اثر پری بیوتیک سلماناکس بر پارامترهای خون بچه ماهی کپورمعمولی (1758Cyprinus carpio L. Linnaeus, ) در برابر تنش حمل و نقل

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، صندوق پستی: 4971799151

چکیده

یکی از مهم ­ترین فاکتورها در زمان حمل و نقل، کاهش میزان استرس می­ باشد. تأثیرات پری­بیوتیک تجاری مخمرمایع سلماناکس بر روی پارامترهای بیوشیمیایی و فاکتورهای خونی ماهی کپورمعمولی جوان (Cyprinus carpio) در طول حمل ­و ­نقل 12ساعته مورد بررسی قرار گرفت. 150قطعه ماهی کپورمعمولی با وزن متوسط 1/50±60/50 گرم توسط رژیم غذایی پری­بیوتیک سلماناکس در سطح 1 میلی ­لیتر در هر 1کیلوگرم غذا در طول 90 روز تغذیه شدند. ماهیان در 3 تیمار و هریک با 3 تکرار با تراکم 1کیلوگرم به کیسه­ های پلاستیکی 40 لیتری ذخیره­ سازی شدند. تیمارها به ­ترتیب (A (25)، B (18  و (C (10  درجه سانتی­ گراد بود. 10ماهی از کیسه­ های پلاستیکی انتخاب و در آغاز و پایان آزمایش خونگیری شد. تغییرات دمای آب در زمان حمل و نقل تأثیر معنی ­داری بر میزان هماتوکریت وMCV در بین تیمارهای آزمایشی با گروه شاهد نداشت
(0
/05>p) در میزان گلوکز و کلسیم نیز در بین تیمارهای آزمایشی، اختلاف قابل توجهی با گروه شاهد نداشت (0/05<p) بیش ­ترین میزان کورتیزول در تیمار شاهد مشاهده شد (0/05>p). حداکثر AST (واحد بین­ المللی بر لیتر) 361/50 در تیمار C مشاهده گردید (0/05>p). نتایج مطالعه حاضر نشان داد استفاده از پری­بیوتیک سلماناکس در حمل و نقل طولانی مدت (12ساعته) منجر به کاهش استرس در ماهی کپورمعمولی  می ­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Celmanax prebiotic on blood parameters of common carp (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) in transport stress

نویسندگان [English]

 • Mahin Ranjdoust
 • Hojatillah Jafaryan
 • Mohammad Harsij
 • Hosna Gholipour Kanaani
Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Gonbad-e Kavos, POBox: 4971799151
چکیده [English]

The most important factors during transportation is to reduce the amount of stress. The effects of Celmanax liquid yeast commercial perbiotic on biochemical parameters and changes hematological factor Common Carp (Cyprinus carpio L.) juvenile were investigated during12 h transportation in plastic bags. 150 Common Carp with average weight of 60.50±1.50 g were fed by supplemented diet of Celmanax perbioticwith level of 1ml/kg of diet at during of 90 days and introduced to 20 liter plastic bags in stocking density of 1 kg in 5 treatments (water temperature of A 25, B18, C10Co) with three replicates. 10 fish were selected from plastic bags and  were taken at the begining and end of experiment. Changing the temperature of water in plastic bags in transportation had non-significant effect on values of hematocrite and MCV in experimental treatment (p>0.05). There were no significant differences in Calcium and glucose levels in different treatments. (p>0.05). The control group had the highest levels of cortisol (P<0.05). The C treatment had the highest levels of AST(361.50 IU/L) (P<0.05). The results of this study showed that by using Celmanax prebiotic in long-term transportation of Common Carp (over than 12 hours), can be reduced fish stress.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Celmanax liquid yeast
 • blood parameters
 • Transportation
 • Common carp
 1. احسانی ­کناری، ج.؛ اسماعیلی­فریدونی، ا. و فرخروزلاشیدانی، م.، 1394. بررسی اثرات حمل و نقل بر برخی از پارامترهای استرس، هورمون­ های استروئیدی و فاکتورهای خونی در مولدین کپور معمولی (Cyprinus carpio). مجله زیست ­شناسی جانوری تجربی. سال 4، شماره 1، پیاپی 13، صفحات 53 تا 65.
 2. حافظ ­امینی،پ.وعریان،ش.، 1381 .بررسی اثرات ناشی از استرس کلریدسدیم روی هماتوکریت و هموگلوبین خون درکپورمعمولی. مجله علمی شیلات ایران. شماره3، سال 11، صفحات 13 تا 22.
 3. غیاثی، ف.؛ میرزرگر، س.س.؛ سالارآملی، ج.؛ باهنر، ع. و ابراهیم ­زاده ­موسوی، ح.ع.، 1389. مطالعه پارامترهای خونی و بیوشیمی سرمی کپور معمولی (Cyprinus carpio) متعاقب مواجهه با غلظت کم کادمیوم. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران. شماره 65، صفحات 61 تا 66.
 4. Adel, M.; Safari, R.; Yeganeh, S.; Ahmadvand, S. and Ahmadvand, S., 2015. Effect of a dietary prebiotic (GroBiotic®-A) on growth performance, hematological, biochemical and immunological parameters of juvenile beluga (Huso huso). Research Journal. Vol. 4, pp: 89-100.
 5. Ahmadifar, E.; Akrami, R.; Ghelichi, A. and Mohammadi Zarejabad, A., 2011. Effects of different dietary prebiotic inulin levels on blood serum enzyme, hematologic and biochemical parameters of great sturgeon (Huso huso) juvenile. Comparative Clinical Pathology. Vol. 20, pp: 447-451.
 6. Alishahi, M.; Ranjbar, M.M.; Ghorbanpour, M.; Peyghan, R.; Mesbah, M. and Razi jalali, M., 2010. Effects of dietary Aloe vera on specific and nonspecific immunity of Common carp (Cyprinus carpio). International Journal of Veterinary Research. Vol. 4, pp: 189-195.
 7. Akrami, R., 2008. Effect of dietary inulin prebiotic of growth, survival and intestinal bacterial density of juvenile great sturgeon (Huso huso), Thesis for Ph. D. of Tehran Research Branch, Islamic Azad University. 100 p.
 8. Andrews, S.R.; Sahu, N.P.; Pal, A.K. and Kumar, S., 2009. Haematological modulation and growth of Labeo rohita fingerlings: effect of dietary mannan oligosaccharide, yeast extract, protein hydrolysate and chlorella. Aquaculture Research. Vol. 41, pp: 61-69.
 9. Asahina, K.; Kanbegawa, A. andHigashi, T., 1995. Development of a microtiter plate enzyme-linked immunosorbent assay for 17a, 20h-21-trihydroxy-4-pregnen l-one, a teleost gonadal steroid. Fisheries Sciences. Vol. 61, pp: 491- 494.
 10. Barton, B. A.; Peter, R.E. and Paulencu, C.R., 1980. Plasma cortisol levels of fingerling rainbow trout (Salmo gairdneri) at rest, and subjected to handling confinement, transport and stocking. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Vol. 37, pp: 805-811.
 11. Benfey, T.C. and Biron, M., 2000. Acute stress response in triploid rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and brook trout (Salvelinus fontinalis). Aquaculture. Vol. 184, pp: 167-176.
 12. Bernet, D.; Schmidt, H.; Wahli, T. and Burkhardt-Holm, P., 2001. Effluent from a sewage treatment works causes changes in serum chemistry of brown trout (Salmo trutta). Ecotoxicology and environmental safety. Vol. 48, pp: 140-147.
 13. Blasko, L.; Fernadez, J. and Gutierrez, J., 1992. Variations in tissue reserves, plasma metabolites and pancreatic hormones during fasting in immature carp (Cyprinus carpio). Comp. Biochemical and Physiology. Vol. 103, pp: 357-363.
 14. Belanger, J.M.; Son, J.H.; Laugero, K.D.; Moberg, C.P.; Doroshov, I.; Lankford, S.E. and Cech, J.J., 2001. Effects of short term management stress and ACTH injectionon plasma cortisol levels in cultured white sturgeon, Acipenser transmontanus. Aquaculture. Vol. 203, pp: 165-176.
 15. Dacie, S. and Lewis, S. 1991. Practical Haematology. Edn7, Churchill Livingstone, London.
 16. Dobsikova, R.; Svobodova, Z.; Blahova, J.; Modra, H. and Velisek, J., 2006. Acta Vet. Brno. Vol. 75, pp: 437-448.
 17. Dobsikova, R.; Svobodova, Z.; Blahova, J.; Modra, H. and Velisek, J., 2009. The effect of transport on biochemical and haematological indices of common carp (Cyprinus carpio) Czech J. Animal Sciences. Vol. 54, pp:510-518.
 18. David, M.; Shivakumar, R.; Mushigeri, S.B. and Kuri, R.C., 2005. Blood glucose and glycogenlevels as indicators of stress in thefreshwater fish, Labeo rohita,under fenvalerate intoxication.Journal of Ecotoxicology and Environmental Monitoring. Vol. 15, pp: 1-6.
 19. Davison, W.; Frsnklin, E.C. and Mckenzie, B., 1994. Haematological changes in an Antarctic teleost, Trematomus bernacchii, following stress. Polar Bio. Vol. 14, pp: 463-466.
 20. Gatica, M.C.; Monti, G.E.; Krowles, T.G.; Warriss P.D. and Gallo, C.B., 2010. Effects of commercial live transportation and preslaughter handling of Atlantic salmon on blood constituents, Archivos the Medicina Veterinaria. Vol. 42, pp: 73-78.
 21. Gang, L. and Huang, G.L., 2008. Extraction of Two Active Polysaccharides from the Yeast Cell Wall. Z. Naturforsch. Vol. 63, pp: 919-921.
 22. Gatlin, D.M. III and Li, P., 2004. Dietary supplementation of prebiotics for haelth management of hybrid stripped bass morone chrysops × M. saxatilis. Aqua Feeds Formul Beyond. Vol. 1, No. 4, pp: 19-21.
 23. Gibson,G.R.andRoberfroid,M.B.,1995. Dietary modulation of the colonic microbiota: introducing the concept of prebiotics, Journal of Nutrition. Vol. 125, pp: 1401-1412.
 24. Gultepe, N.; Salnur, S.; Hossu, B. and Hisar, O., 2010. Dietary supplementation with Mannan oligosaccharides (MOS) from Bio-Mos enhances growth parameters and digestive capacity of gilthead sea bream (Sparus aurata). Aquaculture Nutrition. Vol. 17, pp: 482-487.
 25. Goos, H.J.T. and Consten, D., 2002. Stress adaptation, cortisol and pubertal development in the male common carp Cyprinus carpio. Molecular and Cellular Endocrinology. Vol. 197, pp: 105-116.
 26. Hanaee Kashani, Z.; Imanpoor, M.R.; Shabani, A. and Gorgin, S., 2012. Effect of dietary vitamin C and highly unsaturated fatty acids on some biochemical blood parameters in goldfish (Carassius auratus gibelio). World Journal of Fish and Marine Sciences. Vol. 4, pp: 454-457.
 27. Hoseinifar, S.H.; Mirvaghefi, A.R.; Mojazi Amiri, B.; Khoshbavar Rostami, H.A.; Pooramini, M.; and Bastami, D., 2011. The probiotic effect of dietary inactive yeast Saccharomyces cerevisiae var ellipsoideus on growth factors, survival, body composition and intestinal microbiota of Beluga juvenile (Huso huso). K-Iranian Scientific Fisheries Journal. Vol. 19, No. 4, pp: 55-66.
 28. Iri, Y.; Khoshbavar, H.A. and Rostami Akrami, R., 2012. Effect of dietary Fructooligosaccharide as a prebiotic on the growth and density of Lactobacillus in intestine of stellate (Acipenser stellatus) fingerling. Fisheri science and technology Scientific Research Journal. Vol. 1, pp: 1-11.
 29. Iversen, M.; Finstad, B. and McKinley, E.R., 2003. The efficacy of metomidate, clove oil, aqui-s and benzoak anestheticsin Atlantic salmon (Salmo salar L.) smolts, and their potential stress-reducing capacity.Aquaculture. Vol. 221, pp: 549-566.
 30. Jiang, I.F.; Kumar, V.B.; Lee, D.N. and Weng, C.F., 2008. Acute osmotic stress affects Tilapia (Oreochromismossambicus) innate immune responses. Fish and Shellfish Immunol. Vol. 25, pp: 841-846.
 31. Khanna, S.S. and Singh, T., 1971. Studies on the blood glucose level in Channa punctatus. Acta Zoologica. Vol. 52, pp: 97-101.
 32. Kavitha, C.; Malarvizhi, A.; Kumaran, S.S. and Ramesh, M., 2010. Toxicological effects ofarsenate exposure onhematological, biochemical andliver transaminases activity in an Indian major carp, Catla catla. Food and Chemical Toxicology. Vol. 48, pp: 2848-2854.
 33. Kitao, T. and Yoshida, T., 1986. Effect of an immunopotentiator on Aeromonas salmonicida infection in rainbow trout. Vet. Immunol. Immunopathol. Vol. 12, pp: 287-291.
 34. Khormali, M. 2015. hematological changes of juvenile Common carp (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) with different condition of water temperature and water salinity during transportation in plastic bags. Master of Science, The University of Gonbad Kavoos. 65 p.
 35. Laiz-Carrion, R.; Sangiao-Alvarellos, S.; Guzman, J.M.; Martin del Rio, M.P.; Miguez, J.M., Soengas, J.L. and Mancera, J.M., 2003. Energy metabolism in fish tissues related to osmoregulation and cortisol action. Fish Physiology and Biochemistry. Vol. 27, pp: 179-188.
 36. Li, P. and Gatlin, D.M., 2004. Dietary brewers yeast and the prebiotic GrobioticTM AE in fluence growth performance, immune responses and resistance of hybrid striped bass (Morone chrysops × M. saxatilis) to Streptococcus iniae infection. Aquaculture. Vol. 231, pp: 445-456.
 37. Lim, C.; Yildirim-Aksoy, M. and Welker, T., 2005. Effect of feeding duration of sodium chloride containing diets on growth performance and some osmoregulatory parameters of nile tilapia (Oreochromis niloticus) after transfer to water of different salinities. In: burright, j., Flemming, C., Egna, H. (eds.). Twenty-Second Annual Technical Report. Aquaculture CRSP, Oregon State University, Corvallis, Oregon. pp: 411-420.
 38. Milligan C.L. and Wood, C.M., 1982. Disturbances in haematology, fluid volume distribution and circulatory function associated with low environmental ph in the rainbow trout, Salmo gairdneri. The Journal of Experimental Biology. Vol. 99, pp: 397-415.
 39. Morales, P.; Reyes, P.; Klawitter, V.; Huaiquin, P.; Bustamante, D.; Fiedler, J. and Herrera Marschitz, M., 2005. Effects of perinatal asphyxia on cell proliferation and neuronal phenotype eval-uated with organotypic hippocampal cultures. Neuroscience. Vol. 135, pp: 421-431.
 40. Noga, E.J., 2010. Fish disease. Diaghosis and treatment. Ablock well pubishing company. pp: 37-40.
 41. Olsen, R.E.; Sundell, K.; Hansen, T.; Hemre, G.I.; Myklebust, R.; Mayhew, T.M. and Ringø, E., 2003. Acute stress alters the intestinal lining of Atlantic salmon, Salmo salar: An electron microscopical study. Fish Physiology and Biochemistry. Vol. 26, pp: 211-221.
 42. Pearson, M.P. and Stevens, E.D., 1991. Size and hematological impact of the splenic erythrocytereservoir in rainbow trout (Onchorynchus mykiss). Fish Physiology and Biochemistry. Vol. 9, pp: 39-50.
 43. Pottinger, T.G., 1998. Changes in blood cortisol, glucose and lactate in carp retained in anglers’ keepnets. Journal of Fish Biology. Vol. 53, pp: 728-742.
 44. Razeghi Mansour, M.; Akrami, R.; Ghobadi, S.H.; Amani Denji, K.; Ezatrahimi, N. and Gharaei, A., 2012. Effect of dietary mannan oligosaccharide on growth performance, survival, body composition, and some hematological parameters in giant sturgeon juvenile (Huso huso). Fish Physiology and Biochemistry. Vol. 38, pp: 829-835.
 45. Riggs A., 1970. Properties of fish hemoglobins. In: Hoar W.S. and Randall D.J (eds). Fish Physiology. Vol 4. Academic Press, pp: 209-252.
 46. Rottland, J. and Tort L., 1997. Cortisol and glucose responses after acute stress by net handling in the sparid red porgy previously subjected to crowing stress. The Journal of Fish Biology. Vol. 51, pp: 21-28.
 47. Sang, H.M.; Trung, K.Y.L. and Fotedar, R., 2009. Dietary supplementation of mannan oligosaccharideimproves the immune responses and survival of marron, Cherax tenuimanus (Smith, 1912) when challenged with different stressors. Fish and Shellfish Immunol. Vol, 27, pp: 341-348.
 48. Shahsavani, D.; Mohri, M. and Gholipour Kanani, H., 2010. Determination of normal values of some blood Serum enzymes in Acipenserstellatus Pallas. Fish Physiol Biochem. Vol. 36, pp: 39-43.
 49. Staykov, Y.; Denev, S. and Spring, P., 2005. Influence of dietary mannan oligosaccharides (Bio-Mos) on growth rate and immune function of common carp (Cyprinus carpio L.). In: Howell, B., Flos, R. (Eds.), Lessons from the Past to Optimise the Future. Special Publication, No. 35. European Aquaculture Society. pp: 431-432.
 50. Staykov, Y.; Spring, P.; Denev, S. and Sweetman, J. 2007. Effect of a mannan oligosaccharide on the growth performance and immune status of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquac. Int. Vol. 15, pp: 153-161.
 51. Svobodova, Z.; Kalab, B.; Dusek, L.; Vykusova, B.; Kolarova, J. and Janouskova, D., 1999. The effect of handling and transport on the concentration of glucose and cortisol in blood plasma of common carp. Acta Vet Brno. Vol. 68, pp: 265-274.
 52. Svobodova Z.; Vykusova, B. and Machova J., 1994: The effect of pollutants on selected haematological and biochemical parameters in fish. In: Muller R., Lloyd R. (eds.): Sublethal and Chronic Effects of Pollutants on Freshwater Fish. FAO Fishing News Books, Cambridge, UK. pp: 39-52.
 53. Tangestani, R.; Alizadeh Doughikollaee, E.; Ebrahimi, E. and Zare, P., 2011. Effects of Garlic essential oils an Immunostimulant on Hematological indices of juvenile beluga (Huso huso). J of Veteri Rese. Vol. 66, pp: 209-216.
 54. Taoka, Y.; Maeda, H.; Jo, J.Y.; Jeon, M. J.; Bai, S.C.; Lee, W.J.; Yuge, K. and Oshio, D.S., 2006. Growth, strees tolerance and non-specific immune response of Japanese flounder Paralichthysolivaceustoprobiotics in a closed recirculation system.Fish.Sci. Vol. 72, pp: 310-321.
 55. Taylor, A.L. and Solomon, H., 1979. Critical factor in transport of living freshwater fish-1, General considerations and atmospheric gases Fish Management. Vol. 10, pp: 27-32.
 56. Torrecillas, S.; Makol, A.; Caballero, M.J.; Montero, D.; Dhanasiri, A.K.S.; Sweetman, J. and Izquierdo, M.S., 2012. Effects onmortality and stress response in European sea bass, Dicentrarchus labrax (L.), fed mannanoligosaccharides (MOS) after Vibrio anguillarum exposure. Journal of Fish Diseases. Vol. 35, No. 8, pp: 591-602.
 57. Torrecillas, S.; Makol, A.; Caballero, M. J.; Montero, D.; Robaina, L.; Real, F.; Sweetman, J.; Tort, L. and Izquierdo, M.S., 2007. Immune stimulation and improved infection resistance in European sea bass (Dicentrarchus labrax) fed mannan oligosaccharides. Fish and Shellfish Immunol. Vol. 23, pp: 969-981.
 58. Tort, L., 2011. Stress and immune modulation in fish. Dev Comp Immunol. Vol. 35, pp: 1366-1375.
 59. Trinder, P., 1969. A colorimetric method for the determination of glucose. Annlin Biochem. Vol. 6, pp: 24-26.
 60. Urbinati, E.C.; De Abreu, J.S.; Da Silva Camargo, A.C. and Landinez Parra, M.A., 2004. Loading and transport stress of juvenile matrinxa (Brycon cephalus, Characidae) at various densities. Aquaculture. Vol. 229, pp: 389-400.
 61. Varsamos, S.; Nebel, C. and Charmantier, G., 2005. Ontogeny of osmoregulationin fish: A Comparative review. Biochemical and Physiology. Vol. 141, pp: 401-429.
 62. Veerasamy, R.; Min, L.S.; Paulin, R.; Sivadasan, S.; Varghese, C.; Rajak, H. and Marimuthu, K., 2014. Effect of aqueous extract of Polygonum minus leaf on the immunity and survival of African catfish (Clarias gariepinus). Journal of Coastal Life Medicine. Vol. 2, pp: 209-213.
 63. Williams, R.W. and Warner, M.C., 1976. Some observation on the stained bloodcellular elements of Ictalurus pun ctatus. J. Fish. Biol. Vol. 9, pp: 491-497.
 64. Yousefian, M.; Hedayatifard, M.; Fahimi, Sh.; Shikholeslami, M.; Irani, M.; Amirinia, C. and Mousavi, S.E., 2012. Effect of prebiotic supplementation on growth performance and serum biochemical parameters of Kutum (Rutilus frisii kutum) fries. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances. Vol. 7, pp: 684-692.
 65. Zabelinskii, S.A.; Chebotareva, M.A.; Shukolyukova, E.N.; Emel’yanova, L.V.; Savina, M.V.; Belostotskaya, G.B., 2006. Comparative Study of Lipids and Fatty Acids in Blood Plasma of River Lamprey Lampetra fluviatilis and Brown Rana temporaria at the periods of elimination of exogenous feeding. J. Evol. Biochem. Physiol. Vol. 42,pp: 376-382.