بررسی اثرات سطوح مختلف چربی جیره غذایی بر برخی از شاخص های رشد و بازماندگی ماهی قرمز (Carassius auratus)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده

بررسی سطوح چربی جیره غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا به ­منظور بررسی اثرات سطوح مختلف چربی بر شاخص ­های رشد و بازماندگی بچه ماهی قرمز یک آزمایش تغذیه ­ای به ­مدت 180 روز بر روی بچه ماهیان با میانگین 3/5 گرمی جهت دستیابی به ­میزان مطلوب احتیاجات چربی انجام گرفت. 3 سطح مختلف از چربی شامل 9، 12 و 15 درصد با انرژی قابل هضم 3790 تا 3900 کیلوژول بر کیلوگرم در این تحقیق درنظر گرفته شد. نتایج اثر سطوح مختلف چربی جیره ­های غذایی بیانگر افزایش معنی­ دار شاخص ­های وزن نهایی، افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، شاخص وضعیت و درصد بازماندگی و کاهش معنی ­دار ضریب تبدیل غذایی را نشان داد (0/05>P). براساس یافته­ های این تحقیق افزایش میزان چربی تا سطح 15 درصد، بهبود شاخص ­های مورد بررسی را به ­همراه داشته است. بالاترین رشد و درصد بازماندگی و بهترین ضریب تبدیل غذایی در سطح چربی 15 درصد به ­دست آمد. بر این اساس میزان بهینه چربی در جیره غذایی ماهی قرمز در این تحقیق 15 درصد مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary lipid levels on some growth indices and survival rate of gold fish (Carassius auratus)

نویسندگان [English]

 • Ali Sadeghi
 • Mohammad Reza Imanpour
 • Ali Shabani
 • Mohammad Mazandarani
 • Tahereh Bagheri
Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Study of dietary lipid levels is too important; therefore, in order to evaluate the effects of different lipid levels on growth indices and survival rates of gold fish, a nutritional study was designed for 180 days on fish with an average of 3.5 grams to achieve the rate of desired fat requirements. Three different levels of lipid level 9, 12 and 15 % with digestible energy of 3790 to 3900 Kj / kg were considered in this study. The results of the effect of different dietary lipid levels indicated a significant increase in final body weight, body weight gain, body weight gain, specific growth rate, condition factor and survival rate, and a significant decrease in food conversion rate (P<0.05). Based on the findings of this study, the increase in fat content by 15% has led to improved studied indices. The highest growth, survival rate and the best feed conversion ratio were obtained at 15% lipid. Accordingly, in this study the optimum lipid content for diet of goldfish was considered as 15%.

کلیدواژه‌ها [English]

 • aquaculture
 • Feeding
 • Lipid
 • goldfish
 1. ابراهیمی، ع. و زارع، پ.، 1394. بررسی اثرات سطوح مختلف چربی جیره غذایی بر برخی شاخص ­های رشد، ضریب تبدیل غذایی و بازماندگی بچه فیل ­ماهی پرورشی. مجله منابع طبیعی ایران. شماره 2. صفحات 93 تا 106.
 2. بهزادی، ص.، 1385. مطالعه رشد و نمو جنین ماهی سفید. پایان نامه کارشناسی­ ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. 120 صفحه.
 3. فضلی، ح.، 1386. بررسی سن، رشد، تولیدمثل و تغذیه ماهی سفید رودخانه ­ای در رودخانه جنوب انگلستان. موسسه تحقیقات شیلات ایران. صفحات 1 تا 8.
 4. محمودی، ز؛ نویریان، ح. و فلاحتکار، ب.، 1392. تاثیر سطوح مختلف پروتئین و چربی بر عملکرد رشد بچه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum). مجله علمی شیلات ایران. صفحات 101 تا 115.
 5. نویریان، ح؛ مصطفی ­زاده، س. و طلوعی، م.، 1392. بررسی تاثیر سطوح مختلف چربی بر روی معیارهای شاخص رشد بچه ­ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum). پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان. شماره 68، صفحات61 تا 68.
 6. Abdel, M. and Ahmad, M., 2010. Effect of dietary protein regime during the growing period on growth performance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture Research. Vol. 40, pp: 1532-1537.
 7. Astraomova, A., 2006. Improcing of balanced diets for rearing carp in warm water fishes farming. Aquaculture Nutrition. Vol. 20, pp: 455-463.
 8. Boujard, T.; Tineau, A.; Cove, D. and Gasset, H., 2014. Regulation of feed intake, growth, and nutrient and energy utilization in European sea bass (Dicentrarchus labrax) fed high fat diets. Aquaculture. Vol. 231, pp: 529-545.
 9. Cho, C.Y. and Kaushik, S., 2010. Effects of protein intake on metabolizable and net energy values of fish diets.Marine Science. Vol. 30, pp: 22-29. 
 10. Dias, J.; Alvarez, M.; Diez, A. and Arzel, G., 2008. Regulation of hepatic lipogenesis by dietary protein/energy in juvenile European seabass (Dicentrarchus labrax). Aquaculture. Vol. 161, pp: 169-186.
 11. Du, Z.; Liu, Y.; Wang, G. and Liang, G., 2005. Effect of dietary lipid level on growth, feed composition and body composition by juvenile Grass carp (Ctenopharyngodon idella). Aquaculture Nutrition. Vol. 11, pp: 139-146.
 12. Halver, J.E. and Hardy, R., 2011. The effects of dietary retinoic acid on body lipiddepositi on in juvenilered Acipenser persicus. Aquacul Resea. Vol. 193, pp: 271-279.
 13. Kaushik, S. and Medale, F., 2007. Energy requirements, utilization and dietary supply to salmonide. Aquaculture. Vol. 124, pp: 81-97.
 14. Lus, M.; Durazo, E. and Viana, M., 2010. Effect of dietary lipid levels on performance, body composition and fatty acid profile of juvenile white Seabass (Atractoscion nobilis). Aquaculture. Vol. 289, pp: 101-105. 
 15. Mimeault, C.; Woodhouse, A. and Rudeau, V., 2005. The human lipid regulator, gemfibrozil bioconentrates and reduces testosterone in the Common carp (Cyprinus carpio). Aquatic Toxicology. Vol. 73, pp: 44-54.  
 16. Peyghan, R. and Mahjor, A., 2009. Fish pathology 1rd edition, Shahid Chamran University Press. pp: 882-889.
 17. Pei, E.; Lei, W.; Zhu, X. and Yang, Y., 2004. Comparative study on the effect of dietary lipid level on growth and feed utilization for Common carp (Cyprinus carpio). Aquaculture Nutrition. Vol. 10, pp: 209-216.
 18. Shalaby, M; Wahbl, O. and Saoud, M., 2014. Growth, feed utilization and body composition of white sea bream (Diplodus sargus) juveniles of fered diets with various protein and energy levels. Marine Science. Vol. 22, pp: 3-17. 
 19. Stuart, J. and Hung, S., 2008. Growth of juvenile white sturgeon (Acipenser transmontanus) fed different proteins. Aquaculture. Vol. 76, pp: 303-316.
 20. Subhadra, B.; Lochman, R.; Rawlec, S. and chan,R., 2010. Effect of dietary lipid source on the growth, tissus composition and hematological parameters of largemouth bass (Micropterus salmoides). Aquacul. Vol. 80, pp:  210-222.
 21. Webster, C.D. and Lim, C., 2009. Nutrient Requirement and feeding of finfish for Aquaculture. CAB International Publishing.  418 p.
 22. Yang, S.D.; Lin, T.S. and Liou, H., 2007. Influence of dietary phosphorous levels on growth, metabolic response and body composition of juvenile carp (Cyprinus carpio). Aquaculture. Vol. 253, pp: 592-601.