بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی خیاطه ( 1863 ,Alburnoides eichwaldii (De Filippii در رودخانه گوگگل از حوضه گرگانرود

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی برخی پارامترهای زیستی ماهی خیاطه (Alburnoides eichwaldii) در رودخانه گوگگل از حوضه گرگانرود از اسفند 1393 تا شهریور 1394 به ­صورت ماهانه انجام و 191 نمونه مورد زیست­ سنجی قرار گرفت. بزرگ ­ترین نمونه در جنس نر به ­ترتیب دارای طول و وزن 9/3 سانتی ­متر و 10/115 گرم و درجنس ماده 10/2 سانتی ­متر و 15/974 گرم بود. میانگین و انحراف معیار طول و وزن به ­ترتیب  1/25±6/22 و 2/63±3/38 بود. نسبت جنسی نر و ماده اختلاف معنی ­داری نداشت. بنابراین نسبت جنسی را می­ توان 1:1 در نظر گرفت.  الگوی رشد از نوع آلومتریک مثبت به ­دست آمد (نر: 3/1277TL0/0093=W، ماده: 3/1527TL0/0093=W، جمعیت:3/1781TL0/0087=W). در جمعیت مورد مطالعه 3 گروه سنی +2 تا +4 ساله مشاهده گردید. در هر دوجنس نر و ماده بالاترین ضریب رشد لحظه ای در سنین (+1 به +2) مشاهده شد. معادله وان برتلانفی برای جمعیت ماده ( Lt= 12/28(1- e -0/304(t+0/154) و برای جنس نر
( Lt=10/11(1-e-0/251(t+0/512) محاسبه گردید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of some Life history traits of Alburnoides eichwaldii (De Filippii, 1863) in Googgol river_Gorganroad basin

نویسندگان [English]

 • Altin Ghojoghi 1
 • Rahman Patimar 1
 • Kiavash Golzarianpour 2
 • Arsalan Bahalkeh 1
1 Department of Fisheries, Gonbad kavoos University, Gonbad kavoos, Iran
2 Faculty of sciences, Gonbad kavoos University, Gonbad kavoos, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to investigate some biological parameters of Spirlin (A.eichwaldii) from Googgol Stream (Gorganroad basin) from March to September 2015. Sample size was 191 Specimens. The largest specimen of males had 9.3 cm total length and 10.115 g weight, and of females 10.2 cm total length and 15.751 g weight. The mean length and weight (±SD) were 6.22±1.25 cm and 3.38±2.63 g respectively. There was no significant difference between males and females’ abundance, so the sex ratio could be considered as 1:1. The growth pattern was positive allometric (Female: W=0.0093TL3.1527, Male: W=0.0093TL3.1277 , Population: W=0.0087TL3.1781). The studied population included 3 age groups ranging from 2+ to 4+ years. The highest growth rate of males and females was observed between 1+and 2+ages. Based Von Bertalanffy growth function (VBGF) was as Lt=12.28(1-e-0.304(t+0.154 )) for females and as Lt=10.11(1-e-0.251(t+0.512)) for males.

کلیدواژه‌ها [English]

 • A. eichwaldii
 • growth pattern
 • Length-weight
 • Bertalanffy
 • Googgol river
 • Gorganroad
 1. احمدی، س.ا.؛ وثوقی، ع.؛ وطن ­دوست، ص.؛ قلیچی، ا. و صیدانلو، ز.،1390. برخی خصوصیات ساختار جمعیت ماهی خیاطه (Alburnoides bipunctatus (Bloch,1782 در سرشاخه­ های اصلی رودخانه تالار استان مازندران. مجله شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر. سال 5، شماره2، صفحات 65 تا 80.
 2. پاتیمار، ر. و دولتی، ف.، 1386. بررسی سن، رشد و تولیدمثل گونه خیاطه (Alburnoides bipunctatus) در رودخانه زرین گل (البرز شرقی). مجله شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر. سال 1، شماره 2، صفحات 39 تا 46.
 3. خزایی­ موغانی، س.؛ نجفی­ نژاد، ع.، عظیم­ محسنی، م. و شیخ، و.ب.، 1392. تغییرات مکانی و فصلی رسوب معلق در ایستگاه ­های واقع در طول رودخانه گرگانرود، استان گلستان. پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز. سال4، شماره 7، صفحات 1 تا 15.
 4. عباسی، ف.؛ قربانی، ر.؛ یلقی، س.؛ حاجی­ مرادلو، ا. و فاضل، ع.، 1392. مطالعة برخی خصوصیات زیستی ماهی خیاطه (Alburnoides eichwaldii) در نهر تیل آباد، استان گلستان. نشریه شیلات مجله منابع طبیعی ایران. دوره 66، شماره1، صفحات 59 تا 70.
 5. عبدلی، ا.، 1378 . ماهیان آب­ های داخلی ایران. موزه طبیعت حیات وحش ایران. تهران 378 صفحه.
 6. عبدلی، ا. و نادری، م.، 1387 . تنوع زیستی ماهیان حوضه جنوبی دریای خزر. انتشارات علمی آبزیان. 242 صفحه.
 7. منجمی، م.؛ قربانی، ر.؛ وثاقی، م.ج. و نوروزرجبی، ع.ر.، 1392. ساختار سنی، رشد و ضریب مرگ و میر ماهی خیاطه (Alburnoides eichwaldii De Filippii, 1863 ) در رودخانه شیرود، استان مازندران. فصلنامه علوم و فنون شیلات. دوره2، شماره4، صفحات 57 تا 67.
 8. نادری، م. و عبدلی،1.، 1383. اطلس ماهیان حوزه جنوبی دریای خزر (آب­ های ایران). موسسه تحقیقات شیلات ایران. 112 صفحه.
 9. وثوقی،غ.ح. و مستجیر، ب.، 1379. ماهیان آب شیرین. انتشارات دانشگاه تهران. 317 صفحه.
 10. Begenal, T.B. and Tesch, F.W., 1978. Age and growth. In: Bagenal, T.B. (ed.), Methods for assessment of fish production in freshwater, third edition. Blackwell Scientific Publication, London. pp: 101-136.
 11. Berg, L.S., 1949. Freshwater Fishes of Iran and Adjacent Countries. Trudy Zoologiches Cogo Instituta Akademiinauk, USSR. Vol. 8, pp: 753-858.
 12. Beverton, R.J.H. and Holt, S.J., 1957. On the dynamics of exploited fish populations. Fisheries Inv. Series ш. Vol. 19. H.M.S.O. London. 575 p.
 13. Biswas, S.P., 1993. Manual off methods in fish biology. South Asian Publisher, NewDelhi. pp. 56-62.
 14. Cicek, E.; Sigirci, U.; Birecikligil, S. and Saylar, O., 2016.  Age, growth and mortality of Caspian Spirlin, Alburnoides eichwaldii (De Filippi, 1863), from Aras River Basin in Turkey.  Iranian Journal of Fisheries Sciences. Vol. 15, No. 3, pp: 1237-1245.
 15. Kazancheev, E.N., 1981. Ryby Kaspiiskogo Morya [Fishes of the Caspian Sea]. Legkaya i Pischchevaya Promyshlennost, Moskva. 167 p.
 16. Ladiges, W. and Vogt, D., 1979. Die Susswasserfische Europas. Paul Parey, Hamburg and Berlin. 299 p.
 17. Moutopoulos, D.K. and Stergiou, K.I., 2002. Length weight and length-length relationships of fish species from Aegean Sea (Greece). Journal of Applied Ichthyology. Vol. 18, pp: 200-203.
 18. Papargeorgiou, N.K., 1979. The length weight relationship, age, growth and reproduction of the roach in lake Volvi. Journal of fish biology. Vol. 14, pp: 529-538.
 19. Patimar, R.; Zare, M. and Hesam, M., 2012. On the life history of spirlin Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) in the qanat of Uzineh, northern Iran. Turkish Journal of Zoology. Vol. 36, No. 3, pp: 383-393.
 20. Pauly, D. and Munro, J.I., 1984. Once more on the comparison of growth in fish and invertebrates, ICLARM. Fishbyte. 106 p.
 21. Ricker, W.E., 1979. Methods of estimating and interpreting biological indicators of fish population. Translate from English. Moscow, Pishch, Prom st.
 22. Sari, H.M.; Ilhan, A. and Yurdakul, E., 2012. The length weight relationship of spirlin, Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) in freshwaters of Turkey. Ege J Fish Aqua Sci. Vol. 29, No. 3, pp: 143-145.
 23. Seifali, M.; Arshad, A.; Amin, S.N.; Kiabi, B.H.; Esmaeili, H.R. and Yazdani Moghaddam, F., 2012. Population dynamics of Caspian spirlin (Actinopterygii: Cyprinidae) in the Kesselian Stream, Iran. African Journal of Biotechnology. Vol. 11, pp: 9214-9222.
 24. Skora, S., 1972. The cyprinid Alburnus bipunctatus Bloch from the basins of the rivers Upper San and Dunajec. Journal of Acta Hydrobiologica Sinica. Vol. 14, pp: 173-204.
 25. Tabatabaei, S.N.; Hashemzadeh Segherloo, I.; Abdoli, A.; Milani, M. and Mirzaei, R., 2014.  Age and growth of spirlins, Alburnoides eichwaldii and A. namaki, from the Caspian, Kavir and Namak basins of Iran.  Iranian Journal of Ichthyolgy. Vol. 1, No. 4, pp: 266-273.
 26. Treer, T.; Piria, M.; Ancic, I.; Safner, R. and Tamljanovic, T., 2006. Diet and growth of spirlin (Alburnoides bipunctatus) in the barbel zone of the Sava River. Folia Zoologica. Vol. 55, pp: 97-106.
 27. Wootton, R.J., 1990. Ecology of Teleost fishes, Chapman and Hall Ltd. 404 p.
 28. Yildirim, A.; Erdoğan, O.; Turkmen, M. and Demir, B.C., 1998. The investigation of some reproduction characteristics of the Alburnoides bipunctatus faciatis (Nordman, 1840) living in Oltu stream, Coruh basin. Turkish. Journal of Zoology. Vol. 25, pp: 163-168.