against Vibrio cholerae and enterotoxic Escherichia coli. International journal of medical microbiology. Vol. 1, No. 305, pp: 85-95.
 16. Vorgelegt, V., 2006. Gelatin nanoparticles as delivery system for nucleotide-based drugs. Hotverleg pub. USA. 963 p.