تایپینگ مولکولی کاست کروموزومی SCCmec در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، ایران

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده

استافیلوکوکوس اورئوس یکی از عوامل بیماری زای مهم در عفونت های بیمارستانی و خارج بیمارستانی می باشد. افزایش مقاومت استافیلوکوکوس اورئوس به داروهای آنتی بیوتیک یکی از معضلات مهم در درمان بیماران است و به این ترتیب مطالعه مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس بسیار مهم است.هدف از این مطالعه تایپینگ مولکولی کاست کروموزومی ژن SCCmec در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین می ­باشد. در این مطالعه 106 ایزوله بالینی استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های بالینی بستری در بیمارستان میلاد تهران جمع آوری شدند و با تست های بیوشیمیایی شناسایی گردید. تست حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس به 2 آنتی بیوتیک اگزاسیلین و سفوکسیتین از طریق روش دیسک دیفیوژن بر اساس پروتکل CLSI 2015  مورد برسی قرار گرفت. استخراج ژنومی تمامی ایزوله ها با روش جوشاندن انجام شد وtyping  SCCmec با روش PCR و multiplex PCR انجام شد. از مجموع 106 ایزوله استافیلوکوکوس 50 ایزوله (%16/47) MRSA بودند. PCR و تایپینگ نشان داد که تایپ I 11 مورد (22%)، تایپ II 20 مورد (40%)، تایپ III 28 مورد (%56)، تایپ IVa 7 مورد (14%)، تایپ IVb 5 مورد(10%)، تایپ IVc 12 مورد(24%)، تایپV 9 مورد(18%) وتایپ IVd در هیچ نمونه ای یافت نشد. تایپ های مختلف SCCmec وابستگی هایی به محل جداسازی سویه ها دارد و تفاوت هایی در نوع و میزان شدت مقاومت به آنتی بیوتیک های مختلف دارد، در این مطالعه تایپ IVa کمترین تایپ SCCmec بود و بیش ترین تایپ شناسایی شده در این تحقیق مربوط به تایپ III و  IIبود که این تایپ عمدتاً ایجاد سویه هایی می کند که عامل بروز مقاومت های چندگانه دارویی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular typing SCCmec cassette chromosome in methicillin resistant Staphylococcus aureus strains

نویسندگان [English]

 • Parvane Atayi 1
 • Fatemeh Noorbakhsh 2
 • Shohreh Zare Karizi 1
1 Department of Genetic, Biological Science College, Varamin-pishva branch,Islamic Azad University,Varamin-Pishva,Iran
2 Department of Microbiology, Faculty of Biological Sciences, Islamic Azad University Varamin-Pishva Branch, Pishva, Iran
چکیده [English]

Staphylococcus aureus is one of the most important pathogens acquired of hospital and community. The aim of this study is molecular typing SCCmec cassette chromosome genes in S. aureus strains resistant to methicillin. In this study 106 clinical isolates of Staphylococcus aureus were collected of hospitalized patients in the milad hospital. Antibiotic susceptility test was performed in 106 isolates of Staphylococcus aureus by oxacillin and cefoxitin by disk diffusion method according to CLSI protocol. Fifthy resistant strains were isolated. DNA Extenation of resistant strains were performed by boiling method, SCCmec genotype was determined by PCR and multiplex PCR.A total of 50(47.15%) isolates of S.aureus were MRSA. PCR and typing showed that type I 11 (22%), type II 20 cases (40%), type III (28%), type IVa 7 (14%), type IVb 5 (10%), type IVc 12 ( 24%), type V 9 (18%) were observed  and SCCmec type IVd was not observed in isolates. Different Sccmec type is related to the origine of strains isolation and differ in susceptibility to Antibiotics. In this study, type IVa was least Sccmectype and type III and type II were most common genotype in strains, which induce multi drug resistance in strains.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Methicillin resistant Staphylococcus aureus(MRSA)
 • SCCmec
 • Molecular typing
 1. Abdollahi, A.; Koohpayeh, S.; Najafipoor, S.; Mansoori, Y.; Abdollahi, S. and Jaafari, S., 2012. Evaluation of drug Resistance and Staphylococcal cassette chromosome (SCCmec) types among methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). J Alborz Health. Vol. 1, No. 1, pp: 47-52.
 2. Adaleti, R.; Nakipoglu, Y.; Karahan, Z.C.; Tasdemir, C. and Kaya, F., 2008.  Comparison of polymerase chain reaction and conventional methods in detecting methicillin resistant Staphylococcus aureus. J Infect Dev Ctries. Vol. 2, No. 1, pp: 46-50.
 3. Amiri, Z.; Safari, D. and Mousavi, Gh., 2010. SCCmec gene cassette chromosome complex molecular characterization and typing of methicillin resistant Staphylococcus aureus strains isolated from clinical samples martyr Beheshti Hospital during the year. Quarterly Journal of grace. Vol. 4, No. 14, pp: 439-446.
 4. Boucher, H.; Miller, L.G. and Razonable, R.R., 2010.  Serious Infections Caused by Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. Clin Infect Dis. Vol. 51, No. S2, pp: 183-197.
 5. Casey, A.L.; Lambert, P.A. and Elliott, T., 2007. StaphylococciInt J Antimicrob Agents. Vol. 29, No. 3, pp: S23-S32.
 6. Chung, T.P.: Ito, T. and Ma, X.X., 2006. Staphylococcal cassette chromosome mec (SCCmec) typing of methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains isolated in 11 Asian countries: a proposal for a new nomenclature for SCCmec elements. Antimicrob. Agents. Chemother. Vol. 50, pp: 1001-1012.
 7. Da silva, E.R.; Boechat, J.U.D. and Da Silva, N., 2006. Coagulase polymorphism of Staphylococcus aureus isolated from goat mastitis in Brazilian dairy herds. Latters in Appleid Microbiology. Vol. 42, pp: 30-34.          
 8. Fatholahzadeh, B.; Emaneini, M.; Gilbert, G.; Udo, E.; Aligholi, M.; Modarressi, M.H.; Nouri, K.; Sedaghat, H. and Feizabadi, M.M., 2008. Staphylococcal cassette chromosome mec (SCCmec) analysis and antimicrobial susceptibility patterns of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) isolates in Tehran, Iran. Microb Drug Resist. Vol. 14, No. 3, pp: 217-220.
 9. Ghaznavi-Rad, E.; Nor Shamsudin, M.; Sekawi, Z.; van Belkum, A. and Neela, V., 2010. A simplified multiplex PCR assay for fast and easy discrimination of globally distributed staphylococcal cassette chromosome mec types in meticillinresistant Staphylococcus aureus. Journal of Medical Microbiology. Vol. 59, pp: 1135-1139.
 10. Hwwari, A.; Hendrix, E.; Hebden, J.; Edelman, R.; Martin, M. and Campbell, W., 1998.  Phenoytpic and genotypic characterization of nosocomial Staphylococcus aureus isolates from trauma patients. J Clin Microbiol. Vol. 36, pp: 414-420.
 11. Ishino, K.; Tsuchizaki, N.; Isheikawa, J. and Hotta, K., 2007.  Usefulness of PCR-RFLP typing of the coagulase gene to discriminate Arbekacin resistant methicillin resistant Staphylococcus aureus strains. Journal of Clinical Microbiology. Vol. 45, No. 2, pp: 607-609.
 12. Ito, T.; Okuma, K.; Ma, X.X.; Yuzawa, H. and Hiramatsu, K., 2003. Insights on antibiotic resistance of Staphylococcus aureus from its whole genome: genomic island SCC.Drug Resist Updat. Vol. 6, No. 1, pp: 41-52.
 13. Ito, T.; Katayama, Y. and Asanda, K., 2001. Structural comparison of three types of staphylococcal cassette chromosome mec integrated in the chromosome in methicillin resistant Staphylococcus aureus. Antimicrob Agents Ch. Vol. 45, No. 12, pp: 1323-1326.
 14. Japoni, A.; Alborzi, A.; Orafa, F.; Rasoli, M. and Farshad, S., 2004.  Distribution patterns of methicillin resistance genes (mecA) in Staphylococcus aureus isolated from clinical specimens. Iran Biomed J. Vol. 8, pp: 173-178.
 15. Mahon, C.R.; Lehman, D.C. and Manuselis, G., 2007. Staphylococcus saprophyticus identification. Diognostic microbiology.3 th ed, st Louis, MO: Sauders Elsevier. pp: 369-380.
 16. Momtaz,H.;Tajbakhsh,E.andRahimi, E., 2011. Coagulase gene polymorphism of Staphylococcus aureus isolated from clinical and sub clinical bovine mastitis in Isfahan and Chaharmahal va Bakhtiari provinces of Iran. Comp Clin Pathol. pp: 20-29.
 17. Moon, J.S.; lee, A.R.; Kang, H.M.; Lee, E.S.: Kim, M.N.; PALK, Y.H. and Joo, Y.S., 2007. Phenotipic and genetypic antibiogram of methicillin resistant staphylococcus aureus isolated from bovine mastitis in korea. J paing Sci. Vol.  90, pp: 1176-1185.
 18. Nasonova, E.S., 2008. Pulsed field gel electrophoresis: theory, instruments and applications. Tsitologiia. Vol. 50, No. 11, pp: 927-935.
 19. Noto, M.J. and Archer, G.L., 2006. A subset of Staphylococcus aureus strains harboring staphylococcal cassette chromosome mec (SCCmec) type IV is deficient in CcrAB-mediated SCCmec excision. Antimicrob Agents Chemother. Vol. 50, pp: 2782-2788.
 20. Novick, R.P.; Schlievert, P. and Ruzin, A., 2001.  Pathogenicity and resistance islands of staphylococci. Microbes Infec. Vol. 3, No. 7, pp: 585-594.
 21. Peng, Q.; Hou, B.; Zhou, S.; Huang, Y. and Hua, D., 2010. Staphylococcal Cassette choromosome mec (SCCmec) analysis and antimicrobial susceptibility profiles of methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) isolates in a teaching hospital, Shantou, China. African J Microbiol Research. Vol. 4, No. 9, 848 p.
 22. Rahbar, M.; Yaghoobi, M. and Fattahi, A., 2006. Comparison of Different Laboratory Methods for Detection of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. Pak J Med Sci. Vol. 22, No. 4, pp: 442-445.
 23. Reza Zadeh, M.; Ghaznavi Rad, E.; Yousefi, D. and Sarmadian, D., 2014. Comparison of the two disk diffusion method and polymerase chain reaction (PCR) to detect methicillin-resistant S. aureus strains. In South Medical journal. Vol. 3, No. 17, pp: 280-289.
 24. Takano, T.; Higuchi. W.; Otsuka, T.; Baranovich, T.; Enany, S. and Saito, K., 2008. Novel characteristics of community-acquired methicillin resistant Staphylococcus aureus belonging to multilocus sequence type 59 in Taiwan. Antimicrob Agents Chemother. Vol. 52, No. 3, pp: 837-845.
 25. Tenover, F.C. and Moellering, R.C., 2007. The Rationale for Revising the Clinical and Laboratory Standards Institute Vancomycin Minimal Inhibitory Concentration Interpretive Criteria for Staphylococcus aureusClin Infec Dis. Vol. 44, No. 9, pp: 1208-1215.
 26. Thong, K.l.; Jumie, j.; liew, F.Y.; Yusof, M.Y. and Hanifah, Y.A., 2009.  Antibiograms and molecular subtypes of methicillin resistant staphylococcus aureus in local teching hospital, Malaysia. J Microbiol Biotechnol. Vol. 19, pp: 1265-1270.
 27. Warsa, U.C.; Okubo, T. and Okamoto, R., 1996. Antimicrobial susceptibilities and phage typing of Staphylococcus aureus clinical isolates in IndonesiaJournal of Infection and Chemotherapy. Vol. 2, No. 1, pp: 29-33.