مدل سازی مناطق لانه گزینی کبوتر جنگلی (Columba palumbus) در منطقه حفاظت شده باغ شادی یزد، با استفاده از رگرسیون منطقی دو تایی

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی میبد، ایران

2 گروه محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

 در این مطالعه خصوصیات نواحی لانه ­گذاری کبوتر جنگلی (Columba palambusدر منطقه حفاظت شده باغ شادی خاتم مورد بررسی قرار گرفت.  تعداد 20 آشیانه گونه  در فصل بهار، سال 1393 از طریق استقرار 10 ترانسکت تصادفی در محدوده مورد مطالعه شناسایی شد. تعداد 20 نقطه کنترل هم در فاصله 500 متری  از هر آشیانه در جهات مختلف به ­دست آمد. متغیرهای زیستگاهی نظیر سطح تاج پوشش، ارتفاع  گونه­های گیاهی، فاصله آشیانه تا نزدیک ­ترین منبع آب و جاده در نقاط حضور اندازه ­گیری و با نقاط کنترل مقایسه گردید. نتایج آزمون t مستقل در مقایسه میانگین متغیرها بین مناطق حضور و عدم حضور نشان داد کبوتر جنگلی درختان بنه  (Pistacia atlantica)با  سطح تاج پوشش، ارتفاع بیش ­تر و دور از جاده را جهت لانه ­گزینی ترجیح می ­دهد. در اکثر موارد لانه­های دارکوب سوری نیزدر کنار لانه کبوتر جنگلی   (C. palambus) ‍ بروی یک پایه درختی دیده می­شد که نشانی از عدم رقابت تغذیه­ای بین این دو گونه است.آزمون لجستیک رگرسیون نشان داد که سطح تاج پوشش درختان بنه (P. atlantica) متغیر مهمی در انتخاب نقاط لانه ­گذاری برای این گونه است(0/002=و 0/54=r  ) حفاظت از جامعه کلیماکس درخت زار، نقش مهمی را در بقای این گونه در منطقه خواهد داشت (0/05>p).
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of Wood Pigeon (Columba palumbus) Nesting Selection in Yazd Baghshadi Protected Area with the Use of Binomial Logistic Regression

نویسندگان [English]

 • Shirin Aghanajafi 1
 • Ramin Bakhshipour 2
1 Environmental Department, Meybod Unit, Islamic Azad University of Meybod, Iran
2 Department of Environment, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Characteristics of Wood Pigeon (Columba  palumbus) nesting in Baghshadi e Khatam protected area were evaluated in the spring of 2015. Twenty nests of this bird were detected in the study area by establishing 10 random transects in the spring of 2014 and 20 control points were also obtained within 500 meters from each nest in different directions. Habitat variables such as the area of canopy, height of plant species, distance to the nearest water source and road were measured in presence points and compared with those of control points. The results of independent t-test compared with the mean of variables between the presence and absence points showed that Wood Pigeon prefered Pistachia  atlantica  trees  with more  canopy areas and higher heights far from roads for nesting. In most cases, nests of Syrian Woodpeckers were seen beside the nests of Wood Pigeons on a stand tree indicating  no feeding competition between the two species. Logistic regression analysis showed that the canopy area of P. atlantica trees  was an important variable  in nest site selection for this species (P= 0.002, r2 =0.54). Conservation of Woodland Climax will  play an important role for species survival in the region. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Habitat selection
 • Wood Pigeon
 • Habitat variables
 • Baghshadi protected area
 1. اداره کل حفاظت محیط زیست یزد، 1388. طرح جامع مطالعاتی منطقه حفاظت شده باغ شادی خاتم.  صفحات 30 تا 37.
 2. عرفانی ­فرد،س. و موصلو، م.، 1392. ارزیابی روش­ های اندازه­ گیری تاج درختان شاخه ­زاد در جنگل­ های زاگرس با استفاده از تصاویر هوایی Ultracam- D. مجله منابع طبیعی ایران. دوره 66، شماره 4، صفحات 413 تا 426.
 3. منصوری، ج.،1380. راهنمای صحرایی پرندگان ایران. انتشارات کتاب فرزانه. 517 صفحه.
 4. Aghakuchakafshari, S.; Shokohi, T.; Aghili, R. and Badali, H., 2012. Epidemiology and molecular characterization of Cryotococcus neoformans isolated from pigeon excreta in Mazandaran province, Northern Iran. Journal of Medical Mycology. Vol. 22, pp: 160-166.
 5. Aghanajafizadeh, S.; Heydari, F.; Naderi, G. and Hemami, M.R., 2010. Nest-hole site selection by Syrian woodpecker (Dendropus syriacus) in Baghshadi protected area, Yazd, Iran. Zoology in the Middle East. Vol. 53, pp: 1-6.
 6. Aghanajafizadeh, S.; Eslami, K.; Abbasian, H. and Heydari, F., 2014. Nest-site selection by the Woodchat Shrike (Lanius senator) in Boroyeh Wildlife Sanctuary, Inner Iran. Zoology in the Middle East. Vol. 60, pp: 20-23.
 7. Birdlife international. 2014. Wood Pigeon. Retrieved Mars 20., 2014, from http://www. Birdlife international.org.
 8. Fey, K.;  Vuorisalo, T.;  Lehikoinen, A. and Vesa, S., 2015. Urbanisation of the wood pigeon (Columbapalumbus) in Finland. Landscape and Urban Planning. Vol. 134, pp: 188-194.
 9. IUCN Red List of Threatened Species. 2015. Columba palumbus. Retrieved August 20, 2015, from http://www.iucnredlist.org.
 10. Jokimäki, J. and Suhonen, J., 1998. Distribution and habitat selection of wintering birds in urban environments. Landscape and Urban Planning. Vol. 39, pp: 253-263.
 11. Kirak, D.A. and Hobson, K.A., 2001. Bird habitat relationships in jack pine boreal forests. Forest Ecology and Management. Vol. 147, pp: 217-243.
 12. Moon, R.D. and Ziegler, H.P., 1979. Food preferences in the pigeon (Columba livia). Physiology and Behavior. Vol. 22, pp: 1171-1182.
 13. Mondloch, C.J., 1995. Chick hunger and begging affect parental allocation of feedings in pigeon, Animal Behaviour. Vol. 49, pp: 601-613.
 14. Oliveira, P.; Menezes, D.; Jones, M. and Nogales, M., 2006. The influence of fruit abundance on the use of forest and cultivated field habitats by the endemic Madeira laurel pigeon Columba trocaz: Implications for conservation. Biological Conservation. Vol. 130, pp: 538-548.
 15. Perea, R. and Gutiérre, G., 2016. Introducing cultivated trees into the wild: Wood pigeons as dispersers of domestic olive seeds. Acta ecologica. Vol. 71, pp: 73-79.
 16. Yang, Y.; Qiao, j.; Combreau, O.; Gao, X. and Zhong, W., 2003. Breeding Habitat Selection by the Houbara Bustard Chlamydotis [undulata] macqueenii in Mori, Xinjiang, China. Zoological studies. Vol. 43, pp: 470-475.