اثر افزودنی لاکتوباسیلوس بوچنری بر روی خصوصیات شیمیایی و پایداری هوازی سیلاژ یونجه مکمل شده با ملاس یا تفاله پرتقال

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز

چکیده

هدف از این طرح بررسی اثرات افزودنی تجاری لالسیل (لاکتوباسیلوس بوچنری) بر روی خصوصیات شیمیایی سیلاژ یونجه مکمل شده با ملاس یا تفاله پرتقال بود. تیمارهای آزمایشی شامل 1: علوفه یونجه (تیمار شاهد)، 2: علوفه یونجه به­ همراه افزودنی باکتریاییcfu  108×3 بر گرم، 3: علوفه یونجه به ­همراه تفاله پرتقال، 4: علوفه یونجه به ­همراه تفاله پرتقال و افزودنی باکتریاییcfu  108×3 بر گرم، 5: علوفه یونجه به ­همراه 5 درصد ملاس، 6: علوفه یونجه به­ همراه 5درصد ملاس و افزودنی باکتریایی cfu  108×3 بر گرم بودند. علوفه یونجه در مرحله گلدهی برداشت و پس از 24 ساعت پلاسیده شدن به ­همراه تفاله پرتقال با سطح ذکر شده لالسیل با نسبت وزنی 2100 گرم یونجه پلاسیده و760 گرم تفاله پرتقال به ­مدت 90 روز سیلو گردید. داده‌های به ­دست آمده در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی با 3 تکرار تجزیه و تحلیل گردید. افزودن تفاله پرتقال، ملاس و افزودنی باکتریایی سبب ایجاد تغییرات معنی‌داری در ماده خشک نسبت به تیمار شاهد گردید (0/05>pH.  (تمام نمونه‌ها کم ­تر از 4/55 بود اما pH تیمار شاهد در مقایسه با سایر تیمارها بالاتر بود (0/05>p). افزودن تفاله پرتقال، ملاس و مکمل باکتریایی به یونجه پلاسیده سبب افزایش معنی‌دار کل اسیدهای چرب فرار شد (0/05>p). افزودنی باکتریایی لالسیل به­ همراه تفاله پرتقال یا ملاس با در دسترس قرار دادن کربوهیدرات قابل تخمیر برای لاکتوباسیل‌ها و کاهش سریع pH و محدود نمودن رشد مخمرها و قارچ‌ها منجر به بهبود کیفیت سیلاژ حاصله می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Lactobacillus Buchneri on chemical properties and aerobic stability of alfalfa silage supplemented with molasses or orange pomace

نویسندگان [English]

 • Niloofar Shafipoor
 • Maghsoud Besharati
 • Einollah Abdi
 • Zabihollah Nemati
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Ahar University of Tabriz
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effects of commercial additives Lalsyl (Lactobacillus Buchneri) on the chemical characteristics of alfalfa silage supplemented with molasses or orange pomace. The treatments included: 1) alfalfa hay (control), 2) alfalfa hay with bacterial additive 3×108 cfu/g, 3) alfalfa hay with orange pomace, 4) alfalfa hay with orange pomace and bacterial additive 3×108 cfu/g, 5) alfalfa hay with 5% molasses, 6) alfalfa hay with 5% molasses and bacterial additive 3×108 cfu/g. Alfalfa hay harvested at flowering stage and after 24 hours wilthed and mixed orange pomace with ratio of 2100 g and 760 g, respectively, and was ensiled for 90 days. The data were analyzed in a completely randomized design with three replications. The addition of orange pomace, molasses and bacterial additive in any of the treatments caused significant changes in dry matter content compared to control (p<0.05). The pH of all treatments was less than 4.55 and pH of control treatment was higher than other treatments (p<0.05). Add orange pulp, molasses and hay withered bacterial supplements significantly increased the soluble carbohydrate and total volatile fatty acids (p<0.05). Bacterial additive with orange pomace or molasses with the availability of fermentable carbohydrates for lactobacillus and couse a rapid reduction in pH and limit the growth of lactobacilli and yeasts and fungi and improve silage quality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Alfalfa silage
 • Bacterial additives
 • Orange pulp
 • Quality index
 • Soluble carbohydrates
 1. اسدی­الموتی، ع.؛ علیخانی، م.؛ قربانی، غ.ر. و سمیع، ع.ح.، 1383. اثر افزودنی‌های مختلف بر کیفیت تخمیر سیلوی ارزن در شرایط آزمایشگاهی. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. شماره 3، صفحات 149 تا 161.
 2. سیدمومن،س.م.، 1382. مطالعه اثرات سطوح بقایای پوست‌گیری و تانن موجود در آن بر رشد بدن و تولید کرک بز کرکی راینی. پایان‌نامه کارشناسی­ارشد علوم دامی. دانشگاه آزاداسلامی واحد کرج.
 3. Adesogan, A.T.; Krueger, N.; Salawu, M.B.; Dean, D.B. and Staples, C.R., 2004. The influence of treatment with dual purpose bacterial inoculants or soluble carbohydrates on the fermentation and aerobic stability of bermudagrass. J. Dairy Sci. Vol. 87, pp: 3407-3416.
 4. Aksu, T.; Baytok, E.; Karslı, M.A. and Muruz, H., 2006. Efects of formic acid, molasses and inioculant additives on corn silage composition, organic matter digestibity and microbial protein synthsis in ship. Small Rumin. Res. Vol. 61, pp: 29-33.
 5. Anderson, B.K. and Jackson, N., 1970. Conservation of wilted and unwilted grass in air-tight metal containers with or without the addition of molasses. J. Sci. Food Agr. Vol. 21, pp: 235-239.
 6. AOAC. 2002. Association of Official Analytical Chemists. Official Methods of Analysis. 17th ed. AOAC. Arlington. VA.
 7. Baytok, E.; Aksu, T.; Karsli, M.A. and Muruz, H., 2005. The effects of formic acid, molasses and inoculant as silage additives on corn silage composition and ruminal fermentation characteristics in sheep. Turk. J. Vet. Anim. Sci. Vol. 29, pp: 469-474.
 8. Bouriako, I.A.; Shihab, H.; Kuri, V. and Margerison, J.K., 2001. Influence of wilting time on silage compositional quality and microbiology of grass clover mixtures. Proc Br Soc Anim Sci. 88 p.
 9. Contreras-Govea, F.E.; Muck, R.E.; Mertens, D.R. and Weimer, P.J., 2010. Microbial inoculant effects on silage and in vitro ruminal fermentation, and microbial biomass estimation for alfalfa, bmr corn, and corn silages. Anim. Feed Sci. Tech. Vol. 163, No. 1, pp: 2-10.
 10. Dawson, F.; Steen, B.; Gordon, F. and Kilpatrick, S., 1999. The effects of wilting grass before ensiling on silage intake. Grass Forage Sci. Vol. 54, pp: 237-247.
 11. Driehuis, F.; Oude Elferink, S.J.W.H.; and Van Wikselaar, P.G., 2001. Fermentation characteristics and aerobic stability of grass silage inoculated with Lactobacillus buchneri, with or without homofermentative lactic acid bacteria. Grass Forage Sci. Vol. 56, pp: 330-343.
 12. Dubios, A.; Giles, M.K.A.; Hamilton, J.K.; Ronerts, P.A. and Smith, F., 1956. Colorometric method for determination of sugars and related substances. Anal. Chem. Vol. 28, 350 p.
 13. Filya, I., 2003a. The effect of Lactobacillus buchneri and Lactobacillus plantarum on the fermentation, aerobic stability, and ruminal degradability of low dry matter corn and sorghum silages. J. Dairy Sci. Vol. 86, pp: 3575-3581.
 14. Filya, I., 2003b. The effect of Lactobacillus buchneri, with or without homofermentative lactic acid bacteria, on the fermentation, aerobic stability and ruminal degradability of wheat, sorghum and maize silages. J. Appl. Mic. Vol. 95, pp:1080-1086.
 15. Filya, I.; Muck, R.E. and Contreras-Govea, F.E., 2007. Inoculant effects on alfalfa silage: fermentation products and nutritive value. J. Dairy Sci. Vol. 90, pp: 5108–5114.
 16. Filya, I.; Sucu, E. and Karabulut, A., 2006. The effects of Propionibacterium acidipropionici and Lactobacillus plantarum, applied at ensiling, on the fermentation and aerobic stability of low dry matter corn and sorghum silages. J. Ind. Microb. Biot. Vol. 33, pp: 353-358.
 17. Gordon, F.J., 1981. The effect of wilting of herbage on silage composition and its feeding value for milk production. Anim. Prod. Vol. 32, pp: 171-178.
 18. Gordon, F.J.; Dawson, L.E.R.; Ferris, C.P.; Steen, R.W.J. and Kilpatrick, D.J., 1999. The influence of wilting and forage additive type on the energy utilisation of grass silage by growing cattle. Anim. Feed Sci. Tech. Vol. 79, pp:15-27.
 19. Hashemzadeh-Cigari, F.; Khorvash, M.; Ghorbani, G.R. and Taghizadeh, A., 2011. The effects of wilting, molasses and inoculants on the fermentation quality and nutritive value of lucerne silage. South African Soci. Animal Sci. Vol. 41, pp: 377-388.
 20. Hashemzadeh-Cigari, F.; Khorvash, M.; Ghorbani, G.R.; Ghasemi, E.; Taghizadeh, A.; Kargar, S. and Yang, W.Z., 2014. Interactive effects of molasses by homofermentative and heterofermentative inoculants on fermentation quality, nitrogen fractionation, nutritive value and aerobic stability of wilted alfalfa (Medicago sativa L) silage. J. Anim. Physiol. Anim. Nutri. Vol. 98, pp: 290-299.
 21. Holzer, M.; Mayrhuber, E.; Danner, H. and Braun, R., 2003. The role of Lactobacillus buchneri in forage preservation. TRENDS in Biotechnol. Vol. 21, No. 6, pp:282-287.
 22. Hristov, A.N. and Sandev, S.G., 1998. Proteolysis and rumen degradability of protein in alfalfa preserved as silage, haylage or hay. Anim. Feed Sci. Tech. Vol. 72, pp:175–181.
 23. Hu, W.; Schmidt, R.J.; McDonell, E.E.; Klingerman, C.M. and Kung, Jr.L., 2009. The effect of Lactobacillus buchneri 40788 or Lactobacillus plantarum MTD-1 on the fermentation and aerobic stability of corn silages ensiled at two dry matter contents. J. Dairy Sci. Vol. 92, No. 8, pp: 3907-3914.
 24. Islam, M.; Enishi, O.; Purnomohadi, A.; Higuchi, K.; Takusari, N. and Terada, F., 2001. energy and protein utilization by goats fed Italian ryegrass silage treated with molasses, urea, cellulase or cellulase + lactic acid bacteria. Small Ruminant Res. Vol. 42, pp: 49-60.
 25. Khan, M.A.; Sarwar, M.; Nisa, M.; Iqbal, Z.; Khan, M.S.; Lee, W.S.; Lee, H.J. and Kim, H.S., 2006. Chemical composition, in situ digestion kinetics and feeding value of Oat grass (Avena sativa) ensiled with molasses for Nili-Ravi Buffaloes. Asian-Aust. J. Anim. Sci. Vol. 19, pp: 1127-1133.
 26. Kizilsimsek, M.; Schmidt, R.J. and Kung, L., 2007. Effects of a mixture of lactic Acid bacteria applied as a freeze-dried or fresh culture on the fermentation of alfalfa silage. J. Dairy Sci. Vol. 90, pp: 5698-5705.
 27. Kleinschmit, D.H. and Kung, Jr.L., 2006. A Meta-Analysis of the Effects of Lactobacillus buchneri on the Fermentation and Aerobic Stability of Corn and Grass and Small-Grain Silages. J. Dairy Sci. Vol. 89, pp: 4005-4013.
 28. Kung, Jr.L. and Ranjit, N.K., 2001. The Effect of Lactobacillus buchneri and Other Additives on the Fermentation and Aerobic Stability of Barley Silage. J. Dairy Sci. Vol. 84, pp: 1149-1155.
 29. Kung, Jr.L.; Grieve, D.B.; Thomas, J.W. and Huber, J.T., 1984. Added ammonia ormicrobial inocula for fermentation and nitrogenous compounds of alfalfa ensiled at various percents of dry matter. J. Dairy Sci. Vol. 67,
  pp: 299-306.
 30. Luchini, N.D.; Broderick, G.A.; Muck, R.E.; Makoni, N.F. and Vetter, R.L., 1997. Effect of storage system and dry matter content on the composition of alfalfa silage. J. Dairy Sci. Vol. 80, pp: 1827-1832.
 31. Markham, R., 1942. A steam distillation apparatus suitable for micro-Kjeldahl analysis. Biochem. J. Vol. 36, 790 p.
 32. McAllister, T.A.; Feniuk, R.; Mir, Z.; Mir, P.; Selinger, L.B. and Cheng, K.J., 1998. Inoculants for alfalfa silage: Effects on aerobic stability, digestibility and the growth performance of feedlot steers. Livest. Prod. Sci. Vol. 53, pp: 171-181.
 33. Miller, W.J.; Dalton, H.L. and Miller, J.K., 1959. Immature Forage Mixtures with Citrus Pulp versus More Mature Forage without Additive for Silage. 1Journal Paper No. 115 of the College Experiment Station University of Georgia, College of Agriculture Experiment Stations.
 34. Muck, R.E. and Kung, L., 1997. Effects of silage additives on ensiling. Proceedings of the Silage: Field to Feedbunk North American Conference, Hershey.
 35. Muck, R.E. and Walgenbach, R.P., 1985. Alfalfa buffering capacities: Unpublished data. USDA, ARS, Madison, WI.
 36. Muck, R.E., 1987. Dry matter level effects on alfalfa silage quality. 1. Nitrogen transformations. Trans. ASAE. Vol. 30, pp: 7-14.
 37. Nadeau, E.M.G.; Buxton, D.R.; Russell, J.R.; Allison, M.J. and Young, J.W., 2000. Enzyme, bacterial inoculant, and formic acid effect on silage composition of orchardgrass and alfalfa. J. Dairy Sci. Vol. 83, pp: 1487-1502.
 38. Oude Elferink, S.J.W.H.; Krooneman, J.; Gottschal, J.C.; Spoelstra, S.F.; Faber, F. and Driehuis, F., 2001. Anaerobic conversion of lactic acid to acetic acid and 1,2-propanediol by Lactobacillus buchneri. Appl. Environ. Microbiol. Vol. 67, pp: 125-132.
 39. Ranjit, N.K. and Kung, Jr.L., 2000. The Effect of Lactobacillus buchneri, Lactobacillus plantarum, or a Chemical Preservative on the Fermentation and Aerobic Stability of Corn Silage. J. Dairy Sci. Vol. 83, pp: 526-535.
 40. Schmidt, R.J.; Hu, W.; Mills, J.A. and Kung, Jr.L., 2009. The development of lactic acid bacteria and Lactobacillus buchneri and their effects on the fermentation of alfalfa silage. J. Dairy Sci. Vol. 92, pp: 5005-5010.
 41. Silva, A.G.; Wanderley, R.C.; Pedroso, A.F. and Ashbell, G., 1997. Ruminal digestion kinetics of citrus peel. Anim. Feed Sci. Technol. Vol. 68, pp: 247-257.
 42. Thomas, M.E.; Foster, J.L.; McCuistion, K.C.; Redmon, L.A. and Jessup, R.W., 2013. Nutritive value, fermentation characteristics, and in situ disappearance kinetics of sorghum silage treated with inoculants. Journal of Dairy Science. Vol. 96, No. 11, pp: 7120-7131.
 43. Van Soest, P.J.; Robertson, J.B. and Lewis, B.A., 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Sci. Vol. 74, pp: 3583.
 44. Volanis,M.; Zoiopoulos, P. and Tzerakis, K., 2006. Effects of feeding ensiled sliced oranges to lactating dairy sheep. Small Rumin. Reas. Vol. 53, pp: 15-21.
 45. Weinberg, Z.G.; Ashbell, G.; Bolsen, K.K.; Pahlow, G.; Hen, Y. and Azrieli, A., 2007. The effect of a prop ionic acid bacterial inoculant applied at ensiling, with or without lactic acid bacteria, on the aerobic stability of pearl-millet and maize silages. Journal of Applied Microbiol. Vol. 78, pp: 430-436.
 46. Whiter, A.G. and Kung, L., 2001. The effect of a dry or liquid application of Lactobacillus plantarum MTD1 on the fermentation of alfalfa silage. Journal of Dairy Sci. Vol. 84, pp: 2195-2202.
 47. Woolford, M.K., 1990. The detrimental effects of air on silage. Journal of Applied Bacteriol. Vol. 68, pp: 101-116.
 48. Zahiroddini, H.; Baah, J.; Absalom, W. and McAllister, T.A., 2004. Effect of an inoculant and hydrolytic enzymes on fermentation and nutritive value of whole crop barley silage. Anim. feed Sci. Technol. Vol. 117, pp: 317-330.