بررسی وضعیت صید انتخابی ترال به روش کاور در آب های چابهار

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

2 سازمان تحقیقاتی شیلاتی دریای بالتیک، رستوک، آلمان

3 سازمان شیلات ایران، تهران، ایران

4 مرکز تحقیقات شیلاتی آب‌های دور، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، چابهار، ایران

چکیده

برای شناخت میزان انتخاب­ پذیری تور ترال، مطالعه ­ای به ­روش کاور در خرداد ماه 1395 در صیدگاه­ های چابهار، کنارک و پزم انجام شد. تعداد 1876 ماهی از ایستگاه ­های مورد مطالعه شامل 23 گونه متعلق به 15 خانواده صید و شناسایی شدند که در این میان یال اسبی (Trichiurus lepturus) با 63% بیش ­ترین تعداد و سومان (Epinephelus areolatus)، سپر­ماهی برقدار ایرانی (Torpedo sinuspersici)، هامور معمولی (Epinephelus coioides)، سرخوی خط ­طلایی (Pristipomoides multidens) و گلو (Netuma thalassina) با 0/05 درصد کم­ ترین مقدار را شامل می ­شدند. میزان صید به ­ازای واحد تلاش در این مطالعه بین 161/2 تا 637 کیلوگرم بر ساعت متغیر بود. اما میانگین میزان صید به ­ازای واحد تلاش، 289/98 کیلوگرم بر ساعت محاسبه گردید. با توجه به نمودار صید انتخابی 50 برای ماهی گم ­گام 11/19 سانتی ­متر، برای ماهی یال­ اسبی 28/18 سانتی ­متر و ماهی گوازیم دم ­رشته ­ای ژاپنی 12/44 سانتی ­متر محاسبه گردید. نتایج نشان می ­دهد که ماهی­ های یال­ اسبی صید شده در همان طول بلوغ جنسی و ماهیان گوازیم دم ­رشته ­ای ژاپنی صید شده در طولی بسیار کم ­تر از طول بلوغ جنسی قرار دارند که از این نظر تور ترال به­ کارگرفته شده انتخابی عمل ننموده و تهدیدی برای ذخایر آبزیان منطقه به ­شمار می ­رود.

کلیدواژه‌ها


 1. بی­ همتا، م.ر. و زارع ­چاهوکی، م.ع.، 1390. اصول آمار در علوم منابع طبیعی. انتشارات دانشگاه تهران. 300 صفحه
 2. خدادادی ­جوکار، ک.، 1380. گزارش نهایی بررسی هیدروبیولوژی آب ­های منطقه خوران منشعب از لافت و خمیر. مرکز تحقیقات آبزیان خلیج فارس و دریای عمان. 80 صفحه.
 3. رادفر، ف.؛ گرگین، س. و ادگی ­پور، م.، 1392. مطالعه­ ترکیب صید با رشته قالب طویل در ناحیه شمال غربی خلیج فارس. مجله پژوهش­ های ماهی­ شناسی کاربردی. دوره 1، شماره 3، صفحات 25 تا 37.
 4. رییسی، ه.، 1391. ارزیابی ذخایر ماهی یال اسبی سر بزرگ Trichiurus lepturus و تعیین ترکیب صید ضمنی در ترال ­های صید این گونه در آب­ های بوشهر و هرمزگان. پایان­ نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 90 صفحه.
 5. سپاهی، ع.؛ گرگین، س.؛ سانتوز، خ.؛ عباسپورنادری، ر. و آذینی، م.ر.، 1395. مطالعه ترکیب و تنوع گونه ­های ماهیان صید شده در تورهای ترال آب ­های دریای عمان- منطقه چابهار. مجله پژوهش­ های ماهی ­شناسی کاربردی. دوره 1، شماره 3، صفحات 29 تا 41.
 6. فولادی­ ثابت، ا.، 1393. مقایسه ترکیب و تراکم صیدهدف و ضمنی در ترال میان­ آبی یال­اسبی بین صیدگاه­ های استان بوشهر و هرمزگان در آب­ های خلیج فارس. پایان نامه کارشناسی ­ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 59 صفحه.
 7. فخری، ع.؛ تقوی ­مطلق، س.ا.؛ کوچنین، پ. و صفاهیه، ع.ر.، 1390. ترکیب طولی، رشد، مرگ و میر و سطح بهره ­برداری ماهی شیر (Scomberomorus commerson) در آب­ های ساحلی استان بوشهر. مجله اقیانوس ­شناسی. سال 2، شماره 7، صفحات 47 تا 55.
 8. کمالی، ع.، 1384. بررسی تولیدمثل ماهیان یال ­اسبی (Trichiurus lepturus) در آب­ های استان هرمزگان. ششمین همایش علوم و فنون دریایی. 68 صفحه.
 9. کردگاری، م.، 1388. تعیین خصوصیات زیستی و پارامترهای پویایی جمعیت ماهی سلطان ابراهیم گوازیم دم ­رشته­ ای ژاپنی در آب­ های ساحلی استان بوشهر. پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، 48 صفحه.
 10. کیمرام، ف. 1379. پویایی شناسی و مدیریت جمعیت تون زرد باله دریای عمان. پایان ­نامه دکتری بیولوژی دریا. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات. 125 صفحه.
 11. Alverson, D.L.; Freeber, M.H.; Murawski, S.A. and Pope, J.G., 1994. A Global assessment of fisheries by catch and discard. FAO. Fisheries Technical. 291p.
 12. Bihamta, M.R. and Zare Chahkoei, M.A., 2011. Principles of statistics for the natural resources sciences. Tehran University Publication. 300 p.
 13. Blegvad, H. and Loppenthin, B., 1944. Fishes of the Iranian Gulf. Danish Scient. Invest. Iran, Einar Munksgaard, Copenhagen. 247 p.
 14. Fischer, W. and Bianchi, G., 1984. FAO species identification sheets for fishery purposes. Western Indian Ocean (Fishing Area 51). Prepared and printed with the support of the Danish International Development Agency (DANIDA). FAO, Rome. Vol. 1, pp: 1-6.
 15. Hermann, B., 2010. Experimental and analytical methods in evaluating trawl codend selectivity. Power point in Conference: SmartFish at Zhoushan, China. pp: 381-411.
 16. Ilona, C.S.; Margaret, J.M.; Peter, J. and John, P.S., 2001. Bycatch diversity and variation in a tropical Australian penaeid fishery; the implications for monitoring. Fisheries Research. Vol. 53, pp: 283-301.
 17. Kennelly, S.J., 1995. The issue of bycatch in Australia’s demersal trawls fisheries. Reviews in Fish Biology and Fisheries. Vol. 5, pp: 213-234.
 18. Paighambari, S.Y. and Daliri, M., 2012. The by-catch composition of shrimp trawl fisheries in Bushehr coastal waters, the northern Persian Gulf. Journal of the Persian Gulf. Vol. 3, No. 7, pp: 27-36.
 19. Rajeswari, G.; Prakash, R.R.; Sreedhar, U. and Kumar, M.S., 2013. Size selectivity of diamond and square mesh codends for largehead hairtail Trichiurus lepturus Linnaeus, 1758. ICAR. pp: 18-22.
 20. Rice, J. and Gislason, H., 1996. Patterns of change in the size spectra of numbers and diversity of the North Sea fish assemblage, as reflected in surveys and models. ICES J. Mar. Sci. Vol. 53, pp: 1214-1225.
 21. Santos, J.; Herrmann, B.; Mieske, B.; Stepputtis, D.; Krumme, U. and Nilsson, H., 2015. Reducing flatfish bycatch in roundfish fisheries. Fisheries Research. Vol. 32, No. 1, pp: 15-22.
 22. Sparre, P. and Venema, S.C., 1998. Introduction to tropical fish stock assessment, FAO Fisheries Technical Paper. 450 p.
 23. Valinassab, T.; Daryanabard, R.; Dehghani, R. and Pierce, G.J., 2006. Abundance of demersal fish resources in the Persian Gulf and Oman Sea. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom. Vol. 86, No. 06, pp: 1455-1462.
 24. Wileman, D.A., 1996. Manual of methods of measuring the selectivity of towed fishing gears. ICES cooperative research report. Vol. 215, pp: 38-99.