بررسی خواص آنتی اکسیدانی کیتوزان استخراج شده از پوسته میگو رودخانه ای (Macrobrachium nipponenes)

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان،ایران، صندوق پستی: 1616

2 گروه شیلات، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

چکیده

کیتوزان یکی ازمهم ­ترین پلیمرهای زیست فعال است که مشتق استیل زدایی شده کیتین می­ باشد. در مطالعه حاضر، کیتوزان با استیل زدایی کیتین  در طی زمان ­های مختلف از پوسته میگو رودخانه ­ای تهیه گردید. جهتمقایسهخواصآنتیاکسیدانی کیتوزان­ های به ­دست آمده (60C، C80 و 100  C ) در زمان­ های 60، 80 و 100 دقیقه، ازویژگی­ هایی شامل فعالیت آنتی اکسیدانی،قدرتمهاررادیکالآزاد  2و2دی فینیل،1-پیکریلهیدرازیل ( DPPH) ، قدرت مهار رادیکال پراکسید هیدروژن، قدرت کاهندگی وکیلاته کنندگی کاتیونآهنسهظرفیتی استفادهگردید. توان کاهندگی کیتوزان (10 میلی­ گرم برمیلی­ لیتر) بین 0/42-0/72به ­دست آمد. توانایی مهار کیتوزان 60C نسبت به رادیکالDPPH، در غلظت 10 میلی ­گرم بر میلی­ لیتر 26/2درصد بود، در حالی­ که توانایی حذف این رادیکال توسط کیتوزان­ های 80C و 100 C به­ ترتیب برابر با 44/3 و 50/4 درصد ثبت گردید. قابلیت مهار رادیکال­ های پراکسید هیدروژن، دردامنه 58/4 تا 75/6 درصد  برآوردگردید، درحالی ­که در1 میلی­ گرم بر میلی ­لیتر، قابلیت­ های کیلاته کنندگی یون­ های آهن، 64/3 تا 86/8 درصد مشاهده شد. مقادیر غلظت موثر برایفعالیت آنتی اکسیدانی درتمام کیتوزان­ ها کم ­تر از 1/4 میلی­ گرم بر میلی ­لیتر به ­دست آمد. فعالیت آنتی اکسیدانی کیتوزان ­های تهیه شده در زمان ­های مختلف، با مدت زمان استیل زدایی آن­ ها  ارتباط داشت، به­ طوری­ که افزایش زمان داستیلاسیون منجر به افزایش معنی­ داری در فعالیت آنتی اکسیدانی کیتوزان شده است (0/05>p). کیتوزان­ های به­ دست آمده ازمیگو از فعالیت آنتی اکسیدانی قابل قبولی برخوردار بودند ومی­ توانند به­ عنوان منبع آنتی اکسیدانی در مکمل غذایی وصنایع دارویی به­ کار برده ­شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of antioxidant properties of chitosan extracted from Prawn (Macrobrachium nipponense) shells

نویسندگان [English]

 • Nafiseh Tanha 1
 • katayoon karimzadeh 1
 • Asgar Zahmatkesh 2
1 Department of Marine Biology, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran
2 Aquaculture, Agriculture and Natural Resources research and Education Center, Rasht, Iran
چکیده [English]

Chitosan is one of the most important bioactive polymers which is derived from chitin deacetylation. In the present study, some chitosan samples were prepared from extracted prawn shells chitin at different times. Antioxidant characteristics of the obtained chitosans in 60, 80 and 100 minutes (C60,C80 and C100) were evaluated by antioxidant activity, scavenging activity of 2 and 2 difinyl, 1-picyryl-hydrazyl (DPPH) radical assay, peroxide Hydrogen radical scavenging assay, Reducing Power and iron Chelating Assay . The reducing power values at10 mg / ml was recorded between 0.24-0.26.At 10 mg/ml, the inhibitory ability for DPPH radical was 26.2% for C60, while the C80 and C100were shown more abilities to remove this radical about 44.4% and 50.4%, respectively.The inhibitory power of hydrogen peroxide radicals and iron chelating at 1 mg / ml were in the range of 58.46 to 75.6%, and 64.3 to 86.8%respectively. All EC50 values of antioxidant activity were below1.4 mg/ml. The antioxidant properties of the chitosans showed direct correlation with N-deacetylation times. As the increasing in the N-deacetylation time has led to increase antioxidant activities of chitosans (C60, C80 and C100). In general, prawn shell chitosans have an appropriate antioxidant activity and can be used as an antioxidant source in the food supplement and pharmaceutical industry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chitosan
 • Antioxidant activity
 • Reducing power
 • Macrobrachium nipponenes
 1. تحقیقی، م.؛ پاشایی ­راد، ش.؛ هزاوه، ن.؛ علاف ­نویریان، ح. و تحقیقی، ه.، 1392. مطالعه مورفولوژیکی و تاکسونومیکی میگوی رودخانه ­ای شرق (Macrobrachium nipponense) در رودخانه سیاه درویشان استان گیلان. فصلنامه محیط زیست جانوری. سال5 ، شماره 3، صفحات 11تا19.
 2. کریم­ زاده، ک.؛ زحمتکش، ع. و ولی­ پور، ع.، 1393. بررسی تغییرات ترکیب بدن شاه­ میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) در سنین و وزن­ های مختلف. مجله پژوهش ­های جانوری. دوره 27، شماره 2، صفحات 270تا 281.
 3. گرگین، س. و علی محمدی، ا.، 1383. نخستین گزارش از وجود میگویMacrobrachium nipponenseدر ایران و مقایسه مورفولوژیک آن با گونه Macrobrachium rosenbergii. مجله پژوهش و سازندگی. شماره 65، صفحات 57تا59.
 4. Al-Sagheer, F.A.; Al-Sughayer, M.A.; Muslim, S. and Elsabee, M.Z., 2009.Extraction and characterization of chitin and chitosan from marine sources Gulf. Carbohydrate Polymers. Vol. 77, pp: 410-419.
 5. Ambigaipalan, P. and Shahidi, F., 2017.Bioactive peptides from shrimp shell processing discards: antioxidant and biological activities, Journal of Functional Foods. Vol. 34, pp: 7-17.
 6. Anraku, M.; Fujii, T.; Kondo Y.; Kojima, E.; Hata, T.; Tabuchi, N.; Tsuchiya, D.; Goromaru, T.; Tsutsumi, H. and Kadowaki, D., 2011. Antioxidant properties of high molecular weight dietary chitosan in vitro and in vivo. Carbohydrate Polymer. Vol. 83, pp: 501- 505.
 7. Cabib, E.; Bowers, B.; Sburlati, A. and Silverman, S.J., 1988. Fungal cell wall synthesis: The construction of a biological structure. Microbiological Science. Vol. 5, pp: 370-375.
 8. Dinis, T.C.P.; Madeira, V.M.C. and Almeida, L.M., 1994. Action of phenolic derivatives (acetaminophen, salicylate, and 5-amino salicylate) as inhibitors of membrane lipid peroxidation and as peroxyl radical scavengers.archives of Biochemistry and Biophysics. Vol. 315, pp: 161-169.
 9. De Grave, S. and Grane, A., 2006. The establishment of the oriental river prawn, Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849) in Anzali lagoon, IRAN. Aquatic Invasions. Vol. 1, No. 4, pp: 204-208.
 10. Esumi, K.; Takei, N. and Yoshimura, T., 2003. Antioxidant-potentiality of gold chitosan nanocomposites. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. Vol. 32, pp: 117-123.
 11. Guo, Z.; Xing, R.; Liu, S.; Yu, H.; Wang, P.; Li, C. and Li, P., 2005.The synthesis and antioxidant activity of the Schiff bases of chitosan and carboxymethyl chitosan. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters. Vol. 15, pp: 4600-4603.
 12. Govindarajan, R.; Rastogi, S.; Vijayakumar, M.; Shirwaikar, A. and Rawat, A.K.S., 2003. Studies on the Antioxidant Activities of Desmodium gangeticum. Biological and Pharmaceutical Bulletin. Vol. 26, pp: 1424-1427.
 13. Hafsa, J.; Smach, M.A.; Charfeddine, B.; Limem, K.; Majdoub, H. and Rouatbi, S., 2016.Antioxidant and antimicrobial proprieties of chitin and chitosan extracted from Parapenaeus Longirostris shrimp shell waste. Annales Pharmaceutiques Françaises. Vol. 74, pp: 27-33.
 14. Hajji, S.; Younes, I.; Ghorbel-Bellaaja, O.; Hajji, R.; Rinaudo, M.; Nasria, M. and Jelloulia, K., 2014. Structural differences between chitin and chitosan extracted from three different marine sources. International Journal of Biological Macromolecules. Vol. 65, pp: 298-306.
 15. Inoue, K.; Baba, Y.; Yoshizuka, K.; Noguchi, H. and Yoshizaki, M., 1988. Selectivity series in the adsorption of metal ions on a resin prepared by crosslinking copper (II) complexed chitosan. Chemistry Letters. Vol. 8, pp: 1281-1284.
 16. Jeon, Y.J. and Kim, S.K., 2001. Potential immune stimulating effect of an­ti tumoral fraction of chitosan oligosaccharides. Journal of Chitin and Chitosan. Vol. 6, pp: 163-167.
 17. Kim, S.K.; Rajapakse, N. and Shahidi, F., 2007. Production of bioactive chi­tosan oligosaccharides and their potential use as nutraceuticals. In: Marine Nutraceuticals and Functional Foods. Barrow C and Sha­hidi F, eds. CRC Press, London and New York, GB and US. pp: 183-196.
 18. Kumar, M.N.V.R., 2000. A review of chitin and chitosan applications. Reactive and Functional Polymers. Vol. 46, pp: 1-27.
 19. Lee, D.S.; Jeong, S.Y.; Kim, Y.M.; Lee, M.S.; Ahn, C.B. and Je, J.Y., 2009. Antibacterial activity of aminoderivatized chitosans against methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Bioorginc Medicinal Chemistry. Vol. 17, pp: 7108-7112.
 20. Lin, H.Y. and Chou, C.C., 2004. Antioxidant activities of water-soluble disaccharide chitosan derivatives. Food Research International. Vol. 37, pp: 883-889.
 21. Lin, S.B.; Lin, Y.C. and Chen, H.H., 2009. Low molecular weight chitosan prepared with the aid of cellulose, lysozyme and chitinase: charac­terisation and antibacterial activity. Food Chemistry. Vol. 116, pp: 47-53.
 22. Lingnert, H.; Vallentin, K. and Eriksson, C.E., 1979. Measurement of antioxidative effect in model system. Journal of Food Processing and Preservation. Vol. 3, pp: 87–104.
 23. Ma, G.; Yang, D.; Zhou, Y.; Xiao, M.; Kennedy, J.F. and Nie, J., 2008. Preparation and characterization of water soluble N-alkylated chitosan. Carbohydrate Polymer. Vol. 74, pp: 121-126.
 24. Oyaizu, M., 1986. Studies on products of browning reactions: Antioxidative activities of products of browning reaction prepared from glucosamine. Japanese Journal of Nutrition. Vol. 44, pp: 307-315.
 25. Park, P.J.; Je, J.Y. and Kim, S.K., 2004b. Free radical scavenging activities of differently deacetylated chitosans using an ESR spectrometer. Carbohydrate Polymer. Vol. 55, pp: 17-22.
 26. Qin, Y., 1993. The chelating properties of chitosan fibres. Journal of Applied Polymer Science. Vol. 49, pp: 727-731.
 27.  Rinaudo, M., 2006. Chitin and chitosan: properties and applications, Progress in Polymer Science. Vol. 31, pp: 603-632.
 28. Samar, M.M.; El-Kalyoubi, M.H.; Khalaf, M.M. and Abd El-Razik, M.M., 2013. Physicochemical, functional, antioxidant and antibacterial properties of chitosan extracted from shrimp wastes by microwave techniqueAnnals of Agricultural Science. Vol. 58, No.1, pp: 33-41.
 29. Seedevi, P.; Moovendhan, M.; Vairamani, S. and Shanmugam, A., 2017. Evaluation of antioxidant activities and chemical analysis of sulfated chitosan from Sepia prashadi. International Journal of Biological Macromolecules .Vol. 3, pp: 12-22.
 30. Shimada, K.; Fujikawa, K.; Yahara, K. and Nakamura, T., 1992. Antioxidative properties of xanthan on the autoxidation of soybean oil in cyclodextrin emulsion. Journal of Agricultural and Food Chemistry. Vol. 40, pp: 945-948.
 31. Tanha,N.; Karimzadeh,K. and Zahmatkesh, A., 2017. A Study on the Antimicrobial Activities of Chitin and Chitosan Extracted from Freshwater Prawn Shells (Macrobrachium nipponense). International Journal of Health Studies. Vol. 3, No. 3, pp: 16-19.
 32. Xie, W.; Xu, P. and Liu, Q., 2001. Antioxidant activity of water-soluble chitosan derivatives. chelating ability. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters. Vol. 11, No. 13, pp: 1699-1701.
 33. Xing, R.; Liu, S.; Yu, H.; Guo, Z.; Li, Z. and Li, P., 2005. Preparation of high-molecular weight and high-sulfate content chitosans and their potential antioxidant activity in vitro. Carbohydrate Polymer. Vol. 61, pp: 148-154.
 34. Yen, M.T.; Tseng, Y.H.; Li, R.C. and Mau, J.L., 2007. Antioxidant properties of fungal chitosan from shiitake stapes. LWT- Food Science and Technology. Vol. 40, pp: 255-261.
 35. Yen, M.T.; Yang, J.H. and Mau, J.L., 2008. Antioxidant properties of chitosan from crab shells.  Carbohydrate Polymer. Vol. 74, pp: 840-844.
 36. Younes, I.; Hajji, S.; Frachet, V.; Rinaudo, M.; Jellouli, K. and Nasri, M., 2014. Chitin extraction from shrimp shell using enzymatic treatment. Antitumor, antioxidant and antimicrobial activities of chitosan, International Journal of Biology of Macromolecule. Vol. 69, pp: 489-498.
 37. Younes,I.; Frachetb, V.; Rinaudo,M.; Jelloulia, K. and Nasri, M., 2016. Cytotoxicity of chitosans with different acetylation degrees and molecular weights on bladder carcinoma cells. International Journal of Biological Macromolecules. Vol. 84, pp: 200-207.
 38. Zhong, Z.; Ji, X.; Xing, R.; Liu, S.; Guo, Z.; Chen, X. and Li, P., 2007. The preparation and antioxidant activity of the sulfanilamide derivatives of chitosan and chitosan sulfates. Bioorganic Medicinal Chemistry Letters. Vol. 15, pp: 3775-3782.