بررسی رابطه طول و وزن و تولید مثل ماهی گیش پوزه دراز ( Carangoides chrysophrys(Cuvier, 1833 در آب های استان هرمزگان

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، بندرعباس، صندوق پستی: 1597- 79145

2 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 149-14965

چکیده

بررسی‌ رابطه طول و وزن و تولیدمثل ماهی گیش پوزه دراز (Carangoides chrysophrys) در آب ­های استان هرمزگان از اسفندماه 1392 تا بهمن ماه سال‌ 1393 انجام شد. نمونه‌ها ماهانه و در 14 ایستگاه با استفاده از تور ترال صید ‌و جمع‌آوری‌ گردید. در این‌ تحقیق،‌ کل نمونه­ های مورد بررسی 376 عدد بود که از این تعداد 194 عدد ماده و 137 عدد نر و 45 عدد نابالغ بودند. کمینه و بیشینه طول کل ماهی در طی ماه ­های مختلف بین 25/5 تا 80 سانتی­ متر بوده است. رابطه طول کل و وزن
 901/2 
  y = 0/0162  x به ­دست آمد که نشان داد ماهی مذکور از یک رشد همگون (ایزومتریک) برخوردار بود. طول بلوغ (LM50) برای ماهی گیش پوزه دراز به­ترتیب 46 سانتی ­متر برآورد گردید. نسبت جنسی ماده به نر برای ماهی گیش پوزه دراز برابر با  1/42 به 1 بود که اختلاف معنی ­دار را نشان داد (0/05>P). بیشینه هم­آوری مطلق  479992 تخمک  در فروردین ماه و بیشینه هم­آوری نسبی 385 تخمک به ­ازای هر گرم از وزن بدن در تیرماه به ­دست آمد. کمینه هم ­آوری مطلق 98247 در آبان و کمینه هم ­آوری نسبی 125 تخمک به ­ازای هر گرم از وزن بدن در تیر ماه محاسبه شد. میانگین شاخص گنادیGSI ماهی ماده در ماه های مختلف محاسبه گردید. فصل تخم­ریزی طولانی بوده و از دی ماه تا اردیبهشت ماه ادامه داشته است اوج تخم‌ ریزی اردیبهشت ماه برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on Length-weight relationship and reproduction of Longnose Trevally (Carangoides chrysophrys(Cuvier, 1833)) in the waters of Hormozgan

نویسندگان [English]

 • Eissa kamali 1
 • Tooraj Valinassab 2
 • Reza Dehghany 1
 • Seyed Abbas Hosseini 1
1 Agricultural Research and Development Research Institute, National Iranian Fisheries Research Institute, Persian Gulf Ecology Research Institute, Bandar Abbas, POBox: 1597-79145
2 Agricultural Research and Training Organization, National Iranian Fisheries Research Institute, Tehran, POBox: 149-14965
چکیده [English]

The relationship of Length-weight and reproductive of the Longnose Trevally  (Carangoides chrysophrys) were studied from March 2014 to February 2015. Monthly samples at 14 stations were collected using trawl fishing. In this study, the total number of samples was 376, which 194 were females and 137 males and 45 immature. The  minimum and maximum total length during different months were between 25.5 and 80 cm respectively. Weight-length relationship for Longnose Trevally  was W = 0/0064TL 2/9004. This fish had an isometric growth. LM50 for Longnose Trevally  was 46  cm. Sex ratio(female : male) for Longnose Trevally was  1/42:1. The maximum absolute fecundity and relative fecundity was achieved   479992 Ovule in April and   385 in July Ovule per gram of body weight respectively. The minimum absolute fecundity and relative fecundity was achieved   98247 Ovule in November and   125 in July Ovule per gram of body weight respectively. GSI female monthly average was calculated . This fish  has a long spawning season from January to May and spawning  peak was observed in May.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Longnose Trevally
 • spawning season
 • Length of mature
 • fecundity
 • Hormuzgan
 1. ولی ­نسب، ت.، 1392. تعیین توده زنده کفزیان به­ روش مساحت جاروب شده در آب­ های خلیج فارس و دریای عمان (گشت­ های 1388 تا 1390). تهران. مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور.  227 صفحه.
 2. Agarwal, N.K., 2005. Fish reproduction. New Delhi, APH Publishing corporation. ISBN 81-7024-701-2. 180 p.
 3. Al-rasady, I.; covender, A. and Al-jufaili, S.M., 2012. Reproductive biology of longnose trevally (Carangoides chrysophrys) in the Arabian Sea, Oman, Environmental Biology of Fishes. Vol. 93, N0. 2, pp: 177-184.
 4. Bagenal, T.B., 1987. Methods for assessment of fish production in freshwater. Third edition, Blackwell Scientific Publication, XVT. 365 p.
 5. Biswas, S.P., 1993. Manual of Methods in fish Biology. South Asian Publisheres PVR. LTD., India. 157 p.
 6. Bobko, S.J. and Steven, A.B., 2004. Maturity, ovarian cyclc, fecundity, and age-specific parturition of black rock fish (Sebastes melanops), J. Fish. Bull. Vol. 102, pp: 418-429.
 7. Crabtree, R.E.; Peter, B.H. and Derke, S., 2001. Age, growth, and reproduction of permit (Trachinotus falcatus) in florida water. J. Fish. Bull. Vol. 100, pp: 26-34.
 8. DeMartini, E.E.; James, H.U. and Williams, H.A, 2000. Sexual maturity, sex ratio, and size composition of swordfish, Xiphias gladius, caught by the Hawaii-based pelagic longline fishery. J. Fish. Bull. Vol. 98, pp: 489-505.
 9. Fennessy, S.T., 2000, Aspects of the biology of four species of sciaenidae from the east coast of south Africa, Estuarine, coastal and shelf science. Vol. 50, pp: 259-269.
 10. Fischer, W. and Bianchi, G., 1984. FAO Species identification sheets, fishing area 51, west Indian Ocean.
 11. Funamoto, T.; Aoki, I. and Wada, Y., 2002. Reproductive characteristics of Japanese anchovy, Engraulis japonicus, in two bays of japan. J. Fisheries Reasearch. Vol. 70, pp: 71-80.
 12. Grandcourt, E.M.; Al Abdessalaam, T.Z.; Francis, F. and Al Shamsi, A.T., 2004. Biology and stock assessment of the sparids, Acanthopagras bifasciatus and Argyrops spinifer (forsskal, 1775), in the southern Persian Gulf. Fisheries research. Vol. 69, pp: 7- 20.
 13. King, M., 1995. Fisheries biology assessment and management. Fishing News Books. Vol. 3, No. 5,pp: 151-160.
 14. Nicolsky, G.V., 1963. The Ecology of fishes. Academic press. 352 p.
 15. Pearce, M., 1998. Aquaculture potential of banded grunter. Queensl. Aquac. News. Vol. 13, pp: 4-5.
 16. Sparre, P. and Venema, C., 1998. Introduction to tropical fish stock assessment. FAO, part-1-manual. 220 p.
 17. White Geoffrey, G.; Thomas, A.M. and Herbert, M.A., 2003, Reproductive seasonality, fecundily and spawning frequency of tautog (tautoga onitis) in the lower Chesapeake bay and coastal waters of Virginia. J. Fish. Bull. pp: 454-442.
 18. Wootton, R.J., 2003. Ecology of teleost fishes, chapman and Hall. 404 p.
 19. Yoneda, M.; Muneharu, T.; Hitishi, F.; Takeshita, N.; Takeshita, K.; Matsuyama, M. and Matsuura, S., 2001. Reproductive cycle, fecundily, and seasonal distribution of the anglerfish lophius litulon in the East China and yellow seas. Fish. Bull. Vol. 99, pp: 356-370.