بررسی تنوع و فراوانی شاخه های زئوپلانکتونی در تالاب انزلی

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران

چکیده

تالاب انزلی زیستگاه مناسبی برای تخم­ ریزی، تغذیه و پرورش لارو بسیاری از موجودات آبزی به ­ویژه ماهیان محسوب می ­شود و موجودات زئوپلانکتونی به­ عنوان اولین مصرف­ کننده دراین اکوسیستم آبی غذای مناسبی برای بسیاری از لارو ماهیان می­ باشند. مطالعه وضعیت زئوپلانکتونی تالاب انزلی در 10 ایستگاه به ­صورت ماهانه طی اردیبهشت 1393 الی فروردین 1394 مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه­ برداری با تیوپ (PVC)  به­ میزان 30 لیتر و عبور از تور پلانکتونی 30 میکرون صورت گرفت. طبق نتایج حاصله 72 جنس به ­ترتیب  از شاخه ­های Actinopoda، Rhizopoda، Ciliophora، Rotatoria،Arthropoda ، Gastrotricha، Mollusca، Tardigrada، Nematoda، Porifera و Annelida شناسایی شدند. نتایج نشان داد که حداکثر میانگین سالانه تراکم زئوپلانکتونی با 9667± 12383 عدد در لیتر ایستگاه کومه شیجان و حداقل تراکم در ایستگاه مرکز تالاب غرب  با 312 ± 1539 عدد در لیتر و تراکم زئوپلانکتون در فصل تابستان بیش از سایر فصول بوده است. به طورکلی شاخه Rotatoria 59/24 درصد، شاخه Rhizopoda 8/14 درصد، شاخه Ciliophora 29/70 درصد و فوق رده Copepoda2/6 درصد از تراکم زئوپلانکتونی را تشکیل داده­ اند. طبق نتایج جمعیت زئوپلانکتون نسبت به مطالعات گذشته افزایش یافته است. طبق آنالیز آماری کروسکال والیس تراکم زئوپلانکتون در ایستگاه­ها، ماه ­ها و فصول مختلف معنی ­دار نبوده (0/05<p) اما شاخه ­ها با هم اختلاف معنی­ دار داشته­ اند (0/05>p). به ­طورکلی نتایج نشان داد که تالاب انزلی در یک شرایط یوتروفی به ­سر می­ برد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diversity and Abundance of Zooplankton phylums in the Anzali Wetland

نویسندگان [English]

 • Maryam Fallahi Kapourchali
 • Jalil Sabkara
 • Ali Abedini
 • Alireza Valipour
Inland Waters Aquaculture Research Center, Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Bandar-e Anzali, Iran
چکیده [English]

Anzali wetland is one of the most important  ecosystem for fishes spawning  and zooplankton groups are the first consumer in this ecosystem .They are the  perfect  food  for the larvae of fishes. Zooplankton status was evaluated in 10 stations of different areas of the Anzali wet land during March 2014 to February2015.  Sampling was done by tube (PVC) and passing through of 30 micron planktonic net. The samples were identified and counted by invert microscope.  A total of 72 Genus of phylum Actinopoda, Rhizopoda, Ciliophora,, Rotatoria, Arthropoda, Gastrotricha, Mollusca, Tardigrada, Nematoda, Porifera, Annelida) were identified. The results  showed that the maximum  and Minimum annual average density of zooplankton  was observed with 9667± 12383 and 312 ± 1539 ind.lit-1 in Komeh Sheijan station and West Wetlands Center  station Respectively.The population was more in the summer than in other season phylum of Rotatoria, Rhizopoda, Ciliophora and superclass Copepoda formed 59, 8,30 and 3 percent of the density respectively. According to the results the populationof zooplankton is ncreased compared to past studies. According to the statistical analysis Kruskal Wallis  there were not significant differences between   density of zooplankton in different stations, months and seasons (p > 0.05), but  significant differences were found in between different phylum  (p < 0.05). Overall, the results showed that the Anzali wetland has Eutroph condition. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • zooplankton
 • Anzali wetland
 • Density
 • Diversity
 1. نجات­ خواه­ معنوی، پ.؛ پاسندی، ع.؛ سقلی، م.، بهشتی ­نیا، ن. و میرشکار، د.، 1388. بررسی میزان نیترات و فسفات در حوضه جنوب­ شرقی دریای مازندران در فصل بهار و تابستان. مجله پژوهش ­های علوم و فنون دریایی. دوره 4، شماره 3،  صفحات 12 تا 19.
 2. فائو . 1369. توان باروری تالاب انزلی و بررسی ذخائر ماهی در آن. معاونت تحقیقات و آموزش شیلات ایران، بندرانزلی. 19 صفحه.
 3. فلاحی، م.، 1372. بررسی پراکنش و بیوماس زئوپلانکتون­ های تالاب انزلی(آبکنار). پایان­ نامه کارشناسی­ ارشد، دانشکده علوم فنون دریایی تهران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. 198 صفحه.                                                     
 4. فلاحی،م.وخداپرست،س.ح.،1378. هیدرولوژی و هیدروبیولوژی تالاب انزلی. مرکز تحقیقات شیلات گیلان، بندر انزلی. 113 صفحه.
 5. فلاحی، م.؛ مطلبی، ع.؛ سبک­ آرا، ج.؛ مکارمی، م.؛ خطیب، س.؛ خداپرست، س.ح.؛ میرزاجانی، ع.؛ ولی ­پور،ع.؛ خوشحال، ج.؛ زحمتکش، ی.؛ افشارچی، ح.؛ گل مروی، د.؛ قائمی، آ. و قدیری­ ابیانه، م.، 1395. گزارش نهایی طرح مطالعه ساختار زئوپلانکتونی تالاب انزلی. مؤسسه تحقیقات شیلات ایران. 42صفحه.
 6. مکارمی، م.؛ سبک ­آرا، ج.؛ محمدجانی، ط.؛ فلاحی، م.؛ اولاد ربیعی، ح. و نظامی­ بلوچی، ش.، 1386. گزارش نهایی طرح  شناسایی گونه ­های و تهیه اطلس پلانکتون­های تالاب انزلی و نواحی ساحلی دریای خزر 1379-1376. موسسه تحقیقات شیلات ایران. تهران. 81 صفحه.
 7. مهندسین مشاور یکم.1367. مطالعات گام اول طرح جامع احیای تالاب انزلی. جلد هفتم، لیمنولوژی. انتشارات جهاد سازندگی استان گیلان. 319 صفحه.
 8. ولادیمیرسکایا، ا. و کوراشووا، ا.، 1357. تحقیق و مطالعه موجودات پلانکتون از طرف گروه کارشناسان اتحاد جماهیر شوروی در تالاب انزلی، رودخانه ­ها و قسمت­ های جنوبی دریای خزر. سازمان محیط زیست ایران، بندر انزلی.
 9. میرزاجانی، ع.؛ حسن ­زاده­ کیابی، ب.؛ جمالزاد، ف.؛ فلاحی، م.؛ عبداله ­پور، ح.؛ پورغلامی­ مقدم، ا.؛ مکارمی، م.؛ خداپرست، س.ح.؛ وطن ­دوست، م.؛ بابایی، ه.؛ عباسی، ک.؛ سبک­ آرا، ج.؛ دادای ­قندی،ع.؛ قانع ­ساسانسرایی،ا. و حسین جانی، ع.، 1388. بررسی لیمنولوژیکی تالاب انزلی برمبنای مطالعات ده ساله با استفاده از سامانه جغرافیائی GIS. مؤسسه تحقیقات شیلات ایران. 101 صفحه.
 10. Bagheri,S.; Sabkara, J.; Mirzajani, A.; Khodaparast, S.H.; Yosefzad, E. and  Yeok, F.S., 2013. List of Zooplankton Taxa in the Caspian Sea Waters of Iran. Journal of Marine Biology. Vol. 2013, Article ID 134263, 7 p.
 11. Carling, K.J.; After, I.M.; Pellam, M.R.; Bouchard, A.M. and Mihuc, T.B., 2004. A guide to the zooplankton of Lake Champlain. Scientia Discipulorum. Journal of Undergraduate Research. Vol. 1, pp: 1-29.
 12. Costanza, R.; Farber, S.C. and Maxwell, J., 1989. The valuation andmanagement of wetland ecosystems. Ecological Economics. Vol. 1, pp: 335-362.
 13. Ferdous, Z. and Muktadir, A.K., 2009. A Review: Potentiality of Zooplankton as Bioindicator. Am. J. Applied Sci. Vol. 6, pp: 1815-1819.
 14. Gordon, I., 1971. Biographical note on Edward John Miers, F.Z.S., F.L.S. (1851-1930) Res.Crust. Vol. 4, pp: 123-132.
 15. Golmarvi, D.; Kapourchali, M.F.; Moradi, A.M.; Fatemi, M. and Nadoshan, R.M., 2017. Influence of Physico hemical Factors, Zooplankton Species Biodiversity and Seasonal Abundance in Anzali International Wetland, Iran. Open Journal of Marine Science. Vol. 7, pp: 91-99.
 16. Hall,G.E.,1971. Reservoir Fisheries and Limnology.American Fisheries Society. Washington, D.C. 520 P.
 17. Holčík, J. and Oláh, J., 1992. Fish, fisheries and water quality in Anzali Lagoon and its watershed. Report prepared for the project Anzali Lagoon productivity and fish stock investigations. Food and Agriculture Organization, Rome, FI: UNDP/IRA/88/001 Field Document 2:x + 109 p.
 18. Jica. 2004. The Study on Integrated Management for Ecosystem Conservation of the Anzali Wetland in the Islamic Republic of Iran. Draft final report Vol. II: Maim report. Nippon Koei Co. 721 P.
 19. Kimbal, K.D. and Kimbal, S.F., 1974. The limnology of Anzali mordab and study of eutrophcation problems. Iranian Department of the invironment, human invironment division, technical report. Bandar anzali, Iran.42 p.
 20. Krovchinsky, N. and Smirnov, N., 1994. Introduction of Cladocera. Universiteit gent. 129 P.
 21. Omori, M. and Ikea, T. 1984. Methode in Marine Zooplankton ecology. John Wilay and Sons, United ststes. pp: 1-89.
 22. Pontin, R.M., 1978. A key to the freshwater planktonic and semiplanktonic rotifera of the British Isles: Freshwater Biological Association Scientific Publication. No 38.
 23. Shannon,C.,1948. A mathematical theory of communication. Bell Systems Technological Journal. Vol. 27, pp: 379-423.
 24. Sipkay, C.; Kiss, K. T.; Vadadi-Fülöp, C. and Hufnagel, L., 2009. Trends in research on the possible effects of climate change concerning aquatic ecosystems with special emphasis on the modelling approach. Applied Ecology and Environmental Research. Vol. 17, No. 2, pp: 171-198.
 25. Sunkard, B.N., 2005. Diversity of zooplankton in Rakasakoppa Reservoir of Belgum, North Karnataka in: Ecolory of Plankton (Edi. Kumar, A.). Daya Publishing House, New Delhi, India. pp: 147-152.
 26. Throp, J.H. and Covich, A.P., 2001. An overview of freshwater habitats. In: Throp, J. H. and Covich, A. P. (eds) Ecology and classification of north america fresh invertebrates. Academ press. San diego, California. pp:19-42.
 27. Verma, P.S. and Agarwal, V.K., 2007. Environmental Biology: Principles of Ecology. 11th Reprinted Edition, S. Chand & Co. Ltd., India. pp: 3-500. 
 28. Wiliams, L.G., 1966. Dominant planktonic rotifers of majorwater of the united states. Limnol oceangr. Vol. 11, pp: 83-91.
 29. Witty, L.M., 2004. Practical guide to identifying freshwater crustacean zooplankton. Cooperative Freshwater Ecology Unit 2004, 2nd edition.50 p.
 30. Yıldız, Ş.; Altındağ, A. and Borga Ergِnül, M., 2007. Seasonal fluctuations in the zooplankton composition of a eutrophic lake: Lake Marmara (Manisa, Turkey). Turk. J. Zool. Vol. 31, pp: 121-126.
 31. Zare, M.R.; Kamali, M.; Kapourchali, M.F.; Bagheri, H.; Bagheri, M.K.; Abedini, A. and Pakzad, H.R., 2016. Investigation of 235U, 226Ra, 232Th, 40K, 137Cs, and heavy metal concentrations in Anzali international wetland using high-resolution gamma-ray spectrometry and atomic absorption spectroscopy. Environ Sci Pollut Res. Vol. 23, No. 4, pp: 3285-3299.