مقایسه توانایی دو گونه کرم خاکی Eisenia fetida و Dendrobaena veneta در تولید ورمی ‌کمپوست

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسنده

بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران، صندوق پستی: 199-81785

چکیده

مقایسه‌ دو گونه کرم خاکی Eisenia fetida و venetaDendrobaena در تولید ورمی ‌کمپوست از دو ماده آلی کمپوست زباله شهری و کود گاو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون T نشان داد اختلاف در افزایش نیتروژن در هر دو بستر توسط دو گونه کرم معنی‌دار نبوده است. فسفر کل در محصول نهایی ورمی ‌کمپوست در هر دو بستر افزایش داشته است (0/05˂p)، اما اختلاف فعالیت دو گونه کرم خاکی در افزایش فسفر در ورمی ‌کمپوست کود گاو از نظر آماری معنی‌دار نبوده و در ورمی‌ کمپوست زباله شهری معنی‌دار بوده (0/05˂p) و از این­رو، گونه‌ آیزنیا فتیدا عملکرد بهتری از خود نشان داده است. در بستر کود گاو اختلاف آماری معنی‌داری در میانگین بیش ­ترین تعداد کرم در دو گونه، وجود ندارد هم ­چنین اختلاف دو گونه کرم خاکی از نظر میانگین تعداد کوکون برای هر کرم در روز نیز معنی‌دار است (0/05˂p). مقایسه صفات زیستی دو گونه کرم خاکی در بستر کمپوست زباله نشان می‌دهد با وجودی که اختلاف دو گونه از نظر میانگین کلی تعداد کوکون، میانگین تعداد کوکون برای هر کرم و میانگین تعداد کوکون برای هر کرم در روز، معنی‌دار است (0/05˂p) و E. fetida  عملکرد بهتری از خود نشان داده است، با این ­حال دو گونه از نظر میانگین بیش ­ترین تعداد کرم، اختلاف معنی‌داری ندارند. در مجموع کرم‌های E. fetidaسرعت رشد بیش ­تری دارند و چرخه‌ تکثیر آن ­ها کوتاه‌تر است. نتایج نشان داد کرم‌های خاکی D. venetaشباهت زیستی زیادی با E. fetida دارد و قابلیت مناسب این گونه باعث می‌شود تا بتوان از این کرم خاکی نیز در فرآیند تولید ورمی‌ کمپوست استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


 1. هاشمی ­مجد، ک.، 1382. شناسایی گونة Eisenia fetida برخی از مناطق شمالی ایران. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال 7، شماره 4، صفحات 61 تا 70.
 2. یحیی ­آبادی، م.، 1391. کرم‌ها زباله ­هایم را می‌خورند. نشر نصوح. 175 صفحه.
 3. یحیی­ آبادی، م.، 1394. بررسی تنوع کرم‌های خاکی اپی‌جئیک در استان اصفهان. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 9، شماره 1، صفحات 133 تا 142.
 4. Aira, M.; Monroy, F.; Dominguez, J. and Mato, S., 2002. How earthworm density affects microbial biomass and activity in pig manure. Eur. J. Soil Boi. Vol.38, pp: 7-10.
 5. Baker, G. and Kilpin, G., 1992. CSIRO Double Helix Science club, Earthworm Identifier. CSIRO Publication, East Melbourne, 210 p.
 6. Benitez, E.; Nogales, R.; Masciandro, G. and Ceccanti, B., 2000. Isolation by isoelectric focusing of humic–urease complexes from earthworm (Eisenia fetida) processed sewage sludges. Biol. Fert. Soils. Vol. 31, pp: 489-493.
 7. Birundha, M.; John, J.; Paul, A. and Mariappan, P., 2013. Growth and reproduction of Perionyx excavatus in different organic wastes. Int.J.Cur.Microbio.Ap.Sci. Vol. 2, pp: 28-35.
 8. Bowman, H., 1992. A defined medium for the study of growth and reproduction of earthworm Eisenia fetida. J. Biol. Fertil Soils. Vol. 10, No.  4, pp: 285-289.
 9. Carica, C.; Ceccanti, B. and Masciandro, G., 1995. Phosphatase and beta glucosidase in humic substances from animal waste. Bio. Technology, Vol. 53, No. 1, pp: 79-87.
 10. Edwards, C.A.; Dominguez, J. and Neuhauser, E.F., 1998. Growth and reproduction of Perionyx excavatus (Perr.) (Megascolecidae) as factors in organic waste management. Biol. Fert. Soils. Vol. 27, pp: 155-161.
 11. Edwards, C.A. and Bohlen, J.P., 1996. Biology and Ecology of earthworms. Chapman & Hall, London. 436 p.
 12. Edwards, C.A. and Neuhauser, E.F., 1988. Earthworms in waste and environmental management. Academic publishing, Nether Lands. 391 P.
 13. Garg, V.K. and Kaushik, P., 2005. Vermistabilization of textile mill sludge spiked with poultry droppings by epigeic earthworm Eisenia fetida. Bioresource Tech. Vol. 96,pp: 1063-1071.
 14. Hale, C.M.; Frelich, L.E. and Reich, P.B., 2000. Impact of invading European earthworms on understory plant communities in previously worm-free hard wood forest of Minnesota. Abstract of the Ecological Society of America. Vol. 85, pp: 112.
 15. Haimi, J. and Huhta, V., 1986. Capacity of various organic residues to support adequate earthworm biomass for vermicomposting. Biol. Fert. Soils. Vol. 2, pp: 23-27.
 16. Lee, K.E., 1992. Some trends opportunities in earthworm research or: Darwin’s children. The future of our discipline. Soil Biol. Biochem. Vol. 24, pp: 1765-1771.
 17. Lee, K.E.; 1985. Earthworms. Their Ecology and relationships with soils and Land use. Academic press, Sydney.  411 P.
 18. Le Bayon, R.C. and Binet, F., 2006. Earthworm changes the distribution and availability of phosphorous in organic substrates. Soil Biol. Biochem. Vol. 38, pp: 235-246.
 19. Loh, T.C.; Lee, Y.C.; Liang, J.B. and Tan, D., 2005. Vermicomposting of cattle and goat manures by Eisenia foetida and their growth and reproduction preference. Biores. Tech. Vol. 96, No. 1, pp: 111-114.
 20. Mackey, D. and Kladivko, E.J., 1985. Earthworms and rate of breakdown of soybean and maize residues in soil. Soil Biology and Biochemistry. Vol. 17, No. 6, pp: 851-857.
 21. Manna, M.C.; Jha, S.; Ghosh, P.K. and Acharya, C.L., 2003. Comparative efficiency of three epigeic earthworms under different deciduous forest litters decomposition. Bioresource Tech. Vol. 88, pp: 197-206.
 22. Ndegwa, P.M.; Thompson, S.A. and Das, K.C., 2000. Effects of stocking density and feeding rate on vermicomposting of biosolids. Bioresource Tech. Vol. 71, No. 1, pp: 5-12.
 23. Neuhauser, E.F.; Loehr, R.C. and Makecki, M.R., 1988. The potential of earthworms for managing sewage sludge. In: Edwards, C.A., Neuhauser, E.F., Earthworm in waste and environmental management. SPB Academic Publishing. pp: 9-20.
 24. Suthar, S., 2007. Vermicomposting potential of Perionyx sansibaricus (Perrier) in different waste materials. Bioresource Tech. Vol. 98, No. 6, pp: 1231-1237.