تاثیر غلظت های تحت کشنده دیازینون بر بافت تخمدان در ماهی گورخری (Danio rerio)

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده

سم دیازینون، یکی از سمومی است که به‌عنوان آفت­ کش در باغات و زمین­ های کشاورزی کشور به ­ویژه در منطقه استان گلستان استفاده می­ گردد. با این­ که بوم‌ سازگان‌های آبی محل و هدف استفاده این سموم نیستند، اما مطالعات پایشی شواهدی از حضور آن‌ها و متابولیت ­های آن‌ها را در محیط‌ های آبی ب ه‌ویژه آب‌ های سطحی را نشان می‌ دهد. اثرات دوزهای تحت­ کشنده سم دیازینون تجاری بر آسیب بافت تخمدان ماهی گورخری نابالغ در مواجهه 30 روزه مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور 240 ماهی ماده با میانگین وزنی 0/05±0/2 در 3 تیمار تحت­ کشنده ۵، ۱۰ و ۲۰ درصد از 50 LC سم دیازینون به ­ترتیب  0/8، 1/6، و 3/2 میلی ­گرم بر لیتر و تیمار شاهد قرار گرفتند. در پایان دوره، نمونه ­برداری از بافت گناد ماهیان انجام و مقاطع بافتی تهیه شد. نتایج نشان داد که در گروه شاهد، بافت تخمدان طبیعی و عمده اووسیت ­ها در ابتدا و انتهای مرحله چهارم رسیدگی جنسی بودند.  در تیمار0/8 میلی­ گرم بر لیتر اووسیت­ ها درمرحله سوم و انتهای مرحله سوم رسیدگی جنسی بوده و تعدادی اووسیت در مرحله دوم مشاهده شد. در تیمار 1/6 و 3/2 میلی­ گرم بر لیتر، رشد ناچیز تخمدان مشاهده و اووسیت ­ها عمدتاً در مرحله دوم رسیدگی جنسی قرار داشتند. در این تیمارها هایپرپلازیا در لایه گرانولوزا و فولیکول­های آترتیک مشاهده شد. این روند رسیدگی نشان ­دهنده کاهش رشد اووسیت با افزایش دوز سم می ­باشد. اندازه تخمدان در تیمارهای مختلف به ­ویژه با دوز بالا (3/2 میلی­ گرم بر لیتر) کاهش چشمگیری نسبت به گروه شاهد نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of sub-lethal doses of diazinon in zebra fish ovary tissue

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Darvishi
 • Roghieh Safari
 • Ali Shabani
 • Seyed Hossein Hosseinifar
Department of Fisheries , Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
چکیده [English]

Diazinon is one of the pesticides used in gardens and agricultural lands. Although aquatic ecosystems are not the purpose of these toxins, the studies show evidence of their presence and metabolites in aquatic environments, especially surface waters. The effects of sub-lethal doses of diazinon in zebra fish ovary tissue were investigated in 30-day exposure. For this purpose, 240 females with mean weight 0.2± 0.05 were subjected to 5, 10 and 20% LC50, 0, 0.8, 1.6 and 3.2 mg / L,  respectively,  diazinon. At the end trail, samplings were done from gonad tissue and the tissue sections were prepared. The results showed that in the control group, ovary tissue was normal and major of the oocytes were sexually at the beginning and the end of the fourth stage. In 0.8 mg / L, oocytes were in the third and the end of the third stage and a number of oocytes were observed in the second stage. In 1.6 and 3.2 mg / L, a slight increase in ovaries growth was observed, oocytes were in the second stage and hyperplasia in the granulosa layer and atrotic follicles was observed. In general, gonad tissue damage increased with increase in diazinon dose. . This indicates that oocyte growth is declining with increasing dose of diazinon. Ovarian size was significantly reduced, especially in high dose (3.2 mg / l),  compared to the control group.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Diazinon
 • Sexual maturation
 • Zebra fish
 1. بنایی، م.؛ میرواقفی، ع.ر.؛ احمدی، ک. و عاشوری، ر.، ۱۳۸۸. تاثیر غلظت تحت­ کشنده دیازینون بر تغییرات هیستوپاتولوژیک بیضه و تخمدان ماهی کپورمعمولی (Cyprinuscarpio). مجله بیولوژی دریا. دوره ۱. شماره ۲. صفحات ۱۴ تا ۲۶.
 2. Abadin, H.; Todd, D.; Wohlers, D. and Hard, C.M., 2009. Priority data needs for Diazinon. Syracuse Research Corporation. 75 p.
 3. Anbarkeh, F.R.; Nikravesh, M.R.; Jalali, M.; Sadeghnia, H.R.; Sargazi, Z. and Mohammdzadeh, L., 2014. Single dose effect of diazinon on biochemical parameters in testis tissue of adult rats and the protective effect of vitamin E. Iranian journal of reproductive medicine. Vol. 12, 731 p.
 4. Bagheri, F., 2007. Study of pesticide residues (Diazinon, Azinphosmethyl) in the rivers of Golestan province (GorganRoud and Gharehsou). M.Sc. Thesis, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran.
 5. Dutta, H.M. and Arends, D., 2003. Effects of endosulfan on brain acetylcholinesterase activity in juvenile bluegill sunfish. Environmental Research. Vol. 91, pp: 157-162.
 6. Dutta, H.M. and Maxwell, L., 2003. Histological examination of sublethal effects of Diazinon on ovary of Bluegill, Lepomis macrochirus. Environmental Pollution. Vol. 121, pp: 95-102.
 7. Dutta, H.M.; Nath, A.; Adhikari, S.; Roy, P.K.; Singh, N.K. and DattaMunshi, J.S., 1992. Sublethalmalathion induced changes in the ovary of an air-breathing fish, Heteropneustesfossilis: a histological study. Hydrobiologia. Vol. 29, pp: 215-218.
 8. Eisler, R., 1986. Diazinon hazards to fish, wildlife, and invertebrates: A Synoptic review. Fish and Wildlife Service.
 9. Fanta, E.; Rios, F.S.; Romao, S.; Vianna, A. and Freiberger, S., 2003. Histopathology of the fish Corydoras paleatus contaminated with sublethal levels of organophosphorus in water and food. Ecotoxicology and Environmental Safety. Vol. 54, pp: 119-130.
 10. Fattahi, E.; Jorsaraei, S.G.A.; Parivar, K. and Moghaddamnia, A.A., 2010. The effects of a single dosage of Diazinon and Hinosan on the structure of testis tissue and sexual hormones in Mice. Yakhteh Medical Journal. Vol. 12, pp: 405-410.
 11. Fattahi, E.; Parivar, K. and Jorsaraei, S.G.A., 2009. The effects of diazinon on testosterone, FSH and LH levels and testicular tissue in mice. International Journal of Reproductive BioMedicine. Vol. 7, pp: 59-64.
 12. Fernandes, A.; Ferreira-Cadoso, J.­V.; Garcia-Santos, S.; Monteiro, S.M.; Carrola, J.; Matos, P. and Fontainhas Fernandes, A., 2007. Histopathological changes in liver and gill epithelium of Nile tilapia (Oreochromis niloticus), exposed to waterborne copper. Pesquisa Veterinaria Brasileria. Vol. 27, No. 3, pp:103-109.
 13. Fulton, M.H. and Key, P.B., 2001. Acetylcholinesterase inhibition in estuarine fish and invertebrates as an indicator of organophosphorus insecticide exposure and effects. Environmental Toxicology and Chemistry. Vol. 20, pp: 37-45.
 14. Groman, D.B., 1982. Histology of the Striped Bass. American FisheriesSociety: Department of Pathobiology.
 15. Johari, H.; Shariati, M.; Abbasi, S.; Sharifi, E. and Askari, H.R., 2010. The effects of diazinon on pituitary gonad axis & ovarian histological changes in rats. International Journal of Reproductive BioMedicine. Vol. 8, pp: 125-130.
 16. Koc, N.D.; Muslu, M.N.; Kayhan, F.E. and Colak, S., 2009. Histopathological changes in ovaries of zebrafish (Danio rerio) following administration of deltamethrin. Fresenius Environmental Bulletin. Vol. 18, pp: 1872-1878.
 17. Kuivila, K.M. and Foe, C.G., 1995. Concentrations, transport and biological effects of dormant spray pesticides in the San Francisco Estuary California. Environmental Toxicology and Chemistry. Vol. 14, pp: 1141-1150.
 18. Kwon, B.; Ha, N.; Jung, J.; Kim, P.G.; Kho, Y.; Choi, K. and Ji, K., 2016. Effects of Barium Chloride Exposure on Hormones and Genes of the Hypothalamic–Pituitary–Gonad Axis, and Reproduction of Zebrafish (Danio rerio). Bulletin of environmental contamination and toxicology. Vol. 96, pp: 341- 346.
 19. Kwon, B.; Shin, H.; Moon, H.B.; Ji, K. and Kim, K.T., 2016. Effects of tris (2-butoxyethyl) phosphate exposure on endocrine systems and reproduction of zebrafish (Daniorerio). Environmental Pollution. Vol. 214, pp: 568-574.
 20. Maliji, G.; Jorsaraei, S.; Zabihi, E.; Fattahi, E.; Rezaie, E. and Faraji, A.S., 2014. Diazinon alters sex hormones, Interferon-gamma, Interleukin-4 and 10 in male Wistar rats. Journal of Gorgan University of Medical Sciences. Vol. 16.
 21. Maxwell, L.B. and Dutta, H.M., 2005. Diazinon-induced endocrine disruption in bluegill sunfish, Lepomis macrochirus. Ecotoxicology and environmental safety.  Vol. 60, pp: 21-27.
 22. Nouri, J.; Arjmandi, R. and Bayat, H., 2000. Ecological investigation of application of pesticides in rice fields. Iran Journal Public Health. Vol. 29, pp: 137-146.
 23. Pesando, D.; Huitorel, P.; Dolcini, V.; Angelini, C.; Guidetti, P. and Falugi, C., 2003. Biological targets of neurotoxic pesticides analysed by alteration of developmental events in the Mediterranean Sea urchin, Paracentrotusl ividus. Marine environmental research. Vol. 55, pp: 39-57.
 24. Ramana, Y.V.; Pandey, A.K. and Singh, S., 1992. Dimethoate toxicity to gestational embryonic ovary of a live bearing fish, Lebistes reticulates. Bulletin of environmental contamination and toxicology. Vol. 48, pp: 907-913.
 25. Santos, H.B.; Sato, Y.; Moro, L.; Bazzoli, N. and Rizzo, E., 2008. Relationship among follicular apoptosis, integrin β1 and collagen type IV during early ovarian regression in the teleost Prochilodus argenteus after induced spawning. Cell and tissue research. Vol. 332, pp: 159-170.
 26. Sapozhnikova, Y.; Bawardi, O. and Schlenk, D., 2004. Pesticides and PCBs in sediments and fishfrom the Salton Sea, California, USA. Chemosphere. Vol. 55, pp: 797-809.
 27. Shah Muhammad, D. and Iqbal, M., 2010. Diazinon induced oxidative stress and renal dysfunction in rats. Food and chemical toxicology. Vol. 48, pp: 3345-3353.
 28. Sukumar, A. and Karpagaganapathy, P.R., 1992. Pesticide-Induced atresiain ovary of a freshwater fish, Colisalalia (Hamilton-Buchanan). Bulletin of environmental contamination and toxicology. Vol. 48, pp: 457-462.
 29. Van Der Geest, H.G.; Stuijfzand, S.C.; Krak, M.H.S. and Admiral, W., 1997. Impact of diazinon calamity in 1996 on the aquatic macroinvertebrates in the river Mesue. The Netherlands Journal of Aquatic Ecology. Vol. 30, pp: 327-330.
 30. Wendelaar- Bonga, S.E., 1997. The stress response in fish. Physiological reviews. Vol. 77, pp: 591-625.
 31. Yilmaz, N.; Yilmaz, M. and Altuntas, I., 2012. Diazinon-induced brain toxicity and protection by vitamins E plus C. Toxicology and industrial health. Vol. 28, pp: 51-57.
 32. Yu, L.; Liu, C.; Chen, Q. and Zhou, B., 2014. Endocrine disruption and reproduction impairment in zebrafish after long‐term exposure to DE‐71. Environmental toxicology and chemistry. Vol. 33, pp: 1354-1362.