گزارش 3 گونه جدید از راسته Odonata در استان مازندران

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

راسته Odonata یکی از قدیمی ترین حشرات بال ­داربوده که در برگیرنده سه زیر راسته به نام ­هایZygoptera ،Anisoptera  و Anisozygoptera می ­باشد. این راسته با ٦٥٠٠ گونه نقش مهمی در کنترل بیولوژیک آفات و آفت حشرات ایفاء می­ کند. به ­منظور بررسی فون راستة Odonata در استان مازندران نمونه‌برداری به ­صورت تصادفی به ­وسیله تور حشره ­گیری از ١١ ایستگاه در موقعیت‌های جغرافیایی مختلف طی ماه ­های اردیبهشت تا اواسط شهریورسال ١۳۹٠ انجام گرفت. نمونه­ ها  به وسیله استات اتیل کشته شده و در آزمایشگاه بیوسیستماتیک دانشگاه شهید بهشتی توسط کلید شناسایی دامونت مورد شناسایی قرار گرفتند.١٤گونه متعلق به 10 جنس، 7 خانواده و دو زیر راسته مورد شناسایی قرار گرفت. از این بین سه گونه به نام ­های
(Orthetrum brunnum (B.de Fonscolombe,1837
(Pantala flavescens  (Fabricius,1798
  و (Sympetrum fonscolombei (Selys,1837 متعلق به سه جنس از خانواده Libellulidae و زیر راسته Anisoptera برای اولین بار از استان مازندران شناسایی و معرفی شدند. تمامی گونه ­های شناسایی شده توسط پروفسور Dumont ازکشور بلژیک مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


 1. Ghahari, H.; TorabiT M.; Sakenin, H.; Ostovan, H. and. Imani, S., 2009. Odonata (Insecta) from northern Iran, with comments on their presence in rice filed. Mun. Ent. Zool. Vol. 4, No. 1, pp: 148-154.
 2. Atten borough, D., 2005. Life in the under growth. First published in 2005 by BBC Books. 
 3. Berger, C.,2004. Wild guide. Dragonflies.
 4. Borror, D.J.; Triplehorn, G.A. and Johnson, N.F., 1989. An Introduction to the study of insects (6thed.), Saunders College Publishing, Philadelphia. 875 p.
 5. Corbet, P.H. and Brooks, S., 2008. Dragonflies.
 6. Dumont, H.J., 1991. Fauna Palaestina Insecta- Odanata of the levant.
 7. Heidari, H. and Dumont, H.J., 2002. An annotated check list of the Odanata of Iran.Zoology in the middle East. Vol. 26, pp: 151-156.
 8. Heijden, A., 2005The anatomy of Odonata. Htt://www.libellen.nl/europa/abtana.html
 9. Kalkman, V.J., 2006. Key to the dragonflies of Turkey including species known from Greece, Bulgaria, Lebanon, Syria, The Trans- Caucasus and Iran, Brachytron. Vol. 10, No. 1, pp: 3-82.
 10. Khan, Z.R.; Listinger, J.A.; Barrion, A.T.; Villanueva, F.F.D.; Fernandez, N.J. and Taylor, L.D., 991. World bibliography of rice stem borers 1974-1990. International Rice Research Institute and International Center of Insect Physiology and Ecology.
 11. Norling, U. and Sahlen, G., 1997. Odanata, dragonflies and damselflies, pp. 13-65. In: A. N. Nilsson (ed.), Aquatic insects of North Europe- Ataxonomic handbook, Vol. 2, Apollo Books, Sterstrup, Denmark.
 12. Papazian, M., 1994. Predation and Odanata.Entomologiste. Vol. 50, pp: 297-303.
 13. Pilgrim, E. and Vondohlen, C., 2008. Phylogeny of the Sympetrinae (Odonata: Libellulidae): further evidence of the homoplasious nature of wingvenation. Department of Biology, Utah State University, Logan, UT 84322, U.S.A. Systematic Entomology. Vol. 33, pp: 159-174
 14. Sadeghi, S. and Dumont, H.J., 2004. First record of LibellulafulvaponticaSelys, 1887 (Odonata, Anisoptera) from Iran. Zoology in the Middle East. Vol. 32, pp: 116-117.
 15. Sadeghi, A. and Mohammadizadeh, J., 2009. Additions to the Odonata fauna of Iran. Iranian Journal of Science and Technology, Trans. Vol. 33, pp: 3-4.
 16. Salur, A. and Özsarac, O., 2004. Additional notes on the Odonata fauna of Cicekdagi (Kirsehir) Turkey.G.U. Journal of science. Vol. 17, No. 1, pp: 11-19.
 17. Stokes, D.L., 2002. Beginner's guide to dragonflies.
 18. Trueman, J. and Rowe, R., 2001. Odonata.Dragonflies and damselflies. Version 01 Januarylou1.