تعیین اسپکتروفتومتری لیتیم درسرم خون ماهی کفال طلایی (‏‎Lizza aurata‎‏) و ساردین دم سیاه (Sardinella Melanura) در خلیج چابهار با استفاده از معرف تورین

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

گروه شیمی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی، چابهار

چکیده

در این مطالعه واکنش­ گر تورین، در یک محیط قلیایی آب و استون با لیتیم تولید رنگ کرده و به ­طور مستقیم، با استفاده از روش ساده، ایمن و ارزان اسپکتروفتومتری برای اندازه­ گیری لیتیم در سرم خون دو گونه از ماهیان خلیج چابهار (ماهی کفال طلایی و ساردین دم سیاه) به­ کار رفته است. در زمستان سال 1395 از هر گونه ماهی 15 عدد صید و خون­گیری به عمل آمد و سرم خون جدا گردید. عوامل موثر بر واکنش تشکیل کمپلکس لیتیم-تورین مانند زمان واکنش، غلظت تورین، میزان پتاسیم هیدروکسید و استون بهینه ­سازی شدند و تحت شرایط بهینه، ضریب همبستگی، محدوده­ خطی و انحراف استاندارد (7=n) روش به ­ترتیب 0/994، 3-0/05 میلی­اکی والان بر لیتر و 0/82 درصد به ­دست آمدند. نتایج نشان دادند معرف تورین واکنش­ گری موثر و واکنش پذیر با لیتیم در سرم خون ماهی بوده و بر این اساس میانگین غلظت لیتیم در دو گونه ماهی مورد مطالعه در خلیج چابهار 0/22 میلی­ اکی والان بر لیتر اندازه ­گیری شد. داده ­های حاصل از این تحقیق با استفاده از روش t-test ناجور یا مستقل  با استفاده از نرم­ افزار SPSS در سطح اطمینان 95 درصد مورد بررسی قرار گرفت که نشان داد مقدار لیتیم موجود در سرم خون این دو گونه ماهی اختلاف معنی­ داری با هم ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spectrophotometric determination of lithium in blood serum of two species of mullet (Lizza aurata‎‏) and sardine (Sardinella Melanura) with thorin reagent in Chabahar Bay

نویسندگان [English]

 • Morteza Ziyaadini
 • Mir Mahdi Zahedi
 • Azadeh Dehghan-Rahimi
Department of Marine Chemistrey, Faculty of Marine Sciences, Chabahar Maritime University
چکیده [English]

In the present study, Thorin (Disodium 4-[2-(2-arsonophenyl)hydrazin-1-ylidene]-3-oxo-3,4-dihydronaphthalene-2,7-disulfonate) as a reagent was used by forming color in the alkaline water – acetone media for direct spectrophotometric determination of lithium in blood serum of  two species of mullet (Liza auratus) and sardines (Sardinella melanora) with thorin reagent  in Chabahar Bay. In December of 2016 from any fish caught 15 blood samples were taken and the serum was separated. Affecting factors such as reaction time, concentration of thorin and percent of potassium hydroxide and acetone again were studied and optimized. Under optimum conditions, the correlation coefficient, linearity range relative, standard deviation of method were obtained 0.994, 0.05-3 meq/L, 0.82% (n =7), respectively and the average concentration of lithium in blood serum of two fish species was estimated 0.22 meq/L. Also Analyzing data using SPSS was investigated. Due to the results there was no significant different in lithium concentration in blood serum of two fish species.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lithium
 • blood serum
 • fish
 • Thorin
 • Spectrophotometric Determination
 • Chabahar Bay
 1. Elielton, C.; Espírito, S.; Teresa, M. and Carvalho, J., 2014. Determination of serum lithium: comparison between atomic emission and absorption spectrometry methods. Journal of Bras Patol Med Lab. Vol. 50, No. 1,
  pp: 12-19.
 2. Johnson, F.N., 1981. The Use 01 Fish in Studying the Behavioral Effects of Lithium. Phannacopsychiat. Vol. 14, pp: 208-212.
 3. Leonard, A.; Hantson, Ph. and Gerber, G.B., 1995. Mutagenicity, carcinogenicity teratogenicity of lithium compounds. Mutat. Res./Rev. Genet. Toxicol. Vol. 339, No. 3, pp: 131-137.
 4. Marczenko, Z.; Balcerzak, M. and Kloczko, E., 2000. Separation, Preconcentration and Spectrophotometry in Inorganic Analysis: Elsevier Scienc.
 5. Pérez-Granados, A.M. and Vaquero, M.P., 2002. Silicon, aluminium, arsenic and lithium: essentiality and human health implications. Journal of Nutr Health Aging.Vol. 6, pp: 154-162.
 6. Schrauzer, G.N., 2002. Lithium: occurrence, dietary intakes, nutritional essentiality. Journal of Amreican Coll Nutrition. Vol.21, No. 1, pp: 14-21.
 7. Uesugi, K. and Murakami, T., 1966. Spectrophotometric determination of lithium in sea water using thorin. Bunseki kagaku. Vol. 15, No. 5, pp: 482-487.
 8. Young, W., 2009. Review of lithium effects on brain and blood. Cell Transplant. Vol.18, pp: 951-975.