بررسی سیستماتیک روزنه داران کفزی در رسوبات آب های ساحلی جزیره هرمز (خلیج فارس)

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق پستی:181-19735

2 گروه منابع طبیعی، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی سوادکوه، ایران

3 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی گونه ­ای روزنه­ داران و آگاهی از ساختار جوامع این مایوفون­ های کفزی در محدوده آب‌های ساحلی جزیره هرمز (خلیج فارس) است. نمونه­برداری طی یک ­سال (اسفند 1393تا آیان 1394) و در چهار فصل، از شش ایستگاه در ناحیه زیرکشندی پیرامون جزیره هرمز انجام شد. نمونه ­های رسوبی با استفاده از  Corer با سطح 28/26 سانتی ­مترمربع و پس از وقوع جزر از عمق یک متری جمع ­آوری گردید و پس از تثبیت (با محلول فرمالین چهاردرصد)، برای جداسازی با الک 500 میکرون و شناسایی  به آزمایشگاه منتقل شدند. در این بررسی از 27 گونه روزنه‌ دار جمع­ آوری شده، تعداد 12 گونه متعلق به 17 جنس از 14 خانواده و شش راسته بودند. گونه Ammonia beccarii در همه ایستگاه ­ها به ­طور مشخص دیده شد. هم ­چنین بیش ­ترین تنوع گونه ‌ای مربوط به جنس Quinqueloculina بوده و جنس‌های Ammonia، Elphidium، Bolivina، Quinqueloculina و Triloculina عامل ایجاد شباهت با فون روزنه‌داران سایر سواحل شمالی و جنوبی خلیج فارس بودند. نتایج نشان داد که تنوع گونه‌ها و خانواده‌های روزنه‌دار در مقایسه با سایر مناطق مورد مطالعه در خلیج فارس کم ­تر بوده است و حضور گونه‌های شاخص اکوسیستم‌های تحت استرس متعلق به دو زیرراسته Rotalina و Miliolina در محدوده مورد بررسی بیانگر احتمال وجود شرایط استرس‌زا در اکوسیستم باشد که نیازمند پایش عوامل ایجاد کننده استرس میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foraminiferal Assemblage structure of Hormoz Island, Persian Gulf

نویسندگان [English]

 • Nargess Mooraki 1
 • babak moghaddasi 2
 • Reza Nahavandi 3
1 Department of Fisheries, Faculty of Marine Science & Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, PO Box: 181-19735
2 Natural Resources, Savadkouh Branch, Islamic Azad University, Savadkouh , Iran
3 Agricultural Research and Education Center, Natural, of research, education and extension, Isfahan
چکیده [English]

The present study was conducted to identify the foraminiferan species and the assemblage structure of these benthic meiofauna in coastal waters of Hormoz Island (Persian Gulf). The species were sampled seasonally during one year (March 2014-November 2015) at six subtidal stations around Hormoz Island. Sediment samples were collected by a Van-Veen grab at depth of one meter after low tide occurrence, fixed with 4% formalin and transferred to the laboratory for isolation and identification. Of 27 foraminiferan species collected in this study, 12 species were distinguished belonging to 17 genera from 14 families and 6 orders. Ammonia beccarii was clearly observed at all stations. Also, genus Quinqueloculina displayed the highest species diversity. It was further found that the genera Ammonia, Elphidium, Bolivina, Quinqueloculina, and Triloculina were responsible for the similarity of foraminiferan fauna at other northern and southern coasts of Persian Gulf. The results showed lower diversity of foraminiferan species and families than those at other areas studied in the Persian Gulf. Moreover, the presence of indicator species for stressed ecosystems belonging to two suborders of Rotalina and Miliolina in the studied area could suggest possible stressful conditions in the ecosystem, which requires monitoring the stressor factors. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Foraminifera
 • Meiofauna
 • Persian Gulf
 • Hormoz Island
 1. حبیبی، پ.؛ بابازاده، س.ا.؛ علیزاده ­کتک ­لاهیجانی، ح. و عباسیان، ه.، 1392. فراوانی روزنه ­داران کفزی در توالی رسوبی خلیج گرگان، شمال ایران. مجله اقیانوس شناسی. دوره 15، شماره 4، صفحات 59 تا 69.
 2. غلام ­دخت­ بندری، م. و رضائی، پ.، 1394. مطالعه آلودگی فلزات سنگین رسوبات ساحلی جزیره هرمز و منشأ آن‌ها. مجله اقیانوس شناسی. دوره 22، شماره 6، صفحات 97 تا 106.
 3. Alve, E., 1990. Variation in estuarine foraminiferal with diminishing oxygen conditions in Drammensfjord, SE Norway. In: Hemleben, C., Kaminski, M.A., Kuhnt, W., Scott, D.B. (Eds.), Paleoecology, Bioestratigraphy, Paleoceanography and Taxonomy of Agglutinated Foraminifera. Kluwer Academic Publishers. pp: 661-694.
 4. Alve, E., 1991. Benthic foraminifer in sediment cores reflecting heavy metal pollution in Sørfjord, western Norway. Journal of Foraminiferal Research.Vol. 21, pp:1-19.
 5. Alve, E., 1995. Benthic foraminiferal responses to estuarine pollution. Journal Foraminifera Research. Vol. 25, No. 3, pp: 190-203.
 6. Anan, H.S., 1984. Littoral Recent Foraminifera from the Qusseir-Marsa Alam stretch of the Red Sea Coast, Egypt. Revenue De Paleobiologie. Vol. 3, No. 2, pp: 235-242.
 7. Bahafzallah, A.B.K., 1979. Recent benthic Foraminifera from Jeddah Bay, Red Sea (Saudi Arabia). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Mh. pp: 385-395.
 8. Basha, S.H., 1983. Foraminifera and Ostracoda from Holocene sediments in the Jordanian part of the Gulf Aqaba. Dirasat Journal. Vol. 10, No. 1, pp: 109-129.
 9. Baohua, L.; Ertan, K.T. and Hemleben, C., 2005. Molecular biological research on Foraminifera. Progress in natural Science. Vol. 15, No. 8, pp: 673-677.
 10. Be, A.W.H., 1977. An ecological, zoogeographic and taxonomic review of recent planktonic foraminifera. In: Oceanic Micropalentology (ed. Ramsay A.T.S.). London: Academic Press. pp: 1-100.
 11. Besonen, M.R., 1997. The Middle and Late Holocene Geology and Landscape evolution of the Lower Archeron River Valleg, Epirus, Greece. M. Sc thesis (Univiversity of Minnesota). 161 p.
 12. Bolli, H.M., 1986. Evolutionary trends in Planktonic Foraminifera from early Cretaceous to Recent, with special emphasis on selected tertiary lineages. Société Nationale Elf AquitaineBCREDP. Vol. 10, pp: 55-577.
 13. Boukhary, M.; Hewaidy, A.G.; Luterbacher, H.; Bassiouni, M. El-A. and Al-Hitmi, H., 2011. Foraminifera and Ostracodes of early Eocene Ummer Radhuma formation, Dukhan oil field, Qatar. Micropalontology. Vol. 57, No. 1, pp: 37.
 14. Cherif, O.H., 1973. On the classification of the genus Quinqueloculina (Foraminifera). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Vol. 142, pp: 73-96.
 15. Cushman, J.A., 1969. Foraminifera their classification and economic use. 1st ed. USA: Harvard University Press. 589 p.
 16. Elewi, A. and Safawe, N., 1989. On the distribution of recent foraminifera from southern Iraq. Mar Mesopotamica. Vol. 2, No. 1, pp: 41-56.
 17. El-Nakhal, A.H., 1980. Recent foraminifera from the sea shores of Yemen Arab Republic, pl. (1). The genus Quinqueloculina. Journal Science, Riyadh University. Vol. 2, pp: 147-170.
 18. EncarnaÇão, S.C., 2006. Holocenic evolution of Guadiana River estuary (South of Portugal) based on benthic foraminiferal assemblages. Anuãrio do Instituto de eociências. Vol. 29, pp: 410-411.
 19. Farahani, S., 1998. Geologic, microfaunistic and ecologic studies of the Qeshm Island coastal belt 1st edn. Shahid Beheshti University, Tehran. 337 p.
 20. Fichtel, L. and Moll, J., 1798. Testacea microscopica aliaque minuta ex generibus argonauta et nautilusad naturam delineata et descripta. camesinap, Vienna. 124 p.
 21. Gooday, A.J., 2002. Biological responses to seasonally varying fluxes of organic matter to the ocean floor: a review. Journal Oceanography. Vol.58, pp: 305-332.
 22. Gray, J.S., 1981. The ecology of marine sediments: An introduction to the structure and function of benthic communities. Cambridge studies in modern biology 2. Cambridge University.
 23. Haake, F., 1975. Miliolinen (Foram) in oberflachen sedimenten des Persischen Golfes. BMeteoT^   Forsch-Ergeb C. Vol. 21, pp:15-51.
 24. Hayward, B.W.; Le Coze, F. and Gross, O., 2017. World Foraminifera Database. Accessed at http://www.marine species.org/foraminifera on 2017-10-01
 25. Henson, F., 1950. Middle Eastern tertiary peneroplidae (foraminifera) with remarks on the phylogeny and taxonomy of the family. West Yorkshire Press Co., Wakefield. 70 p.
 26. Houbolt, J., 1975. Surface sediments of the Persian Gulf near the Qater Peninsula. State University of Utrecht, Ph. D. Thesis. 113 p.
 27. Javaux, E.J. and Scott, D.B., 2003. Illustration of modern benthic foraminifera from bermuda and remarks on distribution in other subtropical/tropical areas. Paleontology Electron. Vol. 6, pp: 1-29.
 28. Loeblich, A.R. and Tappan, H., 1964. Sarcodina, chiefly the amoebians and foraminiferida: Treatise on invertebrate paleontology, Par C, Protista, 2, Vol. 1-2, Geol.Soc. Amer and University of Kansas Press, Newyork, USA.
 29. Loeblich, A.R. and Tappan, H., 1987. Foraminiferal Genera and Their Classification. Von Nostrand Reinhold Co. New York.
 30. Loeblich, A.R. and Tappan, H., 1988. Foraminiferal Genera and Their Classification. Van Nostrand Reinhold, New York. 543 p.
 31. Macfarlane, G.R. and Booth, D.J., 2001. Estuarine macrobenthic community structure in the Hawkesbury River Australia: Relationships with sediment physicochemical and anthropogenic parameters. Environmental Monitoring and Assessment. Vol. 72, pp: 51-78.
 32. Madkour, H., 2013. Recent benthic foraminifera of shallow marine environment from the Egyptian Red Sea coast. Global Advance Research Journal Geology Marine Research. Vol. 2, pp: 5-14.
 33. Moghaddasi, B.; Nabavi, S.M.B.; Vosoughi, G.; Fatemi, S.M.R. and Jamili, S., 2009. Abundance and Distribution of Benthic Foraminifera in the Northern Oman Sea (Iranian Side) Continental Shelf Sediments, Research Journal of Environmental Sciences, Academic Journals Inc. Vol. 3, No. 2, pp: 210-217.
 34. Mohamed, M.; Madkour, H. and El-Taher, A., 2013. Recent benthic foraminifera in the saline pool and its surrounding areas at Ras Shukier and Gulf of Suez, Egypt. Indian J Geo-Marine Science. Vol. 42, No. 3, pp: 293 299.
 35. MOOPAM (Manual of oceanographic observations and pollutant analyses methods). 1999. Third ed., Section 6, Regional organization for the protection of the marine environment (ROPME), Kuwait.
 36. Mooraki, N.; Moghadasi, B.; Manoochehri, H. and Changizy, R., 2012. Spatial distribution and assemblage structure of foraminifera in Nayband Bay and Haleh Estuary, North-West of the Persian Gulf. Iran Journal of  Fisheries Science. Vol. 12, No. 3, pp: 654-668
 37. Mooraki, N.; Changizy, R.; Moghadasi, B. and Manoochehry, H., 2016a. Genetically identification of foraminiferal assemblage in Haleh Estuary and Nayband Bay Persian Gulf. Journal of Wetland Ecobiology. (Imprinted). pp: 16.
 38. Mooraki, N.; Moghadasi, B.; Manoochehry, H. and Changizy, R., 2016b. Determining the concentration of heavy metals and evaluating the contamination degree of Haleh Estuary and Nayband Bay sediments and their effects on foraminifer’s assemblages. Journal of Wetland Ecobiology. (Imprinted). pp :17.
 39. Murray, J.W., 1966a. The foraminifera of the Persian Gulf. 4. Khor Al Bazam. Paleogeography, Palaeo climatology, Palaeoecology pp: 17.
 40. Murray, J.W., 1966b. The foraminifera of the Persian Gulf. 3. The Halat Al Bahrani Region. Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology. pp: 10.
 41. Murray, J.W., 1970a. The Foraminifera of the Persian Gulf, Living forms in the Abu Dhabi region. Journal of Natural History. Vol. 49, pp: 55-67.
 42. Murry, J.W., 1970b. The Foraminifera of the hyper saline Abu Dhabi Lagoon Persian Gulf.  Lethaia Journal. Vol. 3,pp: 51-68.
 43. Murray, J.W., 1973. Distribution and ecology of living benthic foraminifera’s. Heinemann Educational Books, London. 274 p.
 44. Murray, J.W., 1991. Ecology and Paleoecology of Benthic Foraminifera. Longman Scientific and   Technical, Essex, England. 570 P.
 45. Nabavi, S.M.B. and Zare Maivan, H., 2005. Meiofaunal diversity in the Naiband protected area (Persian Gulf), INOC. Marine and Coastal protected areas, Meknes. Morocco.
 46. Nabavi, S.M.B.; Moosapanah, S.G.R.; Rajabzadeh Ghatrami, E.; Ghayyem Ashrafi, M. and Nabavi, S.M.B., 2014. Distribution and Abundance of benthic foraminifera of the Northwestern Persian Gulf. Journal of the Persian (Marine Science). Vol. 5, No. 16, pp: 15-26.
 47. Onate, C.P. and Lacuna, M.L.D.G., 2015. Benthic foraminifera in Tantanong Bay Zamboanga sibugay, southern Philippines. AACL Bioflux. Vol. 8, No. 3, pp: 310-322.
 48. Pascual, A.; Rodríguez-Lázaro, J.; Martin-Rubio, M.; Jouanneau, J.M. and Weber, O., 2008. A survey of the benthic microfauna (foraminifera, Ostracoda) on the Basque shelf, southern Bay of Biscay. Journal of Marine Systems. Vol. 72, pp: 35-63.
 49. Pekey, H., 2006. The distribution and sources of heavy metals in Izmit Bay surface sediments affected by a polluted stream. Marine Pollution Bulletin. Vol. 52, pp: 1197-1208.
 50. Phleger, F.B., 1960. Ecology and distribution of recent Foraminifera. The Johns Hopkins Press: Baltimore. 297 p.
 51. Rahmati, M., 1997. Sedimentologic, Ecological and Microfaunistic studies of the Eastern Chabahar Gulf. 1st Edn. Shahid Beheshti University, Tehran. 301 p.
 52. Risgaard-Petersen, N.; Langezaal, A.M.; Ingvardsen, I.; Schmid, M.C. and Jetten, M.S.M., 2006. Evidence for complete denitrification in a benthic foraminifer. Nature. Vol. 443, pp: 93-96.
 53. ROPME. 2013. Integrated report of Meiofauna in the RSA.
 54. Saidova, Kh.M., 2010. Benthic Foraminifera communities of the Persian Gulf. Oceanology. Vol. 50, No. 1, pp :61-66.
 55. Saito, T., Thompson, P.R., and Breger, D., 1981. Systematic Index of Recent and Pleistocene Planktonic Foraminifera Tokyo: University of Tokyo Press.
 56. Sohrabi-Molayousefy, M.; Tehrani, K.K. and Moumeni, I., 2006. Study of benthic foraminifera in mangrove ecosystem of Qeshm Island (Persian Gulf). J Science (Islamic Azad University). Vol. 16, No. 61, pp: 10-19.
 57. Sohrabi-Mollayousefi, M. and Sahba, M.; 2010. Environmental response of benthic foraminifera in Asalooye coastline sediments (Persian Gulf). The 1 st International Applied Geological Congress, Department of Geology, Islamic Azad University Mashad Branch, Iran. 26-28 April. pp: 961-965.
 58. Soltwedel, T., 2000. Metazoan meiobenthos along continental margins: a review. Progressive Oceanography. Vol. 46, pp: 59-84.
 59. Titelboim, D.; Almogi-labin, A.; Herut, B.; Kucera, M.; Schmidt, C.; Hyams-kaphzan, O.; Ovadia, O. and Abramovich, S., 2016. Selective responses of benthic foraminifera to thermal pollution. Marine pollution Bulletin. Vol. 105, No. 1, pp: 324-336.
 60. Van der Zwaan, G.J.; Duijnstee, I.A.P.; den Dulk, M.; Ernst, S.R.; Jannink, N.T. and Kouwenhoven, T.J., 1999. Benthic foraminifers: proxies or problems? A review of pale ecological concepts. Earth Science Reviews. Vol. 46, pp: 213-236.
 61. World Register of Marine Species. 2017. Available from http://www.marinespecies.org at VLIZ. Doi:10.14284/170