بررسی نسبت جنسی و رابطه وزن با کاراپاس خرچنگ شناگر آبی (1775Portunus segnis Forskal,) در آب های استان هرمزگان

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست دریا، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران

چکیده

در این مطالعه خصوصیات زیستی خرچنگ شناگر آبی (Portunus segnis) در آب­ های استان هرمزگان (از سیریک تا بندرعباس) مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد 722 نمونه خرچنگ به­ مدت یک ­سال از خرداد 1390 تا اردیبهشت 1391 توسط تور ترال میگو و گوشگیر صید گردید. 57/9 درصد از ترکیب صید را نر و 42/1 درصد را خرچنگ­ های ماده شامل شدند که نسبت بین نر و ماده (1/3 :1) اختلاف معنی ­داری با هم داشتند (0/05>p). کوچک ­ترین و بزرگ ­ترین عرض کاراپاس به ­ترتیب 5/2 و 17/9 سانتی ­متر و هم ­چنین حداقل و حداکثر وزن آن ­ها به ­ترتیب 2/8 و 398/78 گرم بود. میزان b برای جنس نر و ماده به ­ترتیب در رابطه وزن- عرض کاراپاس 3/24 و 2/69 و در رابطه وزن­-طول کاراپاس 3/02 و 2/76 تعیین شد. الگوی رشد آلومتریک به ­دست آمد. هم­ چنین میانگین وزن در جنس ­های نر و ماده 70/05±107/46 و 49/81±114/44 محاسبه شد که از اختلاف معنی­ داری برخوردار بود (0/05>p). فاکتور وضعیت در عرض کاراپاس 2/66±6/86 و در طول کاراپاس 13/06±65/54 محاسبه گردید. مطالعه حاضر می ­تواند برای زیست ­شناسان و محققین شیلاتی در جهت شناخت بیش­ تر خصوصیات جمعیتی این گونه مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on sex ratio and weight-Carapace of Blue Swimming Crab (Portunus segnis Forskal, 1775) in Hormozgan province waters

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Tadi Beni 1
 • Jamileh Pazooki 1
 • Mohsen Safaie 2
 • Amirali Moradinasab 3
1 Department of Marine Biology, Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Marine Science & Technology, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran
3 Youth and Elite Researchers Club of Lahijan, Islamic Azad University, Lahijan Branch, Lahijan, Iran
چکیده [English]

This study was to record Some Biological Characteristic of blue swimming crab (Portunus segnis, Forskal 1775) in Hormozgan province waters (Ciric to Bandar Abbas). Total 722 Specimens were caught by shrimp trawl and fixed gill net during Jun 2011 to May 2012. The rate of male and female to the total catch composition was 57.9% and 42.1% respectively. Male to female sex ratio was obtained 1:1.3 that was differed significantly (P<0.05). Carapace width (CW) and weight (W) ranges were from 5.20 to 17.90 cm and 2.80 to 395.78 g respectively. The b (slope regression) value of the weight-Carapace width (CW) relationship ranges were 3.24 and 2.69 for male and female respectively. The b (slope regression) value of the weight-Carapace length (CL) relationship ranges were 3.02 and 2.76 for male and female respectively that showed allometric growth (p<0.o5). Also Mean±SE weight calculated 107.46±70.05 and 114.44±49.81 for male and female respectively that was different significantly (P<0.05). Condition factors (CF) was calculated 6.86±2.66 and 65.54±13.06 for Carapace width (CW) and Carapace length (CL) respectively. The present paper is useful for fisheries biologist in order to more recognize of stock characteristics of this species. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • growth
 • sex ratio
 • Portunus segnis
 • Hormoz strait
 • Hormozgan province waters
 1. جمیلی، ش.، 1375. نقش هیدروکربن ­های نفتی بر فیزیولوژی تولیدمثل صدف مرواریدساز محار. رساله دکتری بیولوژی دریا. تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. 209 صفحه.
 2. کردوانی، پ.، 1374. اکوسیستم ­های آبی ایران (خلیج فارس و دریای عمان). انتشارات سمت. تهران. 268 صفحه.
 3. قربانی، ن.؛ سیف ­آبادی، ج.؛ عوفی، ف. و ابطحی، ب.، 1381. ارتباط طول کاراپاس و عرض کاراپاس با وزن در خرچنگ شناگر آبی، pelagicus Portunus، در آب­ های ساحلی استان بوشهر. مجله علوم دریایی ایران. دوره 2، شماره 1، صفحات 59 تا 66.
 4. مقدم، پ؛ نوری، ا.؛ کامرانی، ا.؛ اکبرزاده، آ. و کلوانی ­نیتلی، ب.، 1393. بررسی برخی از خصوصیات ریخت ­سنجی در خرچنگ شناگر آبی  Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758)در آب­ های خلیج فارس در استان هرمزگان. مجله شیلات، منابع طبیعی ایران. دوره 67، شماره 4، صفحات 611 تا 623.
 5. ولی ­نسب، ت.؛ حسین ­زاده ­صحافی، ه.؛ وثوقی، ع. و اسکندری بنچناری،م.،1383. تولیدمثل خرچنگ شناگر(Portunus pelagicus) در آب ­های استان هرمزگان (حوضه بندرعباس). مجله پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان. شماره 64، صفحات 52 تا 57.
 6. Abdell Razek, F.A., 1988. Some biological studies on the Egyptian crab Portunus pelagicus (Linnaeus 1766). Acta Adriat. Vol. 29, pp: 133-143.
 7. Atar, H.H. and Secer, S., 2003. Width/Length-Weight Relationships of the Blue Crab (Callinectes sapidus Rathbun, 1896) Population Living in Beymelek Lagoon Lake Turk J Vet Anim Sci. Vol. 27, pp: 443-447.
 8. Atiqullah Khan, M. and Mustaqeem, J., 2013. Carapace width weight relationship of mud crab Scylla serrata (FORSKAL, 1775) from Karachi coast. Senra academic Publishers, British Columbia. Vol. 7, No. 2, pp: 2381-2386.
 9. Bagenal, T.B., 1978. Methods of Assessment of fish production in freshwaters. 3rd edn. IBP Handbook. Vol. 3, pp: 130-136, 166-169.
 10. Bello Olusoji, O.A.; Anifowose, O.J. and Sodamola, M.Y., 2009.Length Weight Relationships, Condition Factor and Fecundity of the West Africa freshwater crab, Sudanonautes africanus (Miline- Edwards 1883), in Western Nigeria from West African. Journal of Applied Ecology. Vol. 16, pp: 65-74.
 11. Biswas, S.P., 1993. Manual of methods in fish biology. South Asian Publishers Ltd. 36 Nejati subhosh mary. Daryagam, New Delhi, 110002, India. 157 p.
 12. Carpenter, K.E.; Krupp, F.; Jones, D.A. and Zajonz, U., 1997. Living marine resources of Kuwait, Eastern Saudi Arabia, Bahrain, Qatar and UAE. FAO Species Identification Field guide for Fishery Purposes, Rome, Italy: FAO Publication. 293 p.
 13. FAO. 2009. Report of the Workshop on Fishery Stock Indicators and Stock Status. Teheran, the Islamic Republic of Iran, 26-29 July 2009. FAO Fisheries and Aquaculture Report. No. XXX. Cairo, FAO. 2009. XXp.
 14. Hosseini, M.; Vazirizade, A.; Parsa, Y. and Mansori, A., 2012. Sex Ratio, Size Distribution and Seasonal Abundance of Blue Swimming Crab, Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) in Persian Gulf Coasts, Iran. World Applied Sciences Journal. Vol. 17, No. 7, pp: 919-925.
 15. Hosseini, M.; Pazooki, J. and Safaei, M., 2014. Size at Maturity, Sex Ratio and Variant Morphometrics of Blue Swimming Crab Portunus segnis (Forskal, 1775) from Boushehr Coast (Persian Gulf). Journal of Marine Science Research Devlopment. Vol. 4, No. 2, pp: 1-5.
 16. Hosseini, M.; Pazooki, J.; Safaei, M. and Tadi-Beni, F., 2014. The Biology of the Blue Swimming Crab Portunus segnis (Forskal, 1775) along the Bushehr Coasts, Persian Gulf.  Journal of Environmental Studies of Persian Gulf. Vol. 1, No. 2, pp: 81-92.
 17. Kathrivel, M.; Kulasekarapandain, S. and Balasu bramanian, C.P., 2004. Mud crab culture in India, Chennai, Tamil Nadu, India. Bulletin. Vol. 17, No. 12, pp: 99-110.
 18. Kangas, M.I., 2000. Synopsis of the biology and exploitation of the blue swimmer crab Portunus pelagicus Linnaeus in Western Australia. Fisheries research report No. 121, Fisheries Western Australia, Perth, Western Australia. pp: 1-22.
 19. Kailola, P.J.; Williams, M.J.; Stewart, P. C.; Reichelt, R.E.; McNee, A. and Grieve, C., 1993. Australian Fisheries Resources. Canberra, Bureau of Resource Sciences, Department of Primary Industries and Energy & the Fisheries Research and Development Corporation.
 20. Lai, J.C.Y.; Ng, P.K.L. and Davie, P.J.F., 2010. A Revision of the Portunus pelagicus (Linneus, 1758) species complex (Crustacea: Brachura: Portunidae), with the recognition of 4 species. The Raffles Bul. Zool. Vol. 58, No. 2, pp: 199-237.
 21. Miyasaka, H.; Kato, M.G.; Goda, Y. and Omori, K., 2007. Length-weight relationships of two varied crab species, Helice tridens and Chasmagnathus convexus, in Japan. Limnology. Vol. 8, pp: 81-83.
 22. Pauly, D., 1983. Some simple methods for the assessment of tropical fish stocks. FAO Fish. Tech. Pap. Vol. 234: 52 p.
 23. Pauly, D., 1984. Fish Population Dynamics in Tropical Waters: A Manual for use with programmable calculators. ICLARM. Manila, Philippines. 325 p.
 24. Safaie, M.; Kiabi, B.; Pazooki, J. and Shokri, M.R., 2013. Growth parameters and mortality rates of the blue swimming crab, Portunus segnis in coastal waters of Persian Gulf and Gulf of Oman, Iran Indian J. Fish. Vol. 60, No. 1, pp: 9-13.
 25. Safaie, M.; Pazooki, J.; Kiabi, B. and Shokri, M.R., 2013. Reproductive biology of blue swimming crab, Portunus segnis in coastal waters of Persian Gulf and Oman Sea, Iran, Iranian J of Fisheries Sciences. Vol. 12, No. 2, pp: 430-444.
 26. Schmidt-Nielsen, K., 1984. Scaling- why is animal size so important? 21-32. (Cambridge University Press, New York).
 27. Sparre, P., 1992. Introduction to Tropical Fish Stock Assessment. Part IManual. FAO Fisheries Technical Paper 306/1. Rev 1. 1992. Rome.
 28. Sudtongkong, C., 2006. Reproductive biology of P. pelagicus Linnaeus in Sikao Bay southern Thailand, Department of Marine Science Rajamangala University Thailand, International conference on “coastal oceanography and sustainable marine aquaculture, confluence & synergy” Kota Kinabalu, Sabah-Malaysia. pp: 138-150.
 29. Sumpton, W.D.; Gaddes, S. and Mclennan, M., 2000. Blue-swimmer crab fishery in Queensland. Summary of changes 1984-1998. Department of Primary Industries, Queensland.
 30. Sumpton, W.D.; Potter, M.A. and Smith, G.S., 1994. Reproduction and growth of the commercial sand crab, Portunus pelagicus (L.) in Moreton Bay, Queensland. Asian Fisheries Science. Vol. 7, pp: 103-113.
 31. Thirunavukkarasu, N. and Shanmugam, A., 2011. Length Weight and Width-Weight Relationships of Mud Crab Scylla tranquebarica (Fabricius, 1798). European Journal of Applied Sciences. Vol. 3, No. 2, pp: 67-70.
 32. Turkmen, M. and Akyurt, I., 2000. The population structure and growth properties of Chalcalburnus mossulensis (Heckel, 1843) caught from Askale region of river Karasu. Turkish J of Biology. Vol. 24, pp: 95-111.
 33. UNEP. 1999. Overview on land-based source and affecting the marine environment in the ROPME Sea Area. UNEP/GPA Co. ordination official & studies No. 168.
 34. Weng, H.T., 1992. The sand crab Portunus pelagicus (Linnaeus) populations of two different environments in Queensland. Fisheries Research. Vol. 13, pp: 407-422.
 35. Zar, J.H., 1999. Biostatistical Analysis. 4th edition. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey. 929 p.