مطالعه چند‌ریختی رنگی درجمعیت‌های قورباغه مردابی (Pelophylax ridibundus) در زیستگاه‌های شمالی و جنوبی استان خوزستان

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

 یکی از مهم‌ ترین اهداف زیست‌شناسی تکاملی، توصیف تنوع ریختی در جمعیت ­ها است، بررسی ریشه‌های این تنوع جهت تشریح روند تکامل و تغییرات گونه‌ها ضروری است. الگوهای رنگی جزء صفات مناسب برای شناسایی زیر‌گونه‌ها به‌شمار می‌رود و از آن‌جایی ­که ریخت‌های متنوعی از قورباغه‌ مردابی در طبیعت دیده می‌شود، مطالعه چند‌ریختی (پلی‌مورفیسم) رنگی این گونه در زیستگاه­ های شمالی و جنوبی استان خوزستان با توجه به جدایی جغرافیایی و تفاوت میکروکلیمایی انجام شد به این منظور نمونه‌­ها از زیستگاه‌های فوق طی بهار و پائیز 1395-96 صید شده و جهت شناسایی انواع ریختی مورد بررسی قرار گرفتند، بر‌اساس نتایج به ­دست آمده 7 نوع ریخت در این گونه شناسایی شد. سپس فراوانی ریخت‌های مختلف، رابطه چند‌ریختی و جنسیت نیز بررسی شد، با‌توجه به نتایج، ریخت 7 نسبت به سایرین دارای بیش‌ترین فراوانی بود، هم‌چنین صفات چند‌ریختی و جنسیت در قورباغه‌ مردابی مستقل از هم گزارش شد. به ­علاوه بیش‌ترین و کم‌ ترین تنوع ریختی بر‌اساس فصل مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Color polymorphism study on marsh frog populations (Pelophylax ridibundus) in the northern and the southern habitats of Khuzestan province

نویسندگان [English]

 • Ashraf Jazayeri
 • Fahime Saberi
Department of Biology, Faculty of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

           One of the main goals of evolutionary biology is to describe morphological diversity in the populations. It is necessary to examine the causes of such varieties in order to explain the process of evolution and change. Color patterns are considered to be the proper characteristics to identify subspecies and since various morphs of marsh frog can be seen in nature, the study of polymorphism color of this species in habitats of the northern and southern Khuzestan province was carried out due to geographical separation and microclimatological difference. In so doing, the samples were collected from the above-mentioned habitats during spring and autumn 1395-96. They were then studied in order to identify their morphological types. According to the results, 7 types of morph were identified in this species. Then the amount of different morphologies, the relationship between polymorphism and gender were examined. According to the results, morph 7 had the highest frequency among others. In addition, polymorphic traits and gender traits of marsh frog was reported independently. The highest and lowest morphological variation was determined based on the season.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biosystematics
 • Color polymorphism
 • Marsh frog
 • Pelophylax ridibundus
 1. بلوچ . م. و کمی . ح.ق.، 1385. دوزیستان ایران. انتشارات دانشگاه تهران. صفحات 153 تا 155 .
 2. پسرکلو، ع.؛ قارزی، ا.؛ کمی، ح.ق. و همایونی، م.، 1390. مطالعه چندریختی رنگی در قورباغه مردابی Rana ridibunda در استان گلستان. مجله زیست­ شناسی ایران. جلد 24، شماره 3.
 3. درویش، ج.، 1389. جمعیت‌ها، گونه‌ها و تکامل. ویرایش جدید، مایر، ا.، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. صفحات 329 تا 334.
 4. کاخکی، ا. و درویش، ج.، 1394. مبانی سیستماتیک جانوری. ویرایش دوم، مایر، ا.، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 194 صفحه.
 5. کیابی، ب.، 1386. جانور شناسی (2). انتشارات دانشگاه پیام نور. تهران. 145 صفحه.
 6. مولوی، ف.؛ پاشایی­ راد، ش.؛ کمی، ح.ق. و یزدان­ پناهی، م.، 1392. تعیین دامنه شکار برای قورباغه مردابی، Rana ridibunda در شالیزارهای شمالی کشور. مجله مهار زیستی در گیاه پزشکی. جلد 1، شماره 2.
 7. Dubey, S. and Roulin, A., 2014. Evolutionary and biomedical consequences of internal melanins. Pigment cell and melanoma research. Vol. 27, No. 3, PP: 327-338.
 8. Harley, C.D.G.; Pankey, M.S.; Wares, J.P.; Grosberg, R.K. and Wonham, M.J., 2006. Color polymorphism and genetic structure in the sea star Pisaster ochraceus. The Biological Bulletin. Vol. 211, No. 3, pp: 248-262.
 9. Hoffman, E.A. and Blouin, M.S., 2000. A review of colour and pattern polymorphisms in anurans. Biological Journal of the Linnean Society. Vol. 70, No. 4, pp: 633-665.
 10. http:// www.Amphibian Species of the World.ir
 11. Ishchenko, V.G., 2014. Ecological mechanisms determining stability of color polymorphism in the population of moor frog, Rana arvalis Nilss. Russian Journal of Herpetology. Vol. 1, No. 2, pp: 117-120.
 12. Jablonski, D.; Alena, A.; Vlcek, P. and Jandzik, D., 2014. Axanthism in amphibians: A review and the first record in the widespread toad of the Bufotes viridis complex (Anura: Bufonidae). Belgian Journal of Zoology. Vol. 144, No. 2, pp: 93-101.
 13. Lllls, G. and Glll, L.I., 2012. Sexual dimorphism and color polymorphism in the wallum sedge frog (Litoriao longburensis).  Journal of the Herpetological Review. Vol. 43, No. 2, pp: 236-240.
 14. Medina, I.; Wang, I.J.; Salazar, C. and Amézquita, A., 2013. Hybridization promotes color polymorphism in the aposematic harlequin poison frog, Oophagahistrionica. Journal of Ecology and evolution. Vol. 3, No. 13, pp: 4388-4400.
 15. Mohammadi, Z.; Khajeh, A.; Ghorbani, F. and Kami, H.G., 2015. A biosystematic study of new records of the marsh frog Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) (Amphibia: Ranidae) from the southeast of Iran. Journal of Asia Pacific Biodiversity. Vol. 8, No. 2, PP: 178-182.
 16. Moreno-Gómez, F.; Duque, T.; Fierro, L.; Arango, J.; Peckham, X. and Asencio-Santofimio, H., 2014. Histological Description of the Skin Glands of Phyllobates bicolor (Anura: Dendrobatidae) Using Three Staining Techniques. International Journal of Morphology. Vol. 2, No. 3, pp: 143-151.
 17. O'neill, E.M. and Beard, K.H., 2010. Genetic basis of a color pattern polymorphism in the coqui frog Eleutherodactylus coqui. Journal of Heredity. Vol. 1, No. 6, pp: 703-709.
 18. Shaffer, H.B.; Gidiş, M.; McCartney-Melstad, E.; Neal, K.M.; Oyamaguchi, H.M. and Tellez, M., 2015. Conservation genetics and genomics of amphibians and reptiles. Journal of Annu Rev AnimBiosci. Vol. 3, No. 1, pp:113-138.
 19. Zhelev, Z.; Arnaudov, A. and Boyadzhiev, P., 2014. Colour polymorphism, sex ratio and age structure in the populations of Pelophylax ridibundus and Pseudepidalea viridis (Amphibia: Anura) from anthropogenically polluted biotopes in southern Bulgaria and their usage as Bioindicators. Trakia Journal of Sci. Vol. 1, No. 1, pp: 1-14.