تشخیص افتراقی 4 گونه از خانواده های Trochidae و Turbinidae در مناطق بین کشندی جزیره هرمز (خلیج فارس) براساس بررسی ساختار سوهانک با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 181- 19735

چکیده

سوهانک مشخصه مهمی در مطالعه سیستماتیکی گاستروپودها می­ باشد. هدف ازتحقیق حاضر، تشخیص افتراقی شکم ­پایان خانواده ­های Trochidae وTurbinidae  در مناطق بین کشندی جزیره هرمز توسط مطالعه سوهانک با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره بود. نمونه­ برداری گاستروپودها در فصل بهار 1395 و از 6 ایستگاه در مناطق بین کشندی جزیره هرمز و عمق کم ­تر از یک متر انجام شد. نمونه ­ها بلافاصله فریز شده و به آزمایشگاه منتقل شدند. پس از مطالعه مورفومتریک، مواد آلی نمونه ­ها هضم و سوهانک جدا شده و توسط میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه حاضر، 4 گونه شامل Trochus firmus، Trochus erithreus و Turbo radiatus شناسایی شدند. نوع سوهانک در گونه های Trochus firmus، Trochus erithreus و Lunella coronata ریپیدوگلوسان بود که شکل دندان­ های مرکزی، جانبی و حاشیه­ ای در این سه گونه تفاوت داشت.نوعسوهانکدرگونه Turbo radiatusتنیوگلوسانبود.نتایجتحقیق حاضر دلالت بر این دارد که بررسی سوهانک توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره روش مناسبی برای شناسایی دقیق­تر گاستروپودها م­ی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Differential identification of four species of Trochidae and Turbinidae families (Gastropods) in intertidal zone of Hormuz island (Persian Gulf) by the microstructure of the radula

نویسندگان [English]

 • Nastaran Hossein 1
 • Maryam Eidi 1
 • Arya Ashja Ardalan 2
1 Department of Biology, Biological Science College, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin-Pishva, Iran
2 Islamic Azad University, North Tehran Branch, Faculty of Marine Science And Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The radula has been used as an important instrument in the systematic studies of gastropods. Aim of the present study was differential identification of the Trochidae and Turbinidae families of gastropods from the inter-tidal areas of Hurmoz Island by scanning electron microscope (SEM). Sampling was done from six stations in inter-tidal areas of Hurmoz Island in spring 2015 (once). The samples were freeze and transferred to laboratory. After morphometric study, the organic matter of the samples were digested and their radula were isolated and prepared for SEM study. Four species were identified in this research including Trochus firmus, Trochus erithreus (Trochidae), Turbo radiatus and Lunella coronata (Turbinidae). They existed in 3 stations. The types of radula were ripidoglossan in Trochus firmus, Trochus erithreus and Lunella coronata and taenioglossan in Turbo radiatus. The shape of central, lateral and marginal teeth were different in ripidoglossan radula of in Trochus firmus, Trochus erithreus and Lunella coronata. So, evaluation of radula by Scanning Electron Microscope could be an appropriate method for more exact identification of gastropods.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gastropod
 • Hormuz Island
 • Radula
 • Differential identification
 • Persian Gulf
 • SEM
 1. حسین ­زاده ­صحافی، ه.؛ دقوقی، ب. و رامشی، ح.، 1379. اطلس نرم­ تنان خلیج فارس، موسسه تحقیقات شیلات ایران.
 2. عیسی ­پور، ا.؛ 1392. پایان ­نامه کارشناسی­ ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی.
 3. میرزاباقری، د.؛ نبوی، س.م.؛ مهوری، ع. و کرمی، ک.، 1387. بررسی الگوی پراکنش شکم ­پایان در سواحل صخره ­ای جزیره هرمز. مجله پژوهش و سازندگی. دوره 21، شماره 3، صفحات 87 تا 95.
 4. Amini Yekta, F.; Kiabi, B.; Shokri, M.R. and Ashja Ardalan, A., 2012a. Abundance and species richness of intertidal gastropods in Qeshm Island, the Persian Gulf, before and after cyclone GONU (2007-2008). Journal of the Persian Gulf. Vol. 3, pp: 25-31.
 5. Amini Yekta, F.; Izadi, S. and Asgari, M., 2012b. Distribution of rocky intertidal molluscs in Qeshm Island, the Persian Gulf. INOC-CNRS, International Conference on Land-Sea Interactions in the Coastal Zone Jounieh, Lebanon. pp: 140-145.
 6. Asgari, M.; Yekta, F.A. and Izadi, S., 2012. Dominant intertidal crustacean and gastropod species in Qeshm Island, Iran, northern Persian Gulf. Marine Biodiversity Records. Vol. 5, 87 p.
 7. Barco, A.; Herbert, G.; Houart, R.; Fassio, G. and Oliverio, M., 2010. A molecular phylogenetic framework for the Muricidae, a diverse family of carnivorous gastropods. Molecular Phylogene and Evolution. Vol. 56, pp: 1025-1039.
 8. Beria, F. and Deniz, A., 2007. Further SEM assessment of radular characters of the limpets Patella caerulea and P. rustica (Mollusca: Gastropoda) from Antalya Bay, Turkey. Turkish Journal of Zoology. Vol. 33, pp: 359-365.
 9. Cruz, R.L. and Farina, M., 1998. Minerals of the radular apparatus of Falcidens sp. and the evolutionary implications for the phylum Mollusca. The Biological Bulletin. Vol. 194, pp: 224-230.