بررسی تاثیر اسیدآمینه لیزین برفاکتورهای رشد و بقاء ماهی قرمز(Carassius auratus)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاداسلامی، بندرعباس، ایران، صندوق پستی: 1311/79159

چکیده

پژوهشی حاضر به ­منظور بررسی رشد وبقاء ماهی قرمزCarassius auratus  با اضافه نمودن اسیدآمینه لیزین به غذای ماهیان درآزمایشگاه انجام شد. به جهت اهمیت تجاری این گونه دربرخی از ماه­ های سال، اسیدآمینه لیزین به ­عنوان مکمل به غذا استفاده شد. دراین بررسی4 تیمار با سه تکرار مورد آزمایش قرارگرفت که تیمارشاهد ازجیره غذایی متداول استفاده شد. تیمار1، 2 و 3 هرکدام علاوه برغذای متداول به­ ترتیب از 1/5، 2 و 2/5 گرم اسیدآمینه لیزین به ­ازای 1 کیلوگرم وزن بدن تغذیه شدند که در مجموع از 12 آکواریوم و در هر کدام 5 قطعه بچه ماهی با وزن تقریبی 2/9 گرم استفاده شد. نتایج آزمایش حاکی از آن بود که طی دوره آزمایش، بین تیمارها از نظرمیزان رشد اختلاف معنی­ داری وجود داشت (0/05>P) به گونه ای که هر 3 تیمار مقدار قابل توجهی و با میانگین وزنی0/20±4/38 گرم نسبت به تیمار شاهد با میانگین وزنی 0/01 ± 2/96 گرم افزایش وزن داشته ­اند و تیمار 3 (2/5 گرم) بهترین نتیجه را درمقایسه با سایر تیمارها به ­دنبال داشت هم ­چنین نتایج تحلیل ­های آماری نشان داد که اسیدآمینه لیزین با مقدار 2/5 گرم درکاهش تلفات بچه ماهیان تاثیر داشته است و باعث بالاترین افزایش درصد بقاء، درصد افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، ضریب بازده پروتئین و کاهش ضریب تبدیل غذایی شده است (0/05>P). درنتیجه می ­توان بیان داشت که لیزین 2/5 گرم باعث بالاترین میزان رشد و بازماندگی ماهی می­ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of lysine amino acid on factors of growth and survival of gold fish (carassius aurtus)

نویسندگان [English]

 • Hoda Haghpanah
 • Maziar Yahyavi
 • Dalaram Nokhba Zare
Department of Fisheris, Islamic Azad university, BandarAbbas Branch, BandarAbbas ,IRAN. P.O.Box 79159/1311
چکیده [English]

The present study was conducted to examine the growth and survival of gold fish by adding Lysine Amino acid to fish food in the lab. Regarding the commercial importance of this species, in some months of the year, lysine amino acid was used as a supplement to the food. In this study, four treatments with three repetitions were tested. The control treatment was fed the typical food.  In addition to the typical food, treatments 1, 2, and 3were each fed 1.5, 2 and 2.5 grams of lysine amino acid for 1 kilogram weight gained. It is worth mentioning that totally, 12 aquariums were used and each one was filled with five fries weighing 2.9 grams. The results of the study indicated that there is a significant difference between treatments regarding growth rate during the experiment (p<0.05) in a way that the three treatments considerably gained weight with a mean weight of 4.38 ± 0.20 in comparison with the control treatment with a mean weight of 2.96 ± 0.01. Treatment three (2.5 grams) obtained the best result compared to the others. Similarly, the results of the statistical analysis showed that lysine amino acid of 2.5 grams led to the reduction of mortality of fries. Also, it led to the highest increase rate in survival,  percentage of weight gaining, special growth rate, protein return coefficient and reduction of food conversion coefficient (p<0.05). As a result, it can be concluded that lysine amino acid increases the growth to 2.5 as well as the survival of the fish.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lysine amino acid
 • survival
 • growth
 • goldfish
 • Carassius auratus
 1. ارجینی، م.، 1387. راهنمای گلدفیش (تکثیر و پرورش، تغذیه و بیماری ­ها). انتشارات برهمند. تهران. 127 صفحه.
 2. اشیری، ح.، 1390. بررسی اثر اسیدآمینه لیزین بر رشد ماهی قزل آلای رنگین­ کمان. پایان ­نامه کارشناسی­ ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس. 78 صفحه.
 3. اعظمی، م.، 1388 . اطلس ماهیان آکواریومی آب شیرین. چاپ اول. انتشارات مرز دانش. تهران.
 4. سالکی ­یوسفی، م.، 1375. تغذیه آبزیان پرورشی. انتشارات دانشگاه تهران. 67 صفحه.
 5. ستاری، م.، 1382. ماهی­ شناسی 2 (سیستماتیک). انتشارات حق شناس. تهران. جلد 2. 197 صفحه.
 6. عمادی، ح.، 1380. ماهیان آکواریومی آب شیرین. انتشارات دانشگاه تهران. 83 صفحه.
 7. FAO. 2014. The State of World Fisheries and Aquaculture. Rome. 223 p.
 8. Goddard, S., 1996. Feed Management in Intensive Aquaculture. Chapman & Hall Book Publ. New York. 189 p.
 9. Hosseini, S.M., 2013.  Effects of dietary free L-Lysine on growth performance and muscle composition of Beluga Huso huso juveniles. International Journal of Aquatic Biology. Vol. 1, No. 2, pp: 42-47.
 10. Imtiaz, A., 2004. Dietary lysine of reqiuirment of fingerling indian major carp, Cirrihius margala (Hamilton), Elsevier. Aquaculture. Vol. 235, pp: 499-511.
 11. J.M.CAO, M., 2011. A study on dietary L-Lysine requirement of juvenile yellow catfish Pelteoogrus fulvidraco. Aquaculture nutrition. Vol. 18, No. 1, pp: 35-45.
 12. Kasumyan, A.O., 2002. Taste preference in fish. Journal of Ichthyology. Vol. 41, pp: 88-128.
 13. Kaushik, S.J., 1995. Nutrient requirements, supply and utilization in the context of carp culture. Aquaculture. Vol. 129, No. 1-4, pp: 225-241.
 14. Kikuchi, K., 1999. Use of defatted soybean meal as a substitute for fish meal in diets of Japanese flounder (Paralichthys olivaceus). Aquaculture. Vol. 179, pp: 1-3.
 15. Menghong, H.U., 2008. Replacement of fish meal by rendered animal protein ingredients with lysine and methionine supplementation to practical diets for gibel carp, Carassius auratus gibelio. Elsevier. Aquaculture. Vol. 257, pp: 260-265.
 16. Nasim Khan, M.; Parveen, M.; Rab, A.; Afzal, M.; Sahar, L.; Ramezan Ali, M. and Naqvi, S.M.H.M., 2003. Effect of replacement of fish meal by soybean and sunflower meal in the diet of (Cyprinus carpio) fingerling. Pakistan Journal of Biological Science. Vol. 6, pp: 601-604.
 17. Nguyen, N.; Davis, D.A. and Saoud, P., 2009. Evaluation of alternative protein sources to replace fish meal in practical diets for juvenile Tilapia, Oreochromis spp. Journal of the World Aquaculture Society. Vol. 40, pp: 113-121.
 18. Sodagar, M., 2008. the effect of Aspartic amino acid & Alanine as catchy food on survival and development of Bloga fish. Agricultural Sciences & natural resources. Special letter of natural resources. pp: 44-53.
 19. Tacon, A.G.J.; Hasan, M.R. and Subasinghe, M., 2006. Use of fishery resource as feed inputs to aquaculture development: Trends and policy implications.FAO Fisheries Circular No, 1018. FAO, Rome. 99 p.
 20. Zongjia, J.Ch., 2003. Effects of lysine supplementation in plant protein-based diets on the performance of rainbow trout and apparent digestibility coefficients of nutrients. Aquaculture. Vol. 215, No. 1-4, pp:  255-265.