بررسی فاکتور های رشد، بازماندگی و نسبت جنسی در نسل اول ماهیان دم شمشیری (Xiphophorus helleri) تغذیه شده با عصاره آلوئه ورا (Aloe vera)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: ۱۵۷۳۹-۴۹۱۳۸، گرگان، ایران

2 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 149-14965

چکیده

گیاه صبر زرد دارویی با نام علمیAloe vera  ازجمله گیاهان دارویی با ارزش در دنیا است. در این آزمایش فاکتور­های رشد، بقاء و نسبت جنسی در فرزندان نسل اول ماهیان دم شمشیری تغذیه شده با عصاره آلوئه­ ورا مورد بررسی قرار گرفت. ماهیان مولد با جیره حاوی سطوح مختلف عصاره پودری آلوئه ورا ۰ (شاهد یا تیمار ۱)، ۲۰ (تیمار ۲)، ۴۰ (تیمار ۳)، ۸۰ (تیمار ۴) و۱۶۰ ( تیمار ۵) میلی­ گرم بر کیلو­گرم جیره غذایی به ­مدت 14 هفته تغذیه شدند. در پایان آزمایش نتایج نشان داد که بیش ­ترین میزان میانگین تعداد لارو به مولد در تیمار ۴ و کم ­ترین میزان میانگین تعداد لارو به مولد در تیمار ا، 2 و 5 مشاهده شد. بین تیمار­های 3 و 4 اختلاف معنی­ د­اری مشاهده نشد. بیش ­ترین و کم ­ترین میزان نسبت جنسی ماده به نر به ­ترتیب در تیمار­های 5 و 3 مشاهده شد.  نتایج نشان داد که استفاده از دوز 40 و 80 میلی­ گرم عصاره پودری آلوئه ­ورا بر کیلوگرم جیره در مولدین ماده باعث افزایش تعداد لاروهای نر دم شمشیری حاصله از تکثیر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of growth and survival factors and sex ratio in the first-generation of Aloe vera-fed Xiphophorus helleri

نویسندگان [English]

 • Niloufar Mahigir 1
 • Mohammad Sudagar 1
 • Abbas Ali Hajibeglou 1
 • Shahram Dadgar 2
1 Department of Fisheries, School of Fisheries and the Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, PO Box: 15739-49138, Gorgan, Iran
2 Agricultural Research and Training Organization, Fisheries Research Institute of Iran, Tehran, POBox: 149-14965
چکیده [English]

Aloe Vera is one of the most valuable medicine herbs in the world. In this experiment, the growth factor, survival and sex ratio were meagured in the first-generation off spring of the Xiphophorus helleri fed with Aloe vera extract. Productive fish were fed diet containing different levels of Aloe vera powder extract 0 (control or treatment 1), 20 (treatment 2), 40 (treatment 3), 80 (treatment 4) and 160 (treatment 5) mg / kg for 14 weeks. At the end of the experiment, the results showed that the highest number average of larvae than productive was observed in treatment 4 and the lowest number average of larvae than productive was observed in 2 and 5 treatments and there were no significant differences between 3 and 4 treatments (P >0.05). The highest and the lowest sex ratio of male to female were observed in treatments 5 and 3 respectively. As a general conclusion, it can be concluded that the use of 40 and 80 mg of Aloe Vera powder extract per kg of diet in female broodstock probably increased the number of replicated male Xiphophorus helleri larvae.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Xiphophorus helleri
 • Aloe vera
 • Growth and survival
 • Reproductive
 1. امینی، م.، ۱۳۸۵. تکثیر و پرورش ماهیان زینتی. انتشارات نقش مهر. ۲۱۴ صفحه.
 2. پور­فرید، م.؛ کریمی­ جشنی، ح. و هوشمند ف.، ۱۳۹۲. تاثیر عصاره هیدرو­الکلی گیاه آلو­ئه ­ورا بر میزان غلظت سرمی هورمون­ های استروژن و پروژسترون و گنادوتروپین در رت. مجله دانشگاه علوم پزشکی جهرم. دوره 10، شماره 4، صفحات 7 تا 12.
 3. حاجی­ بگلو، ع.ع.، 1389. تأثیر پروبیوتیک پریمالاک و پربیوتیک ایمونووال بر رشد، میزان زنده­زایی و نسبت جنسی ماهی دم­شمشیری (xiphophorus helleri) و پلاتی (xiphophorus maculatus). پایان ­نامه کارشناسی­ ارشد شیلات. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 87 صفحه.
 4. حاجی ­بگلو، ع.ع. و سوداگر، م.، ۱۳۹۵. بررسی اثر عصاره ریزپوشانی شده گیاه فیکوس بنگهالنسیس (Ficus benghalensis) بر فاکتور­های رشد و تولید­مثلی در ماهیان دم­شمشیری (Xiphophorus helleri). فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری. سال 8، شماره ۲، صفحات 249 تا 258.
 5. زرجینی، ت. و علیوردی ­لو، ع.، 1393. اصول نوین پرورش گیاهان دارویی کاربری و نحوه استفاده از آن. تهران، آموزش فنی حرفه­ ای مزرعه زرین. 271 صفحه.
 6. عمادی، ح.، ۱۳۸۸. آکواریوم و تکثیر و پرورش ماهی ­های آکواریومی آب شیرین. انتشارات نقش مهر. ۱۷۳ صفحه.
 7. فرحی، ا. و سوداگر، م.، 1393. اثرات سطوح مختلف پروبیوتیک ایمونوژن جیره غذایی بر شاخص ­های تولیدمثلی مولدین ماهی آنجل (Pterophyllum scalare) و ارزیابی بقای لارو­های حاصله در مواجهه با تنش افزایش ناگهانی دما. مجله آبزیان زینتی. سال 2، شماره 1، صفحات 1 تا 9.
 8. قاسمی ­پیربلوطی،ع.،1388 . گیاهان دارویی و معطر (شناخت و بررسی اثرات آن ها). انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی. 111 صفحه.
 9. کدوری، م. و ملازاده، م.، 1392. تولید علمی و عملی گیاهان دارویی (کاشت، داشت، برداشت و خواص درمانی). تهران، انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی. 199 صفحه.
 10. مظفریان،و.، 1377.فرهنگ نام ­های گیاهان ایران. چاپ دوم. انتشارات فرهنگ معاصر. ۳۲ صفحه.
 11. مهینی، س.، ۱۳۸۸. اسرار ماهیان آکواریوم. انتشارات دریا­سر. ۱۹۸ صفحه.
 12. والتر، اسجوداسکمپبل، ک.؛ آکلوگ،ا.؛اف استیونس، پ. (ترجمه) سعیدی، ح.، 1382. سیستماتیک گیاهی. جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان. ۲۱۲ صفحه.
 13. Amrani, A.; Marti, O.; Gavalda, A.; Giralt, M. and Jolon, T., 1993. Effect of chronic Jolon T. immobilization stress on GH and TSH secretion in the rat, response to hypothalamic regulatory factory. Psychone Uroendocrinology. Vol. 18, No. 5-6, pp: 405-413.
 14. Arabshahi-Delouee, S. and Urooj, A., 2007. Antioxidant properties of various solvent extracts of mulberry (Morus indica L.) leaves Food Chem. Vol. 102, pp: 1233-1240.
 15. Arthington, A.H., 1989. Diet of Gambusia affinis holbrooki, Xiphophorus helleri, X. maculata and Poecilia reticulata (Pices: Poeciliidae) in streams in southeastern Queensland. Australia. Asian Fisheries Science.Vol.2, pp: 193-212.
 16. Benson, K.E. and Basolo, A.L., 2006. Male-male competition and the sword in male swordtails, Xiphophorus hellerii. Animal Behaviour. Vol. 71, pp: 129-134.
 17. Cassidy, A.; Bingham, S. and Setchell, KDR., 1994. Biological effects of a diet of soy protein rich in isoflavones on the menstrual cycle of premenopausal women. Am J Clin Nutr. Vol. 60, pp: 333-340.
 18. Englund, R.E., 2002. The loss of native biodiversity and continuing nonindigenous species introductions in freshwater estuarine, and wetland communities of Pearl Harbour. Oahu, Hawaiian Islands. Estuaries. Vol.25, pp: 418-430.
 19. FAO. 2017. FAO aquaculture newsletter. No. 56. Rome. 64 p.
 20. Franck, D.; Klamroth, B.; Taebel-Hellwig, A. and Schartl, M., 1998. Home ranges and satellite tactics of male green swordtails (Xiphophorus helleri) in nature. Behavioural Processes. Vol. 43, pp: 115-123.
 21. Ghosh, S.; Sinha, A. and Sahu, C., 2007. Effect of probiotic on reproductive performance in female livebearing ornamental fish. Aquaculture Research. Vol. 38, pp: 518-526.
 22. Grisdale-Helland, B.; Helland, S.J. and Gatlin,D.M., 2009. The effects of dietary supplementation with mannanoligosaccharide, fructooligosaccharide or galacto oligosaccharide on the growth and feed utilization of Atlantic salmon (Salmo salar). Aquaculture. Vol. 283, pp: 163-167.
 23. Hevroy, E.; Espe, M.; Waagbo, R.; Sandnes, K.; Ruud, M. and Hemre, G.I., 2005. Nutrient utilization in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed increased levels of fish protein hydrolysate during a period of fast growth. Aquaculture Nutrition. Vol. 11, pp: 301-313.
 24. Hile, R., 1963. Age and growth of the cisco, Leucichthys artedi (Le Sueur), in the lakes of the north-eastern. highlands. Wisconsin. Bull. U.S. Bur. Fish. Vol. 48, pp: 211-317.
 25. Knatur, S., 1995. Pathic handbook of herber formglas. Herbr Research. Publication. Inc.
 26. Monticini, P.; 2010. The ornamental fish trade. Globefish Research Programme. Vol. 102.
 27. Rani, P.; Immanuel, S. and Kumar, N.R., 2014. Ornamental Fish Exports from India: Performance Competitiveness and Determinants. International Journal of fisheries and Aquatic Studies. Vol. 1, pp: 85-92.
 28. Sahu, S.; Das, B.K.; Pradhan, J.; Mohapatra, B.C.; Mishra, B.K. and Niranjan Sarangi, N., 2007. Effect of Magnifera indica kernel as a feed additive on immunity and resistance to Aeromonas hydrophila in Labeo rohita finger lings. Fish and Shellfish Immunology. Vol. 21, pp: 301-331.
 29. Sardar, P.; Abid, M.; Randhawa, H.S. and Prabhakar, S.K., 2009. Effect of dietary lysine and methionine supplementation on growth, nutrient utilization, carcass compositions and haemato-biochemical status in Indian compositions and haemato-biochemical status in Indian diet. Aquaculture Nutrition. Vol. 38, pp: 111-148.
 30. Tamaru, C.S.; Cole, B.; Bailey, R.; Brown, C. and Ako, H., 2001. A manual for the commercial production of the swordtail, Xiphophorus hellerii. CTSA Publication No. 128. University of Hawaii Sea Grant Extension Service, Honolulu, Hawaii.
 31. Tavolga, W.N., 1949. Embryonic development of the platyfish (Platypoecilus), the swordtail (Xiphophorus) and their hybrids. Ame. museum of natural history. Vol. 94, 4 p.
 32. Telefo, P.B.; Moundipa, P.F. and Tchouanguep, F.M., 2004. Inductive effect of the leaf mixture extract of Aloe buettneri, Justicia insularis, Dicliptera verticillata and Hibiscus macranthus on in vitro production of estradiol. J Ethno Pharmacol. Vol. 91, pp: 225-230.
 33. Westphal, L.M.; Polan, M.L. and Trant, A.S., 2006. Double-blind, placebo-controlled study of FertilityBlend®: a nutritional supplement for improving fertility in women. Clinical and experimental obstetrics and gynecology. Vol. 4, pp: 205-208.