تعیین اسپکتروفتومتری لیتیم درسرم خون ماهی کفال طلایی (‏‎Lizza aurata‎‏) و ساردین دم سیاه (Sardinella Melanura) در خلیج چابهار با استفاده از معرف تورین

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

گروه شیمی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی، چابهار

چکیده

در این مطالعه واکنش­ گر تورین، در یک محیط قلیایی آب و استون با لیتیم تولید رنگ کرده و به ­طور مستقیم، با استفاده از روش ساده، ایمن و ارزان اسپکتروفتومتری برای اندازه­ گیری لیتیم در سرم خون دو گونه از ماهیان خلیج چابهار (ماهی کفال طلایی و ساردین دم سیاه) به­ کار رفته است. در زمستان سال 1395 از هر گونه ماهی 15 عدد صید و خون­گیری به عمل آمد و سرم خون جدا گردید. عوامل موثر بر واکنش تشکیل کمپلکس لیتیم-تورین مانند زمان واکنش، غلظت تورین، میزان پتاسیم هیدروکسید و استون بهینه ­سازی شدند و تحت شرایط بهینه، ضریب همبستگی، محدوده­ خطی و انحراف استاندارد (7=n) روش به ­ترتیب 0/994، 3-0/05 میلی­اکی والان بر لیتر و 0/82 درصد به ­دست آمدند. نتایج نشان دادند معرف تورین واکنش­ گری موثر و واکنش پذیر با لیتیم در سرم خون ماهی بوده و بر این اساس میانگین غلظت لیتیم در دو گونه ماهی مورد مطالعه در خلیج چابهار 0/22 میلی­ اکی والان بر لیتر اندازه ­گیری شد. داده ­های حاصل از این تحقیق با استفاده از روش t-test ناجور یا مستقل  با استفاده از نرم­ افزار SPSS در سطح اطمینان 95 درصد مورد بررسی قرار گرفت که نشان داد مقدار لیتیم موجود در سرم خون این دو گونه ماهی اختلاف معنی­ داری با هم ندارند.

کلیدواژه‌ها


  1. Elielton, C.; Espírito, S.; Teresa, M. and Carvalho, J., 2014. Determination of serum lithium: comparison between atomic emission and absorption spectrometry methods. Journal of Bras Patol Med Lab. Vol. 50, No. 1,
    pp: 12-19.
  2. Johnson, F.N., 1981. The Use 01 Fish in Studying the Behavioral Effects of Lithium. Phannacopsychiat. Vol. 14, pp: 208-212.
  3. Leonard, A.; Hantson, Ph. and Gerber, G.B., 1995. Mutagenicity, carcinogenicity teratogenicity of lithium compounds. Mutat. Res./Rev. Genet. Toxicol. Vol. 339, No. 3, pp: 131-137.
  4. Marczenko, Z.; Balcerzak, M. and Kloczko, E., 2000. Separation, Preconcentration and Spectrophotometry in Inorganic Analysis: Elsevier Scienc.
  5. Pérez-Granados, A.M. and Vaquero, M.P., 2002. Silicon, aluminium, arsenic and lithium: essentiality and human health implications. Journal of Nutr Health Aging.Vol. 6, pp: 154-162.
  6. Schrauzer, G.N., 2002. Lithium: occurrence, dietary intakes, nutritional essentiality. Journal of Amreican Coll Nutrition. Vol.21, No. 1, pp: 14-21.
  7. Uesugi, K. and Murakami, T., 1966. Spectrophotometric determination of lithium in sea water using thorin. Bunseki kagaku. Vol. 15, No. 5, pp: 482-487.
  8. Young, W., 2009. Review of lithium effects on brain and blood. Cell Transplant. Vol.18, pp: 951-975.