ارزیابی ایمنی زایی واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس/لاکتوکوکوزیس در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 گروه پاتوبیولوژی ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این پژوهش ایمنی ­زایی واکسن دوگانه استرپتوکوکوس/لاکتوکوزیس در ماهی قزل­ آلای رنگین­ کمان ارزیابی شد. تعداد 240 قطعه ماهی قزل ­آلا با متوسط وزن 1±30 گرم به دو گروه، هر گروه در سه تکرار تقسیم شدند. ماهی­ ها در تیمار واکسینه در ابتدا به ­روش داخل صفاقی با واکسن غیرفعال شده با فرمالین ایمن شدند و 30 روز بعد واکسن یادآور به­روش غوطه ­وری انجام شد. گروه شاهد کاملاً مشابه تیمار شاهد با سرم فیزیولوژی تیمار شد. در روزهای 0، 15، 30، 45 و 60 روز بعد از تزریق اولیه نمونه­ های خون و کلیه قدامی از ماهی­ ها تهیه و شاخص­ های خون ­شناسی (هماتوکریت، هموگلوبین و شمارش تام گلبول­ های سفید و قرمز خون) و برخی شاخص ­های ایمنی شامل: فعالیت لایزوزیم سرم، فعالیت کمپلمان و قدرت باکتری ­کشی سرم و قدرت بیگانه ­خواری لکوسیت ­های کلیه قدامی بررسی گردید. نتایج نشان داد که در بین شاخص ­های خونی هرچند تعداد گلبول­ های سفید خونی در تیمار ایمن شده افزایش معنی ­داری داشت (0/05>p) ولی سایر شاخص ­های خونی تحت تاثیر واکسیناسیون قرار نگرفت (0/05<p). در بین شاخص ­های ایمنی، افزایش معنی ­دار در فعالیت لایزوزیم و کمپلمان سرم، قدرت باکتری­ کشی سرم و قدرت بیگانه­ خواری لکوسیت­ های کلیه قدامی نسبت به گروه شاهد در اکثر مراحل نمونه­ گیری مشاهده گردید (0/05>p). لذا می ­توان نتیجه گرفت واکسیناسیون  ماهی قزل­ آلا با واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس/لاکتوکوکوزیس به ­روش تزریقی و غوطه­ وری ایمنی ­زایی مناسبی داشته و  برای واکسیناسیون ماهی قزل ­آلا مناسب می ­باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. علیشاهی، م.؛ سعیدی ­منش، م.؛ مصباح، م. و زارعی، م.، 1395. بررسی اثر نانوکیتوزان بر ایمنی­ زایی واکسن خوراکی آئروموناس هیدروفیلا در ماهی کپور معمولی. مجله دامپزشکی ایران. سال 12، شماره 1، صفحه 53 تا 65.
 2. سلطانی، م.؛ علیشاهی، م.؛ خضرائی ­نیا، پ.؛ ربانی م. و ستاری، ا.، 1386. مطالعه برخی پاسخ ­های ایمنی ماهی قزل ­آلای رنگین ­کمان به برخی آنتی ­ژن ­های استرپتوکوس اینیه. مجله تحقیقات دامپزشکی. دوره 62 ، شماره 1، صفحات 23 تا 38.
 3. قیاسی،م.؛ زاهدی،آ.وخوشباوررستمی،ح،. 1379. بروز اپیدمی استرپتوکوکوزیس در ماهیان قزل ­آلای رنگین­ کمان در استان مازندران. اولین همایش بهداشت و بیماری­ های آبزیان ایران، اهواز. صفحه 59.
 4. Alishahi, M.; Esmaeili Rad, A.; Zarei, M. andGhorbanpour, M., 2014. Effect of dietary chitosan on immune response and disease resistance of Cyprinus carpio. Iranian Journal of Veterinary Medicine. Vol. 8, No. 2, pp: 125-133.
 5. Alishahi, M.; Ranjbar, M.M.; Ghorbanpour, M.; Peyghan, R.; Mesbah, M. and Razijalali, M., 2010. Effects of dietary Aloe vera on specific and nonspecific immunity of Common carp (Cyprinuscarpio). Journal of Veterinary Researches. Vol. 4, No. 3, pp: 85-91.
 6. Anderson, D.P. and Jeney, G., 1991. Responses to in vitroand in vivoimmunizations with Aeromonas salmonicida O antigen bacterins in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Fish and Shellfish Immunology.Vol. 1, pp: 251-260.
 7. Andrew, C.; céline, G.; bjarne, G.; Hansen, M.; Horne, A. and Ellis, E., 2002. Antibody increases phagocytosis and killing of Lactococcus garvieae by rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, L.) macrophages Fish & Shellfish Immunology.Vol. 12, pp: 181-186.
 8. Barta, O., 1993. Veterinary clinical immunology laboratory. Bar-Lab Inc. 350 P.
 9. Bercovier, H.; Ghittino, C. and Eldar, A., 1997. Immunization with bacterial antigens: Infections with streptococci and related organisms. In, Gudding R, Lillehaugh A, Midtlyng PJ, Brown F (Eds): Fish Vaccinology. SW. 160 P.
 10. Brown, L.L.; Iwama, G.K. and Evelyn, T.P.T., 1996. The effects of early exposure of Coho salmon (Oncorhynchus kisutch) eggs to the p57 protein of Renibacterium salmoninarum on the development of immunity to the pathogen. Fish and Shellfish Immuno.  Vol. 6, pp: 149-165.
 11. Chen, X.; Wu, Z. And Yin, J., 2003. Effects of four species of herbs on immune function of Carassius auratus gibelio. J Fish Sci China. Vol.10, pp: 36-40.
 12. Choi, S.H.; Park, K.H.; Yoon, T.J.; Kim, J.B.; Jang, Y.S. and Choe, C.H., 2008. Dietary Koren mistletoe enhances cellular non- specific immune responses and survival of Japanese eel (Anguilla japonica). Fish Shellfish Immunol. Vol. 24, pp: 67-73.
 13. Ellis, A.E., 1990. Lysozyme assays. In: Stolen JS, Fletcher TC, Anderson DP, Roberson BS, van Muiswinkel WB, editors. Techniques in fish immunology, Fair Haven NJ: SOS Publications. pp: 101-103.
 14. Faghani, T.; Azari Takami, Gh.; Kousha, A. and Faghani, S., 2008. Survening on Alginic acid and anti-streptococcus vaccine effect on the growth performance, survival rate, hematological parameters in rainbow trout (Oncorhynchous mykiss). World Journal of Zoology. Vol. 3, No.  2, pp: 54-58.
 15. Feldman, B.F.; Zinkl, J.G. and Jain, N.C., 2000. Schalm's Veterinary Hematology. 5th ed. Lippincott Williams & Wilkins. Vol. 1124, pp: 67-73.
 16. Figueras, A.; Santarém, M.M. and Novoa,B., 1997. Phagocytic activity of turbot (Scophthalmus maximus) leucocytes: opsonic effect of antibody and complementFishandShellfishImmunology. Vol. 7, pp: 621-624.
 17. Huang, H.Y.; Chen, Y.C.; Wang, P.C.; Tsai, M.A.; Yeh, S.C.; Liang, H.J. and Chen, S.C., 2014. Efficacy of a formalin-inactivated vaccine against Streptococcus iniae infection in the farmed grouper Epinephelus coioides by intraperitoneal immunization. Vaccine. Vol. 5, No. 32, pp: 7014-7020.
 18. Li, J.; Siyuan, M.; Norman, Y. and Woo, S., 2016.Vaccination of Silver Sea Bream (Sparus sarba) against Vibrio alginolyticus: Protective Evaluation of Different Vaccinating Modalities Int. J. Mol. Sci. Vol. 17, No. 40, pp: 33-40.
 19. MacArthur, J.I.; Fletcher, T.C.; Pirie, B.; Davidison, R.J.L. and Thompson,A.W., 1984. Peritonea1 inflammatory cells in plaice, Pleuronectes platessa L.: effects of stress and endotoxin. J Fish Biol. Vol. 25, pp: 69-81.
 20. Mcnulty, T.S.; Klesius, P. and Shoemaker, C., 2003. Hematological Changes in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) Infected with Streptococcus iniae by Nare Inoculation. Journal of the World Aquaculture Society. Vol. 34, No.3, pp: 418-422.
 21. Pridgeon, J.W. and Klesius, P.H., 2011. Development and efficacy of a novobiocin-resistant Streptococcus iniae as a novel vaccine in Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Vaccine. Vol. 29, pp: 5986-5993.
 22. Romalde, J.L.; Luzardo-Alvarez,A.; Ravelo, C.; Toranzo, AE. and Blanco-Mendez, J., 2004. Oral immunization using alginate micro-particles as a useful strategy for booster vaccination against fish lactococcosis. Aquaculture. Vol. 236, pp: 119-129.
 23. Sakai, D.K., 1984. Opsonization by fish antibody and complement in the immune phagocytosis by peritoneal exudate cells isolated from salmonid fishes. Journal of FishDiseases. Vol.7, pp: 29-38.
 24. Santarém, M.M. and Figueras, A., 1994. Kinetics of phagocytic activity, plaque-forming cells and specific agglutinins of turbot (Scophthalmus maximus L.) immunized with O-antigen of Vibrio damsela and Pasteurella piscicida. Fishand Shellfish Immunology.Vol. 4, pp: 527-537.
 25. Santarém, M.M. and Figueras, A., 1995. Leucocyte numbers and phagocytic activity in turbot Scophthalmus maximus following immunization with Vibrio damsela and Pasteurella piscicida 0-antigen bacterins diseases of aquatic organisms. Vol. 23, pp: 213-220.
 26. Secombes, C.J., 1990. Isolation of salmonid macrophages and analysis of their killing activity. In Techniques in Fish Immunology (J. S. Stolen, T. C. Fletcher, D. P. Anderson, B. S. Robertson & W. B. Muiswinkel, eds) U.S.A. 154 P.
 27. Soltani, M.; Pirali Kheirabadi, E.; Taheri Mirghaed, A.; Zargar, A.; Mohamadian, S.; Roohollahi, Sh. and Zakian, M., 2015.Study on Streptococcosis and Lactococcosis Outbreaks in Rainbow Trout Farms in Fars and Lorestan Provinces. JofVeterinaryMicrobiology. Vol. 30, pp: 49-58.
 28. Soltani, M.; Alishahi, M.; Mirzargar, S. and Nikbakht, G., 2007. Vaccination of rainbow trout against Streptococcus iniae infection:  comparison of different routes of administration and different vaccines.  Iranian Journal of Fisheries Sciences. Vol. 7, No. 1, pp: 129-140.
 29. Soltani, M.; Jamshidi, Sh. and Sharifpour, I., 2005. Streptococcosis caused by Streptococcus iniae in farmed rainbow trout (O. mykiss) in Iran: biophysical characteristics and pathogensis. Bulletin of European Association of Fish Pathologists. Vol. 25, pp: 95-107.
 30. Soltani, M.; Pirali Kheirabadi, E.; Taheri, M.A.; Zargar, A.; Mohamadian, S.; Roohollahi, Sh. and Zakian, M., 2015.Study on Streptococcosis and Lactococcosis Outbreaks in Rainbow Trout Farms in Fars and Lorestan Provinces.  JofVeterinaryMicrobiology. Vo. 30, pp: 49-58.
 31. Suzukl, Y. and Hibiya, T., 1986. Dynamics of leucocytic inflammatory responses in carp. Fish Path. Vol. 23, pp: 179-184.
 32. Thrall, M.A.; Baker, D.C. and Lassen, ED., 2004. Veterinary Hematology and Clinical Chemistry: Text and Clinical Case Presentations Set. John Wiley & Sons. UK, London. pp: 241-402.
 33. Vendrell, D.; Balcazar, J.L.; Ruiz-Zarzuela, I.; Ignacio, d.B.; Girones, O. and Muzquiz, JL., 2006. Lactococcus garvieae in fish: Review. Comparative Immunol Microbiol Infectious Dis. Vol. 29, pp:177-198.
 34. Wang, E.; Wang, J.; Long, B.; Kaiyu, W.; Yang H.; Qian.; Huang, H.; Ouyang, P. and Lai, H., 2016. Molecular cloning, expression and the adjuvant effects of interleukin-8 of channel catfish (Ictalurus Punctatus) against Streptococcus iniae. Sci. Rep. Vol. 6, 29310 p.