بررسی میزان صافی خواری صدف مرواریدساز محار Pinctada radiata در شوری های مختلف تحت تاثیر گونه فیتوپلانکتون Isochrysis aff galbana

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور واحد بین الملل قشم، قشم، ایران

چکیده

صدف مرواریدساز محارPinctada radiata از خانواده Pteriidae یکی از مهم ­ترین صدف ­های مرواریدساز خلیج فارس می­ باشد. این مطالعه به ­منظور تعیین مقدار بهینه شوری و بررسی اثرات آن بر میزان صافی­ خواری صدف مرواریدساز محار با استفاده از فیتوپلانکتون Isochrysis aff galbana در 5 تیمار شوری (20، 25، 30، 35 و 40 قسمت در هزار) و 3 تکرار صورت پذیرفت. صدف ­ها با میانگین طول کل (پشتی – شکمی) 6/98 ± 49/67 میلی­ متر از جزیره هندورابی جمع­ آوری شد. تراکم اولیه فیتوپلانکتون جهت نغذیه 100000 سلول/ میلی­ لیتر درنظر گرفته شد و در زمان­ های یک ساعته و دو ساعته مجدداً تراکم آن­ ها شمارش شد. بیش ­ترین صافی­ خواری در شوری 35 قسمت در هزار بود که میزان آن در ساعت اول 89/46 ± 2459/77 و در ساعت دوم 57/00 ± 2820/39 میلی لیتر/ساعت/صدف رسید که با دیگر تیمارها اختلاف معنی­ داری داشت (0/05<P). کم ­ترین صافی­ خواری در شوری 20 قسمت در هزار بود که میزان آن در ساعت اول 37/02±140/51 و در ساعت دوم 22/11±40/55 میلی ­لیتر/ ساعت/ صدف رسید که با دیگر تیمارها اختلاف معنی ­داری داشت (0/05>P). نتایج به ­دست آمده بهترین شوری جهت انجام فعالیت ­های بیولوژیکی مانند تغذیه، تنفس و رشد صدف مرواریدساز محار 35  قسمت در هزار می­ باشد. هم­ چنین افزایش صافی­ خواری در ساعت دوم در شوری­ های 30، 35 و 40 قسمت در هزارنشان ­دهنده توانایی سازگاری صدف در آن شوری ­ها می ­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

study of amount filter feeding Pinctada radiata at different salinities using phytoplankton species Isochrysis aff galbana

نویسندگان [English]

 • Amer Abdollah nezhad banadery
 • Soheila Ebrahimi
Faculty of Science, Department of Biology, University of Payam Noor International Qeshm
چکیده [English]

Pearl oyster Pinctada radiata is belongs to the family Pteriidae and is one of the pearl oyster Persian gulf. This study was designed to determine the optimum amount of salt and its effects on the filtration Pearl maker incidents using phytoplankton Isochrysis aff galbana 5 treatments salinity (20, 25, 30, 35 and 40 parts per thousand), and 3 were repeated. Shells with an average length (dorsal - ventral) 49.67± 6.98 mm it was gathered from the Hendorabi island. The initial density of phytoplankton to town with 100,000 cells / ml were considered and at the time of one-hour and two-hour congestion they were counted again.Most filtration rate of 35 parts per thousand salinity that it is the first time 2459.77± 89 .46and  14.66% increase in the second hour with 2820.39±57 /00ml / hour / shellfish with Other treatments were significantly different (P˂0.05). The filtration rate was about 20 ppt salinity levels in the first hour 140.51 ±37.02and in the second hour with 32 .12% decrease, 40.55 ±22 .11 ml / h / shellfish with Other treatments were significantly different (P˂0.05). The overall results showed that this species best salt for biological activity such as eating, breathing and growing incidents of Pearl is 35 ppt salinity also increases the filtration at second on 30, 35 and 40 parts per thousand reflects its ability to adapt to face in salinity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pearl oyster
 • Hendorabi island
 • Pinctada radiata
 • Phytoplankton Isochrysis aff galbana
 1. سامان ­پژوه، م.، 1392. مروارید (مروری بر تاریخچه، صید و پرورش صدف­ های مرواریدساز  در ایران و جهان). تهران. انتشارات علمی آبزیان. 240 صفحه.
 2. عبدالعلیان، ع.، 1386. بررسی میزان فیلتراسیون صدفچه ­های صدف مرواریدساز لب سیاه بر روی گونه­ های فیتوپلانکتون Isochrysis affgalbana و Cheatocerod calciterans در دماهای مختلف. پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد دانشگاه آزاد واحد بندرعباس. 67 صفحه.
 3. رازانی، م.، 1390. راهنمای حفاظت و نگه­ داری از صدف­ ها و اشیا صدفی. تهران. انتشارات علمی آبزیان. 162 صفحه.
 4. Alagarswami, K. and Victor, A.C.C., 1999. Salinity tolerance and rate of filtration of the pearl oyster Pinctada fucata. Journal of the Marine Biological Association of India. Vol. 18, No. 1, pp: 149-158.
 5. Albentosa, M.; Beiras, R. and Camacho, A.P., 1998. Determination of optimal thermal condition for growth of clam Venerupis pullastra seed. Aquaculture. Vol. 126, pp: 315-318.
 6. Ballantyne, J.S., 1995. The effects of salinity acclimation on the osmotic proportion of mitochondria from the gill of Crassostrea virginica. Journal Experimental Biology. Vol. 133, pp: 449-456.
 7. Doroudi, M.S.; Southgate, P.C. and Lucas, J.S., 2003. Variation in clearance and ingestion rates by larvae of the black-lip pearl oyster Pinctada margaritifera feeding on various microalgae. Aquaculture Nutrition. Vol. 9, pp: 11-16.
 8. Lucas, J.S., 1992. Quantitative studies of feeding and nutrition during larval development of the coral reef asteroid Acanthaster planci. Journal Experimentation Marine Biology and Ecology. Vol. 65, pp: 173-193.
 9. McFalland, K.; Donaghy, L. and Volety, A.K., 2013. Effect of acute salinity changes on hemolymph osmolality and clearance rate of the non-native mussel, Perna viridis, and the native oyster, Crassostrea virginica, in Southwest Florida. Aquatic Invasions. Vol. 8, pp: 299-310.
 10. McMahon, R.F., 2001. Mollusca: Bivalvia. In Ecology and classification of North American freshwater invertebrate, (eds.) J.H. Thorp and A.P. Corich, San Diago: AcademicPress. pp: 315-399.
 11. Nakamura, Y.; Hashizume, K.; Koyama, K. and Tamaki, A., 2015. Effects of salinity on burrowing activity, feeding and growth of the clams Mactra venerifomis, Ruditapes philippinarum and Meretrix lusoria. Journal of Shellfish Research. Vol. 24, pp: 1053-1059.
 12. Rajesh, K.V.; Mohamed, K.S. and Kripa, V., 2001. Influence of algal cell concentration, salinity and body size on the filtration and ingestion rates of cultivable Indian bivalve. Indian Journal of Marine Sciences. Vol. 30, pp: 87-92.
 13. Riisgard, H.U.; Bottiger, L. and Pleissner, D., 2013. Effect of Salinity on Growth of Mussels, Mytilus edulis, with Special Reference to Great Belt (Denmark). Open Journal of Marine Science. Vol. 2, pp: 167-176.
 14. Shin, H.C.; Lee, J.H.; Jeong, H.J.; Lee, J.S.; Park, J.J. and Kim, B.H., 2009. The Influence of Water Temperature and Salinity on Filtration Rates of the Hard Clam, Gomphina veneriformis (Bivalvia). The Korean Journal of Malacology. Vol. 25, No. 2, pp: 161-171.
 15. Vojdani, F.N.; Salarzadeh, A.; Rameshi, H. and Sareban, H., 2015.Investigating the filtration rate of the Pretty blocked Venus Circenita callipyga by the microalga Isochrysis aff galbana at different temperatures and salinities. New York Science Journal. Vol. 8, No. 3, pp: 56-61.