برآورد تمایل مردم بومی حاشیه ذخیره گاه زیست کره گنو به منظور حمایت مالی از گونه های پستاندار بزرگ جثه

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

گروه منابع طبیعی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به ­منظور برآورد تمایل به پرداخت مردم بومی اطراف ذخیره ­گاه زیست­ کره گنو در استان هرمزگان به ­منظور حمایت مالی از گونه ­های پستاندار بزرگ­ جثه در خطر انقراض در این منطقه تحت حفاظت به ­منظور تعیین ارزش حفاظتی این گونه­ ها انجام شده است. در این مطالعه، تعداد 150 خانوار بومی در استان هرمزگان که در مجاورت زیستگاه منطقه حفاظت شده و ذخیره­ گاه زیست‏ کره گنو اقامت داشتند با روش نمونه­ گیری تصادفی ساده انتخاب و چهره به چهره مصاحبه شدند. ابزار گردآوری داده ­ها، پرسشنامه ­ای شامل: مشخصات جمعیت ­شناسی و سوالات تمایل به پرداخت افراد برای حمایت مالی از گونه ­های پستاندار درشت ­جثه در منطقه بوده است. پس از جمع ­آوری داده ­ها، نتایج با استفاده از نرم­ افزارهای SPSS نسخه 21 و اقتصاد سنجی Eviews نسخه 8، تجزیه و تحلیل شدند. یافته ­های پژوهش نشان داد که 78 درصد از افراد مورد مطالعه، تمایل به پرداخت مبلغی برای حمایت مالی از گونه ­های پستاندار درشت ­جثه در این منطقه را دارند. از سویی دیگر نتایج نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت ماهانه و سالانه هر خانوار بومی برای حمایت مالی از گونه ­های حیات­وحش پستاندار درشت­ جثه، به­ ترتیب معادل با 53416/97 و 641003/7 ریال است. براساس نتایج مدل رگرسیونی لوجیت برآورد شده، متغیرهای تحصیلات، عضویت در سازمان­ های زیست محیطی، شناخت گونه و میزان پیشنهاد از عوامل تأثیرگذار بر میزان تمایل به پرداخت افراد بومی برای حمایت  از گونه­­ های پستاندار درشت­ جثه در منطقه حفاظت شده گنو است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating willingness of local communities of the Geno biosphere reserve for financial supports of large mammal’s species

نویسندگان [English]

 • Omid Tabiee
 • Roghieh Javadi
Natural Resources Group, Arsanjan Branch, Islamic Azad University, Arsanjan, Iran
چکیده [English]

The aim of this research is to determine the willingness to pay (WTP) of local communities in Hormozgan province for the protection of endangered large mammal’s species in Geno protected area and biosphere reserve. In this study, 150 local people in hormozgan province were near the Geno biosphere reserve and protected are as a natural habitat of wildlife, chosen via the simple random sampling and interviews face to face. A questionnaire comprising items about the people’s demographics as well as their willingness to pay for protection of large mammal’s species. Subsequently, analysis of gathering data was carried out with applying a Logit model under maximum likelihood procedure by using SPSS (version 21) and Eviews (8) Software. Result showed that, 78 percent of the local people had positive willingness to pay for protection of large mammal’s species. The average payment of WTP for the monthly and annual protection value of large mammal’s species was estimated 53416.97 RLs (1.65 $) and 641003.7 RLs (19.8 $) respectively. Furthermore, the result showed that the literacy level, membership in environmental organization, species recognize and bid have statistical significant effects on willingness to pay for financial supports of large mammal’s species protection in Geno biosphere reserve.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Willingness to pay
 • Contingent Valuation Method
 • Endangered Species
 • Geno Protected Area
 • Hormozgan province
 1. امیرنژآد، ح.، 1386. برآورد ارزش حفاظتی پارک ملی گلستان با استفاده از تمایل به پرداخت افراد. مجله اقتصاد کشاورزی. دوره 1، شماره 3، صفحات 175 تا 188.
 2. امیرنژآد، ح.؛ رفیعی، ح. و اتقایی، م.، 1389. برآورد ارزش حفاظتی منابع طبیعی (مطالعه موردی: تالاب بین­ المللی میانکاله). مجله محیط ­شناسی. دوره 36، شماره 53، صفحات 89 تا 98.
 3. حسن­زاده، ر.، 1390. روش­ های تحقیق در علوم رفتاری (راهنمای علمی تحقیق). انتشارات ساوالان. چاپ سیزدهم. 317 صفحه.
 4. ضیایی، ه.، 1388. راهنمای صحرایی پستانداران ایران. انتشارات کانون آشنایی با حیات­ وحش. چاپ سوم. 423 صفحه.
 5. فتاحی، ا. و فتح­زاده، ع.، 1390. ارزش­ گذاری حفاظتی حوزه­ های آبخیز با استفاده از روش ارزش­ گذاری مشروط (مطالعه موردی: تالاب گمیشان). مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران. دوره 5، شماره 17، صفحات 47 تا 52.
 6. فیض ­آبادی، ی. و هادیان، س.، 1394. تخمین ارزش پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری و عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از منطقه. مجله علوم مرتع. دوره 5، شماره 4، صفحات 284 تا 293.
 7. مرکز آمار ایران. 1395. آمار جمعیت کشور. رویت شده در خرداد 95.
 8. مولایی، م. و کاووسی­ کلاشمی، م.، 1386. برآورد ارزش حفاظتی گل سوسن چلچراغ با استفاده از روش ارزش ­گذاری مشروط با انتخاب دوگانه یک بعدی. مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی. دوره 25، شماره 3، صفحات 322 تا 329.
 9. Bateman, I.J.; Langford, I.H.; Turner, R.K.; Willis, K.G. and Garrod, G.D., 1995. Elicitation and truncation effects in Contingent Valuation Studies. Ecological Economics. Vol. 12, No. 2, pp: 161-179.
 10. Bishop, R.; Thomas, C.; Heberlein, A. and Mary, J.K., 1983. Contingent Valuation of Environmental Assets: Comparison with a simulated Market. Natural Resources Journal. Vol. 23, No. 3, pp: 619-633.
 11. Bremner, A. and Park, K., 2007. Public attitudes to the management of invasive non-native species in Scotland. Biological conservation. Vol. 139, pp: 306-314.
 12. Brouwer, R.; Beukering, P.V. and Sultanian, E., 2008. The impact of the bird flu on public willingness to pay for the protection of migratory birds. Ecological Economics. Vol. 64, pp: 575-585.
 13. Brown, T.L. and Decker, D.J., 2005. Introduction to special issue on global community based wildlife management issues. Human Dimensions of Wildlife. Vol. 10, 81 p.
 14. Cameron, T.A. and Quiggin, J., 1994. Estimation Using Contingent Valuation Data from a Dichotomous Choice with Follow-Up Questionnaire. Journal of Environmental Economics and Management. Vol. 27, pp: 218-234.
 15. Caro, T.; Engilis, A.; Fitzherbert, J.E. and Gardner, T., 2004. Preliminary assessment of flagship species concept at a small scale. Animal Conservation. Vol. 7, pp: 63-70.
 16. Chauhan, A. and Pirta, R.S., 2010. Public Opinion Regarding Human-Monkey Conflict in Shimla, Himachal Pradesh. Journal Human Ecology. Vol. 30, No. 2, pp: 105-109.
 17. Clark, T.W. and Wallace, R.L., 2002. Understanding the human factor in endangered species recovery: an introduction to human social process. Endanger Species Update. Vol. 19, No. 4, pp: 87-94.
 18. Ebua, V.B.; Agwafo, T.E. and Fonkwo, S.N., 2011. Attitudes and perceptions as threats to wildlife conservation in the Bakossi area, South West Cameroon. International Journal of Biodiversity and Conservation. Vol. 3, No. 12, pp: 631-636.
 19. Fulton, D.C.; Manfredo, M.J. and Lipscomb, J., 1996. Wildlife value orientations: A conceptual and measurement approach. Human Dimensions of Wildlife. Vol. 1, pp: 24-47.
 20. Giraud, K.; Turkin, B.; Loomis, J. and Cooper, J., 2002. Economic benefits of the protection program for the Steller sea lion. Marine Policy. Vol. 26, pp: 451-458.
 21. Hanemann, W.M., 1984. Welfare evaluation in contingent evaluation experiments with discrete responses. American Journal of Agricultural Economics. Vol. 66, pp: 332-341.
 22. Hanemann, W.M., 1994. Valuing the Environment through Contingent Valuation. Journal of Economic Perspectives, American Economic Association. Vol. 8, No. 4, pp: 19-43.
 23. Heywood, V.H., 1995. Global biodiversity assessment. Cambridge: Cambridge University Press.
 24. Hynes, S. and Hanley, N., 2009. The Crex crex lament: estimating landowners willingness to pay for corncrake conservation on Irish farmland.Biological Conservation.  Vol. 142, pp: 180-188.
 25. Israel, D. and Levinson, A., 2004. Willingness to pay for environmental quality: Testable Empirical Implication of the growth and Environmental Literature. Contributions to Economic Analysis and Policy. Vol. 3, pp: 1-29.
 26. Jin, J.; Wang, Z. and Liu, X., 2008. Valuing black-faced spoonbill conservation in Macao: a policy and contingent valuation study.Ecological Economics. Vol. 68, pp: 328-335.
 27. Kaczensky, P.; Blazic, M. and Gossowm, H., 2002. Public attitudes towards brown bears (Ursus arctos) in Slovenia. Biological Conservation. Vol. 118, pp: 661-674.
 28. Katrina, B., 2000. People, parks, forests or fields: A realistic view of tropical forest conservation. Published by Elsevier Science Ltd Available online 24 July 2000.
 29. Kellert, S.R., 1985. Social and perceptual factors in endangered species management. Journal Wildlife Management. Vol. 49, pp: 528-536.
 30. Kideghesho, J.R.; Røskaft, E. and Kaltenborn, B.P.,  2007. Factors influencing conservation attitudes of local people in Western Serengeti, Tanzania. Biodiversity and Conservation. Vol. 16, pp: 2213-2230.
 31. Kotchen, M.J. And Reiling, S.D., 2000. Environmental attitudes, motivations, and contingent valuation of nonuse values: a case study involving endangered species.Ecological Economics. Vol. 32, pp: 93-107.
 32. Lee, C., 1997. Valution of nature-based tourism resources using dichotomous choice contingent valuation method. Tourism Management. Vol. 18, No. 8, pp: 587-591.
 33. Li, L.; Wang, J.; Shi, J.; Wang, Y.; Liu, W. and Xu, X., 2010. Factors influencing local people’s attitudes towards wild boar in Taohongling National Nature Reserve of Jiangxi Province, China. ProcediaEnvironmental Sciences. Vol. 2, pp: 1846-1856.
 34. Loomis, J. and Larson, D.M., 1994. Total economic values of increasing Gray whale population: results from a contingent valuation survey of visitors and household. Marine Resource Economic. Vol. 9, pp: 275-286.
 35. Loomis, J. and White, D., 1998. Economic benefits of rare and endangered species: summary and meta-analysis. Ecological Economic. Vol. 18, pp: 197-206.
 36. Loomis, J. and Ekstrand, E., 1998.Alternative approaches for incorporating respondent uncertainty when estimating willingness to pay: the case of the Mexican spotted owl. Ecological Economics. Vol. 27, pp: 29-41.
 37. Maddal, G.S., 1991. Introduction to Econometrics, 2nd Edition. New York: Macmillan.
 38. Mitchell, R.C. And Carson, R.T., 1989. Using survey to value public goods. The contingent valuation method. Washington. Resources for the Future. 484 p.
 39. Mmassy, E.C. and Roskaft, E., 2014. Factors affecting local ecological knowledge and perceived threat to the kori bustard (Ardeotis kori struthiunculus) in the Serengeti ecosystem. International Journal ofBiodiversity and Conservation. Vol. 6, No. 6, pp: 459-467.
 40. Morzillo, A.T.; Mertig, A.G.; Hollister, J.W.; Garner, N. and Liu, J., 2010. Socioeconomic factors affecting local support for black bear recovery strategies. Environmental Management. Vol. 45, pp: 1299-1311.
 41. Naughton-Treves, L. and Treves, A., 2005. Socio-ecological factors shaping local support for wildlife: Crop-raiding by elephants and other wildlife in Africa. In People and wildlife: Conflict or co-existence? Ed. R. Woodroffe, S. Thirgood, and A. Rabinowitz, pp: 252-277. New York: Cambridge University Press.
 42. Ranjita, B. and Clem, T., 2004. The net benefit of saving the Asian elephant: a policy and contingent valuation study. Ecological Economics. Vol. 48, pp: 93-107.
 43. Ranjita, B. and Clem, T., 2005. Effects of change in abundance of elephants on willingness to pay for their conservation. Journal of Environmental Management.Vol. 76, pp: 47-59.
 44. Sawchuk, J.H.; Beaudreau, A.H.; Tonnes, D. and Fluharty, D., 2015. Using Stakeholder engagement to inform endangered species management and improve conservation. Marine Policy. Vol. 54, pp: 89-107.
 45. Sitati, N.W.; Walpole, M.J.; Smith, R.J. and Leader Williams, N., 2003. Predicting spatial aspects of human elephant conflict. Journal of Applied Ecology. Vol. 40,pp: 667-677.
 46. Sijtsma, M.T.J.; Vaske, J.J. and Jacobs, M.H., 2012. Acceptability of lethal control of wildlife that damage agriculture in the Netherlands. Society and Natural Resources. Vol. 25, No. 12, pp: 1308-1323.
 47. Stankey, G.G. and Shindler, B., 2006. Formation of social acceptability judgments and their implications for management of rare and little-known species. Conservation Biology. Vol. 20, pp: 28-37.
 48. Tsi, E.A.; Ajaga, N.; Wiegleb, G. And Muhlenberg, M.; 2008. The willingness to pay (WTP) for the conservation of wild animals: Case of the Derby Eland (Taurotragus derbianus gigas) and the African wild dog (Lycaon pictus) in North Cameroon. African Journal of Environmental Science and Technology. Vol. 2, No. 3, pp: 51-58.
 49. Vaske, J.; Jacobs, M. And Sijtsma, M., 2011. Wildlife value orientations and demographics in The Netherlands. European Journal of Wildlife Research. Vol. 57, No. 6, pp:1179-1187.
 50. Vincenot, C.E.; Collazo, A.M.; Wallmo, K. and Koyma, L., 2015. Public awareness and perceptual factors in the conservation of elusive species: The case of the endangered Ryukyu flying fox. Global ecology and Conservation. Vol. 3, pp 526-540.
 51. Walpole, M.J. and Leader Williams, N., 2002. Tourism and flagship species in conservation. Biodiversity and Conservation. Vol. 11, pp: 543-547.
 52. Wambuguh, O., 2008. Human-urban wildlife interface: Interactions around Tilden Regional Park, SanFrancisco bay area, California. Hum Dim Wildlife. Vol. 13, pp: 71-72.
 53. Whitehead, J.C., 1993. Total economic values for coastal and marine wildlife: specification, validity and valuation issues. Marine Resource Economic. Vol. 8, pp: 119-132.
 54. Wilson, C. and Tisdell, C., 2007.How knowledge affects payment to conserve an endangered bird. Contemp Econ Policy. Vol. 25, pp: 226-237.
 55. Zander, K.K.; Anisworth, G.B.; Meyerhoff, J. and Garnett, S.T. 2014. Threatened bird valuation in Australia. Plos one. Vol. 9, No. 6, pp: 1-9.