تاثیر جایگزینی پودر ریزجلبک های اسپیرولینا Spriulina platensis و کلرلا Chlorella vulgaris با پودر ماهی بر عملکرد رشد، ترکیبات لاشه و پروفیل اسیدهای چرب میگوی وانامی Litopenaeus vannamei

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 گروه شیلات، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران

3 گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

4 پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

این مطالعه به­ منظور ارزیابی و مقایسه تاثیر جایگزینی پودر ریزجلبک­ های اسپیرولینا Spriulina platensis و کلرلا Chlorella vulgaris با پودر ماهی بر عملکرد رشد، ترکیبات لاشه و پروفیل اسیدهای چرب در میگوی وانامی Litopenaeus vannamei صورت گرفت. میگوها با میانگین وزن 0/2± 2/6گرم در 9 تیمار آزمایشی شامل یک تیمار شاهد (تغذیه با جیره بدون پودر جلبک) و هشت تیمار آزمایشی (تغذیه با جیره حاوی سطوح 25، 50، 75 و 100 درصد از پودر اسپیرولینا یا کلرلای جایگزین شده با آرد ماهی) قرار گرفتند. پس از هشت هفته تغذیه، وزن پایانی و افزایش وزن در تیمار 25 درصد کلرلا بالاترین مقدار را داشت (0/05>P)، اما نرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی در بین تیمارها اختلاف معنی­ داری را نشان نداد (0/05<P). میزان پروتئین در لاشه میگوهای تغذیه شده با 100 درصد اسپیرولینا به­ طور معنی ­داری بالاتر بود (0/05>P)، ولی اختلاف معنی­ داری در میزان رطوبت، چربی و خاکستر لاشه میگوها مشاهده نشد (0/05<P). هم­ چنین مشاهده شد که محتوای اسیدهای­ چرب بلند­زنجیر چند­غیر­اشباع از قبیل  آلفا­لینولنیک ­اسید، دکوزا­هگزا­انوئیک­ اسید، ایکوز­اپنتا­انوئیک­ اسید، لینولئیک­ اسید و آراشیدونیک­ اسید در تیمارهای تغذیه شده با جلبک ­ها عمدتاً بالاتر از گروه شاهد بود (0/05>P). به ­طورکلی نتایج این تحقیق نشان می­ دهد که ریزجلبک­ های اسپیرولینا و کلرلا هر دو می ­توانند در جیره میگوی وانامی بدون داشتن اثرات منفی در عملکرد این میگو مورد استفاده قرار بگیرند اما به ­نظر می ­رسد تیمار 25 درصد کلرلا نتایج موفق ­تری به­ همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of replacement of fish meal by Spriulina platensis and chlorella vulgaris meal on growth performance, proximate composition and fatty acid profile of Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei

نویسندگان [English]

 • Somayeh Pakravan 1
 • Arash Akbaezadeh 1
 • Mirmasoud Sajjadi 2
 • Abdolmajid Hajimoradloo 3
 • Farzaneh Noori 4
1 Department of Fisheries, Faculty of Marine Science and technology, University of Hormozgan, P.O. Box: 3995, Bandar Abbas, Iran
2 Department of Fishery, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran
3 Department of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
4 Urmia lake Research Institute, University of Urmia, P.O. Box: 165, Urmia, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate and compare the effectiveness of replacement of fish meal by Spriulina platensis and chlorella vulgaris meal in Pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei during 8 weeks’ period culture. Shrimp with an average weight of 2.6± 0.2 g were examined in a completely randomized design with 9 treatments included a control group (fed a diet without microalgae) and 8 treatments (fed diets containing 25, 50, 75 and 100% of Spirulina or Chlorella powder). After eight weeks of feeding trial, shrimp fed diet with 25% substitution ofC. vulgaris showed significantly improved final weight and WG compared to other treatments (P<0.05), while SGR and FCR did not show any significant differences between treatments (P>0.05). Shrimp fed diet with 100% S. platensis showed significantly higher amount of protein compared to other treatments (P<0.05). However, wasn’t found any significant differences in the amount of wet, lipid and ash between treatments (P>0.05). It was also observed that the content of long-chain polyunsaturated fatty acids such as alpha-linolenic acid, docosahexaenoic acid, eicosapentaenoic acid, linoleic acid and arachidonic acid was mostly higher in shrimp fed diet with microalgae than the control group (P<0.05). In conclusion, this study indicated that both microalgae especially in 25% chlorella could be incorporated in the diet of juvenile L. vannamei with no adverse effects on the performance of shrimp.   

کلیدواژه‌ها [English]

 • Microalgae
 • Shrimp
 • growth performance
 • Fatty acid profiles
 1. اکبری، پ. و سندک­ زهی، ا.، 1395. اثر پودر جلبک اسپیرولینا Spirulina platensis  روی رشد، تغذیه، ترکیب شیمیایی و اسیدهای چرب لاشه ماهی کفال خاکستری Mugil cephalus Linnaeus. نشریه شیلات. دوره 69، شماره 1، صفحات 1 تا 9.
 2. AOAC(Association of official analytical chemists). 1995. Official Methods of Analysis. 16th edn, AOAC, Arlington, VA, USA.
 3. Atanasoff, A.P., 2014. Replacement of fish meal by ribotricin in diets of carp Cyprinus carpio. Macedonian Veterinary Review. Vol. 37, pp: 55-59.
 4. Badwy, T.M.; Ibrahim, E.M. and Zeinhom, M.M., 2008. Partial replacement of fish meal with dried microalga (Chlorella spp and Scenedesmus spp) in nile tilapia (Oreochromis niloticus) diets, 8th International Symposium on Tilapia in Aquaculture, Egypt.
 5. Bai1, S.C.; Koo, J.W.; Kim, K.W. and Kim, S.K., 2001. Effects of Chlorella powder as a feed additive on growth performance in juvenile Korean rockfish, Sebastes schlegeli (Hilgendorf). Aquaculture Research. Vol. 32, pp: 92-98.
 6. Becker E.W. and Venkataraman, L.V., 1984. Production and utilization of blue-green algae, Spirulina in india. Biomass. Vol. 4, pp:105-125.
 7. Yamaguchi, K., 1996. Recent advance in micro-algal bioscience in Japan, with special reference to utilization of biomass and metabolites: a review. Journal of Applied Phycology. Vol. 8, pp: 487-490.
 8. Becker, E.W., 2004. Micro algae in human and animal nutrition. In: Hand book of microalgal culture (ed. by A. Richmond). Blackwell, Oxford. pp: 312-351.
 9. Bengwayan, P.T.; Laygo, J.C.; Pacio, A.E.; Poyaoan, J.L.Z.; Rebugio, J.F. and Yuson, A.L.L., 2010. A comparative study on the antioxidant property of Chlorella (Chlorella sp.) tablet and glutathione tablet. E-InternationalScientificResearch Journal. Vol. 2, No. 2, pp: 25-35.
 10. De Silva, S.S. and Anderson, T.A., 1995. Fish Nutrition in Aquaculture. Chapman & Hall, London, UK. 319 P.
 11. Direkbusarakom, S., 2004. Application of medicinal herbs to aquaculture in Asia. Walailak Journal of   Science and Technology. Vol. 1, No. 1, pp: 7-14.
 12. Ghaeni, M.; Matinfar, A.; Soltani, M.; Rabbani, M. and Vosoughi, A., 2011. Comparative effects of pure Spirulina powder and other diets on larval growth and survival of green tiger shrimp, Peneaus semisulcatus. Iranian Journal of Fisheries Sciences. Vol. 10, pp: 208-217.
 13. Iba, W.; Rice, M.A. and Wikfors, G.H., 2014. Microalgae in Eastern Pacific White Shrimp, Litopenaeus vannamei (Boone 1931) hatcheries: A review on roles and culture environments. AcousticalsocietyofJapan.Vol. 27, pp: 212-233.
 14. Jaime Ceballos B., Villarreal, H.; Garcia, T.; Perez-Jar,L.and Alfonso, E., 2005. Effect of Spirulina platensis meal as feed additive on growth, survival and development in Litopenaeus schmitti shrimp larvae. Revista de Investigaciones Marinas. Vol. 26, pp: 235-241.
 15. Jalaja Kumari, D.; Babitha, B.; Jaffar, S.K.; Guru Prasad, M. and Ibrahim, M.D., 2011. Potential health benefits of spirulina platensis. An International J of Advances in Pharmaceutical Science. Vol. 2, No. 4, pp: 417-422.
 16. James R.; Sampath, K.; Thangarathinam, R. and Vasudhevan, I., 2006. Effect of dietary Spirulina level on growth, fertility, coloration and leucocyte count in red swordtail, Xiphophorus helleri. Israeli Journal of Aquaculture Bamidgeh. Vol. 58, pp: 97-104.
 17. Lall, S.P. and Anderson, S., 2005. Amino acid nutrition of salmonids: Dietary requirements and bioavailability. In: Montero, D.; Basurco, B.; Nengas, I.; Alexis, M.; Izquierdo, M. (Eds). Mediterranean fish nutrition. Zaragoza: Ciheam. Cahiers OptionsMéditerranéennes. Vol. 63, pp: 73-90.
 18. Lepage, G. and Roy, C.C., 1984. Improved recovery of fatty acid through direct transesterification without prior extraction or purification. J of Lipid Research. Vol. 25, pp: 1391-1396.
 19. Lu, J.; Yoshizaki, G.; Sakai, K. and Takeuchi, T., 2000. Acceptability of raw Spirulina to larval tilapia Oreochromis niloticus. Fisheries Science. Vol. 68, pp: 51-58.
 20. Macias Sancho J.; Henrique Poersch, L.; Bauer, W. and Alberto Romano, L., 2014. Fishmeal substitution with Arthrospira (Spirulina platensis) in a practical diet for Litopenaeus vannamei: Effects on growth and immunological parameters. Aquaculture. Vol. 426-427, pp: 120-125.
 21. Maliwat, G.C.; Velasquez1, S.; Robil, J.L.; Chan, M.; Traifalgar, R.F.; Tayamen, M. and Ragaza, J.A., 2016. Growth and immune response of giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii (De Man) postlarvae fed diets containing Chlorella vulgaris (Beijerinck). Aquaculture Reserch. pp: 1-11.
 22. Munirasu, S.; Uthayakumar, V.; Ramasubramanian, V. and Kiruba, A., 2014. Effect of live feed Mesocyclops aspericornis survival, growth, biochemical constituents and energy utilization of the freshwater fish catla catla.Journal of Aquaculture Feed Science and Nutrition. Vol. 6, No. 1, pp: 23-31.
 23. Nakagawa H. and Gomez Diaz., G., 1995. Usefulness of Spirulina sp. meal as feed additive for giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii. Suisan zoshoku. Vol. 43, pp: 521-526.
 24. Nandeesha M.C.; Gangadhara, B., Varghese, T.J. and Keshavanath, P., 1998. Effect of feeding Spirulina platensis on the growth, proximate composition and organoleptic quality of common carp, Cyprinus carpio. Aquaculture Research. Vol. 29, pp: 305-312.
 25. Nandeesha M.C.; Gangadhara, B.; Manissery, J.K. and Venkataraman, L.V., 2001. Growth performance of two Indian major carps, catla (Catla catla) and rohu (Labeo rohita) fed diets containing different levels of Spirulina platensis. Bioresource Technology. Vol. 80, pp: 117-120.
 26. Olvera Novoa M.; Dominguez Cen, L.; Olivera Castillo, L. and Martinez Palacios, C.A., 1998. Effect of the use of the microalgae Spirulina maxima as fish meal replacement in diets for tilapia, oreochromismossambicus (peters), fry. Aquaculture research. Vol. 29, pp: 709-715.
 27. Oujifard, A.; Seyfabadi, J.; Kenari, A.A. and Rezaei,M., 2012. Fish meal replacement with rice protein concentrate in a practical diet for the Pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei. Aquaculture International. Vol. 20, No. 1, pp: 117-129.
 28. Palmegiano G.B.; Agradi, E., Forneris, G., Gai, F.; Gasco, L., Rigamonti, E.; Sicuro, B. and Zoccarato, I., 2005. Spirulina as a nutrient source in diets for growing sturgeon. Aquaculture Research. Vol. 36, pp: 188-195.
 29. Palmegiano G.B.; Gai, F.; Daprà, F.; Gasco, L.; Pazzaglia, M. and Peiretti, P.G., 2008. Effects of Spirulina and plant oil on the growth and lipid traits of white sturgeon fingerlings. Aquaculture Research. Vol. 39, pp: 587-595.
 30. Priyadarshani, I. and Rath, B., 2012. Commercial and industrial applications of micro algae – A review. Journal of Algal Biomass Utilization. Vol. 3, No. 4, pp: 89-10.
 31. Promya, J. and Chitmanat, C., 2011. The effects of Spirulina platensis and Cladophora algae on the growth performance, meat quality and immunity stimulating capacity of the African sharptooth catfish (Clarias gariepinus). International J ofagricultureandbiology. Vol. 13, pp: 77-82.
 32. Radhakrishnan, S.; Saravana Bhavan, P.; Seenivasan, C.; Shanthi, R. and Muralisankar, T., 2014. Replacement of fishmeal with Spirulina platensis, Chlorella vulgaris and Azolla pinnata on non-enzymatic and enzymatic antioxidant activities of Macrobrachium rosenbergii. The Journal of Basic & Applied Zoology. Article in press.
 33. Rahimnejad, S.; Park, H.G. and Lee, S.M., 2016. effects of dietary inclusion of chlorella vulgaris on growth, blood biochemical parameters, and antioxidant enzyme activity in olive flounder, Paralichthys olivaceus. Journal of the World Aquaculture Society.
 34. Shi, X.; Luo, Z.; Chen, F.; Wei1, C.C.; Wu, 1.C.; Zhu, X.M. and Liu, X., 2016. Effect of fish meal replacement by Chlorella meal with dietary cellulase addition on growth performance, digestive enzymatic activities, histology and myogenic genes’ expression for crucian carp Carassius auratus. Aquaculture Research. pp: 1-13.
 35. Spolaore, P.; Joannis Cassan, C.; Duran, E. and Isambert, A., 2006. Commercial applications of microalgae. Journal of Bioscience and Bioengineering. Vol. 101, No. 2, pp: 87-96.
 36. Tacon, A.G.J.; Hasan, M.R. and Metian, M., 2011. Demand and supply of feed ingredients for farmed fish and crustaceans: trends and prospects. Food and Agriculture Organization, FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 564, Rome.
 37. Xu, W.; Gao, Z.; Qi, Z.; Qiu, Z.; Peng, J.Q. and Shao, R., 2014. Effect of Dietary Chlorella on the Growth Performance and Physiological Parameters of Gibel carp, Carassius auratus gibelio. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Vol. 14, pp: 53-57.