تاثیر روش های مختلف تغذیه کمکی بر عملکرد بره های مغانی در زیستگاه بومی آن

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران

2 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر روش­های مختلف تغذیه کمکی بر افزایش وزن بره­های شیرخوار در شرایط مرتع  بود. تعداد 90  رأس بره نر یک ماهه از یک گله عشایری انتخاب گردید و به­مدت 90 روز در فصل بهار سال 1394، در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 3  تیمار و 3  تکرار (10 رأس بره در هر تکرار) مورد آزمایش قرار گرفتند. سه تیمار شامل: 1- پرورش به­روش سنتی (تغذیه با شیر مادر و علوفه مرتع) به عنوان تیمار شاهد، 2- تغذیه با بلغور جو به­­میزان 266 گرم در روز به­ازای هر رأس علاوه بر شیر مادر و تغذیه از مرتع (تیمار بلغور جو)، 3- تغذیه با کنسانتره به­میزان 311 گرم در روز به­ازای هر رأس علاوه بر شیر مادر و تغذیه از مرتع (تیمار کنسانتره) بودند. دوره عادت­پذیری، 14 روز درنظر گرفته شد. بره­ها در شروع آزمایش و با  فواصل 14 روزه، قبل از خوراک دهی نوبت صبح، توزین شدند. شیر مازاد بر مصرف بره­ها و نمره وضیعت بدنی میش­های زایمان کرده به­طور ماهانه اندازه­گیری و ثبت گردید. بیش­ترین میزان افزایش وزن کل دوره، نمره وضیعت بدنی میش­ها و شیر تولیدی میش مادر در تیمار کنسانتره و کم­ترین آن­ها در تیمار شاهد مشاهده  شد (0/50>p). به­طورکلی، از نظر اقتصادی استفاده از کنسانتره و بلغور جو در تغذیه بره­های شیرخوار در مقایسه با روش سنتی، به­ترتیب باعث افزایش 61/4 و 17/4 هزار تومان سود خالص دامدار به­ازاء هر رأس گوسفند در گله مورد مطالعه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different supplementary feeding methods on performance of Moghani lamb in its native habitat

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Sahraei 1
 • Nader Asadzadeh 2
 • Akbar Abarghani 1
1 Animal Science Research Department, Ardabil Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Ardabil, Iran.
2 Animal Science Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this experiment was to evaluate the effects of supplementary feedingmethods on Moghani suckling lambs weight gain in rangeland condition. This experiment was carried out for 90 days in the spring of 2015 in  completely randomized design with 3 treatments and 3 replicates of 10 lambs (male) in each treatment. Treatments including: 1. Traditional method without nutrition in rangeland; the lambs were taken with the ewes to the range, 2. Feeding 266 g/day barley grains, in addition to ewe milk and nutrition from the rangeland and 3. Feeding 311 gr/day of concentrates in addition to ewe milk feeding and nutrition from the rangeland. Lambs were weighed at the beginning of the experiment and every 14 days before feeding in the morning through the experimental period. Milk yield and body condition score of the ewes were recorded every month. The weight gain, body condition score and milk yield were significantly higher in concentrate fed lambs rather than other treatments (p<0.05). In conclusion, in terms of economical, feeding the suckling lambs with concentrate and barley respectively lead to 61.4 and 17.4 thousand tomans increase in net income in comparison to traditional method in the studied flock.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lamb
 • Supplementary feeding
 • Nomadic flock
 • Performance
 1. افشاری­میرک، ح.؛ کیانزاد، م.ر.؛ اسماعیلی­راد، ا. ؛ زارعی، ا.؛ قنبری، ا.؛ خاطرمقدم، ع.ر.؛ گیلانی، ف.؛ موسوی، م.ن. و غروی، غ.ع.، 1376. بررسی وضیعت گله­داری در استان اردبیل. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل.
 2. پناه، م.؛سوری، م. و  وره زردی، س.، 1391.  اثر جیره تکمیلی بر رشد و خصوصیات لاشه بره­های شیرخوار. مجله تولیدات دامی. دوره 14 ، شماره 1، صفحات 33 تا 40.
 3. خالداری، م1389. اصول پرورش گوسفند و بز. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
 4. صادقی­پناه، ح.، 1395. زود از شیرگیری. نشریه ترویجی، معاونت ترویج، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. شماره 97.
 5. سعادت­نوری، م. و سیاه منصور، ص.، 1390. اصول نگه­داری و پرورش گوسفند. نوبت چاپ 11.
 6. منعم، م.؛ اسماعیلی­راد، ا. ودخانچی،س.، 1367. طرح شناسایی گوسفندان بومی ایران (گوسفند مغانی). مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور.  نشریه پژوهشی شماره 57.
 7. قره­باش،ا.؛ قورچی، م.؛ حسنی، ت.؛ تربتی­نژاد،س.و منصوری، ه1388. مقایسه اثرات شیر میش، جایگزین شیر و سه نوع جیره آغازین بر سنتز پروتئین میکروبی، فراسنجه­های تخمیری شکمبه، متابولیت­های خون و ادرار بره­های شیرخوار نژاد دالاق. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. شماره 4، صفحات 461 تا 470.
 8. کاشکی، و.ا.؛ عبدی­قزلجه، ع.ا. و توکلی، ح1389. مقایسه دو سیستم سنتی و جدید پرورش بره­های کردی. چهارمین کنگره علوم دامی ایران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
 9. عزیزی، ر.؛ میرشمس­الهی، آ. و منصوری، ه.، 1395. بررسی اثر تغذیه جایگزین شیر گوساله بر عملکرد بره­های شیرخوار فراهانی. تحقیقات کاربردی در علوم دامی. شماه ، صفحات 63 تا 70.
 10. Brand, T.S. and Brundyn, L., 2015. Effect of supplementary feeding to ewes and suckling lambs on ewe and lamb live weights while grazing wheat stubble. South African Journal of Animal Science. Vol. 45, No. 1.
 11. Fernandes, S.R.; Monteiro, A.L.G.; Silva, C.J.A.; Silva, M.G.B.; Rossi Junior, P.; Souza, D.F.; Salgado, J.A. and Hentz, F., 2011. Performance, carcass traits and costs of Suffolk lambs finishing systems with early weaning and controlled suckling Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal. Vol. 12, pp: 527-537.
 12. Fimbers, H.; Kawas, J.R.; Picon-Rubio, G. and Lu, C.D.,2002. Nutrient intake, digestibility, mastication & ruminal fermentation of lambs fed finishing ration with various forage levels. Small ruminant res.Vol. 43, pp: 275-281.
 13. Garcia, C.A.; Costa, C.; Monteiro, A.L.G.; Neres, M.A. and Rosa, G.M.,2003. Performance & carcass traits of lambs fed diets with different energy levels grown in creep feeding. Revista brasileira de zootecnia. Vol. 32, pp: 1371-1379.  
 14. Ghanbari, A. and Sahraei, M., 2012. Determination of nutritional value in three forage species in three phonological stages in Sabalan rangelands, Ardebil, Iran. Journal of Rangeland Science. Vol. 2, No. 2.
 15. Hart, S.P. and Glimp, H.A., 1991. Effect of diet composition and feed intake level on diet digestibility and rumenal metabolism in growth lambs.  Journal of Animal Science. Vol. 69, pp: 1636-1644.
 16. Keskin, M. and Blcher, O., 2002. Effects of milk replacer on kid growth and farm profitability in the Shami Goat, Turkish J veterinary and animal scie. Vol. 26, pp: 1133-1136.
 17. Lane, M.A. and Jesse, B.W., 1997. Effect of volatile fatty acid infusion on development of the rumen epithelium   in neonatal sheep. Jour of dairy science. Vol. 80, pp: 740-474.
 18. Lane, M.A.; Baldwin, R.L. and Jesse, B.W., 2000. Sheep rumen metabolic development in response to age and dietary treatments. Jour of animal science. Vol. 78, pp: 1990-1996.
 19. MorandFehr,P.,2005. Recent developments in goat nutrition and application: A review. Small ruminant research.
  Vol. 60, pp: 25-43.
 20. Napolitano, F.; De Rosa, G. and Sevi, A., 2008. Welfare implications of artificial rearing and early weaning in sheep. Applied Animal Behaviour Science. Vol. 110, pp: 58-72.
 21. National Research Council. 2007. Nutrient requirements of small ruminants: sheep, goats, cervids and new world camelids. National Academy Press, Washington, DC.
 22. Nockels, C.F.; Kintner, L.D. and Fander, W.H., 1966. Influence of ration on morphology, histology and trace mineral content of sheep rumen papilla, Journal of Dairy Science. Vol. 49, pp: 1068-1074.
 23. Poe, S.E.; Ely, D.G.; Mitchell, G.E.; Glimp, H.A. and Deweese, W.P., 1971. Rumen development in lambs. II. Rumen metabolic changes. Journal of Animal Science. Vol. 32, pp: 989-993.
 24. SAS Institute. 2004. SAS, Users Guide, Statistics, Version 9.1 ed. SAS Institute, Inc. Cary, NC.
 25. Santra, A. and Karim, S.A., 1999. Effect of protein levels in creep mixture on nutrient utilization and growth performance of pre-weaner lambs. Small Ruminant Research. Vol. 33, No. 2, pp: 131-136.
 26. Sanz Sampelayo, M.R.; Allegretti, L.; Extremera, F.G. and Boza, J., 2003. Growth, body composition and energy utilization in pre-ruminant goat kids, Effect of dry matter concentration in the milk replacer and animal age, Small Ruminant Research. Vol. 49, pp: 61-67.
 27. Silva,M.G.B.; Monteiro,A.L.G.; Silva, C.J.A.; Fernandes, S.R.; Silva, A.L.P. and Paula, E.F.E., 2011. Strategies of early weaning and concentrate supplementation on the daily behavior of lambs produced on Tifton85 pasture. Revista brasileira de saúde e produção animal. Vol. 12, pp: 1084-1094.
 28. Thompson, J. and Meyer, H., 1994. Body Condition Scoring of Sheep .EC 1433 Oregon State University.
 29. Yanez Ruiz, D.R.; Moumen, A.; Martin Garcia, A.I. and Molina, A.E., 2004. Ruminal fermentation and degradation patterns, protozoa population and urinary purine derivatives excretion in goat and wethers fed diets based on two-stage olive cake: effect of PEG supply. Journal of Animal Science. Vol. 82, pp: 2023-2032.