تاثیر نانوذرات نقره بر بافت آبشش ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) تغذیه شده با پیش تیمار پروبیوتیک لاکتوباسیلوس

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران، صندوق پستی: 487-49175

چکیده

دراین تحقیق تاثیر مقاوم سازی پروبیوتیک لاکتوباسیلوس بر بافت آبشش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانوذرات نقره صورت گرفت. سه گروه ماهیان بدون پروبیوتیک و ماهیان تیمار شده شش هفته ای با پروبیوتیک سطح (A) آ (106 کلی فرم/میلی لیتر) و پروبیوتیک سطح (B) بی (107 کلی فرم/میلی لیتر) به مدت ده روز با غلظت تحت کشنده نانو نقره مواجهه شدند. برای بررسی آسیب ­های بافتی، از مقایسه بافت ­های مورد نظر با نمونه‌های شاهد ، آسیب­ های ایجاد شده تشخیص و به‌وسیله میکروسکوپ مجهز به دوربین عکس برداری صورت گرفت. نتایج نشان داد که عارضه هایی مانند نفوذ گلبول ­های خونی، ادم سلولی و هایپرتروفی در همه­ تیمارها، آئوریسم لاملایی و برآمدگی اپی تلیوم تیغه­ ثانویه تنها در تیمارهای تحت تاثیر نانو ذرات نقره، عارضه اتصال تیغه­ های مجاور تنها در تیمارهای تحت تاثیر پروبیوتیک و عارضه تورم سلول­ های سنگفرشی که تحت تاثیر پروبیوتیک و نانو ذرات نقره بودند، مشاهده گردید. نتیجه گیری کلی این تحقیق نشان داد که عارضه ­های مربوط به تیمار نانونقره (تیمار4) بیش تر از سایر تیمارهای آزمایشی بود و تغییرات بافتی مانند نفوذ گلبول های خونی، ادم سلولی و هایپرتروفی در تمام تیمارهای آزمایشی وجود داشت و این عوارض بیش ترین عوارض مشاهده شده در بافت آبشش بودند و سطوح مختلف پروبیوتیک نتوانست اثر مخرب نانو نقره را بر بافت آبشش بهبود ببخشد بلکه خود نیز باعث عوارضی در بافت آبشش گردید ولی عوارض آن در مقایسه با نانو ذره نقره کم تر بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of silver nanoparticles on gill tissue of common carp (Cyprinus carpio) dietary pre-treated with lactobacillus probiotic

نویسندگان [English]

 • Rohollah Sheykh Veisi
 • Seyeyd Aliakbar Hedayati
Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran, POBox: 487-49175
چکیده [English]

In this study, the resistant effect of lactobacillus to silver nanoparticles were exposed on gill tissue of common carp (Cyprinus carpio). Fish without probiotic and six-week treated groups with probiotics level A (106 coliforms/ml) and probiotics level B (107 coliforms/ml) were exposed with sub-lethal concentrations of nanosilver for ten days. Tissue damage were investigated by comparison with control samples and available resources, and caused identify damages were taken by microscope equipped with a camera photos. The results showed that lesions such as blood cells penetration, cellular edema, hypertrophy in treatments, and lumps epithelium of secondary Lamella treatment was observed only under the influence of silver nanoparticles, however connecting of adjacent lamella was only affect in fish under the influence of probiotics and combination of prebiotics and silver nanoparticles had also Epithelial hypertrophy lesion. In conclusion, probiotic levels had not ability of improve lesion cause with silver nano particles, even they also caused more lesions in gill, however it was less than nano silver lesions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • fish
 • histopathology
 • Metallic nanoparticles
 • probiotics
 1. اکرمی، ر.؛ کریم ­آبادی، ع.؛ محمدزاده، ح. و احمدی ­فر، ا.،  1388. تاثیر پربیوتیک مانان الیگوساکارید بر رشد، بازماندگی، ترکیب بدن و مقاومت به تنش شوری در بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum). مجله علوم و فنون دریایی. دوره 8، شمار 3 تا 4، صفحات 47 تا 57.
 2. ستاری، م.؛ شاهسونی، د. و شفیعی، ش.، 1382. ماهی شناسی2. انتشارات حق ­شناس. 502 صفحه.
 3. هدایتی، س.ع.؛ قربانی، ر.؛ باقری، ط.؛ احمدوند، ش.و جهانبخشی، ع.، 1392. بررسی اثرات سمیت کشنده نانواکسید روی (ZnO NPs)، نانو اکسید مس، (CuONPs) و نانو دی اکسید تیتانیوم  (TiO2 NPs)و بررسی اثرات سمیت تحت کشنده آن­ ها بر فاکتورهای خون و بافت آبشش ماهی قرمز، کپورمعمولی و کلمه. طرح پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 29 صفحه.
 4. هدایتی، س.ع؛ قادرمزی، ع. و قادری، ف.، 1392. سم شناسی آبزیان. انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 210 صفحه.
 5. Alazemi, B.M.; Lewis, J.W. and Andrews, E.B., 1996. Gill damage in the freshwater fish Gnathonemus petersii (family: Mormyridae) exposed to selected pollutants: an ultrastructural study. Environmental Technology. Vol. 17, No. 3, pp: 225-238.
 6. Cerezuela, R.; Cuesta, A. and Meseguer, J., 2008. Effect of inulin on gilthead Seabream (Sparus aurata) innate immune parameters. Fish and Shellfish Immunology. Vol. 24, No. 5, pp: 663-668.
 7. Chen, J.; Dong, X.; Xin, Y. and Zhao, M., 2011. Effects of titanium dioxide nano particles on growth and some histological parameters of zebrafish (Danio rerio) after a long term exposure. Aquatic Toxicology. Vol. 101, No. 3, pp: 493-499.‏
 8. Cheraghi, A.; Bohrani, N. and Malekfar, R., 2004. Technology office of the presidential committee on nanotechnology policy. Applications of Nanotechnology in the Diagnosis and Treatment of Diseases. Vol. 5, pp: 85-94.
 9. Di Giulio, R.T. and Hinton, D.E., 2008. The Toxicology of Fishes. Taylor Francis. 319-884. Dietary inulin and oligosaccharides as prebiotics for weaning Turbot (Psetta maxima). Aquaculture International. Vol. 14, pp: 219-229.
 10. Finney, D., 1971. Probit analysis, a statistical treatment of the sigmoid response curve. Cambridge. 256 p.
 11. Handy, R.D., 2008. Manufactured nanoparticles: their uptake and effects on fish a mechanistic analysis. Ecotoxicology. Vol. 17, No. 5, pp:  396-409.
 12. Hedayati, A.; Jahanbakhshi, A.and Qaderi Rmazy, F., 2013. Aquatic Toxicology, Vol. I, First edition. pp: 70-76.
 13. Irianto, A. and Austin, B., 2002. Probiotic in aquaculture, Journal of Fish Diseases. Vol. 25, pp: 1-10.
 14. Kim, D.H. and Austin, B., 2006. Innate immune responses in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) induced by probiotics. Fish and Shellfish Immunology. Vol. 21, No. 5, pp: 24-513.
 15. Saeedi Far, M.; Roodsari, H.V.; Zamini, A.; Mirrasooli, E. and Kazemi, R., 2012. The effects of diazinon on behavior and some hematological parameters of fry rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Jurnal of World Journal of Fish and Marine Sciences. Vol. 4, pp: 369-375.
 16. Tovar Ramirez, D.; Zambonino, J.; Cahu, C.; Gatesoupe, F.J.; Vazquez Juarez, R. and Lésel, R., 2002. Effect of live yeast incorporation in compound diet on digestive enzyme activity in sea bass (Dicentrarchus labrax) larvae. Aquaculture. Vol. 204, pp: 113-123.
 17. Verschuere, L.; Dhont, J.; Sorgeloos, P. and Verstraete, W., 2000. Probiotic bacteria as biological control agents in aquaculture. Microbiology and Molecular Biology Reviews. Vol. 64, pp: 655-671.
 18. Yoshida, M.; Ishigaki, K.; Nagai, T.; Chikyu, M. and Pursel, V.G., 1993. Glutathione concentration during maturation and after fertilization in pig oocytes: relevance to the ability of oocytes to form male pronucleus. Biology of Reproduction. Vol. 49, No. 1, pp: 89-94.
 19. Ziaei Nejad, S.; Habibi Rezaei, M.; Azari Takami, G.; Lovett, D.L.; Mirvaghefi, A.R. and Shakouri, M., 2006. The effect of Bacillus spp. bacteria used as probiotics on digestive enzyme activity, survival and growth in the Indian white shrimp Fenneropenaeus indicus. Aquaculture. Vol. 252, No. 2-4, pp: 516-524.