شناسایی جنس (Lydia (Brachyuran: Oziidae براساس مطالعات مولکولی و فراساختاری اولین گونوپود جنس نر

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

جنس Lydia متعلق به زیرشاخه سخت‌پوستان و رده خرچنگ‌های حقیقی می­ باشد. تنها گونه‌ای از آن که در خلیج فارس یافت شده است  Lydia tenax نام دارد. از آن­ جایی ­که در قلمرو دریایی گونه­ های شناسایی نشده به ­وفور وجود دارند روش شناسایی سنتی مبتنی بر ویژگی­ های مورفولوژیک شناسایی آن­ ها را با مشکل مواجه می‌کند. اخیرا ژن COI برای شناسایی و تعیین حد و مرز گونه‌ای کاربرد فراوانی دارد به همین منظور از نشانگر مولکولی ژن COI و هم چنین فراساختار اولین گونوپود جنس نر استفاده شد برای این که احتمال وجود گونه‌های مخفی در میان 3 مورفوتایپ این گونه نشان داده شود. بنابراین از گونه منسوب به Lydia  tenax از سواحل صخره‌ای استان بوشهر نمونه ­برداری انجام شد. سپس اولین گونوپودهای جنس نر، جداسازی شده و با میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ (SEM) مورد عکس ­برداری قرار گرفتند. جهت مطالعات مولکولی DNA نمونه­ ها با استفاده از روش فنل-کلروفروم استخراج و قطعه ژنی زیر واحد یک سیتوکروم اکسیداز میتوکندری (COI) تکثیر و توالی­ یابی شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد توالی نوکلئوتیدی این قطعه ژنی میتوکندریایی (COI) در نمونه ­های مورد بررسی یکسان نیست و از این 3 مورفوتایپ نمونه  Lydia sp.FCH با بقیه مورفوتایپ­ ها تفاوت بیش ­تری را نشان داد و در کلادی جداگانه قرار گرفت. مطالعه دقیق فراساختار اولین گونوپود جنس نر در 3 مورفوتایپ، نیز تفاوت ­هایی را در قسمت راسی نشان داد. بررسی حاصل نشان داد، زمانی که تشخیص گونه ­ها به ­دلیل شباهت­ های زیاد مورفولوژی مشکل است، بررسی­ های فراساختار اولین گونوپود جنس نر و شناسایی براساس ژن COI در تفکیک گونه­ ها سودمند خواهد بود. 

کلیدواژه‌ها


 1. سعیدپور، ب.، 1373. شناسایی خرچنگ­ های منطقه جزر و مدی خلیج چابهار و سواحل اطراف آن. پایان ­نامه کارشناسی­ ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. 121 صفحه.
 2. Abele, L.G., 1971. Scanning electron photomicro-graphs of brachyuran gonopods. Crustaceana. Vol. 21, pp: 217-219.
 3. Chambers, C.L.; Payne, J.F. and Kennedy, M.L., 1980. Geographic variation in the first pleopod of the form I male dwarf crayfish, Cambarellus puer Hobbs (Decapoda: Cambaridae). Crustaceana. Vol. 38, pp: 169-177.
 4. Chen, W.; Cheng, J.; Chen, T. and Hsu, M.J., 2007. A comparison of the micromorphology of the G1 of freshwater crabs of the genus Geothelphusa (Brachyura, Potamidae) from Taiwan. Crustaceana. Vol. 80, pp: 861-889.
 5. Claridge, M.F.; Dawah, H.A.; and Wilson, M.R., (Eds.) 1997. Species: The Units of Biodiversity. Chapman & Hall, London.
 6. Dayrat, B., 2005. Towards integrative taxonomy. Biol J Linnean Soc. Vol. 85, pp: 407-415.
 7. Folmer, O.; Black, M.; Hoeh, W.; Lutz, R.; and Vrijenhoek, R., 1994. DNA primers for amplification of mitochondrial cytochrome c oxidase subunit I from diverse metazoan invertebrates. Mol Mar Biol Biotechnol. Vol. 3, pp: 294-299.
 8. Gaston, K.J. and O’Neill, M.A., 2004. Automated species identification: Why not? "Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. Vol. 359, pp: 655-667.
 9. Gibbs, J., 2009. Integrative taxonomy identifies new (and old) species in the Lasioglossum (Dialictus) tegulare (Robertson) species group (Hymenoptera, Halictidae). Zootaxa.Vol. 2032, pp: 1-38.
 10. Harrison, J.S. and Hanley, P.W., 2005. Austinixa aidae Righi, 1967 and A. hardyi Heard and Manning, 1997 (Decapoda: Brachyura: Pinnotheridae) synonymized, with comments on molecular and morphometric methods in crustacean taxonomy. J Nat His. Vol. 39, pp: 3649-3662.
 11. Hebert, P.D.N.; Cywinska, A.; Ball, S.L. and deWaard, J.R., 2003. Biological identifications throught DNA barcodes. Proc R Soc Lond [Biol]. Vol. 270, pp: 313-321.
 12. Hennig, W., 1966. Phylogenetic Systematics, University of Illinois Press, Urbana. 280 p.
 13. Gillikin, A.P. and Schubart, C.D., 2004. Ecology and systematics of mangrove crabs of the genus Perisesarma (Crustacea: Brachyura: Sesarmidae) from East Africa. Zool J Linnean Soc. Vol. 141, pp: 435-445.
 14. Knowlton, N., 1993. Sibling species in the sea. Annu Rev Ecol Evol Syst. Vol. 24, pp: 189-216.
 15. Lai, J.L.; Thoma, B.P.; Clark, P.F.; Felder, D.L. and Ng, P.K., 2014. Phylogeny of eriphioid crabs (Brachyura, Eriphioidea) inferred from molecular and morphological studies. Zool Scripta. Vol. 43, pp: 52-64.
 16. Lee, M.S.Y., 2004. The molecularisation of taxonomy. Inverse system. Vol. 18, pp:1-6.
 17. Moritz, C. and Cicero, C., 2004. DNA barcoding: promise and pitfalls. PLoS Biology. Vol. 2, pp: 1529-1531.
 18. Moyano, M.P.; Gavio, M.A. and Cuartas, E.I., 2011. Copulatory system of the spider crab Libinia spinosa (Crustacea: Brachyura: Majoidea). J. Mar. Biol. Assoc. U. K. Vol. 91, pp: 1617-1625.
 19. Naderloo, R., 2011. Grapsoid crabs (Decapoda: Brachyura: Thoracotremata) of the Persian Gulf and the Gulf of Oman. Zootaxa.Vol. 3048, pp:1-43. 
 20. Rorandelli, R.; Paoli, F.; Cannicci, S.; Mercati, D. and Giusti, F., 2008. Characteristics and fate of the spermatozoa of Inachus phalangium (Decapoda, Majidae): description of novel sperm structures and evidence for an additional mechanism of sperm competition in Brachyura. J. Morphol. Vol. 269, pp: 259-271.
 21. Radulovici, A.; Archambault, P. and Dufresne, F., 2010. DNA Barcodes for marine Biodiversity: Moving Fast Forward. Journal Diversity. Vol. 2, pp: 450-472.
 22. Stephensen, K., 1946. The Brachyura of the Iranian Gulf. Danish Scientific Investigations in Iran, Part IV. E. Munksgaard, Copenhagen. Vol. 2, pp: 57-237.
 23. Swofford, D., 2002. PAUP: phylogenetic analysis using parsimony, version 4.0 b10. Sunderland, MA: Sinauer Associates.
 24. Tamura, K.; Stecher, G.; Peterson, D.; Filipski, A. and Kumar, S., 2013. MEGA6: Molecular Evolutionary Genetics Analysis Version 6.0.
 25. Will, K.W.; Mishler. B.D. and Wheeler, Q.D., 2005. The perils of DNA barcoding and the need for integrative taxonomy. Syst Biol. Vol. 54, pp: 844-851.